Nulitate relativa. Lipsa discernamantului. Boala Alzheimer.

CURTEA DE APEL GALAȚI

SECȚIA CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR.453/

Ședința publică din 03 septembrie 2008

La ordine fiind soluționarea recursului declarat de pârâții - și, ambii cu domiciliul în,-, jud.V împotriva deciziei civile nr.58 din 26 febr.2008 pronunțată de Tribunalul Vrancea - dosar civil nr-.

La apelul nominal au răspuns recurentul-pârât personal și asistat de av. în baza delegației depusă la dosar care răspunde și pentru recurenta-pârâtă care lipsește, intimata personal și asistată de av. în baza delegației nr.81/02.06.2008 depusă la dosar.

Procedura completă.

S-a făcut referatul cauzei, în sensul că recursul este netimbrat, după care;

Apărătorul recurenților depune la dosar timbrajul respectiv chitanța nr.-/04.08.2008 reprezentând taxa judiciară de timbru de 27 lei și timbru judiciar de 0,30 lei.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanța constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul părților în dezbateri.

Apărătorul recurenților av. având cuvântul consideră că decizia pronunțată de Tribunalul Vrancea este nelegală pentru că a fost dată cu aplicarea greșită a legii. Problema este legată de un contract de vânzare-cumpărare s-a contestat consimțământul lui că a fost viciat fiind vorba de un discernământ abolit. Că în iunie 2004 când s-a încheiat contractul nu avea discernământ ca urmare actul ar fi lovit de nulitate relativă.

Pe aceste considerente s-a invocat excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei, aceasta nu are calitate de a solicita anularea contractului de vânzare-cumpărare pentru lipsa discernământului - cauză de nulitate relativă-, fiind terț față de acest contract. Dreptul moștenitorilor asupra patrimoniului autorului lor ia naștere doar la deschiderea succesiunii și nu înainte de aceasta. Depune practică judiciară de la Curțile de Apel Brașov - C și Instanțele au aplicat în mod greșit disp.art.1199 și 1203 Cod civil ca prezumția de nelegalitate a actului autentic din prezenta cauză să fie răsturnată printr-o prezumție simplă. Nu există nici o probă care să dovedească că la 24.06.2004 data încheierii actului defuncta nu ar fi avut discernământ. Expertiza medicală psihiatrică care a avut în vedere scrisoarea medicală din 01.04.2003 concluzionează că din cauza lipsei unui examen în jurul datei de 24.06.2004 data întocmirii actului nu se pot face aprecieri asupra capacității psihice a sus-numitei. Având în vedere caracteristicile bolii, se apreciază că la data încheierii actului defuncta putea avea capacitatea psihică diminuată, fără să se face referire la inexistența discernământului. Solicită admiterea recursului așa cum a fost formulat, să se respingă cererea de anulare a contractului, să se constate deschise cele două succesiuni, și se impune trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Vrancea pentru lotizare. Cu cheltuieli de judecată la fond și apel.

Având cuvântul apărătorul intimatei av. din motivele de recurs formulate se critică decizia instanței de apel sub aspectele - anularea contractului de vânzare cumpărare pentru lipsa discernământului vânzătoarei și s-a invocat lipsa calității procesuale active raportat la capătul de cerere privind constatarea nulității contractului de vânzare-cumpărare. Cu privire la calitatea procesuală a reclamanta în mod corect instanța a reținut că aceasta are calitate procesuală întrucât este moștenitoarea legală are calitatea procesuală activă de a promova o acțiune în constatarea nulității relative a actului prin conținutul căruia i-a fost încălcat un interes - înlăturarea din masa succesorală a bunurilor. Cu privire la discernământul vânzătoare la momentul întocmirii actului de vânzare-cumpărare - 24.06.2004 în mod corect pe baza probelor administrate instanța a reținut că vânzătoarea nu avea discernământ. La data de 01.04.2003 a fost diagnosticată cu boala Alzheimer, boala era cronică și având în vedere și vârsta involuția psihică a fost rapidă cu degradare progresivă. Concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză - care nu a fost contestat de recurenți - coroborate cu actele medicală, declarațiile martorilor au arătat că înainte de 2003 vânzătoarea nu își mai recunoștea fiica sau persoanele apropiate, toate conduc la faptul că la momentul încheierii actului în iunie 2004 - discernământul era abolit. Consideră că cele două hotărâri pronunțate de instanța de fond și de apel sunt temeinice și legale și solicită respingerea recursului ca neîntemeiat. Cu cheltuieli de judecată.

