Importanta unui partaj de folosinta realizat de mostenitori inainte de partajul succesoral.

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

DECIZIA CIVILĂ NR. 1670/2009-R Şedinţa publică din 24 noiembrie 2009

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursului civil declarat de reclamantul E. J. din O. O,(...), jud. S M, în contradictoriu cu intimata pârâtă reclamantă reconvenţională I. B. din O. O,(...), jud. S M, intimaţii pârâţi: E. E. din O. O,(...), jud. S M, şi din O. O,(...), jud. S M, E. G din O. O, str. M. (...), nr. 27, jud. S M, E. H. B. N. din S M,(...), jud. S M, E. D. S. din S M,(...), jud. S M şi E. T. B. din O. O,(...), jud. S M, împotriva deciziei civile nr. 112/Ap din 12 mai 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e, în dosar nr(...), prin care a fost schimbată în parte sentinţa civilă nr. 755/2008 pronunţată de J u d e c ă t o r i a N e g r e ş t i O a ş, în dosar nr(...), având ca obiect succesiune.

Se constată că dezbaterea cauzei a avut loc la data de 17 noiembrie 2009, când părţile prezente au pus concluzii ce au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, încheiere ce face parte integrantă din prezenta şi când pronunţarea hotărârii a fost amânată pentru 24 noiembrie 2009, când:

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND:

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.755/30 iunie 2008 pronunţată în dosar nr(...), J u d e c ă t o r i a N e g r e ş t i O a ş a admis în principiu şi în fond acţiunea civilă formulată de reclamantul E. J. în contradictoriu cu pârâţii E. E., E. G, I. B., n.E., E. H. B. N. şi E. D. S. (moştenitoare ale def. E. (...)), a admis în principiu şi în fond acţiunea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant reconvenţional E. G în contradictoriu cu reclamantul pârât reconvenţional E. J. şi cu pârâţii E. E., I. B., E. H. B. N. şi E. D. S., a admis în parte, în principiu şi în fond acţiunea reconvenţională formulată de pârâta reclamantă reconvenţională I. B. în contradictoriu cu pârâţii E. E., E. G, E. H. B. N. şi E. D. S. şi cu reclamantul pârât reconvenţional E. J., a admis în principiu şi în fond cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta E. T. B. şi în consecinţă a constatat că masa succesorală rămasă după defunctul E. I.E., decedat la data de 19.02.1996 se compune din următoarele bunuri imobile: teren şi construcţii înscrise în CF. 1789 O. O nedef. sub nr.top. 1992/18-9000 mp. 2029/3 -6400 mp. 2931 -1773 mp. 2932 – 1794 mp. 2933/2 -633 mp. 4894/5- 6800 mp. 5668/5.a. -2 ha, 1096/2 – 1400 mp. 1914 – 4172 mp. 4828/8 – 2500 mp. 4871/4.b.- 3000 mp. 1096/1 – curţi, construcţii în intravilan 300 mp. şi 4871/4.a. curţi, construcţii în intravilan - 500 mp.

A constatat că masa succesorală rămasă după def.E. B., decedată la data de 16.12.2002, se compune din Titlurile de valoare stabilite prin Decizia nr.159/2003 a Primarului oraşului O. O în valoare totală de 1.744.489.320 lei ROL.

A constatat că asupra maselor succesorale descrise mai sus au vocaţie succesorală în cotă de 1/5 parte fiecare, reclamantul E. J. fiu, pârâtul E. E. fiu, pârâtul E. G fiu, I. B. fiică, def.E. (...) prin moştenitorii: pârâta E. H. B. N. şi pârâta E. D. S..

S-a dispus dezmembrarea terenului înscris în CF.1789 nedef. O. O sub nr.top.2931 de 1773 mp. în trei parcele cu nr.top.noi 2931/1 de 0973 mp. 2931/2 de 0400 mp. şi 2931/3 de 0400 mp.

S-a dispus dezmembrarea terenului de 1794 mp. înscris în CF.1789 nedef. O. O sub nr.top. 2932 în trei parcele cu nr.top.noi 2932/1 de 0500 mp. 2932/2 de 1134 mp. şi 2932/3 de 0160 mp.

S-a dispus dezmembrarea terenului de 6800 mp. înscris în CF. 1789 nedef. O. O sub nr.top. 4894/5 în două parcele cu nr.top.noi 4894/5/a de 3400 mp. şi 4894/5/b de 3400 mp.

S-a dispus dezmembrarea terenului de 2 ha înscris în CF. 1789 nedef. O. O sub nr.top.5668/5.a. în 5 parcele cu nr.top.noi 5668/5.a./1 de 4000 mp. 5668/5.a./2 de 4000 mp. 5668/5.a./3 de 4000 mp. 5668/5.a./4 de 4000 mp. şi 5668/5.a./5 de 4000 mp.

