Restabilirea situatiei anterioare nu se poate face cat timp nu s-a solicitat reductiunea liberalitatii excesive. Lipsa pret.

DOSAR NR.38767/300/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI II BUCUREŞTI – SECŢIA CIVILĂ

Î N C H E I E R E

Şedinţa publică din data de 05.03.2013

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ŢARI VLAD

GREFIER: ŢOLEA GEORGETA

Pe rol se află soluţionarea cauzei având ca obiect acţiune în constatare – nulitate absolută contract de vânzare – cumpărare – repunerea părţilor în situaţia anterioară, privind pe reclamantul Costache Radu, în contradictoriu cu pârâţii Costache Victor şi Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima strigare a cauzei se prezintă, reclamantul reprezentat de avocat cu împuternicire avocaţială la dosar, fila 23 şi pârâţii reprezentaţi de avocat cu împuternicire avocaţială la dosar, fila 24.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei obiectul cauzei, stadiul judecăţii şi modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare.

Apărătorul reclamantului depune în şedinţă publică dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 6.400 lei, chitanţa nr. 1178467/22.02.2013.

Instanţa din oficiu, invocă excepţia lipsei de interes a capătului I de cerere, sub aspectul raportului juridic de vânzare – cumpărare încheiat între vânzătorul Costache Victor şi cumpărătoarea Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie.

La interpelarea instanţei, părţile prin apărători solicită lăsarea dosarului la a doua strigare pentru a le da posibilitatea să se pregătească cu privire la excepţia invocată din oficiu.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la a doua strigare a cauzei se prezintă, reclamantul reprezentat de avocat cu împuternicire avocaţială la dosar, fila 23 şi pârâţii reprezentaţi de avocat cu împuternicire avocaţială la dosar, fila 24.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei obiectul cauzei, stadiul judecăţii şi modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare.

Instanţa acordă cuvântul cu privire la excepţia lipsei de interes a capătului I de cerere, sub aspectul raportului juridic de vânzare – cumpărare încheiat între vânzătorul Costache Victor şi cumpărătoarea Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, invocă din oficiu.

Apărătorul reclamantului solicită respingerea excepţiei lipsei de interes a capătului I de cerere. Arată că, contractul de vânzare – cumpărare a cărui nulitate o solicită a fost încheiat între Costache Nedelea şi Costache Victor, mamă şi frate, reclamantul este frate, iar în cazul în care s-ar obţine nulitatea contractului de vânzare – cumpărare şi repunerea părţilor în situaţia anterioară este evident că are interesul de a obţine dezbaterea succesiunii cu privire la acea cotă din dreptul de proprietate care ar reveni în mod fictiv în patrimoniul mamei.

La interpelarea instanţei, apărătorul reclamantului consideră că se impune nulitatea întregului contract.

Apărătorul pârâţilor solicită admiterea excepţiei lipsei de interes a capătului I de cerere, invocată din oficiu. Arată că, din probatoriul administrat reiese care este calitatea părţilor în prezentul contract de vânzare – cumpărare. Astfel cum a precizat şi apărătorul reclamantului, contractul de vânzare – cumpărare este încheiat între mamă şi fiu şi nepoată, în calitate de cumpărătoare. Precizează că, în condiţiile în care se anulează acel contract de vânzare – cumpărare va fi prejudiciat Costache Victor care a vândut cota ce-i revenea din apartamentul respectiv. Totodată, apreciază că nu există un interes din partea reclamantului cu privire la anularea întregului contract de vânzare – cumpărare.

În replică, apărătorul reclamantului solicită amânarea pronunţării în vederea depunerii concluziilor scrise cu privire la această excepţie.

Nemaifiind alte cereri de formulat, excepţii de invocat sau probe de administrat, instanţa acordă cuvântul părţilor pe fondul cauzei.