Curtea rămâne în pronunțare.

CURTEA

Asupra recursului civil de față;

Examinând actele și lucrările dosarului constată:

Prin cererea formulată de reclamanta în contradictoriu cu pârâții și s-a solicitat constatarea nulității actului de vânzare

Prin cererea înregistrată la nr-, reclamanta - a solicitat în contradictoriu cu pârâții constatarea nulității contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1947/24 iunie 2004 pentru lipsa existenței discernământului ca o condiție a existenței consimțământului și neîndeplinirea obligațiilor de întreținere în temeiul prevederilor art. 1020, 1021 cod civil și ieșirea din indiviziune asupra averii defuncților, decedat la data de 25 mai 1981 și, decedată la data de 16 octombrie 2005, cu ultimul domiciliu în comuna, Județul

In motivarea cererii reclamanta a arătat în esență că averea defuncților pe care a acceptat-o potrivit certificatului de moștenitor nr. 866/3 august 1981 după autorul compusă din casa de locuit și terenuri rezultă din titlu de proprietate nr. 12263 și că la data încheierii actului constatat vânzătoarea nu avea discernământ iar bunul vândut se afla în indiviziune.

Pârâții au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea acțiunii cu motivarea pentru primul capăt de cerere că reclamanta nu are calitate procesuală activă întrucât nulitatea relativă a actelor juridice nu poate fi invocată de un terț, chiar dacă acesta ar putea fi justificat ulterior un interes.

Pe fondul acestui capăt de cerere pârâții au arătat că diagnosticul Alzheimer al vânzătoarei a fost stabilit la data de 2 februarie 2005, astfel încât la data încheierii contractului putea să-și exprime în mod valabil consimțământul.

Cu privire la cererea de rezoluțiune sau reziliere a contractului pârâții au reiterat excepția lipsei calității procesuale active întrucât asemenea acțiuni alt caracter, "intuitu personae" situație în care doar beneficiara întreținerii ar fi în măsură să ceară rezilierea și nu persoana străină chiar dacă este "având cauza".

Referitor la ieșirea din indiviziune pretinsă pârâții au susținut că după defunctul a rămas imobilul casa de locuit și 250 mp. teren aferent, iar titlul de proprietate nr. 12263/septembrie 1993 fost emis pe numele și - care au formulat cerere în forma și termenul impus de lege.

Prin încheierea interlocutorie din 29 ianuarie 2007, Judecătoria Focșania admis excepția invocată de pârâți și a constatat că reclamanta nu are calitate procesuală activă cu privire la rezoluțiunea contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1947/24 iunie 2004 și a respins ca neîntemeiată aceiași excepție invocată cu referire la capătul de cerere în constatare nulitate relativă.

Instanța a constatat în fond nulitatea relativă a contractului, a admis în principiu acțiunea pentru partaj succesoral.

In consecință instanța a constatat deschisă succesiunea defunctului la data de 25 mai 1981 de pe urma căruia au rămas moștenitorii în calitate de soție supraviețuitoare cu cota de 2/8 și în calitate de fiu și fiică fiecare cu cote de 3/8 din succesiunea.

In masa succesorală s-a constatat cota de din casa de locuit, 2600 mp. intravilan și 5500 mp. arabil intravilan.

In succesiunea defunctului decedată la data de 16 octombrie 2006 s-au reținut moștenitorii - și - fiu și fiică fiecare cu cota de compusă din cota de din terenuri și cota de 5/8 din imobil casă de locuit culese din prima succesiune.

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a motivat cu privire la excepția admisă că dat fiind caracterul personal al contractului de întreținere numai beneficiarul întreținerii poate să solicite rezoluțiunea contractului.

