Titlul de proprietate emis in baza Legii nr. 18/1991. Lipsa procedurii prealabile privind verificarea evidentelor succesorale.

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei cu (…), reclamantii (…) au chemat in judecata pe paratii (…) solicitand sa se dispuna partajarea, in natura, a terenurilor identificate in titlul de proprietate nr.(…), emis de (…) pentru stabiliea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reclamantii indicand si loturile pe care doresc sa le stabileasca instanta.

In motivarea cererii, s-a aratat ca prin titlul mentionat a fost reconstituit dreptul de proprietate in favoarea numitilor (…), o parte decedati, avand ca mostenitori partile in cauza. In ceea ce priveste modalitatea de partajare in natura, se solicita a se avea in vedere cererea de reconstituire a dreptului de proprietate, depusa in anul (…) actul de partaj transcris sub nr.(…) la (…), ca urmare a impartirii averii defunctilor (... si …) , dar si faptul ca o parte dintre titulari sunt renuntatori la succesiunea de pe urma defunctului (…) , urmand a se da eficienta Deciziei nr.(…) a (…), cu privire la renuntatorii la drepturile succesorale.

In drept, au fost invocate dispozitiile art.669, 670 si 676 C.civ., art.980 si urm. C.proc.civ.

In dovedirea cererii, s-a solicitat administrarea probelor cu inscrisuri si expertiza topografica.

Parata (…) a formulat intampinare, prin care a solicitat sa se ia act ca nu are nici o pretentie cu privire la partajarea in natura a terenurilor si ca recunoaste efectele certificatului de mostenitor nr.(…), referitoare la renuntarea la succesiune.

Paratii (… si …) au formulat intampinare, prin care au aratat ca sunt de acord cu cererea de chemare in judecata.

La termenul de judecata din data de (…) instanta a pus in discutie, din oficiu, exceptia neindeplinirii procedurii prealabile, in solutionarea careia retine :

Potrivit art.193 alin 1 si 3 C.proc.civ. sesizarea instantei se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri prealabile, daca legea prevede in mod expres aceasta. Dovada indeplinirii procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare in judecata. La sesizarea instantei cu dezbaterea procedurii succesorale, reclamantul va depune o incheiere emisa de notarul public cu privire la verificarea evidentelor succesorale prevazute de Codul civil.In acest caz, neindeplinirea procedurii prealabile va fi invocata de catre instanta, din oficiu, sau de catre parat.

Prin urmare, in cazul sesizarii instantei cu dezbaterea procedurii succesorale, parcurgerea procedurii notariale, in prealabil, finalizata cu o incheiere emisa de notar, ce se anexeaza cererii de chemare in judecata, este obligatorie, iar neindeplinirea acestei proceduri poate fi invocata si din oficiu, de catre instanta.

In cauza, desi reclamantilor li s-a pus in vedere, atat in procedura de regularizare a cererii cat si la primul termen de judecata necesitatea prezentarii de dovezi cu privire la parcurgerea procedurii succesorale pentru defuncti(avertizare care nu era necesara, tinand seama ca, asa cum prevede textul de lege, dovada parcurgerii acestei proceduri trebuia atasata cererii de chemare in judecata), acestia nu s-au conformat, sustinand ca nu au sesizat instanta cu un partaj succesoral ci cu iesirea din indiviziune asupra unor terenuri pentru care a fost emis un titlu de proprietate in baza Legii 18/1991.

Instanta retine ca acasta aparare, este neintemeiata.

Potrivit art.13 alin.3 din Legea nr.18/1991, titlul de proprietate, in cazul in care persoana indreptatita la reconstituirea dreptului este decedata, se emite cu privire la suprafata de teren determinata pe numele tuturor mostenitorilor, urmand ca ei sa procedeze potrivit dreptului comun.

Asadar, dupa emiterea titlului de proprietate, partajul trebuie sa se faca potrivit dreptlui comun si nu este vorba numai despre procedura de urmat ci si despre dreptul material, in temeiul caruia se stabilesc drepturile fiecarui mostenitor, pentru ca nu intereseaza numai masa succesorala dar si intinderea dreptului fiecarui coproprietar.

Ori, in cazul comostenitorilor inscrisi intr-un tilu emis in temeiul Legii 18/1991, nefiind vorba despre alt izvor al indiviziuni decat succesiunea, trebuie aplicat dreptul comun in materie succesorala, deci instanta ete sesizata cu dezbaterea proedurii succesorale, atunci cand nu a fost emis un certificat de mostenitor.

Titlul de proprietate nr.(…) a fos emis in favoarea mostenitorilor defunctului (…), care se afla in indiviziune succesorala. De asemenea, o parte dintre acestia sunt decedati, aflandu-se, pe ramura respectiva, in indiviziune succesorala. Drepturile tuturor acestor mostenitori, in absenta unui certificat de mostenitor, trebuie stabilite de instanta, potrivit dreptului comun in materie succesorala, astfel incat sunt pe deplin aplicabile dispozitiile art.193 C.proc.civ.

In consecinta, neexistand la dosar certificat de mostenitor sau incheierea emisa de notarul public cu privire la defunctul (…) titularul in numele caruia a fost emis titlul, va admite exceptia si va respinge cererea, ca inadmisibila.