Dispozitie privitoare la conditionarea intrarii in posesia bunurilor. Testament olograf. Nulitate

CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE

DECIZIA CIVILA NR.1380 din 15 iunie 2006

Pe rol se afla pronuntarea recursurilor declarate de reclamantul-pârât SABAU CRISTIAN - MATEI, de pârâta SABAU GABRIELA - LUCIA, de pârâtul-reclamant GHEORGHIU ROMULUS IULIAN, de pârâtii MUSET ALEXANDRU, MUSET ADRIAN si RENGLE RODICA - MARIANA, împotriva deciziei civile nr.534 A din 27 septembrie 2005, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a III a Civila, în dosarul nr.1671/2005, în contradictoriu cu pârâtul-reclamant MONAFU VALER - SERBAN si pârâtul SABAU PAVEL.

Pricina are ca obiect - succesiune.

Dezbaterile cauzei au avut loc în sedinta publica de la 22.05.2006, sustinerile partilor fiind consemnate în încheierea de la acea data care face parte integranta din prezenta decizie si când curtea - pentru a da posibilitate partilor sa depuna note scrise si în vederea deliberarii - a amânat pronuntarea la 29.05.2006, apoi la 05.06.2006, apoi la 12.06.2006 si apoi la 15.06.2006, hotarând urmatoarele:

C U R T E A ,

Asupra recursurilor civile de fata, constata urmatoarele:

La data de 16.01.2004 reclamantul Sabau Cristian Matei a chemat în judecata pe pârâtii Sabau Gabriela Lucia, Sabau Pavel, Muset Alexandru, Muset Adrian, Monafu Valer Serban, Gheorghiu Romulus Iulian si Rengle Rodica Mariana, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se constate compunerea masei succesorale de pe urma defunctului Sabau Gheorghe decedat la 28.09.2003 - frate cu defunctii Sabau Petre si Sabau Stefan, mostenitorii legali fiind nepotii de frati predecedati, reclamantul - fiu al defunctului Sabau Pavel si pârâtii Sabau Gabriela Lucia si Sabau Paul - fiii defunctului Sabau Stefan, cu o cota de 1/2 si respectiv câte 1/4, sa se constate nulitatea absoluta a testamentului olograf încheiat de defunct la data de 12.12.2002.

S-au mentionat bunurile imobile lasate mostenire de defunct si care fac si obiectul legatelor din testamentul în cauza si bunuri mobile conform procesului verbal de inventariere si a unor sume de bani în conturi la CEC si banci.

În motivarea capatului de cerere privind constatarea nulitatii absolute a testamentului olograf s-a aratat ca acesta cuprinde dispozitii prohibite de lege, fiind incident art.803 Cod civil: " orice dispozitie prin care donatorul , eredele sau legatarul va fi însarcinat de a conserva si a remite la o a treia persoana, va fi nula, chiar în privinta donatorului, a eredelui sau a legatarului" - substitutia fideicomisare.

Doua sunt dispozitiile cu caracter de substitutie fideicomisare mentionate în testament si care au ca efect însasi nulitatea testamentului, respectiv a legatelor cuprinse în textul acestuia.

Prima dispozitie este aceea ca, privitor la legatul instituit în beneficiul nepoatei (pârâte) Sabau Gabriela Lucia cu privire la apartamentul nr.3, situat în Bucuresti, str. Av. Gh. Marasoiu nr.26, sector 1, legatara este obligata sa vânda acest apartament legatarului Gheorghiu Romulus Iulian caruia i-a fost testat garajul de la acelasi imobil, cu conditia cedarii a cel putin 50% din pretul încasat, azilelor de batrâni, copii orfani, handicapati.

A doua dispozitie priveste toate legatele instituite în favoarea fiecarei parti în cauza, mai putin pentru pârâtul Sabau Pavel, în sensul ca intrarea în posesia legatelor este conditionata de catre testator, în sensul ca la valorificarea imobilelor ce fac obiectul legatelor persoanelor mentionate în testament, cel putin 50% din pretul încasat sa fie cedat azilelor de batrâni, copii orfani si handicapati.

Ori, conditia remiterii bunurilor catre o a treia persoana impune iesirea din patrimoniul legatarilor a acestor bunuri, ceea ce constituie cazul substitutiei fideicomisare prevazuta sub sanctiunea nulitatii liberalitatii în art.803 Cod civil.

S-a mai aratat ca prin sintagma lasarii bunurilor "sub forma de donatie", desi înscrisul este intitulat "Testament", nu se cunoaste exact natura actului juridic încheiat de defunct la 12.12.2002, ceea ce impune calificarea lui, întrucât daca suntem în prezenta unei "donatii cu sarcini" actul pentru a fi valabil, trebuie potrivit art.813 Cod civil sa fie încheiat în forma autentica si nu olografa.

Înscrisul este si cu stersaturi, el n-ar fi semnat de catre defunct, desi la sfârsit sunt trecute numele si profesia sa.

S-a mai aratat ca partile nu s-au înteles la Notariat, iar fata de aspectele mentionate în actiune, se impune a se constata nulitatea testamentului si calitatea de mostenitori legali ai reclamantului si pârâtilor - Sabau Gabriela si Sabau Pavel, cu cotele de 1/2, 1/4 si 1/4 în masa succesorala.

În drept s-au invocat prevederile art.666, 667, 672 si 803 Cod civil.

Pârâtii Sabau Gabriela, Monafu Valer Serban si Rengle Rodica Mariana au depus întâmpinare la dosar prin care au solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata, cu cheltuieli de judecata.