Cu privire la aceiași excepție raportată la constatarea nulității relative a aceluiași contract, instanța a considerat că prin încheierea acestui act reclamanta a fost vătămată într-un interes legitim în sensul înlăturării de la succesiune.

Pe fondul cauzei în fapt din expertiza medico-legală efectuată de I, coroborată cu depozițiile martorilor, instanța a reținut că vânzătoarea suferă din anul 2002 de boală Alzheimer și că de la debutul bolii și până la decesul său nu mai avea reprezentarea exactă a faptelor sale nu mai cunoștea rudele și lumea înconjurătoare și avea momente de pierdere a capacității psihice.

In drept, pe temeiul art. "940" cod civil instanța a considerat că între elementele valabilității actului juridic consimțământul pentru a fi valabil trebuie să provină de la persoana care are discernământ lipsa acestuia fiind sancționată cu nulitatea relativă a actului.

In speță, instanța a apreciat că norma juridică de protecție în sensul ocrotirii interesului terței persoane ori nu a intereselor părților actului juridic legitimează reclamanta să solicite constatarea nulității față de situația de fapt că la data încheierii contractului din 1 aprilie 2003 boala vânzătoarei se află într-o evoluție progresivă spre degradarea faptelor sale psihice.

Prin sentința civilă nr. 1626 din 23 aprilie 2007, Judecătoria Focșania admis în fond acțiunea și a dispus ieșirea părților din indiviziune și a atribuit pârâtului imobilul casă de locuit în valoare de 20020 lei, suprafața de 1295 mp. teren curți construcții intravilan comuna, în valoare de 14381 lei și suprafața de 2724 mp. intravilan în valoare de 1362 lei, iar reclamantei suprafața de aceiași întindere categorie și același preț.

Pentru egalizarea loturilor pârâtul a fost obligat la 10010 lei cu titlu de sultă către reclamantă.

Instanța de fond după reiterarea considerentelor și dispozițiilor încheierii interlocutorii s-a întemeiat soluția pe reglementările art. 728 cod civil la atribuirea loturilor având în vedere echitatea împărțelii și amplasamentul imobilului casă de locuit.

Împotriva acestei hotărâri în termen legal au declarat apel pârâții, cale de atac susținută pe temeiurile art. 282 ca regulă de drept cu referire la art. 2821 cod proc.civilă ca excepție și prin raportare la caracterul neevaluabil în bani al primului capăt de cerere de investire.

Apelanții au criticat soluția instanței cu privire la excepția admisă prin definirea consimțământului și a condițiilor sale și concluzia că lipsa discernământului nu echivalează cu lipsa consimțământului ci reprezenta un simplu viciu al consimțământului sancționat cu nulitatea relativă.

Cu această motivare apelanții au susținut că deși prima instanță în mod corect a apreciat că nulitatea relativă invocată în cauză este una relativă în mod nelegal a reținut că poate fi invocată de reclamanta care nu a fost parte în contract chiar dacă are calitate de "având cauza".

Pe fond probele administrate în cauză nu au putut dovedi opinia apelanților absența discernământului pentru argumentele de esență ce urmează.

In dreptul român, persoana fizică cu deplina capacitate de exercițiu ca stare de drept este prezumată că are discernământ ca stare de fapt, prezumție care în cauză nu a fost răsturnată de reclamanta pentru data încheierii actului.

Prin expertiza medico-legală psihiatrică deși se concluzionează că nu se pot face aprecieri certe asupra capacității psihice se reține că având în vedere caracteristicile bolii la data încheierii actului vânzătoarea putea avea capacitatea psihică diminuată.

Ori în speță instanța pornește de la o supoziție și ajunge prin soluția dată la o certitudine inexistenta discernământului după cum din probele testimoniale nu rezultă că în luna iunie 2004 autoarea vânzătoare nu avea discernământ ci împrejurări potrivit cărora "în ultima perioadă" aceasta!în unele momente își pierdea cunoștința în sensul că nu mai recunoștea persoanele cu care venea în contact ori că "era sănătoasă mintal".

