Rezerva succesorala. Cotitatea disponibila.

Prin s.c. Nr.x din 10 Mai 2007 pronuntata de JUD. BAIA MARE in dosar nr. x/182/2006 s-a constatat ca în urma defunctului C. V. decedat la data de 2006 în Baia Mare, jud. Maramures, au ramas în calitate de mostenitori: reclamantii si pârâtul C C L în calitate de descendenti de gr. I (fiu).

S-a constatat ca pârâtul C C L în calitate de mostenitor rezervatar gratificat de catre defunct conform contractului autentificat sub nr. x/.2001 de notar public V M B cumuleaza cotitatea disponibila de 1/4 parti din masa succesorala de calcul cu rezerva sa succesorala de 3/24 parti din masa succesorala de calcul aratata mai sus.

S-a respins cererea privind reductiunea liberalitatii facute de catre defunct pârâtului C C L. S-a constatat componenta masei succesorale ramasa in urma defunctului si vocatia concreta a reclamantilor si paratului CCL , in cote egale , la aceasta mostenire.

S-a dispus sistarea starii de indiviziune în care se gasesc reclamantii si pârâtul C C L, asupra bunurilor ce alcatuiesc masa de împartit, în sensul ca: a atribuit, în indiviziune, reclamantilor, în cota de 1/5 parti fiecare, bunurile ce alcatuiesc masa de împartit , conform vointei acestora si a obligat reclamantii sa plateasca , fiecare , pârâtului C C L câte 576,3 RON cu titlu de sulta, pâna la data de 31.07.2007.

 Pentru a pronunta astfel ,instanta a retinut ca prin actiunea civila înregistrata la data de 24.05.2006, reclamantii P L A, C V M, S A, Z D F, V E în contradictoriu cu pârâtii C C L si sotia C G D au solicitat instantei ca prin hotarârea ce o va pronunta sa constate ca masa succesorala ramasa în urma defunctului C V decedat la 2006 în Baia Mare se compune din casa, teren si actiuni:sa se constate ca reclamantii împreuna cu pârâtul C C L au vocatie concreta la mostenire, toti au calitatea de fii, fiecare în cote de 1/6 parti din masa succesorala, sa se dispuna sistarea starii de indiviziune în care se gasesc partile în sensul de a se atribui toate bunurile succesorale reclamantilor, în indiviziune, cu obligarea acestora la plata sultei corespunzatoare pârâtului, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea actiunii s-a aratat ca defunctul a înstrainat cu pastrarea uzufructului viager, imobilul casa si teren situat în T. M .nr.X, catre pârâti, însa, având în vedere faptul ca defunctul putea înstraina doar cotitatea disponibila, respectiv 1/4 din averea sa, se impune admiterea actiunii .În drept s-au invocat prevederile art. 728, 841, 845 Cod civil si art. 274 Cod procedura civila. In baza art. 669 Cod civil instanta a constatat ca în urma defunctului C V, decedat la.2006, au ramas în calitate de mostenitori reclamantii si pârâtul C C L, toti în calitate de descendenti de gr. I (fii), partile acceptând succesiunea defunctului prin actul de introducere a prezentei actiuni în instanta în termenul prevazut de art. 700 Cod civil.

Prin contractul de întretinere imobiliar autentificat sub nr. X/2001 de notar public V M Bl, defunctul C V a înstrainat pârâtilor nuda proprietate asupra cotei de proprietate din casa de locuit si teren aferent în suprafata de 2055 mp situate în T M nr.X, jud. Maramures, înscris în CF nr.x M. nr. top A si top B, iar în schimb, pârâtii CCL si sotia CGD s-au obligat sa asigure defunctului C V întretinere viagera si obligatia înmormântarii, înstrainarea facându-se cu mentinerea dreptului de uzufruct viager în favoarea defunctului.

În motivarea actiunii formulate, s-a aratat ca potrivit art. 845 coroborat cu art. 841 Cod civil, defunctul putea înstraina doar cota de L parti din averea sa, respectiv cotitatea disponibila, reclamantii sanctionând astfel încalcarea limitelor în care defunctul putea înstraina, solicitând implicit reductiunea donatiei prezumate facute de acesta.

Dreptul la reductiune are un caracter individual, astfel încât daca unul dintre mostenitorii rezervatari renunta sa exercite acest drept pentru a respecta vointa libera a defunctului – donatia se va reduce numai în masura necesara întregirii rezervei celuilalt mostenitor rezervatar.

Însa, daca reductiunea este ceruta în cadrul actiunii de partaj (cum este cazul de fata), se admite ca cererea exercitata de unul dintre mostenitorii rezervatari este de natura sa foloseasca tuturor.

În speta, actul de înstrainare efectuat de catre defunct, este prezumat în baza art. 845 Cod civil ca reprezentând o donatie. Cum înstrainarea s-a facut catre pârâtul – descendent de gr. I al defunctului – si sotiei sale, prezumtia prevazuta de art. 845 Cod civil priveste numai înstrainarea facuta pârâtului C C L, întrucât acesta are calitatea de mostenitor – ruda în linie directa cu defunctul.

Întrucât, în cauza, prezumtia nu a fost rasturnata, ca efect al acestei prezumtii de gratuitate, valoarea bunurilor înstrainate pârâtului se va adauga, ca donatie, la masa de calcul în vederea stabilirii valorii efective a rezervei si a cotitatii disponibile.

Potrivit art. 841 Cod civil rezerva succesorala a tuturor descendentilor defunctului, respectiv a reclamantilor si pârâtului CCL, este de 3/4 din mostenire iar cotitatea disponibila este de 1/4 din mostenire (4/4-3/4 =1/4). Pentru determinarea valorii cotitatii disponibile, instanta a procedat conform art. 849 Cod civil la stabilirea valorii bunurilor existente în patrimoniul defunctului, obtinându-se activul net al mostenirii (în speta nu s-a solicitat constatarea vreunui pasiv succesoral), dupa care s-a reunit fictiv (pentru calcul), la acest activ valoarea donatiei, rezultand în total valoarea masei de calcul de 187595,67 RON.

Prin aplicarea asupra acestei mase de calcul a fractiunii de l parti (rezerva totala ce se cuvine mostenitorilor rezervatari) s-a obtinut valoarea rezervei succesorale de 140696,75 RON, VALOAREA COTITATII DISPONIBILE FIIND, DECI, DE 46898,92 RON (187595,67 – 140696,75 = 46898,92).

Întrucât valoarea donatiei prezumate este de 67466,87 RON, ea se va imputa cu întâietate asupra cotitatii disponibile de 46898,92 RON, cu consecinta epuizarii ei, constatând astfel ca liberalitatea depaseste cotitatea disponibila, iar diferenta de 20.567,95 RON (67466,87 – 46898,92 = 20567,95) se imputa asupra cotei de rezerva la care are dreptul gratificatul pârât C C L (în calitate de mostenitor rezervatar).

Rezerva pârâtului C C L este de 1/6 parti din rezerva totala de 3/4 din masa succesorala de calcul aratata, respectiv are valoarea de 23.449,45 RON. (rezerva succesorala a descendentilor defunctului împartindu-se între acestia în parti egale).

 Fata de cele retinute, instanta a constatat ca liberalitatea facuta de catre defunct pârâtului C C L se încadreaza în cuantumul cumulat al cotitatii disponibile si cotei de rezerva cuvenite gratificatului, astfel încât acesta nu aduce atingere rezervei celorlalti mostenitori rezervatari (reclamantii), fapt pentru care a respins cererea de reductiune a liberalitatii.