S-a dispus dezmembrarea terenului de 1400 mp. înscris în CF. 1789 nedef. O. O sub nr.top.1096/2 în două parcele cu nr.top.noi 1096/2/a de 0667 mp.şi 1096/2/b de 733 mp.

S-a dispus dezmembrarea terenului de 4172 mp.înscris în CF. 1789 nedef. O. O sub nr.top.1914 în patru parcele cu nr.top. noi 1914/1 de 1043 mp. 1914/2 de 1043 mp. 1914/3 de 1043 mp. şi 1914/4 de 1043 mp.

S-a dispus dezmembrarea terenului de 3000 mp. înscris în CF. 1789 nedef. O. O sub nr. top. 4871/4.b. în două parcele cu nr. top. noi 4871/4.b./1 de 1500 mp. şi 4871/4.b./2 de 1500 mp.

S-a dispus dezmembrarea terenului de 0500 mp. înscris în CF. 1789 nedef. O. O sub nr. top. 4871/4.a. în două parcele cu nr. top. noi 4871/4.a./1 de 250 mp. şi 4871/4.a./2 de 250 mp.

S-a sistat starea de indiviziune a părţilor cu privire la imobilele descrise mai sus astfel:

S-a atribuit în proprietatea exclusivă a reclamantului E. J. următoarele terenuri: 6400 mp. top.2029/3; 0500 mp. top. nou 2932/1; 0633 mp. top.2932/2; 4000 mp. top. nou 5668/5.a./2; 0667 mp. top. nou 1096/2/a; 1043 mp. top. nou 1914/2; cota de 250 mp. din terenul de 2500 mp. de sub top.4828/8.

S-a atribuit în proprietatea exclusivă a pârâtului E. E. următoarele imobile teren: 1134 mp. top.nou 2932/2; 4000 mp. top.nou 5668/5.a./1, cota de 2250 mp. din terenul de 2500 mp. top.4828/8 şi 1043 mp. top.nou 1914/1.

S-a atribuit în proprietatea exclusivă a pârâtului E. G următoarele imobile: terenuri 9000 mp. top. 1992/18, 0400 mp. top. nou 2931/2, 3400 mp. top. nou 4894/5.a. 4000 mp. top. nou 5668/5.a./4, 0733 mp. top. nou .1096/2/b, 1043 mp. top. nou 1914/3 curţi, construcţii şi teren de 0300 mp. top.1096/1.

S-a atribuit în proprietatea exclusivă a pârâtei I. B. următoarele imobile: terenuri 973 mp. top. nou 2931/1, 0160 mp. nr. top. nou 2932/3, 3400 mp. nr. top. nou 4894/5/b; 4000 mp. –nr. top. nou 5668/5.a/3, 1043 mp. nr. top. nou 1914/4; 1500 mp. top. nou 4871/4.b./2 şi curţi, construcţii şi teren de 0250 mp. – nr. top. nou 4871/4..a/2.

S-a atribuit în proprietatea exclusivă a pârâtei E. D. următoarele imobile terenuri: 0400 mp. - top. nou 2931/3; 4000 mp. - top. nou 5668/5.a./5; 1500 mp. – nr. top. nou 8471/4.b./1; curţi, construcţii şi teren de 250 mp. - nr. top. nou 4871/4.a./1.

S-a sistat starea de indiviziune a părţilor cu privire la suma de 1.744.489.320 lei ROL reprezentând „titluri de valoare” stabilite prin Decizia nr.159/2003 a Primarului oraşului O. O, astfel:

S-au atribuit reclamantului E. J. suma de 348.897.864 lei ROL, pârâtului E. E., suma de 348.897.864 lei ROL, pârâtului E. G, suma de 348.897.864 lei ROL, pârâtei I. B. suma de 348.897.864 lei ROL,pârâtei E. D. suma de 348.897.864 lei ROL.

S-a dispus Serviciului de Carte funciară intabularea dreptului de proprietate al părţilor asupra imobilelor descrise mai sus în noi D. de CF. conform celor de mai sus cu titlu juridic partaj succesoral.

S-a constatat că intervenienta E. T. B., n.D., în baza contractului de vânzare cumpărare sub semnătură privată încheiat la data de 23.dec.2003 cu pârâtul E. E. a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului de 1043 mp. din parcela cu nr. top. nou 1914/1.

A fost obligat pârâtul E. E. să încheie cu intervenienta act autentic de vânzare cumpărare cu privire la acest teren, în caz contrar hotărârea apelată va ţine loc de act autentic.

S-a dispus Serviciului de carte funciară intabularea dreptului de proprietate al intervenientei asupra terenului cu nr.top.1014/1 de 1043 mp. într-o nouă coală de CF. conform celor de mai sus.

