Reprezintă acte de acceptare tacită a succesiunii actele de administrare care nu au caracter urgent şi angajează viitorul

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursului declarat de reclamanta E. N., domiciliată în B,(...)-86, (...) . 1, .26, sector 4, împotriva sentinţei civile nr. 7894/17 sept. 2008 pronunţată de J u d e c ă t o r i a P l o i e ş t i şi a deciziei civile nr. 224/24 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu pârâţii N. J. M., domiciliată în B,(...), . 117, .8, judeţul B, N. B. N., domiciliată în B,(...), . 117, .8, judeţul B şi N. B. H. cu domiciliul ales în B,B-dul. (...) (...), nr. 19, (...) 5, .2, judeţul B.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 13 octombrie 2009, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă din prezenta, când curtea, pentru a da posibilitatea apărătorului intimaţilor-pârâţi să facă dovada cheltuielilor de judecată solicitate, a amânat pronunţarea pentru data de 20 octombrie 2009, când a dat următoarea decizie:

CURTEA,

Asupra recursului civil de faţă:

Prin acţiunea civilă înregistrată iniţial pe rolul J u d e c ă t o r i e i V ă l e n i i d e M u n t e sub nr(...) reclamanta E. N. a chemat in judecata pe pârâtul (...) St. G , solicitând instanţei ca prin sentinţa ce o va pronunţa să se declare deschise succesiunile defunctelor (...) E.- decedată la 26.06.1998 şi (...) F. - decedată la 26.09.2002, să se constate calitatea sa de unică moştenitoare legală a celor doua defuncte în calitate de nepoată de frate, să se constate masa succesorală rămasă de pe urma defunctelor şi să se dispună ieşirea din indiviziune asupra acestor bunuri , cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că la data de 26.06.1998 a decedat (...) E. , după care a acceptat expres succesiunea şi prin declaraţia autentică dată în termenul legal de 6 luni de la decesul acestuia.

Reclamanta a mai arătat că a efectuat pe cheltuiala sa gardul despărţitor în jur de 90 m.l.

În dovedirea acţiunii reclamanta a depus la dosarul cauzei înscrisuri. În drept reclamanta a invocat disp. art. 111 cod pr. civila , art. 689, 700, 728 şi 729 cod civil.

Prin întâmpinare pârâtul a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei sesizată de reclamantă, solicitând admiterea excepţiei şi trimiterea cauzei la J u d e c ă t o r i a P l o i e ş t i spre competentă soluţionare, iar în ceea ce priveşte fondul cauzei a arătat că cererea reclamantei este neîntemeiata, întrucât reclamanta nu are calitate de unic moştenitor al defunctelor, deoarece nu are vocaţie succesorală de a culege moştenirea lăsată de „de cuius”, acesta acceptând tacit moştenirea, stăpânind şi bunurile, atât înainte de decesul celor 2 mătuşi cât şi după data decesului, fiind instituit legatar cu titlu universal al defunctelor, potrivit testamentului autentificat sub nr. 11954/04.08.1990 întocmit de (...) F. la data de 04.05.1985.

Pe calea cererii reconvenţionale pârâtul a solicitat să se constate că este unic moştenitor în calitate de legatar cu titlu universal al defunctelor (...) F. şi (...) E., să se constate componenţa masei succesorale şi să se dispună atribuirea întregii mase succesorale către acesta.

În drept pârâtul - reclamant a invocat disp. art. 114, 115, 119 cod pr. civila şi art. 859, 860, 894 cod civil. În combaterea acţiunii şi în dovedirea cererii reconvenţionale pârâtul reclamant a depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Prin sentinţa civilă nr.1613/30.11.2006 pronunţată de J u d e c ă t o r i a V ă l e n i i d e M a fost admisă excepţia necompetenţei teritoriale invocată de pârâtul - reclamant prin întâmpinare şi a fost declinată competenţa în favoarea J u d e c ă t o r i e i P l o i e ş t i , reţinându-se că în cauză au fost incidente disp. art. 14 cod pr. civilă, întrucât ambele defuncte au avut, potrivit certificatelor de deces existente la dosar, ultimul domiciliu în Mun. P.

