Lipsa procedurii prevazute de Legea nr.18/1991. Lipsa calitatii procesuale active.

    Simpla calitatate de mostenitor nu confera drept de proprietate. Simpla depunere a cererii de reconstituire a dreptului de proprietate conform legii nr.18/1991 nu confera calitatea procesuala activa a reclamantului.


    JUDECATORIA IASI, Dosar nr. 22586/245/2008, Sentinta civila nr. 10530 din 30.10.2009.

    Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 14.11.2008, sub nr. 22586/245/2008, reclamanta F M a chemat în judecata pe pârâtii II, IC, PE si TC pentru ca în contradictoriu cu acestia sa se dispuna iesirea din indiviziune cu privire la terenul mostenit de la autorii Cioltan Petru si Rarita, cuprins în titlul de proprietate nr. 85738/2003 în suprafata de 3 ha si 5700 mp si sa se constate ca reclamantei îi revine cota de 1/2 din teren.

    În motivare, se arata ca pârâtii vin la succesiune ca mostenitori ai defunctei CR, conform certificatului de mostenitor emis sub nr. 24/2004, I C decedata si P E, fiind mostenitoarele testamentare ale defunctei C cu cota de 1/2 din masa, iar restul cotei apartine autorului reclamantei, C P, la a carui succesiune vine ca mostenitoare testamentara.
    Alaturat se depune copie sentinta civila nr. 6387 din 2006 a Judecatoriei Iasi, prin care cu autoritate de lucru judecat s-a respins cererea reconventionala de constatare a nulitatii titlului de proprietate 85738/2003, s-a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, invocata de pârâti.
    În drept, nu s-au invocat dispozitii legale.
   
    Formulând întâmpinare, pârâtii T C si I C au solicitat respingerea actiunii, aratând ca reclamanta este beneficiara unui testament lasat de C P, dar conform legii fondului funciar, este necesar ca titularul titlului de proprietate sa fi parcurs procedura speciala de reconstituire a dreptului de proprietate, iar dreptul sa fie validat de Comisia judeteana.
     Pe de alta parte, testamentul lasat de C P a încalcat rezerva, iar prin sentinta civila nr. 2001/1981 a fost redus pâna la limita cotitatii disponibile, dispunându-se si anularea certificatului de mostenitor nr. 896/1980, astfel ca reclamantei nu îi revine 1/2 din masa succesorala.
    
     În drept, s-au invocat prevederile art. 115 CPC, art. 728 Cod Civil si art. 673 ind. 1 Cod Civil.
    
    Pârâta PE a formulat întâmpinare, invocând exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei. Astfel aceasta anterior a solicitat rectificarea aceluiasi titlu de proprietate, iar Tribunalul Iasi prin decizia civila nr. 1548 din 2.09.2008 a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei si a respins actiunea.
   
    Reclamanta nu a parcurs procedura Legii nr. 18/1991, nu este beneficiara unui drept validat în baza Legii nr. 18/1991, nu a facut cerere de reconstituire.
    Prind decizia civila nr. 1967 din 31.10.2007 a Tribunalului Iasi s-a analizat adeverinta nr. 247 din 12.08.1991 emisa de Comisia Miroslava, apreciindu-se ca aceasta adeverinta nu poate fi luata în seama, numele acesteia fiind adaugat lânga cel al celorlalti mostenitori, fara ca adaugirea sa poarte semnatura sau stampila emitentului. Mai mult, numele reclamantei nu apare nici pe anexa 3.
   