Cheltuieli de judecată au fost compensate.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că din actele de stare civilă depuse la dosar rezultă că numiţii E. E., decedat la 19.02.1996, şi E. B., decedată la 17.dec.2002, au avut 5 copii: E. J., E. E., E. G, I. B. şi E. (...). E. (...), în prezent decedat, are ca moştenitori pe pârâta E. H. B. N., soţie supravieţuitoare şi E. S., fiică.

Masa succesorală rămasă după def. E. E. se compune din imobilul teren şi construcţii înscris în CF.1789 O. O top. 1992/18, 2029/3, 2931, 2932, 2933/2, 4894/5, 5668/5.a. 1096/2, 1914, 4828/2, 4871/4.b. 1096/1 şi 4871/4.a.

Masa succesorală rămasă după def. E. B. se compune din titlurile de valoare stabilite prin Decizia 159/2003 a Primarului O. O în valoare de 1.744.489.320 lei ROL.

Nu au fost şi nu sunt obiecţii cu privire la componenţa masei succesorale.

Problemele s-au ivit cu privire la modul de partajare a acestei mase succesorale, respectiv cu privire la imobilul înscris în CF. 1789 nedef. O. O.

Iniţial s-a întocmit de către top. E. o schiţă de dezmembrare depusă la fila 37 din dosarul de fond. Dacă toţi pârâţii şi-au însuşit conţinutul acestui act, reclamantul nu a fost de acord cu el.

În concret, neînţelegerile au apărut cu privire la modul de partajare a terenurilor înscrise în CF.1789 nedef. O. O nr.top.1914.

Cu excepţia reclamantului, celelalte părţi susţin că în timpul vieţii lor, părinţii au împărţit terenul de pe str. I. (...), înscris sub nr.top.1914 astfel: 1914/1 E. (...), în prezent decedat, care l-a vândut lui E. E., 1914/2 I. B., 1914/3 E. G şi 1914/4 E. J.. Acest partaj de ascendent nu a fost respectat de reclamantul E. J. care a ocupat prin construirea unei case de locuit terenul cu nr. top 1914/1 a lui E. E. şi top.1914/2 terenul lui I. B. cu care a fost înzestrată de părinţi.

În data de 9 mai 2008 instanţa de fond s-a deplasat la faţa locului la terenul înscris sub nt. top. 1914 pe str. I. (...), ocazie cu care s-a întocmit proces verbal depus la fila 179 din dosarul primei instanţe.

Pârâtul E. E., prezent fiind la faţa locului, a arătat că terenul de sub nr.top.1914/1 care i-a fost vândut de către fratele lui E. (...), la rândul lui, l-a vândut intervenientei D. T. căsătorită E..

Pe acest teren intervenienta şi-a construit o casă de locuit împreună cu soţul ei şi socrul ei, reclamantul E. J..

Prin construirea acestei case de locuit reclamantul E. J. a ocupat o parte din terenul de sub nr. top. 1914/2 atribuit pârâtei I. B. de către părinţii ei.

Faţă de cele de mai sus, instanţa de fond, apreciind întemeiată atât cererea principală, cât şi cererea reconvenţională formulată de pârâtul reclamant E. G, a apreciat întemeiată în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta reclamantă reconvenţional I. B., a apreciat întemeiată şi cererea de intervenţie în interes propriu formulată de E. T. în baza art.673 ind.1 şi urm. C.pr.civ., art. 728 Cod civ.,a pronunţat dispozitivul hotărârii cu următoarea motivare:

Masa succesorală rămasă după def. E. E. şi B. se compune din bunurile imobile şi mobile la care s-a făcut referire în conţinutul hotărârii.

Vocaţie succesorală asupra masei succesorale au reclamantul şi pârâţii de S..I-IV, în calitate descendenţi gr. I, şi pârâta E. D. S., descendent de S.. II, în reprezentarea tatălui ei decedat E. (...).

S-a sistat starea de indiviziune a părţilor conform expertizei întocmită de exp. Menţiu E. cu următoarea partajare: parcela cu nr. top. 1914 care va fi dezmembrată în patru parcele cu nr.top. noi 1914/1 de 1043 mp. 1914/2 de 1043 mp. 1914/3 de 1043 mp. 1914 de 1043 mp. apoi parcela cu nr.top.1914/1 de 1043 mp. îi va fi atribuită pârâtului E. E. întrucât acesta a cumpărat terenul de la numitul E. (...) fratele său, parcela cu nr.top.1914/2 îi va fi atribuită reclamantului E. J. întrucât pe această parcelă se află o terasă ce aparţine casei de locuit construită pe nr. top. 1914/1 de către fiul şi nora sa E. T. intervenientă în proces, parcela cu nr. top. 1914/3 lui E. G şi nr. top.1914/4 lui I. B..