Cauza a fost înregistrată pe rolul J u d e c ă t o r i e i P l o i e ş t i sub nr(...).

La solicitarea reclamantei - pârâte instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, interogatoriu şi audierea a 2 martori, iar ulterior a încuviinţat efectuarea expertizei grafologice având ca obiect scrisul şi semnătura existentă pe testamentul olograf întocmit de defuncta (...) F..

La solicitarea pârâtului - reclamant instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, interogatoriu şi audierea a 2 martori.

În cauză a fost întocmit raportul de expertiză criminalistică nr. 18/22.01.2008 de către Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice B , prin care s-a concluzionat că testamentul din data de 04.05.1985 a fost scris, datat şi semnat de către defuncta (...) F..

Prin sentinţa civila nr. 7894/17.09.2008 Judecătoria P a respins acţiunea principală ca neîntemeiată şi a admis cererea reconvenţionala, constatând că pârâtul-reclamant N. G, decedat pe parcursul procesului, este unicul moştenitor al defunctelor N. E. şi N. F.

S-a constatat că masa succesorală rămasă de pe urma defunctelor se compune din cota de 2/3 din bunurile ce au format obiectul Lotului 2 stabilit prin sentinţa civilă nr. 815/1998 pronunţată de J u d e c ă t o r i a V ă l e n i i d e M, definitivă şi irevocabilă.

Restul cotei de 1/3 din Lotului 2 stabilit prin sentinţa civilă nr. 815/1998 pronunţată de J u d e c ă t o r i a V ă l e n i i d e M, definitivă şi irevocabilă a revenit pârâtului-reclamant N. G, decedat pe parcursul procesului.

A fost obligata reclamanta-pârâtă la plata către pârâtul-reclamant, decedat pe parcursul procesului, a sumei de 1.835 lei cu titlul de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu apărător şi cheltuieli de deplasare.

Pentru a pronunţa aceasta sentinţa instanţa de fond a reţinut că la data de 26.06.1998 a decedat (...) E. , cu ultimul domiciliu în Mun. P, iar la data de 16.06.2002 a decedat si (...) F. .

A mai arătat instanţa de fond că prin sentinţa civilă nr. 815/20.03.1998 pronunţată de Judecătoria V de M a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamanţii (...) (...). (...) , E. N., (...) (...). E., (...) F., E. F., E. J., D. E. şi J. N. şi în parte cererile reconvenţionale şi s-a dispus partajul conform variantei a IV a din raportul de expertiză P. E.- refacere.

Potrivit sentinţei menţionate lotul nr. 2 a revenit numiţilor (...) E., (...) F. şi pârâtului (...) G , decedat pe parcursul soluţionării cauzei de faţă, în indiviziune bunurile menţionate.

Judecătoria a reţinut că defuncta (...) E. , prin testamentul autentificat sub nr. 11954/04.08.1990, a dispus că lasă nepotului său de frate predecedat domiciliat în E.,(...), jud. B, întregul său drept de moştenire ce-i revine de pe urma defuncţilor săi, părinţi (...) G şi N..

La rândul său, defuncta (...) F. a dispus prin testamentul olograf din data de 04.05.1985 ca lăsa nepotului sau (...) T. G întreaga sa avere mobila si imobila, ce se va găsi în patrimoniul său la încetarea sa din viaţă, atât ce a realizat aceasta personal, cât şi ceea ce a moştenit de la defuncţii săi părinţi în Com. E., sat D., jud.P şi l-a instituit legatar universal.