Apărătorul reclamantului solicită să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 22970/31.08.1995 şi să se dispună repunerea părţilor în situaţia anterioară prin readucerea bunului ce face obiectul contractului respectiv în masa succesorală a defunctei Costache Nedelea. În pronunţarea hotărârii solicită instanţei să aibă în vedere două aspecte, şi anume :

Prin încheierea contractului de vânzare – cumpărare, arată că s-a realizat o fraudă la lege, în prezenta cauză fiind aplicabile dispoziţiile art. 845 din vechiul Cod civil. Totodată, precizează că sunt îndeplinite condiţiile impuse de acest articol, respectiv : s-a încheiat un act cu titlu oneros, cu un succesibil în linie directă, act în care se instituie rezerva uzufructului pentru vânzători. Arată că, operează prezumţia încheierii unei donaţii deghizate, donaţii prin care vânzătorii au urmărit să încalce rezerva succesorală legală la care avea dreptul reclamantul, prejudiciindu-i în acest mod drepturile. Totodată, învederează instanţei că prezumţia aceasta relativă nu a fost răsturnată de pârâţi prin niciun fel de probă.

Al doilea aspect pe care solicită instanţei să-l aibă în vedere la pronunţarea hotărârii este acela că nu au fost îndeplinite toate condiţiile pentru valabilitatea încheierii contractului de vânzare – cumpărare, respectiv faptul că preţul instituit în acest contract nu este unul real, sincer, nu a fost stabilit cu scopul de a fi cerut şi plătit, ci doar fixat în mod fictiv. Totodată, solicită instanţei să observe că valoarea stabilită prin contract este mult mai mică decât valoarea pe care o avea imobilul în anul 1995 când a fost încheiat contractul, iar cumpărătoarea este o minoră, nu deţine venituri şi nu avea posibilitatea să achite în mod real, preţul stabilit prin contract. Cu cheltuieli de judecată pe cale separată.

Apărătorul pârâţilor solicită respingerea acţiunii astfel cum a fost formulată de către reclamant pentru următoarele considerente :

Contractul de vânzare – cumpărare a fost încheiat cu un drept de uzufruct în beneficiul vânzătorilor, tocmai de aceea preţul a fost stabilit la o valoare inferioară faţă de preţul altor imobile din anul 1995. Arată că, până la decesul vânzătoarei Costache Nedelea, respectiv în anul 2004, practic au trecut 9 ani în care aceasta a avut folosinţa imobilului pe motivul că s-a transmis doar nuda proprietate, nu întreaga proprietate. În aceste condiţii în care vânzătoarea care a decedat în anul 2004 a beneficiat de folosinţa apartamentului timp de 9 ani, nu se poate anula un contract de vânzare – cumpărare. Totodată, învederează instanţei că, reclamantul afirmă că preţul nu a fost plătit, însă, în speţă, sunt chemaţi în dosar şi vânzătorul şi pârâta, ambii afirmând că preţul a fost achitat. Precizează că, din probatoriul administrat în cauză şi din înscrisurile depuse de către reclamant nu reise în niciun mod că preţul nu a fost achitat de către vânzătoare. Acest lucru trebuia probat în mod expres, nu doar prin simple prezumţii care, după părerea sa, nu pot duce la concluzia realităţii afirmaţiei acestuia. Cu cheltuieli de judecată reprezentând onorariul de avocat, sens în care depune chitanţa nr. 028/07.07.2012, în original.

În conformitate cu art.150 C.pr.civ., instanţa declară închise dezbaterile şi reţine cauza spre soluţionare.

I N S T A N Ţ A ,

Pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, în conformitate cu art.260 C.pr.civ., va amâna pronunţarea, sens în care

D I S P U N E:

Amâna pronunţarea asupra excepţiei lipsei de interes şi fondului cererii de chemare în judecată pentru data de 12.03.2013.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 05.03.2013.

PREŞEDINTE

GREFIER

NR.38767/300/2011

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTORULUI II BUCUREŞTI – SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ NR. 3947

Şedinţa publică din data de 12.03.2013

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ŢARI VLAD

GREFIER: ŢOLEA GEORGETA

Pe rol se află soluţionarea cauzei având ca obiect acţiune în constatare – nulitate absolută contract de vânzare – cumpărare – repunerea părţilor în situaţia anterioară, privind pe reclamantul Costache Radu, în contradictoriu cu pârâţii Costache Victor şi Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 05.03.2013, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, în conformitate cu art.260 C.pr.civ, a amânat pronunţarea pentru data de 12.03.2013, când în aceeaşi compunere, a deliberat şi a pronunţat următoarea sentinţă.

