Raport donatii-Reductiune liberalitati

Prin sentinta civila nr. 1072/17.02.2010 Judecatoria Slatina a admis în parte actiunea formulata de reclamanta CN, în contradictoriu cu pârâtii COD si PMS, având ca obiect partaj succesoral, astfel cum a fost precizata.

S-a admis cererea reconventionala formulata de pârâta-reclamanta PMS. S-a admis cererea reconventionala formulata de pârâtul-reclamant COD. S-a constatat deschisa succesiunea autorului CDD, decedat la 24.04.2008, cu ultimul domiciliu in Slatina, jud Olt. S-a constatat ca de pe urma autorului au ramas în calitate de mostenitori legali reclamanta-sotie supravietuitoare cu o cota ideala de 1/4 din succesiune si pârâtii -descendenti de gradul I cu o cota ideala de 3/8 din succesiune fiecare.

S-a respins ca neîntemeiata cererea privind raportul donatiei sub forma darului manual, formulata de reclamanta CN în contradictoriu cu pârâta reclamanta PMS. S-a admis în parte cererea privind raportul donatiei sub forma darului manual formulata de reclamanta în contradictoriu cu pârâtul-reclamant COD. S-a dispus raportarea la masa de partaj a donatiei pe care pârâtul-reclamant COD a primit-o sub forma darului manual, de la autor, în cuantum de 131.900,28 lei.

 S-a constatat ca masa succesorala ramasa la decesul autorului se compune din cota de 1/2 din apartamentul în suprafata construita de 73,72 mp compus din doua camere si dependinte, situat în Slatina, dintr-un cavou cu patru locuri, din care doua libere, situat în Cimitirul Strehareti Nou, pe locul de veci în suprafata de 12 mp situat în plan la figura nr.3, locul nr.38, precum si din valoarea darului manual pe care pârâtul-reclamant COD l-a primit de la tatal sau, în cuantum de 131.900,28 lei. S-a constatat ca reclamanta-pârâta CN are calitatea de legatar cu titlu particular în privinta cotei ideale de 1/2 din apartamentul în suprafata construita de 73,72 mp compus din doua camere si dependinte, situat în Slatina, conform testamentului aut. sub nr. 1595/15.06.2001 încheiat la BNP S. I.

 S-a dispus reductiunea liberalitatii facute de autor în favoarea reclamantei-pârâte sub forma legatului ce a facut obiectul testamentului aut. sub nr. 1595/15.06.2001 încheiat la BNP S. I., în limita sumei de 25.137,805 lei, diferenta de 53.906,695 lei încadrându-se în cotitatea disponibila speciala. S-a constatat ca valoarea masei succesorale este 161.720 lei. S-a omologat raportul de expertiza întocmit în cauza si s-a dispus iesirea partilor din indiviziune cu formarea si atribuirea loturilor, fiind compensate in parte cheltuielile de judecata.

Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele: Prin cererea formulata si înregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina reclamanta CN a chemat in judecata pe pârâtii COD si PMS, solicitând instantei ca, prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna partajarea bunurilor succesorale ramase de pe urma autorului CDD, decedat la 24.04.2008, cu ultimul domiciliu in Slatina, jud. Olt. S-a solicitat de asemenea constatarea calitatii reclamantei de mostenitor testamentar privitor la apartamentul cu doua camere situat în Slatina, conform testamentului autentificat sub nr. 1595/15.06.2001. Reclamanta a mai solicitat obligarea descendentilor pârâti la raportul donatiilor sub forma darurilor manuale constând în suma de bani primita de la autor dupa înstrainarea de catre acesta a imobilului situat în Slatina, str. GP, nr.8, bun propriu al autorului.

 In motivare, reclamanta a aratat ca in urma decesului autorului au ramas ca mostenitori legali reclamanta în calitate de sotie supravietuitoare si pârâtii, în calitate de descendenti de gradul I, rezultati dintr-o casatorie anterioara a autorului.

 Bunurile ramase la decesul autorului sunt: apartament în suprafata construita de 73,72 mp compus din doua camere si dependinte, situat în Slatina, loc de veci-cavou cu patru locuri la Cimitirul Strehareti, teren arabil în suprafata de 19700 mp situat în Draganesti Olt, cota parte ideala din terenul arabil în suprafata de 13500 mp situat în Piatra Olt, teren arabil în suprafata de 8700 mp situat în Draganesti Olt.