Contractul contestat a fost încheiat de notarul public, care dacă ar fi avut dubii asupra discernământului și-ar fi exercitat obligația prevăzută de art. 59 din Legea nr. 36/1995 să solicite atestarea unui medic specialist cu privire la posibilitatea părții de a-și exprima în mod valabil consimțământul.

In plus Primăria comunei a emis la cererea autoarei părților certificatul fiscal nr. 1781/24 iunie 2004 pentru înstrăinare împrejurare care denotă faptul că vânzătoarea a conștientizat consecințele juridice ale actului său.

In mod eronat instanța de fond a reținut componența masei succesorale, masă compusă în realitate din 3/8 din casa de locuit din care fiecare moștenitor are dreptul la 3/16 din acest imobil pentru că în condițiile art. 10 slin.4 și art. 12 din Legea 18/1991 în forma inițială numai succesibilii și - au formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate iar la această dată reclamanta este decăzută din termenul legal de a depune cerere în timp ce titlul de proprietate nu a fost anulat.

Prin contractul de vânzare cumpărare nr. 2563/12 iulie 2001 autoarea și recurentul - au vândut terenul arabil extravilan în suprafață de 5500 iar prin contractul contestat apelanții au devenit proprietari asupra cotei de din terenul în suprafață de 2546 mp. curți construcție, arabil și vie și din cota-indiviză de 5/8 din casa de locuit astfel că includerea în masa terenurilor înstrăinate și cotei de 5/8 din casa de locuit și anexe este nelegală.

Intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acțiunii cu motivarea pe excepție că interesul de a invoca nulitatea relativă a unui legat sau a unui act juridic, pentru vicierea consimțământului, aparține moștenitorilor legali care nu sunt părți în contract.

Pe fond, intimata susținut din actele dosarului scrisoare medicală rezultă că la data de 1 aprilie 2003, a fost diagnosticată cu boala Alsheimer, boală de natură psihică, cu evoluție progresivă spre degradarea funcțiilor psihice, iar din adeverința medicală și carnetul de sănătate al autoarei rezultă că a fost luată în evidența la Cabinetul de psihiatrie cu această boală în formă moderat severă.

Această motivare a fost susținută pe expertiza psihiatrică prin care au fost avute în vedere și probele testimoniale administrate în cauză.

Cu privire la compunerea masei intimata a motivat că aceasta a fost corect stabilită și s-a dispus ieșirea din indiviziune conform evaluării și propunerilor de lotizare din expertizele tehnice efectuate.

Prin încheierea din 14 iunie 2007 instanța investită a calificat calea de atac pe temeiul art. 2821 cod proc.civilă ca fiind recurs.

Prin decizia civilă nr. 723/5 iulie 2007 instanța a respins recursul ca nefondat, decizie care fost casată de către Curtea de APEL GALAȚI prin decizia civilă nr. 526/R/17.10.2007 cu trimiterea cauzei spre rejudecare în complet de apel la aceiași instanță și motivarea că potrivit art. 2821 cod proc.civilă nu sunt supuse apelului hotărârile judecătorești date în primă instanță în cererile introduse pe cale principală al căror obiect are o valoare de până la 1 miliard.

In speță, în opinia instanței de control judiciar obiectul acțiunii reprezentat de protecția dreptului subiectiv prin anularea contractului de vânzare-cumpărare și partaj succesoral se urmărește protecția dreptului reclamantei la succesiunea autorului, drept neevaluabil și că prin legea nr. 146/1997 sunt enumerate acțiunile evaluabile în bani.

In rejudecare cauza a fost înregistrată la nr-.

In apelul astfel cum a fost calificat pe calea controlului judiciar prin cererea inițială nu s-au solicitat probe în prelungire potrivit art. 295 cod proc.civilă cu privire la discernământul autoarei-vânzătoare.

In rejudecare apelanții au insistat pentru prelungirea probatoriilor în sensul revenirii la Institutul de Medicină Legală I în ceea ce privește capacitatea psihică diminuată, dacă există discernământul există sau nu sau că acesta este diminuat.