S-a aratat în întâmpinare ca testamentul a fost expertizat criminalistic potrivit legii în dosarul notarial - conform Raportului nr.358/28.10.2003 de catre expert criminalist din cadrul Ministerului Justitiei - atasat, din care rezulta ca testamentul este "scris, datat si semnat" de catre defunct, el fiind vizat spre neschimbare la data de 16.10.2003.

Este cert ca este vorba de testament, astfel cum este si intitulat înscrisul olograf, sintagma "donatie" fiind utilizat gresit, iar legatele sunt prevazute cu sarcini pe deplin executabile, nefiind vorba de substitutie fideicomisara - care presupune obligatia gratificatului de a conserva bunul si de a-l transmite, la moartea sa, altei persoane, desemnata de catre testator, nefiind îndeplinite aceste cerinte impuse de art.803 Cod civil.

Executarea actelor de caritate reprezinta vointa testatorului si este exprimata dorinta sa de a-i fi respectata vointa, astfel ca nu suntem în prezenta unor clauze ilicite si imorale.

Pârâtul Sabau Pavel a depus întâmpinare la dosar prin care a solicitat respingerea actiunii.

S-a atasat dosarului notarial nr.83/2003 al BNP Opran Ioana si s-au depus procese verbale de inventariere a bunurilor imobile existente în fiecare imobil întocmite din dispozitia instantei.

La data de 4.03.2004, pârâtul Gheorghiu Romulus Iulian a depus întâmpinare si cerere reconventionala prin care a solicitat respingerea actiunii, constatarea deschiderii succesiunii defunctului Sabau Gheorghe, constatarea compunerii masei succesorale, ca succesiunea este una testamentara si sa dispuna ca fiecare legatar sa intre în posesia legatului sau, ca fiecare legat este afectat de conditia ca 50% din pretul obtinut din valorificarea bunurilor ce face obiectul legatelor (minim) sa fie cedat azilelor batrânilor, copiilor orfani si handicapatilor.

În drept, s-au invocat prevederile art.115-119 Cod procedura civila, art.803 Cod civil, art.859, 899-909 Cod civil.

Potrivit art.331 Cod procedura civila, instanta de judecata a atribuit provizoriu în posesie si administrare, pe durata litigiului, fiecarui legatar testamentar imobilele - obiect al legatelor cu bunuri mobile aflate în acestea.

S-a administrat probele cu înscrisuri - titlurile de proprietate asupra imobilelor, actele de stare civila pentru mostenitorii legali, testamentul, raportul de expertiza criminalistica, dosarul notarial, adrese privind situatia conturilor defunctului.

Prin sentinta civila nr.6870/24.09.2004 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, în dosarul nr.566/2004 s-a admis în parte actiunea principala; s-a admis în parte cererea reconventionala si în consecinta:

S-a constatat deschisa succesiunea ramasa de pe urma defunctului Sabau Gheorghe, decedat la data de 28.09.2003.

S-a constatat ca masa succesorala de pe urma defunctului se compune din teren în suprafata de 1400 mp situat în intravilanul orasului Breaza, str. Carierei, f.n., judetul Prahova, cota de 2/3 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Brad, str. Avram Iancu nr.22, judetul Hunedoara; cota de 3/8 din imobilul situat în Constanta, str. Nicolae Iorga nr.89 bis; apartamentul nr.38 situat în Bucuresti, str. Politehnicii bl.12, sc.C, sector 6, apartamentul nr.3 situat în Bucuresti, str. Av. Marasoiu nr.26, sector 1; garajul situat în Bucuresti, str. Av. Gh. Marasoiu nr.26, sector 1; apartamentul nr.130 situat în Bucuresti, str. Dristor nr.98, bl.11, sc.C, et.10, sector 3 si bunurile mobile astfel cum au fost ele identificate în procesele verbale de inventariere.

S-a constatat ca au calitatea de mostenitori legali reclamantul Sabau Cristian Matei cu o cota de 1/2, pârâta Sabau Gabriela Lucia cu o cota de 1/4 si pârâtul Sabau Paul cu o cota de 1/4.

S-a constatat ca au calitatea de legatari cu titlu particular urmatorii: Sabau Cristian Matei, Muset Alexandru, Muset Adrian, Monafu Valer Serban, Sabau Gabriela Lucia, Gheorghiu Romulus Iulian si Rengle Rodica Mariana.