Instanţa de fond nu a primit susţinerea reclamantei – pârâte în sensul că defunctele (...) E. şi (...) F. au revocat cele doua testamente menţionate anterior prin contractul de vânzare - cumpărare încheiat sub semnătură privată, întrucât prin contractul de vânzare - cumpărare încheiat la data de 18.04.1997 în Mun. P cele doua defuncte, în calitate de vânzătoare, au vândut pârâtului - reclamant, în calitate de cumpărător, cota parte din moştenirea ce le revenea de drept după defuncţii lor părinţi (...) A. G şi (...) I. N. şi care va rezulta în urma partajului succesoral asupra proprietăţii situate în Com. E., sat D., jud.P, prevăzându-se în mod expres că, cumpărătorul intra de drept şi de fapt în stăpânirea cotei indivize din imobilul vândut de la data încheierii contractului.

Ca atare, contractul de vânzare - cumpărare a fost încheiat de defuncte în considerarea persoanei cumpărătorului, în speţa a pârâtului - reclamant (...) G , aspect ce a fost avut în vedere de defuncte‚ şi la întocmirea testamentelor mai sus arătate.

Deşi prin declaraţiile autentificate sub nr. 2901/06.11.1998 şi nr. 761/28.02.2003 reclamanta – pârâta a declarat că acceptă succesiunile defunctelor (...) E. , respectiv (...) F. , acestea nu îşi produc efectele, întrucât în patrimoniul defunctelor nu se mai regăsea nici un bun.

La data de 14.11.2008 apelanta – reclamanta E. N. a declarat apel împotriva sentinţei civile nr. 7894/17.09.2008 pronunţata de J u d e c ă t o r i a P l o i e ş t i în dosarul nr(...), pe care o considera nelegală şi netemeinică.

În motivarea apelului formulat s-a arătat că în mod greşit prima instanţa a respins acţiunea principală şi a admis cererea reconvenţională, constatând că pârâtul - reclamant (...) G, care a decedat pe parcursul procesului, este unicul moştenitor al defunctelor (...) E. şi (...) F..

A considerat că instanţa de fond a pronunţat această hotărâre greşită, deoarece nu a cunoscut suficient dosarul, nu a analizat toate împrejurările de fapt şi de drept invocate în sprijinul acţiunii şi a făcut o greşită interpretare şi aplicare a legii care guvernează materia succesiunii.

Instanţa de fond, potrivit art. 261 pct.5 cod pr. civila, avea obligaţia de a arata motivele de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei ,precum şi pe cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor.

Instanţa de fond s-a limitat la motivarea soluţiei de respingere a acţiunii numai la aspectul că acel contract de vânzare - cumpărare încheiat de (...) F. şi (...) E. la 18.04.1997, ulterior încheiat faţă de cele două testamente, nu le revoca, deoarece acest contract a fost încheiat de defuncte în considerarea persoanei cumpărătorului, în speţă a pârâtului reclamant (...) G şi că declaraţiile autentificate prin care a acceptat expres cele două succesiuni nu-şi produc efectele întrucât în patrimoniul defunctelor nu se mai regăsesc la data decesului lor nici un bun.

În primul rând, acest contract de vânzare - cumpărare a fost depus ca script de comparaţie pentru expertiza grafologică şi acel contract este nul deoarece era un act sub semnătură privată care a fost înlăturat de instanţele care au soluţionat procesul de partaj iniţial care a format obiectul dosarului nr. 3188/1995 ce s-a aflat pe rolul J u d e c ă t o r i e i V ă l e n i i d e M şi unde (...) F. şi E. au fost părţi in acel proces.

Aşa cum a arătat în acţiune, situaţia necontestată nici de pârât, bunurile rămase de la cele două defuncte sunt cele dobândite prin sentinţa civilă nr. 815/1998.

În legătură cu acel contract de vânzare - cumpărare, instanţa de fond trebuia să facă aplicaţiunea art. 923 cod civil, text de lege care prevede că orice înstrăinare a obiectului legatului, făcut în orice mod, revocă legatul, fără ca legea să distingă dacă înstrăinarea s-a făcut sau nu în persoana beneficiarului legatului, iar revocarea operează chiar în situaţia în care înstrăinarea era nulă, ca în cazul din litigiu sau când obiectul legatului va fi reintrat în stare testatorului.