Prin încheierea din 17 ianuarie 2008 instanța a respins această cerere pe relativ că la fond nu au fost formulate obiecțiuni împotriva raportului de expertiză de specialitate efectuat în cauză, îndatorând partea apelantă să producă proba pretinsă în apărare, prin cabinetul medical care a stabilit diagnosticul.

Prin încheierea din 5 februarie 2008, apelanții au insistat asupra probei privind solicitarea relațiilor de la SC -. Serviciu Medicale SRL B care emis scrisoarea medicală - sens în care instanța a revenit asupra încheierii din 17 ianuarie 2008, în sensul solicitării oficiale a actelor cerute, după cum s-a revenit asupra aceleiași încheieri unindu-se excepția lipsei calității procesuale active a reclamantei intimate cu fondul.

In conținutul considerentelor ce urmează a fi expuse, instanța de rejudecare va analiza și această procedură de administrare probatorii în prelungire.

Prin decizia civilă Nr.58/26.02.2008 Tribunalul Vrancea a respins ca neîntemeiată excepția lipsei calității procesuale active invocată de pârâți și ca nefondat apelul acestora obligându-i la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 800 RON către intimată.

Pentru a se pronunța astfel instanța de apel a reținut că motivele de apel privesc în concret reiterarea excepției lipsei calității procesuale active a reclamantei.

Motivele de apel privesc în concret reiterarea excepției lipsei calității procesuale active a reclamantei unită de instanța de rejudecare cu fondul cauzei, analiza probatoriilor administrate în prima instanța cu referire la discernământul de la data încheierii actului contestat susținut pe prezumția de existență în sarcina părții adverse de a-l răsturna și poziția notarului în activitatea sa specifică, iar în al treilea rând componența masei succesorale a autorilor raportată la dispozițiile Legii nr. 18/1991 și contractul de înstrăinare nr. 2563/12.07.2001.

Punctual instanța de rejudecare în complet de apel constată că excepția lipsei calității procesuale active invocată de către pârâți prin raportare la capătul de cerere privind constatarea nulității relative a contractului de vânzare-cumpărare reiterată în apel, a fost corect soluționate - prima instanță pentru că de la regula relativității efectelor actelor juridice alături de părțile unei convenții dobândesc calitatea procesuală și succesibilii acestora de natură legală ori testamentarea după caz numiți generic "avânzi cauza" și care au interes.

Instituția rezoluțiunii ori rezilierii actelor juridice astfel cum este reglementată de art. 1020, 1021 cod civil limitează această calitate procesuală moștenitorilor la ipoteza juridică de a continua acțiunea promovată de către antecesori.

In cauză obiectul acțiunii a constituit și a fost soluționat prin legala calificare ca fiind constatare nulitate relativă contract de vânzare-cumpărare cu clauza de întreținere formulată de un succesibil în linie directă a vânzătoarei din contract.

Intre condițiile valabilității unui contract se regăsește potrivit art. 948 cod proc. civilă existența discernământului și urm. ca elemente al consimțământului reglementat ca viciu de voință și sancționat cu nulitatea relativă a actului încheiat sub puterea acestui viciu.

Intr-un altfel de context legislativ în care se îngăduie prin lege, moștenitorilor să continue acțiunea în rezoluțiune ori reziliere pornită de autor care invocă neîndeplinirea obligației de întreținere asumată interesul legitim este acela de reduce în patrimoniu antecesorului bunul care a ieșit dar pentru care ca prestație corelativă partea din convenție nu și-a îndeplinit obligația asumată.

In situația în care se solicită constatarea nulității relative a unui contract de către un moștenitor legal interesul legitim ca element al calității procesuale active este cu atât mai mult justificat pentru motivul de ordine publică și executare cu buna credință a contractelor astfel cum este reglementat de art. 970 cod proc.civilă. Prin transpunerea în realitate a acestui principiu de drept dobândește natura juridică a asigurării echilibrului relațiilor sociale intrate în domeniu convențional.

In concret, în speță, relativitatea opusă cu consecința eliminării reclamantei din proces pentru lipsă calitate procesuală activă tinde definitiv spre consolidarea unor acte juridice încheiate cu viciu de consimțământ împotriva moștenitorilor și pentru argumentul că aceștia nu au calitate.