S-a dispus ca reclamantul-pârât Sabau Cristian Matei sa intre în posesia legatului având ca obiect terenul în suprafata de 1.400 mp situat în intravilanul orasului Breaza , str. Carierei, f.n., judetul Prahova, cu conditia ca la valorificarea bunului minim 50% din suma vânzarii sa fie cedata azilelor de batrâni sau copiilor orfani sau handicapatilor; pârâtul Muset Alexandru sa intre în posesia legatului având ca obiect cota indiviza de 2/3 din dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Brad, str. Avram Iancu nr.22, judetul Hunedoara, cu conditia ca la valorificarea bunului minim 50% din suma vânzarii sa fie cedata azilelor de batrâni sau copiilor orfani sau handicapatilor; pârâtul Muset Adrian sa intre în posesia legatului având ca obiect cota de 3/8 din imobilul situat în Constanta, str. N. Iorga nr.89 bis, cu conditia ca la valorificarea bunului minim 50% din suma vânzarii sa fie cedata azilelor de batrâni sau copiilor orfani sau handicapatilor; pârâtul Monafu Valer Serban sa intre în posesia legatului având ca obiect apartamentul nr.38 situat în Bucuresti, str. Politehnicii bl.12, sc.C, et.2, sector 6, cu conditia ca la valorificarea bunului minim 50% din suma vânzarii sa fie cedata azilelor de batrâni sau copiilor orfani sau handicapatilor; pârâta Sabau Gabriela Lucia sa intre în posesia legatului având ca obiect apartamentul nr.3 situat înBucuresti, str. Av. Gh. Marasoiu nr.26, sector 1, cu conditia ca la valorificarea bunului minim 50% din suma vânzarii sa fie cedata azilelor de batrâni sau copiilor orfani sau handicapatilor; pârâtul-reclamant Gheorghiu Romulus Iulian sa intre în posesia legatului având ca obiect garajul situat în Bucuresti, str. Av. Gh. Marasoiu nr.26, sector 1, cu conditia ca la valorificarea bunului minim 50% din suma vânzarii sa fie cedata azilelor de batrâni sau copiilor orfani sau handicapatilor; pârâta Rengle Rodica Mariana sa intre în posesia legatului având ca obiect apartamentul nr.130 situat în Bucuresti, str. Dristor nr.98, bl.11, sc.C, et.10, sector 3, cu conditia ca la valorificarea bunului minim 50% din suma vânzarii sa fie cedata azilelor de batrâni sau copiilor orfani sau handicapatilor; s-a respins, ca nefondat, capatul nr.2 al cererii principale formulata de reclamantul Sabau Cristian Matei având ca obiect constatarea nulitatii absolute a testamentului olograf încheiat de defunct la 12.12.2002 si s-au compensat în totalitate cheltuielile de judecata.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de judecata, analizând testamentul lasat de defunctul Sabau Gheorghe (decedat la data de 28.09.2003) întocmite la data de 12.12.2002 a interpretat continutul acestuia în sensul ca vointa reala a testatorului a fost de a dispune în favoarea legatarilor, sintagma "donatie" fiind utilizata impropriu, testatorul fiind o persoana fara cunostinte juridice.

Însusi actul juridic a fost denumit "Testament", denumirea fiind utilizata si în clauzele finale ale actului juridic: " aceasta îmi este dorinta si semnez cu mâna proprie prezentul testament care va putea fi aplicat dupa decesul subsemnatului".

Nu s-au primit aspectele de nulitate ale testamentului pe seama stersaturilor invocate si a lipsei de semnatura, avându-se în vedere constatarea valabilitatii lui, conform art.859 Cod civil, ca urmare a constatarilor raportului de expertiza criminalistica, în sensul ca testamentul a fost în întregime " scris, datat si semnat" de catre defunct, folosindu-se scripte relevante de comparatie.

Privitor la cazul de nulitate a testamentului invocat de reclamantul-pârât privind înserarea clauzei fideicomisare prevazuta de art.803 Cod civil sub sanctiunea nulitatii absolute a întregului act juridic, s-a constatat ca nu suntem în prezenta substitutiei fideicomisare, întrucât lipseste în speta, aspectul inalienabilitatii obiectului liberalitatii, o prestabilire a ordinii lui succesorale si o obligatie de conservare a bunului pâna la "remiterea" catre un tert.

S-a apreciat ca dispozitia de conditionare a intrarii în posesie a bunurilor constituie o sarcina a legatelor, în sensul ca în cazul în care s-ar înstraina bunurile, sa se execute sarcinile stabilite în favoarea tertilor, beneficiarii sarcinii nefiind determinati ori determinabili, iar în caz de neexecutare, orice persoana interesata putând cere revocarea judiciara a legatelor.

Cu privire la dispozitia intitulata "dorinta" a dreptului ca apartamentul lasat nepoatei Sabau Gabriela sa fie vândut legatarului Gheorghiu Romulus Iulian, instanta a constatat ca aceasta nu este o obligatie testamentara în sarcina legatarei, ci o obligatie morala, nefiind tinuta a o executa, neexecutarea neatragând nici o sanctiune.

Aceste dispozitii asadar, nu afecteaza valabilitatea legatelor.

Pe cale de consecinta s-a constatat deschisa succesiunea, compunerea masei succesorale, mostenitorii legali si cotele acestora în masa succesorala grevata de legatele instituite de defunct si s-a dispus intrarea în posesia legatelor cu sarcina, a tuturor legatarilor, întrucât acestia nu sunt si mostenitori sezinari.

În masa succesorala s-a mentionat si existenta bunurilor mobile conform proceselor verbale de inventariere, fara a se dispune iesirea din indiviziune cu privire la acestea, în lipsa unei cereri cu care sa fi fost învestita instanta în acest sens.

Împotriva acestei sentinte au formulat apel reclamantul pârât Sabau Cristian Matei, pârâtul-reclamant Gheorghiu Romulus Iulian si pârâtii Sabau Gabriela Lucia si Monafu Valer Serban, criticând-o pentru netemeinicie si nelegalitate potrivit art.287 si urmatoarele Cod procedura civila.

Prin decizia civila nr.257/15.02.2006 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a IV a Civila, în dosarul nr.4954/2004 s-a declinat competenta de solutionare a apelurilor la Tribunalul Bucuresti, urmare a modificarii de competenta în materia succesiunii conform OUG nr.65/2004 pentru modificarea Codului de procedura civila - art.2 pct.1 lit.b.

Apelurile s-au înregistrat la Tribunalul Bucuresti - Sectia a III a Civila cu dosarul nr.1671/2005.