În cauză nu s-a putut reţine existenţa unui partaj de ascendent întrucât nu există niciun act în acest sens semnat de părţi, mai mult din interogatoriul părţilor rezultă că părinţii părţilor de-a lungul anilor au făcut mai multe împărţeli, apoi fraţii între ei şi-au vândut şi cumpărat terenuri înainte de a se stabili şi partaja masa succesorală.

Singurul care foloseşte terenul ce-i revine din masa succesorală este reclamantul pârât E. G care se află în Austria, iar pârâta I. B. se află în Italia.

Faţă de recunoaşterea pârâtului E. E., care a arătat că în anul 2003 în baza actului sub semnătură privată depus la dosar i-a vândut intervenientei E. T. terenul de 1043 mp. de sub nr.top. 1914/1, instanţa de fond, după ce i-a atribuit lui această parcelă, a constatat că acesta în baza actului de vânzare cumpărare sub semnătură privată depus la dosar a vândut intervenientei E. T. terenul de sub nr. top. 1914/1, astfel că a obligat pârâta să încheie act autentic de vânzare cumpărare, iar în caz contrar hotărârea apelată va ţine loc de act autentic.

Instanţa de fond a omis să se pronunţe cu privire la ultimul capăt al cererii de intervenţie, aceasta găsindu-şi rezolvarea pe o altă cale.

Nu a fost inclus în masa succesorală rămasă după def. E. E. terenul înscris în titlul de proprietate nr.31-21795, respectiv 1 ha E., întrucât nu există vreo cerere în acest sens, iar terenul nu a fost intabulat în CF. Acest teren va constitui obiectul unei mase succesorale suplimentare.

Prin încheierea şedinţei camerei de consiliu din data de 30.08.2008 dată în dosar nr(...), J u d e c ă t o r i a N e g r e ş t i O a ş a admis cererea formulată de petenţii E. J. şi E. G şi în consecinţă, în baza art.281 Cod procedură civilă a îndreptat erorile materiale strecurate în dispozitivul Sentinţei civile nr. 755 /30.06.2008 , astfel:

Aliniatul 17 va avea următorul conţinut :

„Atribuie în proprietatea exclusivă a reclamantului E. J. următoarele terenuri: 6400 mp nr. top 2029 /3 ; 0500 mp nr. top nou 2932/1 ; 0633 mp nr. top 2933/2 ; 4000 mp – nr. top nou 5668/5a /2 , 0667 mp – nr. top nou 1096/2/a, 1043 mp – nr. top nou 1914/2 ; cota de 250 mp din terenul de 2500 mp de sub nr. top 4828/8” .

Aliniatul 6 din dispozitiv va avea următorul conţinut :

„Constată că masa succesorală rămasă după def. E. B. decedată la data de 16.12. 2002 se compune din Titlurile de valoare stabilite prin Decizia nr.159/2003 a Primarului oraşului O. O în valoare totală de 2.149.788.733 lei ROL .

Aliniatul 22 din dispozitiv va avea următorul conţinut :

„Sistează starea de indiviziune a părţilor cu privire la suma de 2.149.788.733 lei Rol reprezentând titluri de valoare stabilite prin Decizia nr.159/2003 a primarului O. O astfel :

Atribuie reclamantului E. J. suma de 429. 957.746,3 lei ROL.

Atribuie pârâtului E. E. suma 429.957.746, 3 lei ROL.

Atribuie pârâtului E. G suma de 429.957.746,3 lei ROL .

Atribuie pârâtei I. B. suma de 429.957.746, 3 lei ROL

Atribuite pârâtei E. D. suma de 429.957.746 , 3 lei ROL .”

Au fost menţinute restul dispoziţiilor din dispozitiv .

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta I. B. solicitând admiterea apelului, schimbarea în parte a hotărârii în sensul admiterii cererii ei, includerea în masa succesorală a tuturor imobilelor avute de antecesori şi partajării masei succesorale conform variantei nr.2 a expertizei întocmite în cauză, respectiv atribuirea în lotul apelantei a terenului de 1048 mp., situat la locul H. şi înscris sub nr. top nou 1914/2 şi atribuirea în lotul reclamantului E. J. a terenului de la locul H. de sub nr. top. nou 1914/4; cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că hotărârea este nelegală în parte, respectiv din masa succesorală face parte şi terenul E. în suprafaţa de 1 ha, înscris în titlu de proprietate nr.31-21795 din 24.05.2002, aşa cum rezultă din copia titlului de proprietate depusă la dosar şi instanţa de fond nu s-a pronunţat cu privire la aceasta.