Deci, în cauza de faţă, dat fiind faptul că acel contract nul a intervenit in anul 1997, iar testamentele au fost încheiate în 1985 şi respectiv 1990, instanţa trebuia să constate că cele doua testamente au fost revocate.

Apelanta a susţinut că în acţiune s-a arătat că a acceptat expres cele două succesiuni, prin cele două declaraţii autentice iar pârâtul prin cererea reconvenţională a pretins că a acceptat tacit cele două succesiuni, invocând o singură împrejurare, şi anume că atât înainte de moartea celor testatoare cat si după a stăpânit cota celor doua testatoare, cota care se afla în indiviziune cu cota de 1/3 dobândita de pârât prin aceeaşi sentinţă 815/1998.

Aceasta a menţionat că prima instanţa nu s-a preocupat deloc să stabilească care dintre ei au acceptat succesiunea celor doua defuncte, deşi potrivit art.700 cod civil, dreptul de a accepta orice succesiune se prescrie în termen de 6 luni de la decesul unei persoane.

Instanţa era datoare să observe ca pârâtul nu a făcut nici un act de acceptare tacită a succesiunii celor doua testatoare.

- pârâtul, după decesul testatoarelor nu s-a prezentat la Starea civilă să ridice certificatele de deces ale acestora.

- pârâtul nu a făcut cerere de punere în executare a sentinţei nr. 815/1998, făcând acea cerere, situaţie care rezulta din procesul verbal depus la dosarul cauzei.

- pârâtul nu şi-a trecut la rolul agricol bunurile pretins moştenite de la cele doua testatoare.

- nu a plătit impozitele şi taxele aferente imobilelor.

C mai relevant aspect privind neacceptarea celor doua succesiuni de către pârât îl reprezinta, în opinia apelantei, probele care au fost efectuate în dosarul de revizuire nr. 2711/2002, care a fost pe rolul J u d e c ă t o r i e i V ă l e n i i d e M, cerere de revizuire promovată de pârât, ocazie cu care a declarat că pârâtul nu ştie cine este succesorul celor doua defuncte.

În ceea ce priveşte testamentul olograf întocmit de (...) F. , apelanta a susţinut că pârâtul nu s-a conformat disp. art. 892 cod civil.

Pentru toate aceste motive, a solicitat admiterea apelului şi schimbarea în tot a hotărârii în sensul admiterii acţiunii principale şi respingerii cererii reconvenţionale.

La data de 18.02.2009 intimatele - pârâte (...) J. –M. şi (...) B. N., în calitate de moştenitoare ale defunctului (...) G , au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea apelului declarat împotriva sentinţei civile nr. 7894/17.09.2008 pronunţată de J u d e c ă t o r i a P l o i e ş t i în dosarul nr(...) ca fiind netemeinic şi nefondat.

În motivarea s-a arătat că reclamanta nu are calitate de unic moştenitor al defunctelor (...) F. şi (...) E., astfel cum afirma în acţiunea introductivă, întrucât nu are vocaţie succesorală de a culege moştenirea lăsată de decuius, datorită faptului că pârâtul (...) G - decedat în cursul procesului a acceptat tacit moştenirea despre care este vorba, stăpânind şi folosind bunurile în nume propriu, atât înaintea decesului celor două mătuşi, cât mai ales după data decesului, fiind instituit legatar cu titlu universal al defunctelor potrivit testamentului autentificat la notar sub nr. 11954/04.08.1990 întocmit de (...) E., ca şi al testamentului olograf întocmit de (...) F. la data de 04.05.1985.

Datorită faptului că reclamanta nu a făcut parte din categoria moştenitorilor rezervatari, prin întocmirea testamentelor nu poate culege moştenirea după defunctele (...) E. şi (...) F., astfel încât declaraţiile notariale de acceptare a moştenirii după (...) E., respectiv (...) F. , au fost lipsite de efecte juridice, neputând fi valorificate, reclamanta fiind înlăturată de la moştenirea după cele două mătuşi de frate.

