Retractarea renuntarii la mostenire. Art. 701 cod civil

CURTEA DE A P E L C R A I O V A

SECŢIA I CIVILĂ ŞI PT. CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DECIZIE Nr. 165

Şedinţa publică de la 09 Februarie 2010

Pe rol judecarea recursului formulat de reclamantul D. D. împotriva deciziei civile nr. 694 din data de 11 noiembrie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul pârât D. N., având ca obiect anulare act.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au răspuns recurentul reclamant D. D. personal şi asistat de avocat E. E. şi intimatul pârât D. N..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei netimbrarea recursului cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 4 lei şi timbrul judiciar de 0,15 lei, după care;

Avocat E. E. pentru recurentul reclamant D. D., a depus la dosar împuternicire avocaţială şi chitanţa nr. 560-11-0206/11.01.2010, reprezentând dovada achitării taxei judiciare de timbru.

Nemaifiind cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa a apreciat cauza în stare de soluţionare şi a acordat cuvântul asupra recursului.

Avocat E. E. pentru recurentul reclamant D. D., a solicitat admiterea recursului, modificarea deciziei atacate în sensul admiterii cererii privind constatarea nulităţii certificatului de moştenitor nr. 81/2008 eliberat de BNP E. N. şi constatării calităţii de moştenitor legal a recurentului reclamant, fără cheltuieli de judecată.

A arătat că, instanţa de apel a făcut o aplicare greşită a dispoziţiilor art. 294 Cod procedură civilă, întrucât nu s-a schimbat cauza juridică prin invocarea dispoziţiilor art. 689 Cod Civil, referitor la exercitarea dreptului de opţiune succesorală prin forma acceptării tacite. A mai arătat că, renunţarea recurentului reclamant în calitate de fiu al defunctei D. F. la succesiunea acesteia, nu mai putea produce efecte juridice în condiţiile în care, în termenul de opţiune succesorală de 6 luni, recurentul reclamant, prin acte de acceptare tacită a succesiunii îşi exprimase poziţia faţă de succesiunea mamei sale.

Intimatul pârât D. N., a solicitat admiterea recursului aşa cum a fost formulat.

C U R T E A

Prin cererea înregistrată pe rolul J u d e c ă t o r i e i C r a i o v a la data de 27.02.2009 , sub nr(...) reclamantul D. D. a chemat în judecată pe pârâtul D. N. pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se constate nulitatea absoluta a certificatului de moştenitor nr. 81/16.10.2008, să se constate calitatea de moştenitori acceptanţi ai succesiunii autoarei D. F. reclamantul în calitate de fiu cu cota de 3/8 şi pârâtul în calitate de soţ supravieţuitor cu cota de 5/8 şi să se dispună ieşirea din indiviziune asupra bunurilor ramase la decesul autoarei D. F..

In motivarea cererii, reclamantul a arătat că după decesul autoarei D. F. s-a eliberat certificatul de moştenitor nr. 81/16.10.2008 în care s-a menţionat că singurul moştenitor acceptant al succesiunii autoarei D. F. este D. N. în calitate de soţ , acestuia revenindu-i cota de 1/1 din masa succesorală, respectiv ½ din apartamentul situat în C, strada (...), (...) . 1, . 5. Ulterior eliberării acestui certificat în care reclamantul apare ca renunţător , acesta a acceptat succesiunea pur şi simplu , în termenul legal, la data de 18.11.2008, dobândind astfel calitatea de moştenitor acceptant al autoarei, în calitate de fiu alături de pârât în calitate de soţ supravieţuitor.

Prin sentinţa civilă nr.7347 din 30.04.2009, pronunţată de J u d e c ă t o r i a C r a i o v a, a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului D. D., invocată din oficiu.

A fost respins capătul de cerere privind partajarea bunurilor rămase la decesul autoarei D. F. ca fiind introdus de o persoană lipsită de calitate procesuală activă.

Au fost respinse capetele de cerere privind anularea certificatului de moştenitor nr.81/16.10.2008 şi constatarea calităţii de moştenitor acceptant a reclamantului la succesiunea autoarei D. F., ca neîntemeiate.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa a reţinut că la data de 27.09.2008 a decedat autoarea D. F., iar ca urmare a dezbaterii succesiunii acesteia s-a eliberat certificatul de moştenitor nr.81/16.10.2008 de BNP E. N..

Potrivit acestui certificat de moştenitor, singurul moştenitor legal acceptant este pârâtul D. N., soţul supravieţuitor al defunctei, întrucât descendenţii direcţi ai defunctei, respectiv L. N. G., E. D. Lisa, D. E. N. şi D. D., au renunţat expres la succesiune.

Reclamantul D. D., conform declaraţiei autentificate sub nr.2112/18.11.2008, a retractat renunţarea făcută la moştenirea defunctei D. F., declaraţia sa de renunţare fiind autentificată sub nr.1868/16.10.2008.

S-a reţinut că nu sunt îndeplinite cele două condiţii prevăzute cumulativ de art.701 C.civil, pentru retractarea renunţării, în sensul că, deşi reclamantul a făcut retractarea în termenul legal de 6 luni de la deschiderii succesiunii, nu este îndeplinită condiţia ca succesiunea să nu fi fost acceptată de un alt succesibil până în momentul retractării; în acest sens, s-a avut în vedere faptul că pârâtul D. N. a acceptat succesiunea defunctei, revenindu-i cota de 1/1 ca urmare a renunţării la succesiune a tuturor descendenţilor defunctei.