Tot nelegal instanţa de fond a dispus partajul conform variantei l din expertiză, deşi toate părţile din proces, cu excepţia reclamantului, au fost de acord ca partajul să se facă conform variantei nr.2, recunoscând că antecesorii lor au împărţit descendenţilor în timpul vieţii toate terenurile înscrise în titlul de proprietate nr.31-22208 şi în CF. nr.1789 O. O lotizând terenurile şi atribuind fiecărui descendent loturi, făcând astfel un partaj de ascendent.

A menţionat că apelanta a primit de la părinţi terenurile nr.top.2931/1, suprafaţa de 973 mp. “B.”, nr. top. 2932/3, 160 mp. “B.”, nr. top 4894/5/b, 3400 mp. “N.”, nr. top 5668/5a/3, 4000 mp. “E.”, nr. top 1914/2, 1043 mp. “H.”, nr. top 4871/4b/2, 1500 mp. “(...)”, nr. top 4871/4a/2, 250 mp. “(...)”.

S-a menţionat că s-a dovedit cu interogatorul luat părţilor că în timpul vieţii părinţii le-au împărţit terenurile, le-au predat în posesie şi folosinţă, urmând să se facă şi transcrierea, însă nu au reuşit întrucât au durat mult timp lucrările topografice, apoi au fost plecaţi la lucru în străinătate. În baza partajului făcut de părinţi s-a efectuat schiţa de dezmembrare întocmită de ing. E. Ş. şi depusă la dosar de către pârâtul E. E..

A arătat că moştenitorii au respectat dorinţa tatălui lor şi s-au înţeles să rezolve pe cale amiabilă moştenirea, cu excepţia reclamantului, care nu a mai respectat partajul făcut de tată şi a intrat pe o parte din terenurile atribuite apelantei de antecesor aşa cum rezultă şi din interogatoriile luate. Toţi moştenitorii au respectat înţelegerea făcută cu părinţii cu excepţia reclamantului care a intrat peste terenul ei de la locul H., respectiv pe suprafaţa de sub nr. top nou 1914/2. El a primit terenul de sub nr.top.1914/4 şi, astfel, instanţa de fond a procedat nelegal şi subiectiv atribuindu-i apelantei terenul dat de părinţi reclamantului şi atribuindu-i lui terenul dat apelantei de părinţi.

A învederat că terenul de la H. de sub nr.top.1914/2 l-a primit apelanta de la părinţi şi corespunde lotului 2 de teren din direcţia E. spre centru O.. Precizează că primul lot i-a fost atribuit lui E. E., al doilea lot ei, al treilea lot lui E. G şi lotul 4, respectiv nr.top.1914/4 i-a fost atribuit reclamantului.

Apelanta mai arată că a efectuat lucrări de curăţire pe terenul de la H. ani la rând pentru aducerea lui în starea de a putea fi exploatat şi după ce l-a desţelenit s-a pus stăpân reclamantul, iar instanţa de fond, cu M indulgenţă, i l-a atribuit prejudiciind-o pe apelantă şi atribuindu-i ei terenul care era de fapt dat de părinţi reclamantului. În această situaţie, apelanta va trebui să facă mari cheltuieli pentru a aduce acest teren în starea de a fi pentru exploatare, ceea ce consideră că este injust.

Pentru aceste considerente a solicitat admiterea apelului, schimbarea în parte a hotărârii şi includerea în lotul apelantei a terenului de la H. de sub nr.top.1914/2, iar terenul de la H. de sub nr.top.1914/4 să fie inclus în lotul reclamantului pentru că aşa a fost dat de părinţi şi nu este drept ca să i se atribuie reclamantului după ce ea a efectuat lucrări de desţelenire a pământului.

În drept, s-a invocat art.286 şi următorii C. pr. civilă.

Prin cererea formulată, pârâtul E. E. a solicitat aderarea la apelul declarat împotriva sentinţei civile nr.755/30.06.2008 a J u d e c ă t o r i e i N e g r e ş t i O a ş, deoarece nu este de acord cu atribuirea suprafeţei de 250 mp. la top 4828/8 numitului E. J., deoarece la interogatoriu toate părţile din succesiune au venit fără pretenţii la acea suprafaţă şi el este singurul care pretinde parte nejustificat. Suprafaţa respectivă a fost achiziţionată de către E. E. conform actului din dosar.

Împotriva sentinţei a declarat apel şi pârâtul E. G, renunţând ulterior, prin cererea înregistrată la 25.09.2008.

Prin întâmpinarea formulată, intimatul E. J. a solicitat respingerea apelului înaintat de pârâta I. B. şi menţinerea sentinţei apelate, ţinându-se seama de faptul că nu există nici o atribuire scrisă a loturilor pentru descendenţi făcută de către părinţi acestora în timpul vieţii; cu cheltuieli de judecată.

