Renuntarea la succesiune. Consecinte asupra actiunii de iesire din indiviziune.

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

- Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie –

DOSAR NR(...) D E C I Z I A NR. 656

 

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursului declarat de pârâtul E. D. ,domiciliat în Piteşti, str.(...), (...) 11, . B, . 2, . 8, jud.A, împotriva deciziei civile nr.775 pronunţată la 20 decembrie 2007 de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu reclamanta E. E. domiciliată în S, Calea N., nr. 26, . 13, . C, . 4, . 58, jud.P şi pârâta E. F., domiciliată în E.,(...), jud.P.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din 13 iunie 2008, fiind consemnate în încheierea de şedinţă care face parte integrantă din prezenta , când având nevoie de timp pentru studierea actelor dosarului , s-a amânat pronunţarea pentru azi , data de mai sus, dându-se următoarea decizie.

 

C U R T E A

Examinând recursul civil de faţă, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul J u d e c ă t o r i e i C â m p i n a sub nr. 650 /204/14.02.2007, reclamanta E. E. a chemat în judecată pe pârâţii E. F. şi E. D. solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună ieşirea din indiviziune asupra bunurilor succesorale rămase de pe urma defunctului E. I. B.J., decedat la 17.10.2006, cu ultimul domiciliu în oraşul E., jud.P arătând că au rămas ca moştenitori părţile din proces în calitate de descendenţi cu cote succesorale de câte 1/3 pentru fiecare asupra bunurilor menţionate în titlul de proprietate nr. 85078 din 31.03.2000 emis de Comisia judeţeană P pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor.

Pârâtul E. D. prin întâmpinare a solicitat opţiune de lotizare prin care să i se atribuie terenul cu construcţii , renunţând la celelalte imobile.

In cauză au fost efectuate 2 expertize tehnice judiciare, o expertiză tehnică construcţii prin care s-au identificat şi evaluat construcţiile casă de locuit şi anexă gospodărească şi o expertiză topometrică prin care s-au identificat şi s-au evaluat terenurile propunându-se o variantă unică de lotizare de către expert topo O. O. , iar părţile nu au formulat obiecţiuni ci doar au modificat varianta de lotizare cu respectarea opţiunii pârâtului E. D..

J u d e c ă t o r i a C â m p i n a , prin sentinţa civilă nr.2462 din 17.09.2007 a admis acţiunea reclamantei şi a dispus partajarea bunurilor succesorale rămase de pe urma defunctului E. I.B. J. menţionate în titlul de proprietate nr.85078 din 31.03.2000 conform variantei unice întocmite de expert O. O. modificată de reclamantă prin apărător cu acordul pârâţilor, lotul nr. 1 fiind atribuit reclamantei care primeşte 670 m.p. teren curţi construcţii situat în intravilanul oraşului E., în pct. Acasă , grajdul situat pe acest teren, 815 m.p. teren arabil situat în intravilanul oraşului E. în T 24 P 2503 şi 5000 m.p. teren arabil situat în extravilanul oraşului E. în T 91, P 1850/7 cu obligaţia de a plăti sultă lotul nr. 2 în sumă de 8864,29 lei.

Lotul nr.2 a fost atribuit pârâtei E. F. care primeşte 5000 m.p. teren arabil situat în extravilanul oraşului E., în T- 81, P. 1850/7 şi dreptul de a primi sultă de la lotul nr.1 de 8864,29 lei şi de la lotul nr.3 suma de 22,598,3 lei.

Lotul nr. 3 a fost atribuit pârâtului E. D. care primeşte casa de locuit , 670 m.p. teren curţi construcţii situat în intravilanul oraşului E., pct. acasă, 815 m.p. teren arabil situat în intravilanul or. E., T 24, P 2503 şi 6600 m.p. teren arabil situat în extravilanul oraşului E. , T 97 , P 1903/54 urmând să plătească sultă lotul nr.2 (E. F.) suma de 22.598,30 lei.

Pârâţii au fost obligaţi să plătească reclamantei câte 306, 6 lei cheltuieli de judecată rest după compensare.

Impotriva acestei hotărâri a declarat apel E. D. susţinând că valoarea bunurilor solicitate prin întâmpinare este mai mică decât dreptul fiecărui moştenitor , dar funcţionalitatea acestora reprezintă un tot unitar având o valoare sentimentală.

A mai arătat că şi-a manifestat dorinţa ca restul imobilelor reprezentând terenuri să fie atribuite celor două moştenitoare E. E. şi E. F. iar în cazul în care nu se va ţine seama de solicitarea sa, apelantul a arătat că renunţă la dreptul de moştenire.

La termenul din 19.12.2007 , apelantul a depus o declaraţie autentică cu privire la succesiunea defunctului E. J..