I N S T A N Ţ A ,

Asupra cauzei civile de faţă:

Prin cererea înregistrată la data de 20.10.2011 sub nr. 38767/300/2011 pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, reclamantul Costache Radu a chemat în judecată pe pârâţii Costache Victor şi Preuteasa (fostă Costache) Anne - Marie, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa, să constate nulitatea absolută a contractului de vânzare – cumpărare încheiat între Costache Nedelea şi Costache Victor, pe de o parte şi Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, pe de altă parte, autentificat de Notariatul de Stat Local Sector 2 sub nr. 22970/31.08.1995; să dispună repunerea părţilor în situaţia anterioară prin readucerea bunului ce face obiectul contractului de vânzare – cumpărare încheiat între Costache Nedelea şi Costache Victor, pe de o parte şi Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, pe de altă parte, autentificat de Notariatul de Stat Local Sector 2, sub nr. 22970/31.08.1995, în masa succesorală a defunctei Costache Nedelea, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că la data de 31.08.1995, s-a încheiat contractul de vânzare – cumpărare între Costache Nedelea şi Costache Victor, în calitate de vânzători şi Costache Anne – Marie, în calitate de cumpărător, având ca obiect transferul nudei proprietăţi asupra apartamentului nr. 79, situat în mun. Bucureşti, Aleea Circului nr. 1, bl. 1, sc. E, et. 3, ap. 76, sector 2. Contractul de vânzare – cumpărare a fost autentificat de Notariatul de Stat Local Sector 2 Bucureşti sub nr. 22970.

Reclamantul a subliniat faptul că, Nedelea Costache, este mama sa, Costache Victor este fratele său, în timp ce Costache Anne – Marie este nepoata sa şi fiica lui Costache Victor.

Prin contractul de vânzare – cumpărare, vânzătorii au transferat doar nuda proprietate, păstrând asupra apartamentului un drept de uzufruct viager.

Reclamantul a învederat că, mama sa Costache Nedelea a decedat în data de 28.10.2004, iar în urma decesului a fost dezbătută succesiunea de pe urma acesteia. În lipsa unui testament, bunurile sale au revenit moştenitorilor săi legali, respectiv reclamantului şi fratelui său Costache Victor.

A mai arătat reclamantul că, în data de 15.09.2011, cu ocazia eliberării certificatului de moştenitor nr. 20 de către Biroul Notarial „Popa Rădulescu şi Asociaţii”, a constatat că patrimoniul defunctei Costache Nedelea se reducea la locul de veci situat în cimitirul „Dămăroaia” din Bucureşti. Apartamentul din Aleea Circului nr. 1, despre care reclamantul avea cunoştinţă că se afla în patrimoniul său, nu mai figura printre bunurile aferente masei succesorale.

În drept, sunt invocate prevederile art.112 şi urm., art. 274 alin. 1 C.pr.civ. şi dispoziţiile art. 1294, art. 1303 şi art. 841 C.civ.

În susţinerea cererii, reclamantul a depus la dosarul cauzei, în copii conforme cu originalul, contractul de vânzare – cumpărare autentificat de Notariatul de Stat Local Sector 2 sub nr. 22970/31.08.1995 şi certificatul de moştenitor nr. 20/15.09.2011.

Prin întâmpinarea depusă pârâta Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie a invocat excepţia prescripţiei dreptului la acţiune a reclamantului întrucât nu este vorba de vreun motiv de nulitate absolută sau relativă a contractului de vânzare – cumpărare, care a fost încheiat în mod valabil în data de 31.08.1995.

A mai arătat că, respectivul contract de vânzare – cumpărare a respectat condiţiile de fond şi de formă obligatorii la încheierea unui asemenea contract, astfel că acţiunea reclamantului prin care solicită ca instanţa să constate nulitatea absolută a acestuia nu se justifică. Dreptul la acţiune al reclamantului s-a prescris, având în vedere faptul că, din momentul încheierii contractului de vânzare – cumpărare au trecut 17 ani.

Pârâta a mai invocat şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului pe motiv că acesta este un terţ faţă de contractul de vânzare – cumpărare încheiat în data de 31.08.1995 între Costache Nedelea şi Costache Victor în calitate de vânzători şi Costache Anne Marie (actual Preuteasa), în calitate de cumpărător.

Pe fondul cauzei, pârâta Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată, cu obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 1294 şi urm., art. 1303 din Vechiul Cod civil şi art. 115 din C.pr.civ., precum şi Decretul nr. 167/1958.