Prin decizia civila nr.534 A din 27.09.2005 pronuntata în dosarul susmentionat, Tribunalul Bucuresti a admis apelurile formulate de reclamantul-pârât Sabau Cristian Matei, de pârâtul Sabau Gabriela Lucia si Monafu Valer Serban, a schimbat în parte sentinta civila nr.6870/24.09.2004 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti în dosarul nr.566/2004, în sensul ca:

Sarcina stabilita de testator pentru pârâta Sabau Gabriela Lucia a fost ca în cazul valorificarii apartamentului ce face obiectul legatului sau, aceasta sa îl vânda catre pârâtul-reclamant Gheorghiu Romulus Iulian, cu obligatia cedarii a cel putin 50% din pretul încasat, azilelor de batrâni, copiilor orfani ori handicapatilor.

S-au compensat în parte cheltuielile de judecata efectuate de parti la fond, astfel ca reclamantul-pârât Sabau Cristian Matei a fost obligat sa plateasca suma de 12.150.000 ROL cheltuieli de judecata catre pârâtii Sabau Gabriela Lucia si Monafu Valer Serban.

S-au compensat în totalitate cheltuielile de judecata efectuate de parti în apel.

Apelul reclamantului a fost gasit fondat doar pentru motivul referitor la obligatia stabilita în sarcina pârâtei Sabau Gabriela Lucia de a vinde apartamentul catre Gheorghiu Romulus Iulian, dar nu ca o sarcina a legatului, ci doar ca o obligatie morala a carei neexecutare, în caz de valorificare a bunului, nu atrage nici o sanctiune pentru aceasta, testatorul utilizând notiunea de "dorinta" care nu poate fi asimilata unei obligatii si care-si are logica în faptul ca legatul asupra garajului aferent acestui apartament a fost instituit în persoana sus-numitului.

Criticile apelantului-reclamant privind aplicarea gresita a prevederilor art.813 Cod civil si art.803 Cod civil, nu au fost primite.

În mod legal si temeinic a fost calificat de catre prima instanta actul juridic ca fiind testament, utilizarea singulara a cuvântului "donatie" , intentia neîndoielnica a defunctului fiind de a testa, astfel ca sustinerea ca donatia nu este valabila întrucât se încalca forma autentica nu a fost retinuta.

Referitor la critica privind existenta dispozitiilor fideicomisare în cuprinsul testamentului, s-a constatat ca cerintele art.803 Cod civil nu sunt întrunite în cauza, pentru ca astfel de dispozitii, conditii prevazute în sarcina legatarilor sa contureze substitutia fideicomisara interzisa în materie, sub sanctiunea nulitatii testamentului.

S-a apreciat ca în materia vânzarii, potrivit art.1295 Cod civil exista situatia premisa ca vânzatorul sa fie proprietarul bunului ce urmeaza sa faca obiectul vânzarii, întrucât altfel, "conditia" din testament ar aparea imposibil de executat din punct de vedere juridic si deci nula potrivit art.1008 Cod civil, or în speta conditia cuprinsa în legat trebuie sa fie posibila.

În consecinta, clauza poate fi analizata "ca fiind nescrisa", fara a afecta valabilitatea legatelor, iar revocarea testamentului pentru neîndeplinirea sarcinii poate fi ceruta de orice persoana interesata.

Privitor la critica, în sensul ca persoanele beneficiare ale executarii sarcinilor nu sunt determinate, ea a fost respinsa, constatându-se ca acestea sunt determinabile.

Celelalte apeluri au fost privite ca fondate, pe aspectul mentionarii sarcinii în persoana legatarei Sabau Gabriel Lucia, ca în caz de vânzare a apartamentului, vânzarea sa fie facuta catre pârâtul-reclamant Gheorghiu Romulus Iulian si pe aspectul cheltuielilor de judecata la fond, avându-se în vedere si solutia de respingere a cererii reclamantului de constatare a nulitatii testamentului, pentru care este parte cazuta în pretentiuni, astfel ca procedându-se la compensarea cheltuielilor de judecata, diferenta între cheltuielile efectuate în cauza de parti a fost mentionata în sarcina reclamantului pârât potrivit art.274 Cod procedura civila.

În apel s-au compensat în totalitate cheltuielile efectuate de parti.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamantul-pârât Sabau Cristian Matei, pârâtul-reclamant Gheorghiu Romulus Iulian si pârâtii Muset Alexandru, Muset Adrian, Sabau Gabriela Lucia si Rengle Rodica Mariana, criticând-o pentru nelegalitate.

1. În recursul formulat de reclamantul-pârât Sabau Cristian Matei s-a aratat ca în mod gresit cele doua instante nu au retinut existenta substitutiei fideicomisare prin conditia impusa de testator legatarilor pentru a beneficia de bunurile ce fac obiectul acestora si care în cauza limiteaza însusi dreptul de dispozitie juridica al legatarului si îl obliga sa înstraineze bunul catre o alta persoana.

O astfel de clauza contravine dreptului de a dispune liber si absolut de dreptul sau conform art.480 Cod civil.

Prin art.803 Cod civil nu se arata ca remiterea catre un tert ar constitui doar lasarea bunului dupa moarte, ci si prin acte între vii, vânzare ori donatie, cu toata autoritatea punctului de vedere exprimat în literatura de specialitate invocat de pârâti care adauga la text atunci când arata necesitatea "conservarii pâna la moarte".

Instanta de apel a retinut gresit ca este vorba de o clauza nescrisa, întrucât este imposibila vânzarea atâta timp cât nu intri în posesia bunului, în conditiile în care, pentru vânzare este necesar sa fii proprietar al bunului si nu doar posesor al acestuia.

Tot astfel, este gresita asimilarea substitutiei fideicomisare cu sarcina legatului, aceasta din urma neafectând dreptul de dispozitie asupra bunurilor testate, deci nu suntem în prezenta unei sarcini a legatului.

