Actiunea pentru anularea unui titlu de proprietate asupra unui bun imobil inclus in partaj nu trebuie sa amane solutionarea partajului.

Dosar nr(...)

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L B A C Ă U

SECŢIA CIVILA, CAUZE MINORI, FAMILIE, CONFLICTE DE MUNCA, ASIGURARI SOCIALE

DECIZIE Nr. 801

Şedinţa publică de la 21 Iulie 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE (...) (...)

Judecător (...) (...)

Judecător (...) (...)

Grefier (...) (...)

*************************************

La ordine a venit spre pronunţare recursul promovat de reclamantul D. B. împotriva încheierii din 27 aprilie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...).

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din 20 iulie 2009 şi au fost consemnate în încheierea de şedinţă din acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta decizie.

C U R T E A

- deliberând –

Asupra recursului de faţă reţine următoarele:

Prin încheierea pronunţată la 27 aprilie 2009 de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...) s-a dispus în temeiul art.244 pct.1 Cod procedură civilă suspendarea judecării cauzei privind apelurile civile declarate de apelantul-reclamant D. B. şi de apelanta-pârâtă D. D. împotriva sentinţei civile nr.7575 din 18.09.2008 pronunţată de J u d e c ă t o r i a B a c ă u în dosarul nr(...) în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi D. F. şi M. P. F., până la soluţionarea în mod irevocabil a dosarului nr(...) al J u d e c ă t o r i e i B a c ă u.

Pentru a pronunţa această încheiere T r i b u n a l u l B a c ă u a reţinut următoarele:

Prin cererea formulată la termenul din data de 27.04.2009 apelanta pârâtă D. D. a solicitat suspendarea judecării apelului în temeiul dispoziţiilor art.244 pct.1 Cod procedură civilă până la rămânerea irevocabilă a soluţiei ce se va pronunţa în dosarul (...) al J u d e c ă t o r i e i B a c ă u.

Examinând cererea de suspendare constată că aceasta este întemeiată pentru următoarele considerente:

Obiectul acţiunii soluţionată prin sentinţa civilă apelată este acela de partaj succesoral după defunctul D. G şi D. D..

Prin completarea acţiunii depusă de către reclamanta D. D. la 7.02.2008, s-a solicitat de către aceasta includerea la masa de partaj a contravalorii cotei de 1/1 din apartamentul situat în B str.(...) (...) N. I. nr.8, .A, .6.

Hotărârea primei instanţe este criticată sub aspectul neicluderii la masa de partaj a acestei sume de bani sau a apartamentului.

Prin acţiunea înregistrată pe rolul J u d e c ă t o r i e i B a c ă u str. nr. 13232/2007, reclamanta D. D. a solicitat constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare având ca obiect apartamentul ce a fost solicitat a fi inclus la masa de partaj.

Constatând că soluţionarea apelului depinde de stabilirea valabilităţii sau nevalabilităţii actului juridic ce are ca obiect imobilul apartament, instanţa de fond a admis cererea de suspendare formulată de către apelanta reclamantă şi în temeiul art.244 pct. 1 Cod procedură civilă a dispus suspendarea judecării apelului până la soluţionarea în mod irevocabil a dosarului nr.13232/2007.

Împotriva acestei încheieri a promovat recurs apelantul-reclamant D. B., recurs înregistrat pe rolul Curţii de A P E L B A C Ă U sub nr(...).

În esenţă acesta a criticat încheierea recurată susţinând că instanţa nu a analizat temeinic oportunitatea luării măsurii de suspendare a judecăţii, atât timp cât imobilul ce face obiectul dosarului (...) al J u d e c ă t o r i e i B a c ă u nu face parte din masa de partaj succesoral.

Intimata D. D. a depus întâmpinare solicitând respingerea recursului ca nefondat cu motivarea că încheierea recurată a fost pronunţată cu respectarea şi aplicarea întocmai a prevederilor legale, în urma unei analize corecte a situaţiei de fapt şi de drept.

Recursul este fondat.

În primul rând Curtea de Apel constată că dispoziţiile art. 244 Cod procedură civilă nu au caracter imperativ, ci ele lasă la aprecierea instanţei de judecată oportunitatea suspendării cauzei aflată pe rol.

Pentru suspendarea judecăţii în temeiul art.244 alin.1 pct.1 Cod procedură civilă este necesar să se demonstreze că soluţionarea pricinii depinde de dreptul care face obiectul altei judecăţi.

În speţă, obiectul cauzei priveşte un partaj succesoral după defuncţii D. G şi D. D.. Împrejurarea că printr-o cerere ce formează obiectul altui dosar s-a solicitat constatarea nulităţii absolute şi anularea unui contract de vânzare-cumpărare a unui bun care nu se mai găsea în patrimoniul defunctului D. D. la data decesului acestuia, nu justifică suspendarea judecăţii cauzei din dosarul (...) al T r i b u n a l u l B a c ă u.

Aceasta întrucât o eventuală soluţie de admitere a acţiunii ce face obiectul dosarului nr(...) deschide calea unui supliment la partaj, ori suspendarea întemeiată pe dispoziţiile art.244 alin.1 pct.-1 Cod procedură civilă ar tergiversa soluţionarea dosarului de partaj succesoral înregistrat pe rolul J u d e c ă t o r i e i B a c ă u la 17.11.2006 ( deci acum aproape 3 ani).

Pentru considerentele sus arătate, în baza dispoziţiilor art.312 Cod procedură civilă, va fi admis recursul,modificată în tot încheierea recurată în sensul că se va respinge ca nefondată cererea de suspendare întemeiată pe dispoziţiile art.244 pct.1 Cod procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D EC I D E:

Admite recursul promovat de reclamantul D. B. împotriva încheierii din 27 aprilie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...), în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi D. F., D. D. şi M. P. F..

Modifică în tot încheierea din 27.04.2009 pronunţată de T r i b u n a l u l B a c ă u în dosarul nr(...) în sensul că:

Respinge ca nefondată cererea de suspendare întemeiată pe dispoziţiile art.244 pct.1 Cod procedură civilă.

Dispune trimiterea dosarului la T r i b u n a l u l B a c ă u pentru continuarea judecăţii.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21 iulie 2009.

Preşedinte,

(...) (...) Judecător,

(...) (...) Judecător,

(...) (...)

Grefier,

(...) (...)

 

Red.înch.D. C./E. C.

Red,d.r.S.C.

Tehn. 3 ex.A.A. 23 Iulie 2009