Revocarea testamentului. Testamentul universal subsecvent il revoca tacit pe cel anterior.

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T I M I Ş O A R A  

D E C I Z I A C I V I L Ă Nr.1061

Şedinţa publică din 30 octombrie 2008


S-a luat în examinare recursul declarat de pârâtul N. N. J. împotriva Deciziei civile nr. 111/A din 14 august 2008, pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...), în contradictoriu cu reclamantul intimat E. T. J., având ca obiect partaj judiciar.

La apelul nominal, făcut în şedinţă publică, se prezintă avocat S. F. în reprezentarea pârâtului recurent, lipsă fiind reclamantul intimat.

Procedura legal îndeplinită.

Recursul este legal timbrat cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 6 lei şi timbru judiciar de 0,45 lei.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă după care, se constată că prin registratura instanţei, la data de 28.10.2008 (24.10.2008 – data poştei) intimatul a depus întâmpinare.

Nemaifiind cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa acordă cuvântul în susţinerea recursului.

Reprezentantul pârâtului recurent solicită admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea administrării probatoriului solicitat, cu cheltuieli de judecată.

C U R T E A

În deliberare constată că prin Decizia civilă nr. 111/A din 14 august 2008, pronunţată în dosarul nr(...), Tribunalul C-S a admis apelul declarat de reclamantul E. T. J. împotriva Sentinţei civile nr.360/27.02.2008, pronunţată de J u d e c ă t o r i a C a r a n s e b e ş în dosarul nr(...), pe care a schimbat-o în tot, în sensul că a admis acţiunea civilă formulată de reclamant împotriva pârâtului N. N. J. şi, în consecinţă, a constatat revocarea voluntară tacită a testamentului autentificat sub nr.3686/05.11.1999 de către Biroul Notarului Public M. N. şi nulitatea certificatului de legatar nr.282/17.09.2007 emis de Biroul Notarului Public T., constatând, totodată, că reclamantul E. T. J. a dobândit calitatea de legatar universal al defunctei N. O..

Iniţial, Judecătoria, în primă instanţă, a respins acţiunea reclamantului cu motivarea că, deşi defuncta N. O. l-a instituit legatar universal pe reclamant, cele două testamente încheiate de aceasta, respectiv nr.3686/5.11.1999 şi nr.62/09.01.2004, nu cuprind dispoziţii testamentare potrivnice, întrucât se referă la imobile diferite.

Prima instanţă a mai reţinut că intenţia testatoarei a fost aceea de a lăsa pârâtului imobilul cu nr.top.98/C înscris în CF nr.878 Sacu iar reclamantului imobilul cu nr.top.97 înscris în CF nr.1894 Sacu, pentru că în caz contrar nu s-ar justifica încheierea contractului de donaţie autentificat sub nr.61/09.01.2004.

Prin apelul declarat, reclamantul E. T. J. a criticat hotărârea primei instanţe pentru aceea că în mod greşit a considerat că testatoarea a intenţionat să lase pârâtului imobilul cu nr.top.98/C înscris în CF nr.878 Sacu iar reclamantului imobilul cu nr.top.97 înscris în CF 1894 Sacu, ignorând dispoziţiile clare şi fără echivoc cuprinse în testamentul ulterior, prin care N. O. testează întreaga sa avere mobilă şi imobilă.

Tribunalul a apreciat că este întemeiat apelul reclamantului, reţinând că motivul prin care intimatul arată în întâmpinare că dispoziţiile art.921 Cod civil permit existenţa a celor două liberalităţi (testamentul iniţial din anul 1999 şi cel posterior din anul 2004) este neîntemeiat, întrucât prin testamentul posterior s-a testat întreaga avere mobilă şi imobilă şi este instituit E. T. J. legatar universal (şi nu cu titlu universal), aceste dispoziţii fiind necompatibile şi contrarii dispoziţiei din primul testament.

Tribunalul a mai constatat că testatoarea N.u O., prin testamentul şi contractul de donaţie întocmite la data de 09.01.2004, şi-a exprimat voinţa în sensul testării întregii averi către E. T. J., fapt reglementat de art.920 Cod civil, dispoziţie legală care determină revocarea testamentului anterior.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul N. N. J., solicitând admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea administrării probatoriului solicitat.

