Revocare partaj voluntar.

Incheierea unui partaj voluntar, intre mostenitori, asupra unui imobil, prin care se diminueaza patrimoniul comostenitorului debitor, poate fi revocat de catre instanta de judecata la cererea creditorului interesat.

Prin sentinta civila nr.2915/3.03.2008 a Judecatoriei Iasi s-au respins exceptiile lipsei de interes a reclamantilor si nulitatii antecontractului, invocate de pârâti. S-a respins actiunea formulata de reclamantul L.I.-N. în contradictoriu cu pârâtii P.V., P.L.-G., personal si prin P.V., P.S.-G., personal si prin P.V., P.C.-E. si P.I.I. S-a retinut de prima instanta ca reclamantul îsi justifica interesul prin aceea ca este parte – promitent-cumparator – în antecontractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr.264/2002, mai mult reclamantul a intrat în posesia acestuia, dupa cum au sustinut martorii. S-a mai retinut ca la data de 16.03.2005 a fost încheiat actul de partaj voluntar nr.22, cu privire la terenul din /.137, inclusiv parcela 1/1862/54/2 si 1/1862/54/3 predate de P.I. La data de 27.09.2004, anterior notificarii, P.E., P.V., P.L.-G. si P.S.-G. au vândut lui B.M.V. terenul de 4000 m.p. din totalul de 18.039 m.p., situat în extravilanul comunei T., judetul Iasi, parcela 1/1872/54/4, sector cadastral 47, cu numarul cadastral 1541.
Prima instanta nu a putut retine intentia lui P.I., caruia i-a revenit terenul în litigiu, de a frauda pe creditorul L.-I.N. Pe de alta parte, prin actiune s-a solicitat desfiintarea partiala a actului de partaj voluntar nr.22/1603/2005, ceea ce ar prejudicia interesele partajantilor, putându-se solicita doar desfiintarea totala.
În termen legal, împotriva acestei sentinte a declarat apel L.-I.N. Prin decizia civila nr.582/24 septembrie 2008 a Tribunalului Iasi, s-a respins apelul formulat de L.I.N. împotriva sentintei civile nr.2915 din 3.03.2008 a Judecatoriei Iasi, sentinta pe care o pastreaza. Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul Iasi a retinut ca obiectul antecontractului l-a reprezentat un bun determinat care nu se afla în proprietatea exclusiva a promitentului vânzator, iar în calitate de proprietari indivizi ai bunului ce formeaza obiectul antecontractului, pârâtii P.I. si P.E. au procedat la încheierea contractului de partaj în virtutea unei prerogative legale. Pe de alta parte, aceiasi pârâti nu si-au asumat nicio obligatie contractuala fata de reclamant, fiind terti fata de antecontract, iar reclamantul nu a dobândit prin acest act un drept real asupra bunului pe care sa-l poata opune pârâtilor. Împrejurarea ca pârâtii P.E. si P.I. au încheiat contractul de partaj voluntar contestat de debitorii reclamantului si au obtinut în lot terenul din antecontract, nu echivaleaza cu o complicitate la frauda, chiar în conditiile în care ar fi cunoscut de existenta antecontractului, ci cu exercitarea unei prerogative legale.
Împotriva deciziei civile nr.582/24 septembrie 2008 a Tribunalului Iasi a declarat recurs L.-I.N., criticând decizia recurata pentru urmatoarele motive: La data de 5.04.2002 s-a încheiat la notarul public, sub nr.264/5.04.2002, între parti, un antecontract de vânzare-cumparare asupra terenului de 3000 m.p. situat în extravilanul comunei T., judetul Iasi, achitându-se suma de 14.687.500 lei din 66.000.000 lei, urmând ca restul sa fie achitat în momentul perfectarii contractului de vânzare-cumparare în forma autentica. La data de 16.03.2004 a decedat P.V si, desi P.I.I. si P.C.-E. au fost notificati sa mearga la notariat pentru perfectarea actelor de vânzare-cumparare, acestia au refuzat în mod sistematic. La data de 16 martie 2005, partile au încheiat un partaj voluntar în detrimentul debitorului recurent. Pârâtii au cunoscut existenta antecontractului si prin actul de partaj voluntar au avut drept scop împiedicarea creditorului în executarea creantei prin diminuarea patrimoniului debitorilor. Curtea a constatat ca recursul formulat este întemeiat. Actiunea pauliana reglementata în art.975 C.civ. este acea actiune prin care creditorii pot cere, pe cale judecatoreasca, revocarea actelor juridice încheiate de debitor în frauda lor. Pentru exercitarea actiunii pauliene, textul art.975 C.civ. fixeaza doua conditii, actele atacate sa pricinuiasca un prejudiciu creditorului si sa fie frauduloase (viclene). La data de 5.04.2002, la notarul public, sub nr.264/5.04.2002 s-a încheiat între P.V. si L.-I.N. un antecontract de vânzare-cumparare asupra terenului în suprafata totala de 3000 m.p. (dezmembrat din suprafata totala de 18.039 m.p.) categoria de folosinta arabil, situat în extravilanul comunei T., judetul Iasi, amplasat în sectorul cadastral 37, parcela 1862/54. Pretul vânzarii declarat de parti a fost de 66.000.000 lei, din care s-a achitat la data autentificarii prezentului antecontract suma de 14.687.500 lei. Din probatoriul administrat în cauza rezulta ca de la data încheierii antecontractului, L.-I.N. a posedat terenul în litigiu.