Privitor la clauza în sensul ca legatara Sabau Gabriela Lucia sa vânda apartamentul catre pârâtul Gheorghiu Romulus Iulian, urmeaza a se observa ca aceasta este o obligatie a legatului sau impusa de testator si care conduce, de asemenea la nulitatea testamentului, vointa testatorului fiind doar aceea de a-i lasa legatarei doar o parte din pretul obtinut din vânzare.

S-a mai aratat ca testamentul este practic inexecutabil, atâta timp cât beneficiarii indirecti, respectiv azilele de batrâni, de copii orfani si de handicapati sunt subiecte de drept neindentificate prin dispozitiile testamentului.

Înscrisul este si echivoc, întrucât arata ca lasa "sub forma de donatie" bunurile, astfel ca el este nul absolut ca donatie potrivit art.813 Cod civil, întrucât nu îmbraca forma autentica ceruta de lege.

S-a criticat decizia din apel si pentru obligarea sa la cheltuieli de judecata catre ceilalti doi pârâti - mostenitorii legali, desi ei au cote egale în mostenire, iar faptul ca acestia au beneficiat de serviciile avocatilor sai, nu-l poate obliga instanta sa le plateasca onorariile pârâtilor.

S-a solicitat admiterea recursului, cu consecinta admiterii actiunii sale si constatarea nulitatii testamentului, bunurile reintrând în masa succesorala care urmeaza a se împarti doar între mostenitorii legali - cu cheltuieli de judecata.

2. În recursul sau, pârâtul-reclamant Gheorghiu Romulus Iulian a invocat motivele prevazute de art.304 pct.8 si 9 Cod procedura civila.

În motivarea recursului a aratat ca instanta de apel a interpretat gresit actul dedus judecatii - testamentul - a schimbat întelesul lamurit si vadit neîndoielnic al acestuia.

S-a aratat ca sarcina ca legatara Sabau Gabriela sa-i vânda apartamentul este lasata la latitudinea acesteia, când va dori sa-l vânda, cu atâta mai mult ca aceasta are domiciliul în Canada si intentia testatorului a fost ca în final sa testeze acesteia o suma de bani, decât apartamentul în sine, interpretarea instantei ca apartamentul va fi vândut sau nu va fi vândut dupa dorinta legatarei fiind astfel gresita, mai ales ca testatorul i-a lasat legat lui, un garaj într-o curte în care nu se stie daca va fi proprietarul vreunui apartament în acel loc.

Nu trebuiesc puse sub semnul egalitatii toate legatele din testament.

S-a solicitat admiterea recursului, admiterea apelului sau, schimbarea în parte a sentintei, în sensul ca sarcina stabilita de catre testator pentru pârâta Sabau Gabriela Lucia a fost ca apartamentul ce face obiectul legatului acesteia sa-i fie vândut lui, când ea va dori sa vânda, potrivit vointei testatorului.

3. În recursul formulat de pârâtii Muset Alexandru, Muset Adrian si Rengle Rodica Mariana s-au invocat art.304 pct.7,9 si 10 Cod procedura civila.

În motivarea recursului s-a aratat ca Muset Alexandru a efectuat demersurile la notariat, si în mod gresit s-au rastalmacit clauzele testamentului în care vointa testatorului era clara, în instanta prelungindu-se nefiresc un astfel de proces, astfel ca în apel au beneficiat de acordarea cheltuielilor efectuate de catre reclamantul care a initiat procesul, doar Sabau Gabriela Lucia si Monafu Valer, fiind ignorate cheltuielile si a acestor pârâti, net superioare celorlalti doi.

Pe cale de consecinta, s-a solicitat admiterea recursului si obligarea reclamantului Sabau Cristian Matei la plata catre recurenti a tuturor cheltuielilor pe care ei le-au facut pe parcursul întregului proces, Muset Alexandru fiind cel care a avut grija si l-a înmormântat pe defunct fara nici un ajutor.

4. În recursul sau, pârâta Sabau Gabriela Lucia a criticat decizia din apel pentru faptul ca a lasat la latitudinea legatarului garajului, Gheorghiu Romulus Iulian dreptul discretionar de a stabili pretul de vânzare al apartamentului ce i-a fost testat ei, din care 50% cel putin urmeaza sa fie cedat unor azile, limitându-i dreptul de a dispune de bun.

Or, clauzele testamentului sunt interpretate eronat, în sensul ca testatorul nu a înteles sa o oblige pe legatara sa vânda, ceea ce înseamna ca va putea retine apartamentul în materialitatea lui, aceasta fiind alegerea sa.

Numai daca va dori sa vânda, rugamintea testatorului este de a vinde prietenului acestuia care nu-i era ruda, Gheorghiu Romulus, altfel dreptul sau la legatul instituit ar fi drastic limitat, iar testatorul nu a dorit aceasta, întrucât el avea un profund simt al echitatii, fiind cert ca recurenta va dori sa vânda la pretul imobiliar de pe piata, iar Gheorghiu Romulus nu va fi de acord, ori nu i se poate impune un pret de catre acesta.

În realitate însa, testatorul nu i-a impus aceasta sarcina de a vinde, ci i-a adresat o dorinta, o rugaminte, iar în caz de neexecutare legatul nu va putea fi revocat.

S-a solicitat admiterea recursului, modificarea deciziei recurate în parte, în sensul admiterii apelului sau si respingerea celorlalte apeluri si mentinerii dispozitiilor instantei de fond care retine ca unica sarcina a sa, este ca în cazul valorificarii apartamentului, minim 50% din pretul obtinut sa fie cedat azilelor de batrâni, de copii orfani si de handicapati, iar în subsidiar, precizarea acestor dispozitii privind sarcina sa ca, în cazul valorificarii apartamentului, ea sa-l vânda catre pârâtul-reclamant Gheorghiu Romulus, daca acesta va accepta si va admite pretul stabilit de legatara, potrivit preturilor practicate pe piata imobiliara la momentul efectuarii ofertei de vânzare, cu cheltuieli de judecata de la reclamant si de la pârâtul-reclamant.