Instituția juridică a avânzilor cauza a fost creată legislativ tocmai pentru a ocroti social reale interese legitime.

Pe fondul cauzei moneda forte ca și susținere a părții adverse, și probatoriu invocat este că absența discernământului astfel cum a fost susținută se impunea probată pentru momentul încheierii actului respectiv 24 iunie 2004.

In speță, boala Alzheimer cu consecințe degenerative rapide și progresive a fost stabilită anterior încheierii contractului de vânzare-cumpărare respectiv 16 ianuarie 2003 prin scrisoarea medicală depusă la dosar și care a constituit act de analiză și pentru expertiză medico-legală psihiatrică efectuată prin care s-a concluzionat textual că la data întocmirii actului civil persoana de caz analizată putea avea capacitatea psihică diminuată.

In ansamblul probatoriilor fără a statua contrar legislației procesual civile asupra reginei probelor instanța constată că adevărul tinde spre realitate că la momentul exprimării acordului prin voința internă de vânzare autoarea părților acestui proces suferea de o boală cumplită absolut degeneratoare psihic.

Demersurile apelanților prin prelungire de probatorii solicitate pe temeiul art. 295 cod proc.civilă cu privire la această scrisoare medicală care stabilește momentul instalării unei astfel de boli cumplite nu s-au finalizat cu o eventuală cerere de înscriere în fals ci numai cu cererea ca instanța să nu ia în considerare un astfel de act.

Instanța investită nu are specializarea necesară încât să pășească peste un astfel de probatoriu astfel că în raport de toate probele cauzei instanța se află în situația juridică de a înlătura criticile apelanților formulate de părțile adverse.

Prin această concluzie pășind către cel de-al treilea motiv de apel se constată că reclamanta legitimată procesual a acceptat succesiunea autorilor săi prin certificatul de moștenitor nr. 866/3 august 1981 după tatăl său și după mama sa prin declarația expresă autentificată sub nr. 473 din 15 februarie 2006.

In condițiile art. 13 din legea nr. 18/1991 republicată ca act normativ special prin raportare la dreptul comun 688 cod civil potrivit căruia "efectul acceptării se suie până la data deschiderii succesiunii, susținerile apelanților ce au drept consecința înlăturarea reclamantei-intimate de la succesiunea autorilor lor încalcă și principiul echității sociale și dispozițiile actelor normative în materie de proprietate și cu atât mai mult o relație socială și sensul numita fraternitate.

In celor expuse s-au pronunțat soluții contradictorii pe calea recursului în interesul legii de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

In opinia instanței investite cu judecata acestei cauzei rămâne exact și precis definit că în împrejurarea acceptării succesiunii vocația de succesibil cu opțiune exprimată legal se transformă în calitate de succesor cu drepturi egale, iar titlul de proprietate dobândit astfel cum se susține a fost eliberat cu încălcarea art. 13 din Legea nr. 18/1991 republicată, modificată și completată.

Împrejurarea susținută că ulterior reconstituirii beneficiarii acestei restituirii au vândut terenul situat în extravilan rămâne sub cenzura regulilor instituției ieșirii din indiviziune prin care astfel de acte de înstrăinare se consolidează în limitele legalității.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs pârâții pentru aplicarea greșită a legii atât în ceea ce privește excepția cât și rezolvarea fondului procesului, instanțele aplicând greșit dispozițiile art. 1199 și 1203 civ. și greșit au stabilit masa succesorală, recurenții reiterând susținerile din apel.

Au solicitat în principal respingerea cererii în anulare a contractului de vânzare-cumpărare nr.1947/2004 pentru lipsa discernământului vânzătoarei ca fiind formulată de o persoană fără calitate iar în subsidiar respingerea cererii ca nefondată cu consecința trimiterii cauzei spre rejudecarea cererii de ieșire din indiviziune.

Recursul de față nu poate fi primit.

Lipsa discernămâtului atrage nulitatea relativă a actului, sancțiune edictată în vederea protejării persoanei care, la momentul încheierii actului, nu a putut avea reprezentarea acțiunii sale.