Pârâtul recurent şi-a motivat în drept recursul cu dispoziţiile art.304 pct.5, 8 şi 9 Cod procedură civilă, arătând că, în şedinţa publică din 19.06.2008, a solicitat Tribunalului admiterea probei cu acte şi martori pentru a dovedi intenţia testatoarei, însă cererea i-a fost respinsă fără nici o motivare, în şedinţa publică din 14.08.2008.

Recurentul a mai învederat că potrivit art.920 Cod civil un testament poate fi revocat printr-un testament posterior, dar în condiţiile stabilite de art.921 Cod civil, adică prin testamentul posterior să se prevadă expres revocarea celui anterior sau, în situaţia când nu se prevede expres, se desfiinţează numai acele dispoziţii care sunt necompatibile sau contrarii cu acelea ale testamentului posterior.

Astfel, avându-se în vedere interpretarea diferită a dispoziţiilor art.920 Cod civil dată de către prima instanţă şi de către instanţa de apel, recurentul a arătat că se impunea administrarea probatoriului cerut pentru a clarifica intenţia testatoarei.

Prin întâmpinare, reclamantul intimat a solicitat respingerea recursului pârâtului cu motivarea că în condiţiile în care defuncta a testat întreaga sa avere printr-un testament subsecvent a intenţionat, în fapt, revocarea testamentului anterior. Cu alte cuvinte, a susţinut că testamentul universal subsecvent îl revocă tacit pe cel anterior cu titlu particular.

În urma examinării deciziei atacate prin prisma motivelor invocate şi a dispoziţiilor art.304 pct.5, 8 şi 9 Cod procedură civilă şi art.920 şi 921 din Codul civil, Curtea apreciază că este neîntemeiat recursul pârâtului, pentru considerentele ce în continuare succed.

Testamentul autentificat sub nr.3686/05.11.1999, în beneficiul pârâtului N. N. J., reprezintă un legat cu titlu particular, deoarece conferă beneficiarului acestuia chemare la un bun succesoral izolat, individual determinat (cota de 1/2 părţi din imobilul înscris în CF nr.878 Sacu) iar testamentul autentificat sub nr.62/09.01.2004, în beneficiul reclamantului E. T. J., reprezintă un legat cu titlu universal, întrucât acest legat are ca obiect întreaga avere mobilă şi imobilă ce se va găsi în patrimoniul testatoarei la data decesului ei.

Or, potrivit art.921 Cod civil, revocarea legatelor poate fi şi tacită iar aceasta poate rezulta din incompatibilitatea sau contrarietatea dintre dispoziţiile testamentului anterior.

Astfel, în speţa de faţă, aşa cum corect a stabilit şi Tribunalul, este evidentă contrarietatea dintre testamentul anterior şi cel posterior, în condiţiile în care primul are ca obiect un singur bun individual determinat iar cel de-al doilea toate bunurile testatoarei, ceea ce înseamnă inclusiv bunul individual determinat ce a făcut obiectul primului legat, fiind evidentă intenţia testatoarei de a testa întreaga sa avere în favoarea reclamantului intimat, situaţie în care nu mai era necesară completarea probatoriului în acest litigiu.

În consecinţă, Curtea apreciază că hotărârea a fost dată cu aplicarea corectă a dispoziţiilor art.921 Cod civil, nefiind susceptibilă de modificare în condiţiile prevăzute de art.304 pct.5, 8 şi 9 Cod procedură civilă, astfel că va respinge ca neîntemeiat recursul pârâtului.

Văzând şi dispoziţiile art.274 Cod procedură civilă,

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E:

Respinge recursul declarat de pârâtul N. N. J. împotriva Deciziei civile nr. 111/A din 14 august 2008, pronunţată de Tribunalul C-S în dosarul nr(...).

Obligă recurentul să plătească intimatului E. T. J. suma de 1000 lei cheltuieli de judecată în recurs.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 30 octombrie 2008.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR,

(...) (...) G (...) (...) (...)

GREFIER,

(...) (...)

Red.G.O./4.11.2008

Tehnored. N.I. /2 ex./21.11.2008

Prima instanţă: E. H.

Instanţa de apel: A D., S. E.