Anulare certificat de mostenitor. Testamente care nu sunt incompatibile.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Iasi, reclamantii B.S. si B.G. au solicitat instantei, în contradictoriu cu pârâtii C.A. si B.N.P. anularea certificatului de mostenitor nr.19/2008, eliberat de notarul public.

În motivare, se arata ca reclamantii sunt legatari cu titlu universal ai defunctului C.I., decedat la data de 25.12.2007. Acesta, fiind casatorit cu pârâta C.A. si neavând copii, a testat în favoarea reclamantilor cota sa din imobilul apartament situat în Iasi, cu bunurile mobile aferente, testament încheiat în forma autentica la BNP.

Anterior acestui testament, în anul 1995, sotii C. au testat unul în favoarea celuilalt, C.I. lasând prin testament sotiei sale întreaga avere mobila si imobila ce se va gasi în patrimoniul sau, testament autentificat de Notariatul de Stat Judetean Iasi.

În urma introducerii actiunii de partaj succesoral, pârâta s-a prezentat la la B.N.P., pretinzând ca este unica mostenitoare, în calitate de sotie supravietuitoare si în baza testamentului.

Legal citata, pârâta C.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii, ca nelegala si netemeinica, întrucât este singura mostenitoare cu vocatie legala si testamentara a sotului sau, intentia familiei C. fiind de a testa pentru nepotii lor pentru ca acestia sa beneficieze de bunuri numai dupa decesul celor doi testatori.

Instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului B.N.P., exceptie pusa în discutie din oficiu, pentru urmatoarele considerente:

Calitatea procesuala într-un proces civil presupune existenta unei identitati între partile din procesul civil si persoanele implicate în raportul juridic dedus judecatii. Astfel, reclamantul trebuie sa coincida cu titularul dreptului afirmat, iar pârâtul, cu cel care este subiect pasiv (obligat) în raportul juridic respectiv.

În cazul situatiilor juridice pentru a caror realizare este obligatorie calea justitiei, calitatea procesuala activa apartine celui care se poate prevala de acest interes, iar calitatea pasiva este a celui fata de care se poate realiza interesul respectiv. Sarcina justificarii calitatii procesuale active si a celei pasive în procesul civil revine reclamantului, iar instanta este datoare, odata sesizata, sa verifice ambele calitati.

Potrivit art.3 din Legea nr.36/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale, notarul public este investit sa îndeplineasca un serviciu de interes public, având statutul unei functii autonome.

În urma exercitarii competentei generale, astfel cum este aceasta reglementata de dispozitiile art.10 din actul normativ mentionat, notarul public poate avea calitate procesuala pasiva numai în situatia formularii unei plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de autentificare a unui act juridic, nu si în situatia reglementata de art.88 din Legea nr.36/1995, constând în verificarea legalitatii si a temeiniciei certificatului de mostenitor.

În ceea ce priveste fondul cauzei, instanta a admis actiunea si a anulat certificatul de mostenitor, pentru urmatoarele motive:

Instanta a retinut ca, în realitate, reclamantii sunt legatari cu titlu particular ai decujus-ului C.I., iar pârâta este legatar universal, însa nu exista nici un motiv de ineficacitate a celor doua testamente întocmite de notarul public, în urma manifestarii de vointa a numitului C.

Astfel, nu se poate retine revocarea voluntara expresa sau tacita a testamentului din 1995, cel de-al doilea testament necuprinzând dispozitii inconciliabile (incompatibile sau contrare) cu prevederile celui întocmit în favoarea pârâtei C.

Instanta constata ca legatul universal facut prin testamentul anterior nu se considera revocat prin legatele cu titlu universal ori cu titlu particular instituite prin testamentul posterior, operând doar micsorarea emolumentului legatului universal.

Prin urmare, având în vedere calitatea reclamantilor de mostenitori testamentari ai defunctului C.I., în lipsa unei constatari a ineficacitatii legatului cu titlu particular, acestia au calitate si interes de a solicita anularea certificatului de mostenitor din 2008, fiind vatamati în drepturile lor de succesori testamentari.

Faptul ca sotii C. au înteles sa lase reclamantilor bunurile din masa succesorala dupa decesul lor (aspect confirmat de reclamanta, la interogatoriu – raspunsul nr.7) nu impieteaza asupra dreptului reclamantilor de a fi cuprinsi în procedura succesorala desfasurata la notarul public, în urma decesului numitului C.I., în conditiile în care decujus-ul nu a conditionat legatul cu titlu particular instituit în favoarea reclamantilor de încetarea din viata a sotiei sale.