T r i b u n a l u l P r a h o v a , prin decizia civilă nr.775 din 20.12.2007 a respins ca nefondat apelul declarat de pârât împotriva hotărârii instanţei de fond reţinând că părţile au fost prezente la efectuarea expertizelor , propunându-se o variantă unică de lotizare cu respectarea dorinţelor acestora, iar părţile nu au formulat obiecţiuni la cele două rapoarte de expertiză ci doar au modificat varianta de lotizare cu respectarea opţiunii pârâtului apelant.

Din cuprinsul cererii de apel , Tribunalul a reţinut că nemulţumirile apelantului nu se referă la netemeinicia sau nelegalitatea hotărârii ci doar la faptul că nu i s-au atribuit casa şi anexele gospodăreşti cu specificarea că celelalte două terenuri urmează a fi atribuite celorlalte două moştenitoare.

Cât priveşte declaraţia autentificată sub nr. 3482/2007 prin care apelantul arată că nu a făcut acte de acceptare a succesiunii nici tacită şi nici expresă şi că înţelege să rămână străin de succesiune instanţa de apel a reţinut că , pentru a-şi produce efectele pe deplin , renunţarea la succesiune trebuie să fie pură şi simplă , renunţarea in favorem, constituind în fond o acceptare a succesiunii, urmată de o înstrăinare cu titlu gratuit în favoarea erezilor cărora renunţarea astfel le profită.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul E. D., invocând nelegalitatea prev. de art. 304 pct. 9 Cod pr.civilă, raportat la Art. 247 Cod pr.civilă, arătând că înţelege să renunţe la dreptul pretins , conform declaraţiei de neacceptare a moştenirii nr.3482 din 17-.12.2007 dată în faţa notarului public.

 

Reclamanta prin întâmpinare a invocat excepţia nulităţii recursului susţinând că motivele de recurs invocate nu se încadrează în prevederile art. 304 pct. 9 Cod pr.civilă, cererea nefiind motivată.

Referitor la declaraţia autentificată depusă de recurentul pârât, reclamanta intimată arată că acesta nu poate renunţa la succesiunea defunctului său tată, întrucât acesta a acceptat succesiunea acestuia, învederând că iniţial a fost deschisă procedura succesorală notarială, ceea ce conduce la concluzia acceptării succesiunii.

Curtea, în temeiul disp. art. 137 Cod pr.civilă , analizând excepţia nulităţii recursului invocata de intimata reclamantă , constată că este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă întrucât cererea de recurs îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 3021 Cod pr.civilă, cuprinde motivele de nelegalitate , respectiv disp. art. 304 pct. 9 Cod pr.civilă, raportate la disp. art. 247 Cod pr.civilă.

Analizând recursul formulat , constată că este fondat şi urmează a fi admis pentru următoarele considerente:

In apel, pârâtul apelant E. D. a depus la dosar declaraţia autentificată sub nr. 3482 din 17.12.2007 de B.N.P. Asociaţi D. E. şi D. N. –Piteşti , prin care declară pe proprie răspundere că nu a făcut acte de acceptare expresă, forţată sau tacită a succesiunii defunctului E. J. , faţă de care înţelege să rămână străin.

Instanţa de apel , interpretează această declaraţie ca fiind o renunţare in favorem prin aceea că apelantul a solicitat ca cele două terenuri să fie atribuite celorlalte moştenitoare, ceea ce ar constitui o acceptare a succesiunii urmată de o înstrăinare cu titlu gratuit în favoarea erezilor cărora renunţarea astfel le profită.

In recurs, şi intimata pârâtă E. F. depune la dosar declaraţia autentificată sub nr. 856 din 30 mai 2008 de B.N.P. O. J. E. N. – E. , prin care declară că nu a făcut nici un act de acceptare expresă , forţată sau tacită a succesiunii defunctului E. J. , în calitate de fiică, succesiune faţă de care înţelege să rămână străină.

Problema care trebuie lămurită în prezenta cauză şi care a fost reţinută greşit de instanţa de apel este cea a semnificaţiei declaraţiilor autentice date de cei doi pârâţi cu privire la succesiunea autorului lor, a efectului cu privire la calitatea lor de moştenitor şi a consecinţelor asupra modului de rezolvare a prezentei acţiuni de ieşire din indiviziune.

In materie succesorală, dreptul civil român consacră un drept de opţiune care se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii , conform art. 700 al.1 Cod civil.

Dreptul de opţiune este dreptul de a alege între acceptarea şi renunţarea la succesiune.

Dacă succesibilul nu acceptă în termen, ceea ce se stinge retroactiv, de la data morţii defunctului, odată cu dreptul său de a accepta succesiunea, este chiar titlul său de moştenitor, succesibilul rămânând astfel străin de moştenire, vocaţia sa succesorală stingându-se prin puterea legii.