În fapt, a arătat că în cauză nu se reţine existenţa unui partaj de ascendent, întrucât nu există nici un act în acest sens semnat de părţi, mai mult din interogatoriul părţilor existent la dosar rezultă că părinţii de-a lungul anilor au făcut mai multe împărţeli, apoi fraţii între ei au vândut şi cumpărat terenuri înainte de a se stabili şi partaja mama succesorală.

A mai arătat că schiţa de dezmembrare întocmită de ing. E. T. şi depusă la dosar de către pârâtul E. E. nu a fost întocmită în baza unei atribuiri scrise de către părinţii descendenţilor şi a fost efectuată în lipsa lui E. J., E. H. B. N. şi E. D. S., care sunt părţi în proces.

S-a menţionat că folosirea lotului cu nr. topo 1914/1, 1914/2, 1914/3 şi 1914/4 a fost realizată din anul 1990 până la decesul celor doi părinţi, respectiv 1996 – tatăl şi 2002 – mama, de către E. J. şi părinţii, lucru care poate fi dovedit cu vecini – martori, dar ca moştenire acest teren cu cele patru nr. topo a fost repartizat în cotă de ¼ reclamantului E. J. şi pârâţilor E. E., E. G şi I. B..

Conform expertizei tehnice efectuate de ing. exp. Menţiu E. pe nr. topo 1914/1 şi 1914/2 a fost construită o casă de locuit de către reclamantul E. J. şi familia acestuia, E. D. şi (D.) T. B., casă care ocupă suprafaţa ambelor loturi.

A arătat că lotul cu nr. top 1914 a fost achiziţionat de E. (D.) T. B., nora lui E. J., de la pârâtul E. E., în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat între aceştia.

S-a precizat că nu a fost inclus în masa succesorală rămasă după def. E. E. terenul E. în suprafaţă de 1 ha., înscris în titlul de proprietate nr.31-21795 din 24.05.2002, întrucât nu exista o cerere în acest sens, iar terenul nu a fost întabulat în CF. Acest teren va constitui obiectul unei mase succesorale suplimentare.

Prin întâmpinarea formulată, E. G a arătat că este de acord cu admiterea apelului declarat de pârâta I. B., acesta fiind întemeiat.

A menţionat că îşi menţine în continuare susţinerile făcute la instanţa de fond şi este de acord cu împărţirea părinţilor, care, susţine în continuare, că este reală.

Prin decizia civilă nr.112/Ap din 12 mai 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e, în dosar nr(...), s-a admis apelul reclamantei reconvenţional I. B., domiciliată în O. O, str. M. (...), nr.68 şi apelul incident formulat de pârâtul E. E., domiciliat în O. O,(...), împotriva sentinţei civile nr.755/2008 pronunţată de J u d e c ă t o r i a N e g r e ş t i O a ş în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimaţii E. J., domiciliat în O. O, str.(...) 56, E. H. B. N., domiciliată în S M,(...), E. D. S., cu acelaşi domiciliu, E. T. B., domiciliată în O. O, str. (...) 56, E. G, domiciliat în O. O, str. M. (...) 27.

A fost schimbată în parte sentinţa atacată în sensul că sistează starea de indiviziune a părţilor conform schiţei de dezmembrare varianta II, întocmită de exp. Menţiu V., care face parte integrantă din hotărâre, astfel:

S-a atribuit reclamantului E. J. următoarele parcele: nr.top 2029/3 – 6400 mp. la „V.Albă”, nr.top 2932/2 – 1134 mp. „B.”, nr.top 5667/5a/2 – 4000 mp. „E.”, nr.top 1096/2/a – 667 mp. „str.(...)”, nr.top 1914/4 – 1043 mp. „H.”.

A atribuit pârâtului reclamant reconvenţional E. G lotul 2 format din următoarele parcele: nr.top 1992/18 – 9000 mp. „U.”, nr.top 2931/2 – 400 mp. „B.”, nr.top 4894/4/a – 3400 mp. „N.”, nr.top 5668/5a/4 – 4000 mp. „E.”, nr.top 1096/2/b – 733 mp. „str.M.(...)”, nr.top 1914/3 – 1043 mp. „H.”, nr.top 1096/1 – 300 mp. „str.M.(...)”.

Au fost atribuite pârâtului E. E. următoarele parcele: nr.top 2932/1 – 500 mp. „B.”, nr.top 2933/2 – 633 mp. „B.”, nr.top 568/5a/1 – 4000 mp. „E.”, nr.top 1914/1 – 1043 mp. „H.”, nr.top 4828/8 – 2500 mp. „N.”.

A atribuit pârâtei I. B. următoarele parcele: nr.top 2931/1 – 973 mp. „B.”, nr.top 2932/3 – 160 mp. „B.”, nr.top 4894/5/b – 3400 mp. „N.”, nr.top 5668/5a/3 – 4000 mp. „E.”, nr.top 1914/2 – 1043 mp. „H.”, nr.top 4871/4b/2 – 1500 mp. „str.(...)”, nr.top 4871/4a/2 – 250 mp. „str.(...)”.