În drept s-au invocat prevederile art.304 pct.8 Cod procedura civila.

Recurenta Sabau Gabriela Lucia si intimatul-pârât Monafu Valer Serban au depus întâmpinare la dosar prin care solicita respingerea recursului formulat de Gheorghiu Romulus Iulian, nefiind corect invocate dispozitiile art.1006 si 1010 Cod civil privind raporturile contractuale dintre parti, nefiind vorba de un contract între parti si nici de situatia în care s-ar fi contractat sub o conditie între parti si nici de situatia în care s-ar fi contractat sub o conditie pur potestativa din partea celui ce se obliga.

Dimpotriva, s-a ajuns la situatia sa se pronunte o hotarâre de obligare a pârâtei Sabau Gabriela la a vinde apartamentul legatarului Gheorghiu Romulus Iulian, indiferent de vointa sa de a vinde ori de a pastra bunul la un pret impus - aspecte care exprima vointa reala a testatorului.

Se contesta toate criticile privind nulitatea testamentului invocate de catre recurentul-reclamant.

Se arata ca nu suntem în prezenta substitutiei fideicomisare potrivit art.803 Cod civil, ci asa cum au constatat cele doua instante, suntem în prezenta nu a unei obligatii, ci a unei optiuni, pentru fiecare legatar ca, în cazul în care vor vinde, sa cedeze minim 50% din pret, unor azile de batrâni, copii orfani ori handicapati.

Recurentii Muset Alexandru, Muset Adrian si Rengle Rodica Mariana au depus de asemenea întâmpinare la recursul reclamantului Sabau Cristian Matei, solicitând respingerea lui ca nefondat, conditia din testament fiind interpretata în mod eronat ca o substitutie fideicomisara, fiind permisa clauza de remitere în timpul vietii a bunului testat, astfel cum s-a subliniat în literatura de specialitate.

S-au solicitat toate cheltuielile ocazionate de proces pentru care s-au atasat dovezi.

În recurs nu s-au administrat noi probe.

Curtea, verificând criticile invocate de recurenti si probele dosarului constata ca recursul reclamantului este fondat doar cu privire la nulitatea partiala a testamentului, celelalte recursuri, raportat la solicitarile acestora de modificare a deciziei recurate, fiind nefondate, dupa cum urmeaza:

Problema esentiala a rezolvarii corecte a criticilor din recursurile formulate cu privire la nelegalitatea deciziei recurate este interpretarea corecta a clauzelor testamentare.

Este neîndoielnic întelesul actului juridic dedus judecatii de testament, astfel cum este intitulat de catre testator, notiunea fiind reluata si în clauzele finale ale actului, astfel ca sustinerea recurentului-reclamant ca sintagma utilizata la începutul actului "sub forma de donatie", face neclara intentia defunctului, este singulara, iar fata de întregul continut al înscrisului nu se poate retine ca testatorul ar fi donat bunurile, situatie în care potrivit art.813 Cod civil, actul ar fi trebuit sa îmbrace forma autentica "ad validitatem".

Cu privire la interpretarea clauzei testamentare: "conditia de a intra în posesia bunurilor a persoanelor mentionate în testament este ca la valorificarea lor, minimum 50% din suma vânzarii sa fie cedata azilelor de batrâni, sau copiilor orfani sau handicapatilor". Curtea constata ca aceasta priveste pe toti legatarii din act si nu, potrivit sustinerii recurentei-pârâte Sabau Gabriela Lucia, ca aceasta conditie ar exclude legatul sau.

Din modul de redactare si al tonului imperativ utilizat de testator, "conditia" susmentionata este o obligatie în sarcina tuturor legatarilor, utilizarea în urmatoarea fraza (si ultima) a termenului "dorinta" nefiind în masura sa transforme "conditia" într-o simpla rugaminte, "dorinta" a defunctului:

"Aceasta îmi este dorinta si semnez cu mâna proprie prezentul testament care va putea fi aplicat dupa decesul subsemnatului".

În analiza "conditiei" prevazute pentru intrarea în posesia bunurilor ce fac obiectul legatelor, trebuie plecat de la clarificarea criticii principale a recurentului-reclamant: daca suntem sau nu în prezenta substitutiei fideicomisare.

Curtea constata ca nu este incidenta institutia prevazuta în art.803 Cod civil sub sanctiunea nulitatii însasi a legatelor (deci a actului juridic în integralitatea sa).

Numai ca urmare a unei analize aprofundate, în timp, de catre autorii de specialitate, în raport de alte institutii de drept, s-au conturat cerintele ce trebuie îndeplinite de art.803 Cod civil pentru ca o clauza prevazuta de testator ori donator sa îmbrace forma substitutiei comisare.

Astfel, s-a ajuns la concluzia ca textul susmentionat presupune existenta a doua liberalitati succesive, beneficiarul primei liberalitati (legatar, donator) având obligatia de a conserva bunul si de a-l remite, tot în forma liberalitatii celei de-a treia persoane, mentionata de catre cel ce a facut actul juridic.

Aceasta a doua liberalitate urmeaza a fi un legat, spre a nu se confunda cu alte institutii de drept - legat ori donatie cu sarcina, reglementate de alte dispozitii ale codului civil.

Este cert însa ca este exclusa remiterea prin vânzare, valorificare, art.803 Cod civil nevizând o astfel de situatie.