Examinând clauzele antecontractului prin prisma dispozitiilor art.975 C.civ. invocate de reclamant în actiune si a dispozitiilor art.702 si 965 C.civ. invocate de pârâtii P.E. si P.I.I. prin întâmpinarea depusa, curtea a constatat urmatoarele: P.V., promitentul-vânzator, s-a obligat ca în situatia în care apare vreun litigiu legat de dezbaterea succesiunii sau de împarteala mostenirii de pe urma defunctului tata P.I. sa restituie promitentului cumparator de doua ori suma primita ca avans. Partile contractante s-au mai obligat ca, în situatia în care se razgândesc, promitentul-vânzator sa plateasca promitentului-cumparator suma de 1000 EURO, iar în cazul în care promitentul-cumparator se razgândeste, sa piarda jumatate din suma achitata, respectiv 250 EURO. Niciuna din clauzele mai sus aratate nu mai subzista în conditiile în care nici promitentul vânzator si nici promitentul cumparator „nu s-au razgândit” pâna la decesul promitentului-vânzator P.V., decedat la 16.03.2004. Clauza din antecontractul de vânzare-cumparare, potrivit careia promitentul-cumparator (respectiv L.-I.N.) va fi exonerat de obligatia de a cumpara în cazul în care terenul care face obiectul antecontractului va fi în litigiu, grevat de sarcini sau promis spre vânzare altor persoane, ori în situatia în care apare vreun litigiu legat de dezbaterea succesiunii dupa defunctul P.I. sau în cazul în care terenul nu va cadea în lotul promitentului-vânzator, este o clauza care poate fi invocata numai de promitentul-cumparator L.I.N. si nu si de succesorii promitentului-vânzator. Este o clauza certa, de protejare exclusiva a intereselor cumparatorului-promitent si care a fost inserata în antecontract prin acordul de vointa al partilor P.V. si L.-I.N. Instantele au interpretat gresit aceasta clauza, în interesul pârâtilor, desi ea a fost inserata numai în interesul promitentului-cumparator, reclamantul-recurent din aceasta cauza. L.-I.N. nu s-a prevalat de clauza mai sus examinata, ci a notificat mostenitorii prin executor judecatoresc sa se prezinte la notariat pentru perfectarea în forma autentica a contractului de vânzare-cumparare teren în suprafata totala de 3000 m.p. situat în extravilanul comunei T., judetul Iasi, amplasat în sectorul cadastral 37, parcela 1862/54 în patrimoniul pârâtilor. Dupa decesul promitentului-vânzator la 16.03.2004, la data de 11 mai 2004 s-a emis certificatul de mostenitor nr.67/2004, unde a fost dezbatuta succesiunea dupa P.I., decedat la 10 martie 2002 si dupa P.V., decedat la 16 martie 2004. Mostenitorii sunt la prima succesiune P.E. – sotie, P.I. – fiu, P.V. – decedat, cel care a avut calitatea de vânzator-promitent în antecontractul nr.264 din 5.04.2002. În acelasi certificat de mostenitor, dupa decesul lui P.V. au ramas ca mostenitori P.V. – sotie, P.L.-G. – fiica, P.S.-G. – fiica. La data de 16 martie 2005, la biroul notarului public din comuna T., judetul Iasi, pârâtii din prezenta cauza au încheiat un act de partaj voluntar, prin care tranzactioneaza asupra întregii mase succesorale dupa cei doi defuncti P.I. si P.V. Parcela 1862/1954 care a facut obiectul antecontractului nu se mai regaseste în patrimoniul succesorilor directi ai promitentului-vânzator, dar conform actului încheiat se regaseste în lotul lui P.I. – fratele defunctului P.V. Asa fiind, este cert ca actul de partaj voluntar a dus la micsorarea patrimoniului celor trei debitoare, respectiv mostenitoarele lui P.V., si anume sotia P.V. si fiicele P.L.-G., P.S.-G.
Partajul voluntar s-a încheiat de coniventa între parti, în frauda creditorului L.-I.N. cu privire la suprafata de 3000 m.p. situata în extravilanul comunei T., judetul Iasi, parcela 1862/54 sector cadastral 37, desi mostenitorii lui P.V. cunosteau de existenta antecontractului si fusesera notificati în acest sens. În raport de toate aceste considerente creditorul, în speta reclamantul L.-I.N., este în drept, în conditiile si limitele prevazute de art.975 C.civ., sa ceara revocarea în parte a partajului voluntar încheiat de pârâti cu privire la suprafata de 3000 m.p. situata în extravilanul comunei T., judetul Iasi, sector cadastral 37, parcela 1862/54. Prin revocarea partiala a actului de partaj voluntar cu privire la suprafata de 3000 m.p., toti mostenitorii celor doi defuncti P.I. si P.V. revin în situatia anterioara revocarii, anume a starii de indiviziune numai pentru terenul pentru care s-a dispus revocarea partiala si care a constituit obiectul antecontractului de vânzare-cumparare nr.264/5.04.2002. Instantele au interpretat si aplicat gresit dispozitiile art.975 C.civ. si totodata au interpretat gresit actul juridic dedus judecatii (respectiv clauzele antecontractului de vânzare-cumparare). Motivele de recurs se încadreaza astfel în dispozitiile art.304 pct.8 si pct.9 C.pr.civ.. Curtea a admis recursul si, pe cale de consecinta, a admis actiunea reclamantului, dispunând revocarea partiala a actului de partaj voluntar încheiat între pârâti, cu privire la suprafata de teren de 3.000 m.p., pastrând dispozitiile sentintei civile nr.2915/3.03.2008 a Judecatoriei Iasi, care a fost schimbata în parte (prin admiterea apelului) cu privire la respingerea exceptiilor lipsei de interes a reclamantului si a nulitatii antecontractului, invocate de pârâti.