Calitatea de moştenitor legal a colateralului de grad V în cazul transmiterii dreptului de opţiune succesorală în cadrul termenului de acceptare. Distincţie faţă de instituţia reprezentării succesorale.

Transmiterea patrimoniului succesoral se produce de drept din momentul deschiderii succesiunii, succesibilul având dreptul de a alege, respectiv dreptul de opţiune succesorală, între consolidarea titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii şi desfiinţarea acestui titlu prin renunţare.

Dreptul de opţiune aparţine tuturor persoanelor cu vocaţie succesorală. În caz de deces al titularului dreptului de opţiune succesorală, înainte de a-l exercita, acest drept se transmite propriilor moştenitori legali sau testamentari.

Prin cererea înregistrată la nr. 17014/c/2005, reclamanta H.O. a chemat în judecată pe pârâţii M.C., O.E. şi S.A., pentru ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se constate nulitatea certificatului de moştenitor eliberat la data de 17 iunie 2005 în urma decesului autorului M.E.

A arătat că prin certificatul de moştenitor, s-a stabilit calitatea de moştenitor a pârâţilor, fără a fi şi ea chemată la dezbaterea succesiunii, în calitate de moştenitoare a autorului său, care a fost frate cu defunctul, şi în termenul de prescripţie al acceptării succesiunii, dreptul de opţiune succesorală transmiţându-se asupra sa prin retransmitere.

La data de 6 decembrie 2005, pârâţii Mihuţ Constantin şi Oprea Elena au formulat întâmpinare, prin care au solicitat respingerea acţiunii.

În motivarea cererii, pârâţii au arătat că, la data decesului defunctului M.E. au venit la moştenirea acestuia în calitate de veri primari (colaterali de gradul IV) şi deşi tatăl reclamantei M.S. - colateral de gradul IV, era în viaţa la data decesului lui M.E., acesta a decedat la scurt timp şi anume la data de 4 august 2005, fără a-şi exprima dreptul de opţiune succesorală. S-a mai precizat că reclamanta este descendent de gradul V şi faţă de moştenirea lăsată de autorul M.E. nu poate beneficia de reprezentare, neputând urca în locul, gradul şi drepturile tatălui său şi astfel să aibă vocaţie succesorală, la moştenirea lui M.E.

S-a mai precizat că au avut o discuţie cu reclamanta privind dezbaterea succesiunii autorului M.E., iar reclamanta nu a făcut dovada că tatăl său M.S., a făcut acte de acceptare a moştenitorii autorului M.E.

La data de 3 februarie 2006, reclamanta a formulat o precizare la acţiune prin a solicitat ca pe lângă anularea certificatului de moştenitor să se constate şi calitatea sa de moştenitoare a autorului M.E.

În motivarea precizării, a arătat că tatăl său M.S. era văr cu defunctul M.E., iar la data decesului acestuia a avut vocaţie succesorală concretă.

S-a mai precizat că în cazul său moştenirea nu are ca temei reprezentarea ci transmiterea dreptului de opţiune succesorală de la tatăl său la ea, în temeiul art. 692 Cod civil.

La data de 28 februarie 2006, pârâtul M.C. a formulat o completare la întâmpinare prin care a invocat excepţia neacceptării succesiunii defunctului M.E. în termen legal, învederând că la data de 22 septembrie 2005, dezbaterea succesiunii autorilor M.S. şi O. a privit doar bunurile pe care aceştia le-au realizat în timpul vieţii lor, reclamanta culegând moştenirea în nume propriu ca efect al filiaţiei. În cea ce priveşte dreptul de opţiune succesorală, la succesiunea lui M.E. s-a constatat că autorul reclamantei M.S. nu şi l-a exercitat, şi în consecinţă, reclamanta nu avea posibilitatea să facă acest lucru expres şi nici tacit.

Prin sentinţa civilă nr. 2528 din 31 martie 2006, pronunţată de Judecătoria Craiova, în dosarul nr. 17014/C/2005, a fost respinsă acţiunea precizată formulată de reclamanta H.O., împotriva pârâţilor M.C., O.E. şi S.A.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că reclamanta nu are vocaţie concretă la succesiunea autorului, întrucât nu operează retransmiterea, reclamanta fiind moştenitor,de gradul V, neputând să o culeagă nici în nume propriu şi nici prin reprezentare, fiind înlăturată de la moştenire, de către pârâţi care sunt moştenitori colaterali de gradul IV cu autorul M.E.

S-a mai reţinut de către instanţă că autorul reclamantei nu şi-a manifestat nici expres şi nici tacit dreptul de opţiune succesorală până la decesul său, respectiv data de 4 august 2005.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Astfel, a învederat faptul că instanţa de fond a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor legale, cuprinse în art.700 şi urm. Cod civil, cu privire la condiţiile de exercitare a dreptului de opţiune succesorală.

În sprijinul acestei critici, a arătat că la pronunţarea soluţiei, instanţa a apreciat vocaţia sa ca fiind una cu caracter general şi nu concretă astfel încât era înlăturată de la succesiunea autorului M.E.

Pe de altă parte, arată că aceasta nu a fost convocată cu ocazia dezbaterii succesiunii autorului, deşi în ceea ce o privea a întreprins acte de acceptare a succesiunii.

Prin decizia civilă nr. 1383 din 6 decembrie 2006, pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosar nr. 4408/civ/2006, s-a admis apelul declarat de reclamanta H.O.obincu Ofelia, a fost schimbată în parte sentinţa atacată, în sensul că, pe fond a fost admisă în parte acţiunea precizată de reclamanta H.O.