Asadar, în "conditia" analizata din testament, nefiind vorba de existenta a doua liberalitatii succesive asupra carora sa dispuna acelasi testator, nu suntem în prezenta substitutiei fideicomisare interzisa de lege, sub sanctiunea nulitatii actului juridic.

Instanta de apel a mers pe un rationament corect, dar nu a mers pâna la finalul acestuia.

A constatat asadar ca ne-am afla din punct de vedere juridic în prezenta unei conditii imposibil de executat de vreme ce nu poate vinde decât cel ce este proprietar, concluzionând însa gresit ca dispozitia analizata ar fi o clauza nescrisa.

Nu poate fi retinuta nici sustinerea pârâtului-reclamant ca ar fi vorba de o conditie pur potestativa potrivit art.1010 Cod civil, întrucât aceasta conditie nu depinde exclusiv de vointa celui care a încheiat actul juridic, conditia fiind impusa legatarilor si fara a cuprinde sintagma "daca acestia vor voi sa valorifice bunurile".

Trebuie observat ca testatorul nu conditioneaza însasi valabilitatea legatelor din testament, ci "intrarea în posesia bunurilor" ce fac obiectul legatelor, asadar intrarea în posesia însasi a legatelor, de cedarea a minim 50% din pretul obtinut la valorificarea bunurilor, azilelor de batrâni, de copii orfani ori de handicapati.

Este stiut faptul ca întelesul notiunii de "posesie" din materia succesiunii este complet diferit de întelesul notiunii de posesie din materia uzucapiunii, art.1847 Cod civil.

Posesia în materia succesiunii înseamna exercitiul drepturilor si obligatiilor cu privire la bunurile testate.

Mostenitorii sezinari au posesia înca de la data deschiderii succesiunii, fara a cere îndeplinirea vreunei formalitati, ori mostenitorii nesezinari trebuie sa ceara intrarea în posesia legatelor, posibila printr-o actiune în predarea legatelor.

Dintre legatarii în cauza, singurii mostenitori legali sunt recurentul-reclamant Sabau Cristian Matei, recurenta-pârâta Sabau Gabriela Lucia si pârâtul Sabau Pavel, nepoti de frati predecedati ai defunctului.

Asadar nici un mostenitor în cauza nu este sezinar.

Or, intrarea în posesia legatelor este conditionata de cedarea a 50% din pretul obtinut la valorificarea prin vânzare a bunurilor ce fac obiectul legatelor.

Asa cum în mod corect a sesizat instanta de apel, pentru a îndeplini conditia de valorificare a bunurilor si cedare din pret, a 50%, este necesar a avea posesia bunurilor ce fac obiectul legatelor, altfel spus, valorificarea presupune existenta posesiei bunurilor si nu invers, ca posesia ar fi conditionata de valorificare.

Ne aflam în situatia clara a unei conditii imposibil de executat din punct de vedere juridic, dar si material, în sensul art.1008 Cod civil.

"Conditia imposibila sau contrarie bunurilor moravuri, sau prohibita de lege este nula si desfiinteaza conventia ce depinde de dânsa" (subl. red.).

O astfel de conditie imposibil de executat, impusa de testator, este asadar nula, nulitatea afectând doar intrarea în posesia legatelor si nu valabilitatea acestora care ramâne intacta, potrivit vointei reale a testatorului.

Urmeaza ca legatari sa intre în posesia legatelor în mod liber, fara constrângeri si fara conditionari, acesta fiind efectul juridic al nulitatii "conditiei" prevazuta în dispozitia din testament analizata.

Faptul ca dupa data intrarii în posesia legatelor, vreun legatar înstraineaza bunul, iar minim 50% din pretul obtinut este cedat unor azile de batrâni, de copii orfani ori de handicapati constituie o modalitate de a dispune de bun, potrivit cu vointa libera a acestuia si nu impusa, astfel ca neexecutarea acestei "conditii" nule, nu atrage nici-o sanctiune pentru legatar.

Îndeplinirea totusi a conditiei nule, o converteste însa într-o obligatie morala astfel înteleasa de catre legatar care sa corespunda "dorintei" mentionata de testator în finalul testamentului.

Cu privire însa la clauza anume prevazuta în cazul legatului instituit recurentei-pârâte Sabau Gabriela Lucia, în sensul "Doresc ca apartamentul nr.3 ... sa fie vândut de catre Gabriela la Dl. Gheorghiu Romulus Iulian" (subl. red.), Curtea constata ca aceasta nu este o obligatie impusa legatarei, a carei neexecutare ar atrage revocarea legatelor pentru neexecutare, ci o "dorinta" pe care legatara o poate executa sau nu.

Executarea totusi a acestei "dorinte", a testatorului converteste "dorinta" exprimata a defunctului, într-o obligatie morala pe care legatara ar aduce-o la îndeplinire, în conditiile sale liber consimtite într-o eventuala oferta de vânzare cu privire la pret, data încheierii actului etc., potrivit vointei liber exprimate la încheierea contractelor.

Facem precizarea - revenind la "conditia" nula impusa prin testament tuturor legatarilor - ca efectele " nulitatii conventiei ce depinde de dânsa", desi prevazuta în art.1008 Cod civil în materia conventiilor, dispozitia este deplin aplicabila si actelor juridice unilaterale (ca în speta de fata).

Prezentele considerente sustin recursul recurentului - reclamant, doar pe aspectul nulitatii partiale a testamentului, respectiv cu privire la dispozitiile analizate mai sus.

