Petitia de ereditate. Imprescriptibilitate

Prin sentinta civila nr. 201/9.01.2009, pronuntata în dosarul nr. 6926/180/2008 al Judecatoriei Bacau, s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, s-a admis exceptia prescriptiei dreptului la actiune si s-a respins actiunea de partaj succesoral - petitie de ereditate, ca prescrisa.

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut ca, la 12.05.1961, a decedat L.E., cu ultimul domiciliu în Bacau, iar la 9.06.1962 s-a eliberat de Notariatul de Stat Regional Bacau, certificat de vacanta succesorala nr. 208/1962, constatându-se ca succesiunea nu a fost acceptata în termen legal de nici unul din succesorii legali si ca masa compusa din 1000 mp teren situata în Bacau si o casa revine statului.

S-a aratat ca defuncta L.E. a avut ca descendent pe C.H. însa aceasta nu a acceptat succesiunea, R.M. locuind în imobilul succesoral în calitate de chiriasa, conform contractului de închiriere nr. 3142/1974. Instanta de fond a aratat ca, ramânând sa locuiasca în imobil R.M. colateral privilegiat al defunctei, a acceptat tacit succesiunea si cum reclamantul este fiul numitei R.M. - actualmente decedata, are calitatea procesuala activa.

 Raportat la exceptia prescriptiei, instanta de fond a retinut ca, actiunea având ca obiect petitie de ereditate este o actiunea prescriptibila în termen general de prescriptie de 3 ani, termen ce curge de la data la care pârâtul a facut acte de succesor. Cum pârâtul a intrat în posesia imobilului în 1962 si autoarea reclamantului a cunoscut acest aspect, si nu a formulat o astfel de actiune, se impune a constata intervenita prescriptia, petitia de ereditate trebuind a fi exercitata în termen de 3 ani de la data la care statul a intrat în posesia imobilului.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel, în termen legal, reclamantul. Apelul a fost legal timbrat cu 4 lei taxa judiciara de timbru si timbru judiciar 0,15 lei. In motivarea apelului s-a aratat ca instanta de fond a admis gresit exceptia prescriptiei si ca urmare, în conditiile art. 297 Cod procedura civil, se impune trimiterea cauzei spre rejudecare pentru cercetarea fondului. A aratat apelantul a mama reclamantului a locuit într-adevar în imobil dar la eliberarea certificatului de vacanta succesorala nu au fost respectate dispozitiile Decretului nr. 40/1953, mama sa - R.M., nefiind chemata la notariat la momentul eliberarii certificatului, nefiind respectate nici prevederile art. 724 Cod civil. R.M. chiar daca a ramas în imobil nu a cunoscut ca preluarea de stat s-a facut în temeiul unei succesiuni vacante în conditiile în care la vremea respectiva traia C.H., care era plecata deja în strainatate. De altfel, a aratat apelantul instanta trebuia sa aiba în vedere momentul la care H.L. a luat cunostinta de existenta certificatului de vacanta succesorala, în conditiile în care instanta a considerat actiunea prescriptibila. Pe de alta parte apelantul a aratat ca actiunea formulata, raportat si la dispozitiile art. 2 Decretul nr. 167/1958, este imprescriptibila întrucât ea tinde la apararea dreptului de proprietate al adevaratului mostenitor si este astfel o actiune reala si nu personala cum a calificat-o instanta de fond. In sustinerea apelului nu s-au solicitat probe. Intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii si a apelului deoarece actiunea este una prescriptibila indiferent de persoana la care se raporteaza reclamantul- R.M. sau C.H. In ceea ce priveste pe R. actiunea e prescrisa astfel cum a aratat si instanta de fond deoarece aceasta a cunoscut de trecerea bunului în proprietatea statului si de emiterea certificatului iar în ceea ce o priveste pe C.H., aceasta a fost total dezinteresata de orice bunuri ramase în urma mamei sale, nefacând nici încercare de recuperare nici macar ulterior anului 1990. Cât priveste sustinerea caracterului imprescriptibil al actiunii, intimata a solicitat respingerea acestei sustineri deoarece petitia este imprescriptibila doar în cazul în care se solicita constatarea vacantei succesorale a reclamantului, în conditiile în care se urmareste restituirea se impune ca termenul de prescriptie sa curga de la data la care pârâtul si-a arogat calitatea de succesor iar reclamantul - veritabil succesor a luat cunostinta de acest lucru.

Analizând motivele de apel invocate si din oficiu tribunalul retine ca apelul este întemeiat pe urmatoarele considerente: Petitia de ereditate reprezinta o actiune prin intermediul careia se urmareste atât constatarea calitatii de mostenitor cât si predarea bunului succesoral, ca urmare a recunoasterii acestei calitati de adevaratul succesor. In aceste conditii, tribunalul apreciaza ca actiunea are un caracter imprescriptibil în concordanta cu imprescriptibilitatea constatarii dobândirii calitatii de mostenitor prin acceptare în termen a succesiunii si de asemenea, în concordanta cu caracterul imprescriptibil extinctiv al dreptul de proprietate asupra unui bun succesoral.

Caracterul imprescriptibil al actiunii este si echitabil si elimina cazurile în care un mostenitor desi aparent, neadevarat, pastreaza posesia unor bunuri succesorale fara sa fi intervenit în ceea ce-l priveste uzucapiunea.

Fata de aceasta împrejurare, tribunalul, vazând dispozitiile art. 296 Cod procedura civila, va admite apelul, va desfiinta sentinta apelata si va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante pentru a analiza fondul actiunii.

Tribunalul Bacau, Sectia Civila, decizia nr.26 din data de 25 ianuarie 2010