Fiind o nulitate de protecție, anularea pentru lipsa de discernământ de care se poate prevala doar incapabilul sau reprezentantul lui, poate fi cerută în timpul vieții de cel care l-a încheiat, personal sau prin reprezentant, precum și de moștenitorii săi,după moartea acestuia.

Așadar, reclamanta fiind fiica moștenitoare a vânzătoarei contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1947/24.06.2004 are calitatea procesuală activă așa cum corect au apreciat ambele instanțe.

Cât priveste fondul cauzei, deși recurenții au invocat ca temei încălcarea legii în concret au solicitat o reevaluare a probelor administrate și o nouă interpretare a acestora pentru stabilirea unei noi situații de fapt.

O astfel de cerință nu poate fi analizată în cadrul recursului care vizează doar motive de nelegalitate și nu de temeinicie.

Pentru aceste considerente, Curtea va respinge ca nefondat recursul de față și va menține ca legală decizia de apel.

Văzând și dispoz. art. 274 codul d e procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul civil declarat de pârâții - și, ambii cu domiciliul în,-, jud.V împotriva deciziei civile nr.58 din 26 febr.2008 pronunțată de Tribunalul Vrancea - dosar civil nr-.

Obligă pe recurent la 100 lei cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședința publică din 03.09.2008.

Președinte, Judecător, Ptr.jud.- aflată în CM

- - - - cf.disp.art.261 (2) pr.civilă

PREȘEDINTE,

Grefier,

- -

Red.AI/

01.10.2008

Dact.MH/03.10.2008-2 ex.

Fond:

Apel: C-tin -

Președinte: Anica Ioan

Judecători: Anica Ioan, Luminița Șolea, Simona Bacșin

Sursa: Jurindex

← Capetele de cerere din acțiunea reclamantului privind includerea în masa succesorală a imobilului top și a bunurilor mobile precum și cererea reconvențională Hotărârea ce se va pronunța să se dispună deschiderea succesiunii defunctului decedat la cu ultimul domiciliu în B sector să se constate calitatea reclamantului →

Cuvinte cheie:curtea de apel galatijudecator anica ioanArticole din aceeasi categorie:

Apelul declarat de apelanții-reclamanți și u în contradictoriu cu intimații pârâți G și și cu intimații intervenienți și sentinței civile din. a Judecătoriei

Dosar nr- ROMÂNIA CURTEA DE APEL BRAȘOV SECTIA CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE,DE CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIA CIVILBunurile sale în mod liber orice persoană capabilă putând beneficia de un legat durata relației cu testatorul nefiind în măsură a atrage nulitatea testamentului

Dosar nr- ROMÂNIA CURTEA DE APEL BRAȘOV SECTIA CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE,DE CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIE CIVILAdmiterea recursulu casarea hot rârii atacate și trimiterea dosarului la Tribunlul B pentru soluționarea lui pe fond La termenul de judecat din septembrie

Dosar nr- ROMÂNIA CURTEA DE APEL BRAȘOV SECTIA CIVIL ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE,DE CONFLICTE DE MUNC ȘI ASIGURRI SOCIALE DECIZIA CIVIL Nr. 12Desfiintarea sa si admiterea actiunii Verificand in conformitate cu prevederile art.295 alin.1 proc. civ stabilirea situatiei de fapt si aplicarea legii

ROMÂNIA CURTEA DE APEL BRAȘOV Secția civilă și pentru cauze cu minori și de familie,de conflicte de muncă și asigurări sociale Dosar nr- DECIZIE Nr.Respingerea recursului declarat ca nefondat Examinând decizia atacată prin prisma criticilor formulate instanța constată că recursul este nefondat Critica

Dosar nr- ROMÂNIA CURTEA DE APEL BRAȘOV SECTIA CIVILĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI ȘI DE FAMILIE,DE CONFLICTE DE MUNCĂ ȘI ASIGURĂRI SOCIALE DECIZIE CIVIL

Îţi place JurisprudentaCEDO.com?