Prin cererea depusă în şedinţa publică din data de 18.09.2012, reclamantul a arătat că înţelege să-şi precizeze valoarea obiectului cererii formulate la suma de 1000 lei, respectiv valoarea contractului de vânzare – cumpărare autentificat de Notariatul de Stat Local Sector 2, sub nr. 22970/31.08.1995 a cărui constatare a nulităţii absolute o solicită prin cererea introductivă de instanţă.

În aceeaşi şedinţă publică, instanţa a supus dezbaterii contradictorii a părţilor excepţiile invocate de către pârâta Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie prin întâmpinare, respectiv excepţia lipsei calităţii procesuale active şi excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, pe care le-a respins ca neîntemeiate, având în vedere că nulitatea absolută este imprescriptibilă extinctiv şi poate fi invocată de oricine prezintă un interes, în speţă reclamantul având un interes, întrucât are calitatea de moştenitor legal cu titlu universal al vânzătoarei Nedelea Costache, care, în ipoteza admiterii acţiunii, şi-ar vedea patrimoniul reîntregit cu cota-parte corespunzătoare din obiectul contractului de vânzare-cumpărare cu constituire de uzufruct.

Tot în această şedinţă publică, instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri constând în actele existente la dosarul cauzei, apreciindu-le utile, pertinente şi concludente soluţionării cauzei, potrivit art.167 C.pr.civ.

În temeiul art.129 alin.5 C.pr.civ., în virtutea rolului activ şi în vederea aflării adevărului, instanţa a dispus administrarea probei cu expertiza tehnică specialitatea construcţii.

În şedinţa publică din data de 05.03.2013 instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei de interes a capătului I de cerere, sub aspectul raportului juridic de vânzare – cumpărare încheiat între vânzătorul Costache Victor şi cumpărătoarea Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie.

Analizând materialul probator administrat în cauză, reţine asupra excepţiei lipsei de interes şi fondului cererii următoarele :

Potrivit art. 137 alin. 1 C.proc.civ. instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Interesul în promovarea cererii de chemare în judecată reprezintă o condiţie de fond a acţiunii civile, a cărei neîndeplinire atrage ca sancţiune de drept procesual respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind lipsită de interes.

În doctrină şi practica judiciară s-a arătat că interesul procesual în promovarea unei acţiuni civile reprezintă acel folos practic pe care-l urmăreşte titularul acţiunii civile atunci când se adresează justiţiei civile formulând o cerere în acest sens.

Instanţa a invocat din oficiu excepţia lipsei de interes a capătului I de cerere, sub aspectul raportului juridic de vânzare – cumpărare încheiat între vânzătorul Costache Victor şi cumpărătoarea Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie.

Prin capătul I de cerere reclamantul a solicitat să se pronunţe nulitatea absolută a contractului de vânzare – cumpărare autentificat de Notariatul de Stat Local Sector 2 sub nr. 22970/31.08.1995, încheiat între Costache Nedelea şi Costache Victor, pe de o parte, în calitate de vânzători şi Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, pe de altă parte, în calitate de cumpărătoare.

Prin contractul de vânzare-cumpărare amintit, pârâtul Costache Victor a transmis din propriul patrimoniu pe cale convenţională cota sa parte de 50% din nuda proprietate asupra imobilului situat în mun. Bucureşti, Aleea Circului nr. 1, bl. 1, sc. E, et. 3, ap. 76, sector 2.

Prin acelaşi contract, vânzătoarea Costache Nedelea a transmis din propriul patrimoniu pe cale convenţională cota sa parte de 50% din nuda proprietate asupra aceluiaşi imobil.

Reclamantul Costache Radu este fratele pârâtului Costache Victor, unchiul de frate al pârâtei Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie şi fiul vânzătoarei Costache Nedelea, în prezent decedată.

În calitate de fiu al mamei sale decedate, potrivit principiilor devoluţiunii succesorale legale, reclamantul a dobândit doar drepturile succesorale, care se regăseau în patrimoniul defunctei, neavând nici un drept asupra patrimoniului fratelui său, pârâtul Costache Victor.