S-a dispus anularea certificatului de moştenitor nr. 164 eliberat la data de 6 octombrie 2005 de BNP Zăvoi Aurelian Paul.

S-au menţinut dispoziţiile sentinţei, privind capătul de cerere având ca obiect constatarea calităţii reclamantei de moştenitoare a defunctului M.E.

S-au compensat în totalitate cheltuielile de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, s-a reţinut că reclamanta este o persoană îndreptăţită să solicite anularea certificatului de moştenitor, în raport de dispoziţiile art. 692 C.civ., fiind însă neîntemeiat petitul privind constatarea calităţii de moştenitor.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanta H.O. şi pârâţii M.C., O.E. S.A., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

În motivele de recurs formulate de reclamantă s-a susţinut că, în mod eronat, s-a respins capătul de cerere privind constatarea calităţii de moştenitor, ignorându-se declaraţia autentificată sub nr. 2612/26.10.2005 prin care reclamanta şi-a exprimat dreptul de opţiune succesorală, în sensul acceptării exprese, potrivit art. 689 C.civ., introducerea acţiunii având şi semnificaţia juridică a unei acceptări tacite a succesiunii.

S-a arătat că în mod nejustificat s-a apreciat că transmiterea dreptului de opţiune succesorală este aplicabilă doar în sprijinul anulării certificatului de moştenitor, în realitate aceste argumente constituind temei al dobândirii de către reclamantă a calităţii de moştenitor.

Ultima critică adusă deciziei priveşte neacordarea cheltuielilor de judecată, în condiţiile în care apelul s-a admis.

Recursul s-a întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr. civ.

În motivele de recurs formulate de pârâţi s-a susţinut că hotărârea atacată s-a pronunţat cu aplicarea greşită a legii, în sensul art. 304 pct. 9 Cod pr. civ., făcându-se greşit aplicarea art. 692 C.civ.

S-a arătat că aceste dispoziţii legale nu erau aplicabile, întrucât reclamanta nu poate avea calitatea de erede, neavând vocaţie succesorală, fiind rudă de gradul V faţă de defunctul M.E, tatăl acesteia, defunctul M.S. fiind postdecedat lui M.E., astfel încât nu poate opera retransmiterea.

Recursul declarat de pârâţi este nefondat, iar recursul declarat de reclamanta este fondat pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoz. art. 692 C.civ., când acela căruia i se cuvine o succesiune a murit fără să se fi lepădat de dânsa, sau fără să o fi acceptat expres sau tacit, erezii săi pot de-a dreptul să accepte sau să se lepede de dânsa.

Transmisiunea patrimoniului succesoral se produce de drept din momentul deschiderii succesiunii, succesibilul având dreptul de a alege, respectiv dreptul de opţiune succesorală, între consolidarea titlului de moştenitor prin acceptarea moştenirii şi desfiinţarea acestui titlu prin renunţare.

Dreptul la opţiune aparţine tuturor persoanelor cu vocaţie succesorală. În caz de deces al titularului dreptului de opţiune succesorală, înainte de a-l exercita, acest drept se transmite asupra propriilor moştenitori legali sau testamentari.

Instanţa de apel a reţinut întemeiat că dreptul de opţiune succesorală al defunctului tata al reclamantei, M.S., în calitate de colateral ordinar (decedat înăuntrul termenului de opţiune succesorală privind moştenirea autorului comun M.E.) s-a transmis asupra reclamantei, în calitate de moştenitoare legală a acestuia, în condiţiile în care tatăl defunct al reclamantei a decedat la data de 4 august 2005, după aproximativ 2 luni de la data decesului autorului M.E., intervenit la 17 iunie 2005, fără să-şi fi exercitat dreptul de opţiune succesorală.

Această excepţie de la principiu libertăţii de a alege al succesibilului este reglementată expres în dispoz. art. 692 C.civ., fiind nefondate motivele de recurs formulate de pârâţi, în care se invocă inaplicabilitatea acestui text legal.

Actele depuse la dosar, respectiv certificatul de moştenitor nr. 69 din 22 septembrie 2005 emis de Biroul Notarului Public Marin Andreca Alexandra- Dr. Tr. Severin şi declaraţia autentificată sub nr. 2612 din 26 octombrie 2005 evidenţiază că reclamanta şi-a exercitat propriul drept de opţiune succesorală născut în favoarea sa, la deschiderea succesiunii tatălui decedat M.S., pe care a acceptat-o, dar şi dreptul de opţiune retransmis în cadrul patrimoniului succesoral, prin acceptarea succesiunii autorului M.E..

Aşadar, acţiunea formulată de reclamantă este întemeiată sub aspectul ambelor capete de cerere, ce vizează atât anularea certificatului de moştenitor cât şi calitatea reclamantei de succesor.

În privinţa aplicabilităţii art. 274 C.pr.civ., instanţa de apel a interpretat eronat aceste dispoziţii, nefiindu-i acordate reclamantei cheltuielile de judecată suportate la fond şi în apel, în condiţiile în care s-a admis această cale de atac.

Faţă de considerentele expuse, fiind incidente dispoz. art. 304 pct. 9 C.pr.civ., în baza art.312 alin. 1 C.pr.civ., se va respinge ca nefondat recursul declarat de pârâţi şi se va admite recursul declarat de reclamantă.

Se va modifica decizia civilă atacată în sensul că se va admite în totalitate acţiunea.

Se va constata calitatea de succesor a reclamantei faţă de defunctul M.E.