Aşa fiind, lotul nr. 2 , atribuit in indiviziune către (...) F., (...) E. şi (...) G prin sentinţa civila nr. 815/20.03.1988 pronunţată de J u d e c ă t o r i a V ă l e n i i d e M , a fost stăpânit şi folosit exclusiv de către pârâtul defunct (...) G în nume propriu, după cum rezulta din actele depuse la dosar (lucrări de investiţii efectuate asupra lotului, declaraţia martorului (...) E.). Mai mult, după rămânerea irevocabila a sentinţei civile nr. 815/20.03.1998, a fost executat un gard despărţitor al celor doua loturi, fapt ce a făcut imposibilă folosirea de către reclamantă a loturilor atribuite de către (...) F. , (...) E. şi (...) G.

Au menţionat intimatele ca pârâtul nu şi-a înscris în evidenţele fiscale bunurile moştenite întrucât acestea au fost acordate în indiviziune şi nici o prevedere legală nu –l obliga să se înscrie ca plătitor de impozite pe aceste bunuri, în condiţiile în care acesta a avut calitatea de revoluţionar şi era scutit de plata impozitelor potrivit legii.

Faptul ca apelanta a înţeles să plătească impozit pentru bunurile ce i-au fost acordate tot prin aceeaşi sentinţa 815/1998 a J u d e c ă t o r i e i V ă l e n i i d e M şi eventual a plătit în mod excedentar, nu îi conferea un statut privilegiat având posibilitatea solicitării restituirii plaţilor efective.

În cuprinsul întâmpinării s-a menţionat că defunctul (...) G a probat că a acceptat moştenirea după (...) E. şi (...) F. prin stăpânirea de fapt a lotului acordat prin sentinţa civilă nr. 815/1998 a J u d e c ă t o r i e i V ă l e n i i d e M, prin lucrările de investiţii şi amenajare efectuate la aceste bunuri, dintre care cel mai edificator este introducerea curentului electric, ulterior punerii în executare a sentinţei civile nr. 815/1998 a J u d e c ă t o r i e i V ă l e n i i d e M.

În ceea ce priveşte aşa zisa revocare a testamentului olograf lăsat de (...) F. legatarului (...) G, invocată de către reclamantă numai după ce instanţa a procedat la închiderea dezbaterilor şi a acordat cuvântul în fond, a fost de subliniat că instanţa nu a fost investită cu o astfel de pretenţie.

S-a solicitat instanţei de apel să observe că prima şi singura dată când apelanta a făcut referire la aşa zisa revocare a testamentului a fost la termenul din 05.09.2008, pe fondul cauzei după închiderea dezbaterilor, astfel cum a reieşit şi din încheierea de şedinţă din 05.09.2008.

Astfel, reclamanta nu a formulat întâmpinare la cererea reconvenţionala a pârâtului, nici nu şi-a modificat cererea de chemare în judecată, în sensul de a solicita instanţei să constate revocarea testamentului olograf ca efect al înstrăinării cotei indivize tot către (...) G, situaţie care nu a putut fi suplinită de principiul rolului activ al instanţei prevăzut de art. 129- 130 cod pr. Civila, căci nu erau în prezenţa încălcării vreunei norme imperative de ordine publică care sa atragă nulitatea absolută.

Potrivit principiului disponibilităţii, atât în sensul material cât şi procedural, reclamanta a stabilit cadrul procesual, a determinat obiectul cererii de chemare în judecată, cât şi limitele apărării.

Nu în ultimul rând, s-a arătat că numai legatele cu titlu particular pot fi revocate, iar nu şi cele universale şi cu titlu universal, aspect desprins din interpretarea dispoziţiilor art. 923 cod civil.

Prin decizia civilă nr.224/24 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a s-a respins ca nefondat apelul declarat de apelanta - reclamanta E. N. împotriva sentinţei civile 7894/17.09.2008 pronunţata de J u d e c ă t o r i a P l o i e ş t i în contradictoriu cu intimaţii-pâraţi N. J. M., N. B. N., N. B. H. şi N. B. H. .