     Pârâta a mai invocat si exceptia lipsei de interes având în vedere ca prin Hot. 4785 din 9.12.2008 comisia judeteana iasi a validat propunerea comisiei locale si a reconstituit în indiviziune reclamantei si pârâtilor pentru terenul în suprafata de 4,92 ha. pe de alta parte reclamanta este beneficiara unui legat cu titlu particular, defunctul c p testând în favoarea acesteia o casa, un grajd, un hambar si 800 mp teren. casa si terenul au fost bunuri comune ale lui c r si cp, iar singurul mostenitor legal al lui cp a fost c r, în timp ce reclamanta a primit de la acesta numai bunuri determinate în testament.
    La termenul de judecata din 10.02.2009, reclamanta prin aparator a invocat exceptia lipsei capacitatii procesuale de folosinta a pârâtului I I, decedat anterior formularii actiunii. De asemenea a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat si puterea de lucru judecat având în vedere ca anterior s-a stabilit cu titlu irevocabil calitatea procesuala activa a reclamantei.
    Reclamanta a mai depus la dosar copia dupa cererea de reconstituire înregistrata la 30.11.2005 la Consiliul Local Miroslava, precum si alte copii de pe alte înscrisuri.
    Instanta a retinut asupra exceptiilor invocate de parti:
    Prin cererea sa reclamanta F M a solicitat în contradictoriu cu pârâtii I I, I C, T C si P E, iesirea din indiviziune raportat la terenul cuprins în titlul de proprietate nr. 85738 din 22.01.2003, emis pe numele defunctilor C P si C R.
    Reclamanta a chemat în judecata în calitate de pârât si pe I I, decedat la 5.02.2008, anterior introducerii actiunii. Potrivit art. 41 Cod procedura Civila "orice persoana care are folosinta drepturilor civile poate sa fie parte în judecata". Decretul nr. 31/1954, în art. 5 al. 2 defineste capacitatea de folosinta ca fiind aptitudinea persoanei de a avea drepturi si obligatii. Capacitatea de folosinta este o însusire esentiala si inerenta persoanelor fizice, fapt pentru care se dobândeste o data cu nasterea si înceteaza la moartea acesteia.
    Cererea de chemare în judecata, formulata în contradictoriu cu pârâtul I I, a fost introdusa la data de 14.11.2008, iar din actul de deces al acestuia rezulta ca decesul s-a produs la data de 5.02.2008.
    Instanta a admis exceptia lipsei capacitatii procesuale folosinta si a anulat actiunea formulata de reclamanta în contradictoriu cu pârâtul I. I. pentru lipsa capacitatii procesuale de folosinta a acestui pârât.
    Referitor la exceptia autoritatii de lucru judecat si exceptia puterii de lucru judecat, instanta a dispus respingerea acestor exceptii, întrucât s-au invocat raportat la calitatea procesuala activa a reclamantei, care ar fi fost stabilita anterior de catre alte instante si care nu ar mai putea fi pusa în discutie în cauza de fata. De asemenea, se retine ca prin hotarârile indicate, instanta nu s-a mai pronuntat pe aceeasi cerere de iesire din indiviziune, între aceleasi parti, astfel ca nu sunt îndeplinite conditiile art. 1201 Cod Civil.
    Instanta a respins si exceptia lipsei de interes având în vedere ca reclamanta are, în sens larg un interes în formularea actiunii, prevalându-se de calitatea de mostenitoare a defunctului C P, calitate dovedita cu înscrisurile depuse de parti.
    Cu toate acestea, raportat la bunul asupra caruia se solicita iesirea din indiviziune, instanta retine ca reclamanta nu si-a dovedit calitatea procesuala activa.
    Astfel, terenul în suprafata de 3,57 ha situat în Balciu - Miroslava a facut obiectul legilor fondului funciar, titlul de proprietate nr. 85738 din 2003 fiind emis pe numele defunctilor autori C P si C R, ambii decedati cu mult înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 18/1991.
   Reclamanta F M nu a facut dovada faptului ca a urmat procedura reconstituirii anterior emiterii titlului de proprietate nr. 85738/2003 cu privire la terenul cuprins în acest titlu, nici a împrejurarii ca i-ar fi fost validat dreptul de proprietate pentru suprafata respectiva.
   Acelasi aspect a fost retinut si în considerentele deciziei civile nr. 1548 din 2.09.2008 pronuntata de Tribunalul Iasi în dosar nr. 23371/245/2007.
   Simpla calitate de mostenitor nu confera drept de proprietate reclamantei, asa cum nu i-l confera nici depunerea cererii de reconstituire.
   Reclamanta trebuie sa fie beneficiara a unei hotarâri de validare a dreptului de proprietate.
Aceasta a depus copie a cererii prin care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate, însa se constata ca cererea a fost depusa la comisie ulterior emiterii titlului.
    În concluzie, retinând ca reclamanta nu este titulara dreptului afirmat, în beneficiul sau nedispunându-se reconstituirea dreptului de proprietate, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active si va respinge actiunea în contradictoriu cu pârâtii I C I, T C si P E.