Aşa fiind, este lesne de înţeles că reclamantul nu ar putea obţine nici un folos practic de pe urma desfiinţării raportului juridic de vânzare-cumpărare intervenit între vânzătorul Costache Victor şi cumpărătoarea Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, căci, chiar şi în ipoteza în care s-ar admite în tot acţiunea în nulitate absolută şi s-ar dispune desfiinţarea contractului de vânzare-cumpărare, principiile retroactivităţii efectelor nulităţii actului juridic civil şi restabilirii situaţiei anterioare ar determina revenirea cotei de 50% din imobilul vândut în patrimoniul pârâtului vânzător Costache Victor, în privinţa căruia reclamantul are calitatea de terţ şi faţă de care nu poate emite nicio pretenţie fondată pe calitatea sa de moştenitor legal.

Cât priveşte argumentul reclamantului în sensul că dacă nu s-ar dispune desfiinţarea totală a contractului de vânzare-cumpărare, atunci nu s-ar mai putea restabili situaţia anterioară, după cum se va vedea în considerentele ce vor urma, oricum aceasta nu este posibilă, întrucât se opune principiul conversiunii actului juridic lovit de nulitate, care îngăduie ca actul de vânzare-cumpărare lovit de nulitate să aibă valoarea unei veritabile donaţii.

În fapt, la data de 31.08.1995, s-a încheiat contractul de vânzare – cumpărare, autentificat de Notariatul de Stat Local Sector 2 Bucureşti sub nr. 22970, între Costache Nedelea şi Costache Victor, în calitate de vânzători şi Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, în calitate de cumpărătoare, având ca obiect transferul nudei proprietăţi asupra apartamentului nr. 79, situat în mun. Bucureşti, Aleea Circului nr. 1, bl. 1, sc. E, et. 3, ap. 76, sector 2.

Fiecare din cei doi vânzători au transmis cota-parte de 50% din nuda proprietate asupra imobilului, rezervându-şi dreptul de uzufruct viager asupra întregului apartament.

Preţul menţionat ca fiind achitat în cuprinsul înscrisului autentic este de 1.000.000 ROL.

Reclamantul Costache Radu este fratele pârâtului Costache Victor, unchiul de frate al pârâtei Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie şi fiul vânzătoarei Costache Nedelea, în prezent decedată.

Aşadar, contractul de vânzare-cumpărare cu constituire de uzufruct a fost încheiat între descendenţi.

În drept, conform art. 4 din Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Noului Cod Civil, sunt aplicabile speţei dispoziţiile vechiului Cod Civil având în vedere că data încheierii actului juridic atacat este anterioară datei intrării în vigoare a noului Cod Civil.

Reclamantul a invocat cazul de nulitate absolută constând în lipsa preţului ca element determinant al obiectului contractului de vânzare-cumpărare, care a fost prevăzut de părţi în mod fictiv, pentru a deghiza un veritabil contract de donaţie.

Jurisprudenţa şi doctrina au stabilit că lipsa preţului la încheierea contractului de vânzare-cumpărare, aşa cum se întâmplă în cazul preţului fictiv ori preţului modic, reprezintă un caz de nulitate absolută, pentru neîndeplinirea unei cerinţe de fond, de validitate şi privitoare la obiectul actului juridic, care poate fi invocată de orice are interes, oricând şi fără a putea fi acoperită pe calea confirmării.

Totodată, în materia specială a contractului de vânzare-cumpărare cu constituire de uzufruct încheiat între descendenţi, precum în speţă, legiuitorul a reglementat în cuprinsul dispoziţiilor art. 845 din vechiul Cod Civil o veritabilă prezumţie simplă şi relativă în sensul că actul juridic încheiat este o donaţie deghizată pe calea stipulării unui preţ fictiv. Potrivit acestui text de lege, valoarea bunurilor înstrăinate unui succesibil în linie dreaptă, cu sarcina unei rendite viagere sau cu rezervă de uzufruct va fi socotită în porţiunea disponibilă şi excedentele, de este, se va trece în masa succesiunii. Imputaţia şi raportul nu pot fi cerute de succesibilul în linie dreaptă care a consimţit la aceste înstrăinări.

Aşadar, ori de câte ori reclamantul cere să se constate nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare cu constituire de uzufruct intervenit între descendenţi pentru lipsa preţului, sarcina probei este răsturnată, astfel încât aceasta va incumba pârâtului, care va trebui să dovedească faptul că preţul stipulat de părţile contractante a fost real, iar nu fictiv şi că s-a plătit efectiv, menţiunile din cuprinsul înscrisului autentic nefiind suficiente sub acest aspect.