S-a respins cererea de acordare a cheltuielilor de judecata.

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că prin cererea de chemare in judecata reclamanta E. N. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul (...) St. G , decedat pe parcursul procesului, ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se declare deschise succesiunile defunctelor (...) E.- decedata la 26.06.1998 si (...) F. - decedată la 26.09.2002, să se constate calitatea sa de unică moştenitoare legală a celor două defuncte în calitate de nepoată de frate, să se constate masa succesorala rămasă de pe urma defunctelor şi să se dispună ieşirea din indiviziune asupra acestor bunuri, cu obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

Tribunalul a reţinut că la data de 26.06.1998 a decedat (...) E. , cu ultimul domiciliu în municipiul P, iar la data de 26.09.2002 a decedat (...) F. , cu ultimul domiciliu în aceeaşi localitate, ambele dispunând prin testament – (...) E. prin testamentul autentificat sub nr. 11954 /04.08.1990 şi (...) F. prin testamentul olograf din data de 04.05.1985 – în favoarea nepotului acestora de frate, pârâtul din prezenta cauza, moştenirea rămasă acestora de la defuncţii părinţi.

În mod întemeiat instanţa de fond a constatat că prin sentinţa civilă nr. 815 /20.03.1998 pronunţata de J u d e c ă t o r i a V ă l e n i i d e M a fost admisă în parte acţiunea formulată de reclamanţii (...) (...). (...) şi E. N. împotriva pârâţilor (...) G, (...) E. , (...) F., (...) E. E. F., E. J., E. (...) , D. E. J. J. şi J. N. şi în parte cererile reconvenţionale ale pârâţilor (...) G si (...) F. şi s-a dispus partajul conform variantei a IV a din raportul de expertiză P. E. - refacere, revenind numiţilor (...) E., (...) F. şi pârâtului (...) G, decedat pe parcursul soluţionării cauzei de faţă, în indiviziune, bunurile ce compuneau lotul nr. 2 .

Problema supusă examinării instanţei de apel a fost aceea a acceptării sau neacceptării succesiunii testamentare instituită de cele două defuncte de către pârâtul iniţial din prezenta cauza.

Acceptarea voluntara a succesiunii poate fi expresa (art. 689 Cod civil ), atunci când moştenitorul îşi însuşeşte titlul sau calitatea de moştenitor printr-un act autentic sau sub semnătură privata sau tacită, care rezulta din acte sau fapte pe care succesibilul nu ar fi putut să le facă decât în calitatea sa de moştenitor acceptant, adică să fie vorba de acte juridice din care să rezulte că a înţeles să accepte pur şi simplu moştenirea.

În practica judiciară şi literatura de specialitate s-a stabilit că reprezintă acte de acceptare tacită a succesiunii actele de administrare care nu au caracter urgent şi angajează viitorul, cum sunt actele de folosinţa a bunurilor succesorale deoarece implica acceptarea pentru ca succesibilul s-a comportat ca un proprietar şi nu a putut săvârşi aceste acte fără să fi voit să accepte succesiunea. Din probele administrate în faţa instanţei de fond a reieşit că pârâtul a efectuat astfel de acte de acceptare a succesiunii.

Astfel, din declaraţia martorului (...) E. (fila 64 dosar de fond) tribunalul a reţinut că pârâtul (...) G „ făcea curăţenie, tăia pomii, a introdus lumină, a reparat gardurile”, administra partea stânga a imobilului situat în comuna E. , care „ a fost ale unor mătuşi care l-au donat pârâtului”.

Instanţa nu a putut primi criticile apelantei în sensul că nu a fost plătit impozitul pentru imobilul în litigiu de către pârâtul (...) G, întrucât potrivit art. 10 lit. k din Legea nr. 42 /1990 pentru cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria S. din decembrie 1989, preluat de dispoziţiile art. 50 din Legea nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale, precum şi adresei nr. 96953/9.11.1998, acesta nu datora impozit pentru clădiri şi terenul aferent.

