Succesiunea vacanta presupune lipsa mostenitorilor.

Succesiunea devine vacanta în cazul în care nu se prezinta nimeni sa o reclame si erezii nu sunt cunoscuti sau când acestia s-au lepadat de succesiune. In cazul in care exista mostenitori statul nu are calitate procesuala-pasiva.

Prin actiunea civila înregistrata sub nr. 1095/339/03 octombrie 2008 la Judecatoria Zimnicea, reclamantul M.D. a chemat în judecata pe pârâtul Consiliul Local Pietrosani, solicitând instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa se constate deschise succesiunile defunctului C.R. si C.I., ca reclamanta este unica mostenitoare a defunctilor, revenindu-i întreaga masa succesorala. A motivat, în esenta, reclamanta ca la data de 17.03.2002 a decedat C.R., cu ultimul domiciliu în comuna Pietrosani, judetul Teleorman, mostenitorii ramânând C.I., în calitate de sotie supravietuitoare, cu o cota de 1/4 si reclamanta, în calitate de fiica, având o cota de 3.

 Prin încheierea din sedinta publica din 18.11.2008, judecatoria a luat act de precizarea reclamantei, în sensul ca întelege sa se judece, în calitate de pârât, cu Statul Român - prin Ministerul Finantelor Publice si nu cu pârâtul Consiliul Local Pietrosani. Pârâtul Statul Român - prin Ministerul Finantelor Publice a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale-pasive, motivând, în esenta, ca reclamanta este mostenitoarea autorilor sai, ca mostenirea nu este vacanta, asa încât nu sunt incidente dispozitiile art. 680 Cod Civil. Prin Sentinta civila nr. 97 din 27 ianuarie 2009, Judecatoria Zimnicea a respins exceptia lipsei calitatii procesuale-pasive a pârâtului, a admis actiunea formulata de reclamanta M.D., a constatat deschise succesiunile defunctului C.R. si C.I. si a atribuit reclamantei, în calitate de unica mostenitoare, bunurile mentionate în actiune.

Privitor la exceptia lipsei calitatii procesuale-pasive a pârâtului, Statul Român - prin Ministerul Finantelor Publice, a retinut ca acesta are calitate procesuala-pasiva, întrucât potrivit art. 652 Cod Civil, statul culege succesiunea vacanta cu titlu de mostenitor. Pe fondul pricinii, a retinut masa succesorala ramasa de pe urma defunctilor si calitatea de unica mostenitoare a reclamantei.

Împotriva acestei sentinte, în termen legal a declarat recurs Statul Român - prin Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman, acesta criticând sentinta ca fiind netemeinica si nelegala. A motivat recurentul-pârât ca în mod gresit prima instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale-pasive a acestuia. Sub acest aspect, a aratat ca nu sunt îndeplinite conditiile art. 724 Cod Civil, întrucât mostenirea nu este vacanta, reclamanta, prin actiune, sustinând ca este mostenitoare. A mai sustinut ca simplul fapt ca succesiunea defunctilor nu a fost dezbatuta nu înseamna ca succesiunea defunctilor este vacanta. În drept, recursul va fi încadrat în prevederile art. 304 pct. 9 Cod Procedura Civila. Intimata-reclamanta M.D. a formulat întâmpinare prin care a invocat exceptiile privind lipsa calitatii procesuale-active a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman, respectiv, exceptia lipsei de interes a acesteia. În ce priveste prima exceptie, a motivat ca Directia Generala a Finantelor Publice nu a fost parte în litigiul solutionat la fond. Referitor la a doua exceptie, a aratat ca recurenta nu a fost obligata în vreun mod prin sentinta atacata, asa încât nu justifica vreun interes. În fine, a sustinut ca Statul Român are calitate procesuala-pasiva, întrucât succesiunile defunctilor C.R. si C.I. au devenit vacante, conform art. 724 Cod Civil. În recurs nu s-au administrat probe noi. Tribunalul, analizând cu prioritate exceptiile invocate de intimata-reclamanta, constata ca sunt nefondate.

În ce priveste exceptia lipsei calitatii procesuale-active a Directiei Generale a Finantelor Publice Teleorman: La prima instanta, pârât a fost Statul Român - prin Ministerul Finantelor Publice, conform art. 25 alin. 2 Decret nr. 31/1954. Din declaratia de recurs rezulta ca Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman efectueaza acte procesuale în numele Statului Român - prin Ministerul Finantelor Publice, în baza Împuternicirii nr. 37607 din 31.03.2009 si nu în nume propriu, motiv pentru care, exceptia invocata este nefondata. Referitor la exceptia lipsei de interes, si aceasta este nefondata. Atâta timp cât, la fond, recurentul-pârât a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale-pasive, iar exceptia a fost respinsa, nu se poate retine ca acesta nu justifica interes în a declara recurs. Împrejurarea ca recurentul-pârât nu a fost obligat, în vreun mod, fata de intimata-reclamanta, nu înseamna ca acesta nu justifica interes în formarea recursului, întrucât interesul nu presupune doar un folos material. Cum recurentul a avut calitatea de pârât la fond, iar actiunea a fost admisa fata de acesta, este de necontestat ca justifica interes în declararea recursului.

În ce priveste recursul declarat, Tribunalul analizând legalitatea si temeinicia hotarârii, fata de criticile formulate, constata recursul întemeiat. În mod gresit prima instanta a retinut ca Statul Român are calitate procesuala-pasiva, cu motivarea ca acesta culege succesiunea vacanta cu titlu de mostenitor.

Din interpretarea prevederilor art. 724 Cod Civil rezulta ca succesiunea devine vacanta în cazul în care nu se prezinta nimeni sa o reclame si erezii nu sunt cunoscuti sau când acestia s-au lepadat de succesiune. Este de necontestat ca succesiunea dezbatuta de prima instanta nu este una vacanta, atâta timp cât intimata-reclamanta, prin actiune a invocat calitatea sa de mostenitoare a defunctilor. De asemenea, desi a respins exceptia lipsei calitatii procesuale-pasive a Statului Român, prima instanta a retinut calitatea de mostenitoare a intimatei-reclamante. Or, succesiunea vacanta presupune lipsa mostenitorilor. Împrejurarea ca succesiunea defunctilor nu a fost dezbatuta anterior nu înseamna existenta vacantei succesorale, fata de calitatea de mostenitoare pe care si-a sustinut-o intimata-reclamanta.

Ca atare, fata de obiectul pricinii, în lipsa calitatii de mostenitor al Statului Român prin Directia Generala a Finantelor Publice, acesta nu are calitate procesuala-pasiva.