(...) E. D. şi E. B. N. au fost atribuite următoarele parcele: nr.top 2931/3 – 400 mp. „B.”, nr.top 5667/5a/5 – 4000 mp. „E.”, nr.top 4871/4b/1 – 1500 mp. „str.(...)”, nr.top 4871/4a/1 – 250 mp. „str.(...)”.

Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei atacate.

Intimatul E. J. a fost obligat să achite 700 lei cheltuieli de judecată apelantei I. B. şi 500 lei cheltuieli de judecată apelantului E. E..

Pentru a pronunţa în acest mod, tribunalul a reţinut următoarele:

În mod corect instanţa de fond a apreciat că împărţeala efectuată de către părinţii părţilor nu întruneşte condiţiile formei scrise autentificate prev. de art.795 Cod civil, neputând fi reţinută ca atacate.

Cu toate acestea, părţile recunosc că în fapt a avut loc un partaj al terenurilor în timpul vieţii antecesorilor, actualii moştenitori acceptând acel partaj şi folosind terenurile conform înţelegerii.

Astfel, prin acţiunea reconvenţională formulată în dosarul instanţei de fond, reclamantul reconvenţional E. G a arătat că „potrivit înţelegerii dintre părţi au împărţit aceste terenuri încă din timpul vieţii defunctului, doresc ieşirea din indiviziune şi atribuirea în proprietate exclusivă astfel cum au stabilit”.

Prin întâmpinare, E. J. a recunoscut, de asemenea, că terenurile solicitate de E. J. sunt în folosinţa lui, după cum s-au înţeles părţile să le partajeze şi după cum le-au fost date de părinţii lor până au trăit.

Pârâta I. B. a învederat şi ea prin acţiunea reconvenţională că terenurile le-au fost împărţite şi predate în posesie şi folosinţă de către părinţi, iar moştenitorii s-au înţeles să respecte dorinţa părinţilor concretizată în împărţirea făcută.

Pârâţii E. H., E. E. au recunoscut prin interogator realizarea partajului de folosinţă.

De asemenea, E. G şi E. E. au arătat prin interogator că E. J. nu a respectat înţelegerea intervenită între fraţi în temeiul împărţelii părinteşti, ocupând, fără acordul celorlalţi moştenitori, parcela de la locul „H.” atribuită numitei I. B..

Aceste aspecte au fost reiterate de părţi cu ocazia cercetării la faţa locului şi consemnate în procesul verbal din 9.05.2008 şi reţinute în considerentele sentinţei atacate.

Din cele expuse, s-a reţinut că între părţi a intervenit o înţelegere privind folosinţa terenurilor dobândite de la părinţi, conformă partajului realizat de aceştia.

În temeiul învoielii părţilor s-a realizat în fapt un partaj de folosinţă, iar partajul judiciar realizat de instanţă în mod etic şi legal, se impuse a se conforma acestuia, astfel cum a fost prezentat de expert Menţiu în varianta a II-a a expertizei.

Pentru aceste considerente, tribunalul a admis apelul declarat de reclamanta-reconvenţional I. B. împotriva sentinţei civile nr.755/2008 pronunţată de J u d e c ă t o r i a N e g r e ş t i O a ş şi a schimbat în parte hotărârea apelată, conform dispozitivului deciziei.

Împotriva acestei decizii, în termen a declarat recurs reclamantul – recurent E. J., solicitând modificarea hotărârii atacate în sensul respingerii apelurilor şi menţinerii hotărârii instanţei de fond, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea recursului se arată că hotărârea instanţei de apel este contradictorie, iar interpretarea probelor administrate este greşită.

Astfel, varianta I din expertiză reţinută de instanţa de fond, reflectă modul actual de folosinţă al terenurilor, instanţa de apel prin adoptarea variantei II complicând acest partaj, în sensul că va genera noi litigii.

Terenul în divergenţă situat pe topograficul nr. 1914/2 este vecin cu cel deţinut de E. E. (top. 1914/1) şi pe care acesta din urmă l-a vândut fiului, respectiv norei recurentului, aceştia din urmă edificând o casă pe cele două terenuri.

Mai arată că terenul în discuţie nu a fost niciodată folosit de I. B., aceasta fiind plecată de ani de zile în Italia, ci de recurent şi tatăl acestuia, iar după moartea tatălui, doar de recurent.

În drept, invocă dispoziţiile art. 304 pct. 7 – 9, art. 673 indice 5, 6 Cod procedură civilă.

Prin întâmpinarea depusă la dosar intimata I. B. a solicitat respingerea recursului ca nefondat, apreciind că varianta a II-a adoptată de instanţa de apel este conformă cu voinţa părinţilor părţilor, aspect confirmat la interogator de toţi moştenitorii, cu excepţia recurentului.