Ştiri prin email : Mă abonez

Ultimele noutăţi pe JurisprudentaCEDO.com

Concurs UE: câştigaţi o călătorie la Oslo pentru ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace 19 Nov 2012

Patru europeni cu vârstele cuprinse între 8 şi 24 ani pot avea şansa să câştige o...

La 7 noiembrie 2012, Marea Cameră a CEDO va ţine o audienţă în cauza Sindicatul "Păstorul cel Bun" c. Roumâniei 29 Oct 2012

La 7 noiembrie 2012, orele 9:15, Marea Cameră a CEDO va ţine o audienţă în cauza Sindicatul "Păstorul...

CEDO: Refuzul executării hotărârilor definitive privind drepturile salariale şi eşalonarea lor sunt conforme Convenţiei 19 Sep 2012

Prin decizia sa din data de 4 septembrie 2012, publicată la 18 septembrie, Curtea Europeană a...

Preşedintele APCE: actorii vieţii politice române trebuie să-şi depăşească diferenţele după referendum 1 Aug 2012

Strasbourg, 30.07.2012 – Preşedintele Adunării parlamentare a Consiliului Europei (APCE), Jean-Claude Mignon, a făcut ieri următoarea...

Vizita în România a delegaţiei Serviciului pentru Executarea hotărârilor CEDO 3 Jul 2012

O delegaţie a Serviciului pentru Executarea Hotărârilor CEDO, condusă de Corinne Amat, şef de divizie, efectuează...

Filtru acces rapid decizii CEDO

Hotărâri CEDO sortate după articolul încălcat:

Alege un articol din listăArt. 1 "Respectarea drepturilor omului"Art. 2 "Dreptul la viata"Art. 3 "Interzicerea torturii"Art. 4 "Interzicerea sclaviei şi a muncii forţate"Art. 5 "Dreptul la libertate si siguranta"Art. 6 "Dreptul la un proces echitabil"Art. 7 "Nici o pedeapsa fara lege"Art. 8 "Viata privata si familiala"Art. 9 "Libertatea de gandire.."Art. 10 "Libertatea de exprimare"Art. 11 "Libertatea de reuniune si asociere"Art. 12 "Dreptul la casatorie"Art. 13 "Dreptul la o cale efectiva de atac"Art. 14 "Interzicerea discriminarii"Art. 32 "Competenta CEDO"Art. 34 "Cereri individuale-calitatea de victima"Art. 35 "Conditii admisibilitate cerere CEDO"Art. 37 "Radierea"Art. 38 "Examinarea contradictorie a cauzei.."Art. 39 "Rezolvarea prin buna intelegere"Art. 41 "Satisfacţia echitabila"Art. 46 "Forţa obligatorie executarea hotărârilor"Art. 56 "Aplicarea teritorială"Art. 1 Pr. 1 "Protectia proprietatii"Art. 2 Pr. 1 "Dreptul la instruire"Art. 3 Pr. 1 "Dreptul la alegeri libere"Art. 2 Pr. 4 "Libertatea de circulaţie"Art. 4 Pr. 4 "Interzicerea expulzarii colective"Art. 1 Pr. 6 "Abolirea pedepsei cu moartea"Art. 1 Pr. 7 "Garanţiile procedurale..expulzare.."Art. 4 Pr. 7 "Non bis in idem"

Hotărâri CEDO sortate după statul pârât

Alege o ţară din listăAlbaniaAustriaBelgiaBulgariaCipruCroatiaDanemarcaElvetiaEstoniaFinlandaFrantaGeorgiaGermaniaGreciaIrlandaIslandaItaliaLituaniaLiechtensteinMaltaMarea BritanieMoldovaNorvegiaOlandaPoloniaPortugaliaRepublica CehaRomaniaSan MarinoSlovaciaSloveniaSpaniaSuediaTurciaUcrainaUngaria

Hotărâri CEDO sortate după anul pronunţării

Alege un an din listă196119681976197719781979198019811982198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520072008200920102011

Ultimele decizii CEDO adăugate

TĂCULESCU c. României - Legea nr. 18/1991. Neexecutarea u