Potrivit Codului civil ( art. 888) „legatul universal este dispoziţia prin care testatorul lasă după moarte-i, la una sau mai multe persoane, universalitatea bunurilor sale”. Revocarea legatelor, ca manifestare de voinţa a testatorului, poate fi expresă, rezultând dintr-o declaraţie a testatorului cuprinsă într-un înscris întocmit sub forma testamentară sau autentică, ceea nu exista în cazul de faţă, sau poate fi tacită, fiind aceea care, fără a fi fost expres declarată, rezulta din anumite acte sau fapte săvârşite de testator, cum ar fi incompatibilitatea cu un testament întocmit ulterior sau înstrăinarea bunului care face obiectul legatului. În speţă, nu numai că cele două defuncte nu au înstrăinat în mod valabil cota –parte ce le revenea acestora ca moştenire de la defuncţii părinţi, dar din înscrisul sub semnătură privată încheiat nu a reieşit intenţia acestora de a înstrăina către o altă persoană obiectul legatului universal anterior instituit, întrucât beneficiarul promisiunii de vânzare –cumpărare este acelaşi cu beneficiarul legatului universal.

Pentru toate aceste considerente, in baza dispoziţiilor art. 296 C.pr.civ. tribunalul a respins apelul formulat de apelanta –reclamanta E. N. ca nefondat.

In baza dispoziţiilor art. 274 C.pr.civ. tribunalul a respins cererea de acordare de cheltuieli de judecata, întrucât nu s-a făcut dovada efectuării acestora.

Împotriva sus menţionatei decizii a declarat recurs reclamanta E. N., invocând dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă.

A susţinut în esenţă recurenta că, prima instanţă în mod greşit a respins acţiunea promovată de recurenta-reclamantă E. N.. Instanţa de apel a încercat să suplinească greşelile instanţei de fond privind nemotivarea acceptării succesiunii de către (...) G. Recurenta apreciază că numai ea are calitatea de moştenitoare legală la cele două succesiuni privind pe (...) E. şi (...) F., deoarece a acceptat expres cele două succesiuni în termen de 6 luni de la deschiderea celor două succesiuni.

A mai susţinut recurenta-reclamantă că (...) G nu are calitatea de moştenitor testamentar din următoarele motive: fiind vorba de un testament olograf lăsat de (...) F., acest testament nu putea intra în vigoare pentru a fi valabil decât cu respectarea dispoziţiilor art. 892 Cod civil. Potrivit acestui text de lege testamentul olograf , înainte de a fi executat , se va prezenta înaintea Tribunalului Judeţean. Or pârâtul nu a îndeplinit această formalitate.

Nu numai că (...) G nu a prezentat acest testament notarului public, dar acesta nu s-a prezentat nici să ridice certificatele de deces, iar în dosarul de revizuire nr. 2711/2002 al J u d e c ă t o r i e i V ă l e n i i d e M, care a fost anexat dosarului de fond al J u d e c ă t o r i e i P l o i e ş t i, (...) G a declarat că nu ştie cine este succesorul celor două defuncte.

Cele două instanţe trebuiau să constate că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 923 Cod civil, deoarece prin contractul de vânzare-cumpărare încheiat ulterior de cele două defuncte, în 1997, cele două testamente încheiate în 1985, respectiv 1990, erau revocate implicit.

A mai susţinut recurenta-reclamantă E. N. că (...) G nu a făcut nici un act de acceptare tacită a succesiunii în termen de 6 luni de la deschiderea celor două succesiuni. (...) G , atât înainte de decesul testatoarelor, cât şi după moartea acestora, a stăpânit cota din bunurile care reveneau celor două, cote care erau în indiviziune cu cota sa, nefăcându-se nicio dovadă că a stăpânit cota celor două defuncte în calitate de succesor al acestora.