Nu poate fi retinuta sustinerea recurentului pârât-reclamant Gheorghiu Romulus Iulian ca în final, testatorul a înteles sa-i testeze doar o parte din pretul obtinut din vânzarea apartamentului legatarei Sabau Gabriela Lucia, fiind neîndoielnica intentia instituirii legatelor, astfel cum le-a mentionat defunctul în actul juridic si nu altfel.

Nu este corecta nici sustinerea privind obligatia legatarei de a-i vinde apartamentul, potrivit analizei de mai sus.

Pentru considerentele retinute de Curte, se constata ca solicitarea din recursul pârâtei Sabau Gabriela Lucia, în sensul de a se modifica decizia recurata, admiterea apelului sau si mentinerea sentintei de fond nu poate fi primita si nici subsidiarul, în sensul precizarii cu privire la sarcina legatului sau, ca în cazul valorificarii apartamentului catre Gheorghiu Romulus Iulian, pretul sa fie stabilit de legatara potrivit preturilor de pe piata imobiliara la momentul efectuarii ofertei de vânzare, întrucât instanta ar adauga la textul testamentului noi conditii, ceea ce nu este permis.

Nu mai putin însa, prin constatarea nulitatii partiale a dispozitiilor din testament, ca urmare a admiterii actiunii recurentului - reclamant, se ajunge la favorizarea tuturor legatarilor sub aspectul eliberarii de executare a unei conditii, nule, potrivit legii.

Aceasta situatie urmeaza a avea ca efect, constatarea nelegalitatii criticilor pe aspectul datorarii de catre reclamant a cheltuielilor de judecata pe parcursul procesului, în beneficul recurentilor pârâti Muset Alexandru, Muset Adrian si Rengle Rodica Mariana, întrucât nu se mai poate retine ca acesta ar cadea în pretentiuni, conform art.274 Cod procedura civila, ci insistând în demersul sau juridic - prin apel si recurs - la clarificarea actului dedus judecatii si a dispozitiilor sale, beneficiaza toate persoanele prevazute în acest act.

Pentru considerentele retinute, potrivit art.312 Cod procedura civila si art.296 Cod procedura civila, va fi admis recursul formulat de recurentul reclamant Sabau Cristian Matei, va modifica decizia din apel, va admite apelul reclamantului, va schimba în parte sentinta apelata si pe fond:

Va constata nulitatea absoluta a dispozitiei din testament cu privire la conditia intrarii în posesia legatelor, va dispune intrarea fara nici o conditie în posesia bunurilor ce fac obiectul legatelor, astfel cum au fost mentionate în dispozitivul sentintei civile, va mentine celelalte dispozitii ale sentintei.

Va respinge apelurile declarate împotriva sentintei de pârâtul -reclamant Gheorghiu Romulus Iulian si pârâtii Sabau Gabriela Lucia si Monafu Valer Serban, ca nefondate.

Va respinge recursurile formulate de pârâtul-reclamant Gheorghiu Romulus Iulian si pârâtii Muset Alexandru, Muset Adrian, Rengle Rodica Mariana si Sabau Gabriela Lucia - ca nefondate.

Vazând si prevederile art.274 Cod procedura civila.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul formulat de recurentul reclamant-pârât SABAU CRISTIAN MATEI, împotriva deciziei civile nr.534 A din 27.09.2005, pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a III a Civila, în dosarul nr.1671/2006 în contradictoriu cu recurenta-pârâta SABAU GABRIELA LUCIA, recurentul pârât-reclamant GHEORGHIU ROMULUS IULIAN, recurentii-pârâti MUSET ALEXANDRU, MUSET ADRIAN si RENGLE RODICA MARIANA, intimatul pârât-reclamant MONAFU VALER SERBAN si cu intimatul-pârât SABAU PAVEL.

Modifica decizia recurata, în sensul ca:

Admite apelul declarat de apelantul reclamant pârât SABAU CRISTIAN MATEI, împotriva sentintei civile nr.6870 din 24.09.2004, pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, în dosarul nr.566/2004.

Schimba în parte sentinta apelata si în consecinta constata nulitatea absoluta a dispozitiei din testamentul olograf încheiat de defunctul Sabau Gheorghe la data de 12.12.2002 privitoare la conditionarea intrarii în posesia bunurilor de catre persoanele trecute în testament, de cedare a cel putin 50% din pretul încasat la valorificarea prin vânzare a lor, azilelor de batrâni, de copii orfani sau de handicapati.

Dispune intrarea în posesia legatelor cu titlu particular a legatarilor Sabau Cristian Matei, Muset Alexandru, Muset Adrian, Monafu Valer Serban, Sabau Gabriela Lucia, Gheorghiu Romulus Iulian si Rengle Rodica Mariana, respectiv în posesia bunurilor ce fac obiectul legatelor mentionate în dispozitivul sentintei apelate, fara conditionarea susmentionata.

Mentine celelalte dispozitii ale sentintei.

Respinge apelurile formulate de recurentul pârât-reclamant Gheorghiu Romulus Iulian si pârâtii Sabau Gabriela Lucia si Monafu Valer Serban, ca nefondate.

Respinge recursurile formulate de pârâtul-reclamant Gheorghiu Romulus Iulian si recurentii - pârâti Muset Alexandru, Muset Adrian, Rengle Rodica Mariana si Sabau Gabriela Lucia, ca nefondate.

Obliga la plata cheltuielilor de judecata în apel si recurs, catre recurentul-reclamant Sabau Cristian Matei, a celorlalti recurenti si a intimatului - pârât Monafu Valer Serban în suma de 1.178.000 lei ROL (117,8 RON).

Irevocabila. Pronuntata în sedinta publica, azi 15.06.2006.

PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR,

DOINA ANGHEL FANICA PENA CORINA BURUIANA