Pârâta Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie nu şi-a adus la îndeplinire sarcina probei sub acest aspect, solicitând prin apărător ales, avocat, profesionist al dreptului, încuviinţarea probei testimoniale şi cu interogatoriul reclamantului în dovedirea tezei probatorii, potrivit căreia reclamantul nu a avut cunoştinţă de încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu constituire de uzufruct.

Faţă de inutilitatea dovedirii acestei teze probatorii, prin încheierea de şedinţă din data de 18.09.2012, instanţa a respins cererile apărătorului pârâţilor ca nefiind utile soluţionării cauzei.

De altfel, apărătoarea pârâtei Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, aflându-se într-o vădită eroare de drept, a insistat şi în concluziile orale că din materialul probator administrat nu ar rezulta faptul că preţul nu ar fi fost achitat, nefiind suficient în acest sens ca reclamantul să-şi întemeieze pretenţia doar pe o prezumţie.

Aşa fiind, având în vedere că prezumţia simplă şi relativă în sensul inexistenţei preţului nu a fost răsturnată de pârâţii, raportul juridic de vânzare – cumpărare încheiat între vânzătoarea Costache Nedelea şi cumpărătoarea Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, izvorât din contractul de vânzare-cumpărare nr. 22970/31.08.1995, autentificat de Notariatul de Stat Local Sector 2, este lovit de nulitate absolută pentru lipsa preţului.

Cu toate acestea, restabilirea situaţiei anterioare prin aducerea imobilului în masa succesorală a defunctei Costache Nedelea nu se poate realiza, atâta vreme cât reclamantul nu a solicitat şi reducţiunea liberalităţii excesive pentru depăşirea cotităţii disponibile, în condiţiile în care actul juridic de vânzare-cumpărare lovit de nulitate absolută are valoarea unui act juridic de donaţie, în baza principiului conversiunii actului juridic nul.

Nulitatea absolută pentru lipsa preţului împiedică a se aprecia că între Costache Nedelea şi pârâta Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie ar fi intervenit vreodată un raport juridic de vânzare-cumpărare, însă aceasta nu infirmă cu nimic realitatea că între cele două părţi s-a realizat un transfer convenţional din patrimoniul transmiţătoarei Costache Nedelea în patrimoniul dobânditoarei Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, între vii, având ca obiect cota de 50% din proprietatea imobilului litigios, cu deosebirea că acest transfer se face de fapt cu titlu gratuit, iar nu cu titlu oneros.

Această operaţiune juridică îndeplineşte toate condiţiile de validitate ale unui veritabil contract de donaţie, aşa cum, de altfel, a susţinut chiar şi reclamantul în cuprinsul cererii de chemare în judecată, unde a arătat că speţa nu reprezintă decât un caz clasic de donaţie deghizată prin stipularea unui preţ fictiv, inexistent.

În doctrină şi jurisprudenţă s-a arătat că pentru a opera conversiunea actului juridic nul într-un act juridic valabil trebuie îndeplinite patru condiţii: 1. să existe un element de diferenţă între cele două acte (în speţă, titlul gratuit, şi nu oneros); 2. actul socotit valabil să îndeplinească toate condiţiile de validitate şi acestea să se regăsească în chiar cuprinsul actului anulat (donaţia îndeplineşte toate condiţiile, inclusiv forma autentică); 3. manifestarea de voinţă a părţilor să îngăduie înlocuirea actului nul cu cel valabil (indiscutabil, în speţă părţile de la bun început au urmărit transmiterea cu titlu gratuit a cotei de 50%, doar că au ascuns transferul sub masca unui preţ fictiv); 4. unul dintre acte să fie lovit total şi efectiv.

Şi această ultimă condiţie este îndeplinită chiar dacă se va dispune desfiinţarea pe calea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 22970/31.08.1995, autentificat de Notariatul de Stat Local Sector 2, doar în privinţa raportului juridic de vânzare – cumpărare încheiat între vânzătoarea Costache Nedelea şi cumpărătoarea Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie.

Transmiterile celor două cote-părţi de 50% din imobil s-au realizat independent una de alta, din două patrimonii diferite, aparţinând a doi transmiţători diferiţi, de vreme ce în privinţa cotei-părţi ideale şi abstracte din dreptul de proprietate fiecare coproprietar se comportă ca şi cum ar fi proprietar exclusiv.