Pârâtul nu şi-a trecut la rolul agricol bunurile pentru a plăti impozite şi taxe, deoarece cele două testatoare nu beneficiau de scutire de impozit, care trebuia plătit pentru acestea până la deschiderea succesiunii.

S-a solicitat admiterea recursului, modificarea ambelor hotărâri şi, pe fond, admiterea acţiunii promovată de reclamantă, respingerea cererii reconvenţionale. Intimaţii-pârâţi (...) J. M., (...) B. N. şi (...) B. H., prin întâmpinarea formulată şi depusă la dosar, au solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu cheltuieli de judecată.

Curtea, examinând decizia recurată în raport de actele şi lucrările dosarului ,de criticile formulate şi de dispoziţiile legale incidente în cauză, constată că recursul e nefondat din considerentele ce se vor arăta în continuare:

Raportat la împrejurarea că potrivit disp. art.689 c.civ. acceptarea succesiunii poate fi nu numai voluntară, ci şi tacită, rezultând din acte sau fapte pe care succesibilul nu ar fi putut sa le facă decât in calitatea sa de moştenitor acceptant, practica judiciară recunoscând ca fiind un asemenea act şi acela de folosinţa a bunurilor succesorale, având în vedere că din probele administrate in fata instanţei de fond, respectiv din declaraţia martorului (...) E. (fila 64 dosar de fond) a reieşit ca paratul (...) G „ făcea curăţenie, tăia pomii, a introdus lumina, a reparat gardurile”, administra partea stânga a imobilului situat in comuna E., care „ a fost ale unor mătuşi care l-au donat paratului”, rezultă că în mod just s-a reţinut că intimatul-pârât-reclamant a acceptat în termen legal succesiunea defunctelor (...) E. şi (...) F. .

De asemenea, faţă de faptul că dispoziţiile legale nu prevăd nicio sancţiune pentru nerespectarea disp. art .892 potrivit cărora testamentul olograf sau mistic, înainte de a fi executat, se va prezenta tribunalului judeţean în a cărui rază teritorială s-a deschis succesiunea, urmează a fi înlăturată şi susţinerea recurentei-reclamante pârâte în sensul că cele două testamente făcute de defunctele (...) E. şi (...) F. nu-şi pot produce efectele. Din aceste considerente şi întrucât prin înscrisul sub semnătură privată încheiat de defuncte, în calitate de promitente-vânzătoare, şi intimatul-pârât-reclamant, decedat pe parcursul procesului, în calitate de beneficiar al promisiunii de vânzare, reiese că intenţia acestora a fost nu de a revoca legatul instituit în favoarea intimatului-pârât, ci aceea ca el să beneficieze de bunurile testate înainte de deces, Curtea apreciază că recursul declarat de recurenta-reclamantă-pârâtă e nefondat, astfel încât în baza art. 312 c.proc.civ.urmează a-l respinge ca nefondat.

Văzând şi disp. art. 274 c.proc.civ.,constatând culpa procesuală a recurentei în promovarea prezentei căi de atac , va obligă pe recurenta-reclamantă E. N. la 2500 lei cheltuieli de judecată către intimatele-pârâte (...) J. M., (...) B. N..

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge recursul declarat de reclamanta E. N., domiciliată în B,(...)-86, (...) . 1, .26, sector 4, împotriva sentinţei civile nr. 7894/17 sept. 2008 pronunţată de J u d e c ă t o r i a P l o i e ş t i şi a deciziei civile nr. 224/24 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu pârâţii N. J. M., domiciliată în B,(...), . 117, .8, judeţul B, N. B. N., domiciliată în B,(...), . 117, .8, judeţul B şi N. B. H. cu domiciliul ales în B,B-dul. (...) (...), nr. 19, (...) 5, .2, judeţul B, ca nefondat.

Obligă pe recurenta-reclamantă E. N. la 2500 lei cheltuieli de judecată către intimatele-pârâte (...) J. M., (...) B. N..

Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică azi, 20 oct. 2009.

C.A. Ploiesti, Sectia Civila si pentru Cauze cu Minori si de Familie, Decizia nr.753