Întâmpinare a depus şi intimatul E. V. G, solicitând respingerea recursului ca neîntemeiat, întrucât hotărârea instanţei de apel reflectă împărţeala făcută de părinţi.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, precum şi din oficiu, Curtea reţine următoarele:

Părţile în litigiu sunt moştenitori ai defuncţilor E. I. E. decedat la 19.02.1996, respectiv E. B. decedată la 16 decembrie 2002, în calitate de descendenţi.

Compunerea masei succesorale, respectiv partajarea bunurilor ce o compun nu au ridicat probleme, cu o singură excepţie şi anume este vorba de nr.top. 1914/2.

Este adevărat că din probele administrate în cauză rezultă că în timpul vieţii antecesorii părţilor au realizat o împărţire a terenurilor ce compun masa succesorală, în M parte aceste terenuri fiindu-le predate în posesie şi folosinţă, prezumtivilor moştenitori, situaţie valabilă şi pentru terenul situat pe top. 1914/2.

Curtea apreciază însă că varianţa I de partajare propusă de expert şi adoptată de instanţa de fond este cea mai potrivită, raportat la situaţia de fapt actuală, pentru următoarele considerente:

- nu există probe suficiente şi concludente din care să rezulte c intimata I. B. ar fi făcut investiţii însemnate în reabilitarea terenului situat pe topograficul 1914/2, fiind de altfel plecată în străinătate o perioadă îndelungată de timp;

- terenul atribuit acesteia în varianta I, situat pe topograficul 1914/4 este identic ca suprafaţă şi de valoare egală cu cel în litigiu, fiind situat pe acelaşi aliniament, înspre oraş şi cu acces la trei drumuri, pe trei din laturile terenului;

- terenul situat pe topograficul 1914/1 a fost vândut de E. E. fiului recurentului, acesta din urmă împreună cu soţia edificând o casă pe respectivul teren; o parte din construcţii se întinde însă şi pe topograficul 1914/2, astfel că în ipoteza atribuirii acestui topografic intimatei I. B., acest fapt ar fi de natură să genereze noi litigii între părţi.

În concluzie, atribuirea către recurent a topograficului 1914/2, în mejdie cu terenul cumpărat de fiul acestuia şi pe care acesta din urmă a edificat deja la casă, constituie o soluţie mai adaptată stării de fapt actuale.

Pe cale de consecinţă, Curtea urmează în baza art. 312 alin.1 coroborat cu art. 316 şi 296 Cod procedură civilă să admită recursul, să modifice decizia atacată, în sensul respingerii apelului şi păstrării în întregime a hotărârii instanţei de fond.

În baza art. 274 Cod procedură civilă, intimaţii vor fi obligaţi la 2000 lei cheltuieli de judecată în recurs, reprezentând onorariu avocaţial.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

ADMITE ca fondat recursul introdus de reclamantul E. J. din O. O,(...), jud. S M, în contradictoriu cu intimata pârâtă reclamantă reconvenţională I. B. din O. O,(...), jud. S M, intimaţii pârâţi: E. E. din O. O,(...), jud. S M, şi din O. O,(...), jud. S M, E. G din O. O, str. M. (...), nr. 27, jud. S M, E. H. B. N. din S M,(...), jud. S M, E. D. S. din S M,(...), jud. S M şi E. T. B. din O. O,(...), jud. S M, împotriva deciziei civile nr. 112/Ap din 12 mai 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l S a t u M a r e pe care o modifică, în sensul că respinge apelul declarat de intimata I. B. şi păstrează sentinţa civilă 755 din 30 iunie 2008 a J u d e c ă t o r i e i N e g r e ş t i O a ş.

Obligă intimaţii la 2000 lei cheltuieli de judecată în recurs în favoarea recurentului.

I R E V O C A B I L Ă.

Pronunţată în şedinţa publică de azi, 24 noiembrie 2009.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, JUDECĂTOR, GREFIER,

(...) (...) R (...) (...) (...) (...) (...)

Red.dec.(...) V./10.12.2009

Jud.fond. N. L.

Jud.apel. E. T.-S. M.G.

Dact.P.L./15.12.2009

Ex.2

8 com./18.12.2009

 

1. recurentul reclamant E. J. din O. O,(...), jud. S M,

2. intimata pârâtă reclamantă reconvenţională I. B. din O. O,(...), jud. S M,

3. intimaţii pârâţi: E. E. din O. O,(...), jud. S M,

4. şi din O. O,(...), jud. S M,

5. E. G din O. O, str. M. (...), nr. 27, jud. S M,

6. E. H. B. N. din S M,(...), jud. S M,

7. E. D. S. din S M,(...), jud. S M

8. E. T. B. din O. O,(...), jud. S M