Aşadar, particularitatea speţei a dedus judecăţii de fapt două acte/raporturi juridice de vânzare-cumpărare (două negotium iuris) sub aparenţa unui singur înscris probator (instrumentum probationis), dintre care unul dintre ele a rămas în fiinţă, iar altul urmează a fi desfiinţat pe calea nulităţii absolute, ceea ce nu împiedică în nici un fel aplicarea principiului conversiunii actului juridic lovit de nulitate.

În concluzie, devine limpede de ce nu se poate dispune restabilirea situaţiei anterioare prin aducerea cotei de 50% în masa succesorală a defunctei Costache Nedelea.

Atâta vreme cât donaţia cotei de 50% nu se va fi desfiinţat pe calea sancţiunii reducţiunii liberalităţii excesive, nu se poate pune problema reîntregirii în mod corespunzător a patrimoniului succesoral.

Pentru toate aceste considerente, instanţa va admite excepţia lipsei de interes a capătului de cerere privind nulitatea absolută sub aspectul raportului juridic de vânzare – cumpărare încheiat între vânzătorul Costache Victor şi cumpărătoarea Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, va admite în parte cererea de chemare în judecată, va dispune desfiinţarea pe calea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 22970/31.08.1995, autentificat de Notariatul de Stat Local Sector 2, doar în privinţa raportului juridic de vânzare – cumpărare încheiat între vânzătoarea Costache Nedelea şi cumpărătoarea Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, va respinge capătul de cerere privind nulitatea absolută sub aspectul raportului juridic de vânzare – cumpărare încheiat între vânzătorul Costache Victor şi cumpărătoarea Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, ca fiind lipsit de interes şi va respinge capătul de cerere privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, ca neîntemeiat.

Totodată, se va lua act că reclamantul înţelege să solicite cheltuieli de judecată pe cale separată.

În temeiul art. 276 C.proc.civ., cum reclamantul este atât parte câştigătoare, dar şi parte pierzătoare în pretenţii, observând cererea pârâţilor de a fi obligat reclamantul să plătească suma de 1.200 lei reprezentând onorariu avocaţial, va obliga reclamantul să plătească pârâţilor cheltuieli de judecată în cuantum de 600 lei reprezentând onorariu avocaţial.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia lipsei de interes a capătului de cerere privind nulitatea absolută sub aspectul raportului juridic de vânzare – cumpărare încheiat între vânzătorul Costache Victor şi cumpărătoarea Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie.

Admite în parte cererea având ca obiect acţiune în constatare – nulitate absolută contract de vânzare – cumpărare – repunerea părţilor în situaţia anterioară, privind pe reclamantul Costache Radu, domiciliat în mun. Bucureşti, sector 6, Prelungirea Ghencea nr. 28, bl. C5, sc. B, et. 6, ap. 62 şi cu domiciliul procesual ales la Societatea Civilă de Avocaţi „Leaua şi Asociaţii”, în mun. Bucureşti, str. Zborului nr. 10, sector 3, în contradictoriu cu pârâţii Costache Victor şi Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, ambii domiciliaţi în Aleea Circului nr. 1, bl. 1, sc. E, et. 3, ap. 76, sector 2 şi cu domiciliul procesual ales la sediul Cabinetului de Avocat „Furtunescu Florian”, în mun. Bucureşti, Piaţa Alba Iulia nr. 4, bl. I 3, ap. 39, et. 8, sector 3.

Dispune desfiinţarea pe calea nulităţii absolute a contractului de vânzare-cumpărare nr. 22970/31.08.1995, autentificat de Notariatul de Stat Local Sector 2, doar în privinţa raportului juridic de vânzare – cumpărare încheiat între vânzătoarea Costache Nedelea şi cumpărătoarea Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie.

Respinge capătul de cerere privind nulitatea absolută sub aspectul raportului juridic de vânzare – cumpărare încheiat între vânzătorul Costache Victor şi cumpărătoarea Preuteasa (fostă Costache) Anne – Marie, ca fiind lipsit de interes.

Respinge capătul de cerere privind repunerea părţilor în situaţia anterioară, ca neîntemeiat.

Ia act că reclamantul înţelege să solicite cheltuieli de judecată pe cale separată.

Obligă reclamantul să plătească pârâţilor cheltuieli de judecată în cuantum de 600 lei reprezentând onorariu avocaţial.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 12.03.2013.

PREŞEDINTE

GREFIER

Jud. red. Ţ.V.şi dact. Ţ.G. 5 ex 13.03.2013