Faţă de soluţia dată capătului de cerere în anularea certificatului de moştenitor, s-a reţinut că reclamantul nu are calitate procesuală activă în promovarea cererii de ieşire din indiviziune, întrucât nu are calitatea de moştenitor acceptant al succesiunii autoarei D. F..

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat apel reclamantul D. D., care a arătat că soluţia instanţei are la bază o interpretare greşită a disp. art.701 C.civil, art.88 şi 100 din Legea 36/1995 raportat la datele speţei.

S-a aratat că retractarea renunţării a intervenit în interiorul termenului de opţiune succesorală şi că renunţarea la moştenire este valabilă şi produce efecte numai dacă succesibilul nu şi-a exercitat anterior dreptul de opţiune succesorală.

În speţă, apelantul îşi manifestase poziţia faţă de succesiune prin forme de acceptare tacită, conform art.689 C.civil, până în momentul întocmirii declaraţiei de renunţare, prin exercitarea posesiei asupra apartamentului bun succesoral; de asemenea, în considerarea calităţii sale de moştenitor legal, apelantul a continuat acţiunile în justiţie promovate de autoarea sa în baza Legii 10/2001, în cadrul dosarului nr(...), al T r i b u n a l u l u i D o l j.

La termenul de astăzi apelantul reclamant a declarat că renunţă la capătul de cerere având ca obiect partaj succesoral, iar intimatul-pârât a învederat că este de acord cu această renunţare.

T r i b u n a l u l D o l j prin decizia nr., 694 /11 nov. 2009 a admis apelul declarat de reclamantul D. D., domiciliat în C,(...), (...) c.1, .2, .6, judeţul D, împotriva sentinţei civile 7347 din 30.04.2009 pronunţată de J u d e c ă t o r i a C r a i o v a în dosarul nr. (...) în contradictoriu cu intimatul pârât D. N., domiciliat în C, str. (...) (...), (...)8, .1, .2, .6, judeţul D.

A schimbat în parte sentinţa civilă apelată, în sensul că ia act de renunţarea reclamantului la judecarea cererii de partaj.

A menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei civile.

Din motivarea acestei hotărâri se poate reţine că prima instanţă a stabilit corect că reclamantul nu-şi mai poate retracta renunţarea pentru considerentul că alţi succesibili au acceptat succesiunea la care acesta a renunţat, astfel că renunţarea lui este definitivă şi neretractabilă, iar acţiunea formulată în acest sens este nelegală şi nefondată.

Împotriva ambelor hotărâri a declarat recurs reclamantul D. D. solicitând modificarea lor ca nelegale cu admiterea pe fond a acţiunii în nulitatea certificatului de moştenitor.

Recurentul a susţinut că după renunţarea la succesiune, făcută în faţa notarului, a acceptat tacit respectiva succesiune prin folosirea continuă a bunurilor succesorale.

Recursul este nefondat.

Susţinerile recurentului reclamant nu au nici o valoare juridică. Acesta este renunţător la succesiunea defunctei sale mame D. F., decedată la 27.09.2009.

Această renunţare a fost autentificată notarial, eliberându-se în consecinţă certificatul de moştenitor pentru ceilalţi moştenitori acceptanţi, respectiv soţul supravieţuitor D. N.. Tot renunţători la succesiune mai erau şi fiicele defunctei L. N.-G., E. D. – Lisa şi fiul D. E..

Ulterior acestei declaraţii de renunţare şi apoi emitere a certificatului de moştenitor, reclamantul susţine că a revenit asupra renunţării sale acceptând tacit succesiunea.

Conform art. 701 Cod civil renunţătorul la succesiune poate pe durata termenului de acceptare de 6 luni din data deschiderii succesiunii de a accepta respectiva succesiune numai dacă aceasta nu a fost acceptată de un alt erede.

Or, în cauză este dovedit că reclamantul a renunţat la data de 8 nov. 2008 conform declaraţiei notariale, iar succesiunea s-a dezbătut şi a fost acceptată de soţul supravieţuitor la data de 9.I.2009.

Ca urmare, revenirea la renunţare a reclamantului este nelegală şi rămâne nelegală chiar dacă moştenitorul acceptant este de acord cu solicitările reclamantului recurent.

Se ocrotesc în acest mod nu numai drepturile pârâtului care oricum poate dispune de ele pentru viitor aşa cum doreşte, dar şi eventualele interese ale celorlalţi moştenitori care au renunţat la rândul lor la succesiune , dar care ar putea invoca oricând o situaţie similară, ceea ce ar duce la o abuzivă şi inutilă reluare a dezbaterii succesorale. Ori, această dezbatere s-a finalizat, finalizarea lasă să se întrevadă un acord între toţi erezii, iar o reluare a dezbaterii în lipsa tuturor acestora este lipsită de echitate şi în acelaşi timp nelegală.

Ca urmare, instanţele au stabilit că certificatul de moştenitor este legal întocmit şi că nu poate exista nici o cauză legală de anulare a acestuia.

Recursul reclamantului este aşadar nefondat, Curtea urmând a dispune respingerea lui conform celor arătate.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul formulat de reclamantul D. D. împotriva deciziei civile nr. 694 din data de 11 noiembrie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l D o l j în dosar nr(...), în contradictoriu cu intimatul pârât D. N..

Decizie irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Februarie 2010