Potrivit art. 689 Cod civil , acceptarea voluntară poate fi expresă sau tacită.

Acceptarea expresă este aceea care rezultă din faptul că succesibilul îşi însuşeşte titlul sau calitatea de erede printr-un înscris autentic sau sub semnătură privată iar acceptarea tacită este aceea care, fără a fi expresă , rezultă dintr-un act juridic pe care succesibilul nu-l putea face decât în calitatea sa de erede, act din care rezultă neîndoielnic intenţia sa de a accepta.

Cât priveşte renunţarea, în principiu, nu poate fi tacită, ci numai expresă şi mai mult decât atât , ea constituie şi un act solemn pentru că, sub sancţiunea nulităţii, ea nu poate să rezulte decât dintr-o declaraţie făcută expres la Biroul Notarial al locului unde s-a deschis moştenirea.

Potrivit art.696 Cod civil, prin efectul renunţării , renunţătorul este socotit că nu a fost niciodată moştenitor, vocaţia sa succesorală fiind retroactiv desfiinţată.

In speţă, părţile nu şi-au exprimat dreptul de opţiune succesorală în termenul de 6 luni de la data deschiderii succesiunii autorului lor E. I.B. J.- 17 octombrie 2006, motiv pentru care nu poate fi avută în vedere susţinerea reclamantei intimate că deschiderea procedurii succesorale notariale ar echivala cu o acceptare a succesiunii de vreme ce nu s-a finalizat prin emiterea unui certificat de moştenitor care să confirme calitatea de moştenitori ai celor doi pârâţi.

Instanţa de apel a făcut o confuzie între două instituţii fundamental opuse, respectiv acceptarea succesiunii şi renunţarea la succesiune şi mai mult a considerat greşit că declaraţia autentică dată de pârât în sensul că este străin de succesiune prin neacceptare, reprezintă o renunţare la succesiune in favorem care ar constitui în realitate o acceptare a succesiunii.

Pe de altă parte , s-a făcut o confuzie între instituţia de drept material succesoral , a renunţării la succesiune şi actul procedural de dispoziţie al părţilor în procesul civil, acela ar renunţării la dreptul subiectiv.

In concluzie , declaraţia autentificată sub nr. 3482 din 17.12.2007 dată de recurentul pârât are ca efect că pârâtul este străin de succesiunea autorului defunct la fel şi declaraţia autentificată sub nr. 856 din 30 mai 2008 dată de intimata pârâtă E. F., are acelaşi efect , iar faţă de cererea acestora de a se lua act de renunţarea lor la dreptul pretins urmează ca instanţa să ia act de această cerere conform art. 247 Cod pr.civilă, aplicabil şi în speţă, întrucât în procesul de ieşire din indiviziune părţile au dublă calitate determinată de existenţa dreptului de coproprietate.

Ambii pârâţi fiind străini de succesiunea defunctului, înseamnă că părţile din proces nu se află în indiviziune asupra averii succesorale rămase de pe urma acestuia, consecinţa fiind admiterea recursului conform art. 312 al. 1 Cod pr.civilă, modificată în tot decizia în sensul admiterii apelului pârâtului, schimbată în tot sentinţa şi pe fond urmează a fi respinsă acţiunea reclamantei ca fiind rămasă fără obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată excepţia nulităţii recursului declarat de pârâtul E. D., invocată de intimata reclamantă E. E..

Ia act de renunţarea la dreptul pretins de către recurentul pârât E. D. şi intimata pârâtă E. F..

Admite recursul declarat de pârâtul E. D. domiciliat în Piteşti, str.(...), (...) 11, . B, . 2, . 8, jud.A, împotriva deciziei civile nr.775

- 5 -

pronunţată la 20 decembrie 2007 de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu reclamanta E. E. domiciliată în S, Calea N., nr. 26, . 13, . C, . 4, . 58, jud.P şi pârâta E. F., domiciliată în E.,(...), jud.P, şi în consecinţă:

Modifică în tot sus-menţionata decizie în sensul că admite apelul declarat de pârâtul E. D. împotriva sentinţei civile nr.2462 din 17 septembrie 2007 pronunţată de J u d e c ă t o r i a C â m p i n a, schimbă în tot sentinţa şi pe fond respinge acţiunea ca fiind rămasă fără obiect, formulată de reclamanta E. E. în contradictoriu cu pârâţii E. F. şi E. D..

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică din 20 iun ie 2008.

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI,

(...) (...) C (...) (...) (...) U.

Grefier,

E. N.

Operator de date cu caracter personal

Notificare nr. 3120

Tehnored.Gh.N/CO

3 ex./23.06.2008

d.f(...) Judec.Câmpina

j.f.O. E.

d.a(...) Trib.P

j.a. B. J. B.

E. E.