 Referitor la apartamentul cu doua camere reclamanta a aratat ca acesta este bun comun, dobândit în timpul casatoriei cu autorul iar acesta a dispus în baza unui testament autentificat în sensul atribuirii apartamentului catre sotia sa. Reclamanta a mai aratat ca numai apartamentul are regim de bun comun, celelalte imobile fiind bunuri proprii ale autorului. In privinta cererii de raport donatie reclamanta a aratat ca din vânzarea unui imobil ce a apartinut autorului respectiv din suma pret a vânzarii, acesta a facut doua liberalitati catre cei doi pârâti: pentru pârâtul COD-200.000 lei Ron iar catre pârâta PMS-50.000 lei Ron, sume ce solicita a se raporta la masa de partaj. In drept, cererea a fost întemeiata pe dispoz.art.6731-67314 C.p.civ., fiind legal timbrata. In dovedirea cererii reclamanta a depus la dosar un set de înscrisuri.

La data de 19.03.2009 pârâta PMS a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat reductiunea testamentului nr.1595/15.06.2001 întocmit de BNP S.I. In motivarea cererii reconventionale pârâta reclamanta a aratat ca are calitatea de descendent de gradul I al autorului iar prin testamentul mentionat se încalca rezerva sa succesorala. Totodata prin întâmpinarea pe care a formulat-o la aceeasi data pârâta-reclamanta a solicitat respingerea petitoriului privind raportul donatiilor întrucât nu a primit de la autor nicio suma de bani, platind chiar chirie acestuia pentru perioada cât a stat în imobilul din str. GP nr.8, jud.Olt.

 La data de 03.03.2009 reclamanta a depus la dosar o cerere de renuntare la judecata partiala în ceea ce priveste terenul arabil în suprafata de 19700 mp situat în Draganesti Olt, cota parte ideala din terenul arabil în suprafata de 13500 mp situat în Piatra Olt si terenul arabil în suprafata de 8700 mp situat în Draganesti Olt. La data de 01.04.2009 pârâtul COD a depus la dosar întâmpinare si cerere reconventionala. Prin întâmpinare acesta a aratat ca este de acord cu partajarea bunurilor ramase de pe urma autorului, al carui descendent de gradul I este si a confirmat compunerea masei succesorale. In ceea ce priveste petitoriul privind raportul donatiei sub forma darului manual s-a solicitat respingerea acestuia deoarece pârâtul nu a primit de la defunct nicio suma de bani si nici alte bunuri. Pârâtul a aratat ca dupa vânzarea imobilului din Slatina, str. GP nr.8, jud.Olt autorul a adus multiple îmbunatatiri apartamentului situat în Slatina, în care locuia împreuna cu reclamanta (a închis cele doua balcoane, a aplicat tavane false, a aplicat gresie si faianta, a cumparat mobila confectionata la comanda) si a împrumutat diverse sume de bani unor cunoscuti.

Pe cale reconventionala pârâtul reclamant a solicitat reductiunea testamentului autentificat sub nr.1595/15.06.2001 deoarece acesta încalca rezerva succesorala a pârâtului reclamant. Pârâtul reclamant a depus la dosar copia certificatului sau de nastere si doua extrase de cont intermediare emise de CEC Bank SA. In cursul cercetarii judecatoresti la cererea partilor instanta a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar, cu interogatoriul tuturor partilor si proba testimoniala. Totodata s-a dispus efectuarea în cauza a unei expertize tehnice în constructii civile care sa identifice bunurile solicitate la masa de partaj si sa le evalueze, cu formularea propunerilor de lotizare.

 Expertiza în cauza a fost întocmita de expert Nicula Dumitru, filele 83-88 dosar iar împotriva concluziilor expertului a formulat obiectiuni pârâta reclamanta PMS, obiectiuni pe care instanta le-a pus în discutia partilor la termenul din 18.11.2009 si le-a respins ca neîntemeiate pentru considerentele retinute în încheierea de sedinta din acea data. La data de 10.02.2010 reclamanta a depus o precizare scrisa la dosar prin care a aratat ca solicita partajarea numai a cotei de 1/2 din apartamentul bun comun, cealalta jumatate reprezentând cota sa de bun comun. Totodata la acelasi termen atât reclamanta pârâta cât si pârâtul reclamant COD au formulat concluzii scrise, iar ulterior la data de 16.02.2010 pârâta-reclamanta PMS a depus la dosar asemenea concluzii.

Analizând cererile partilor prin prisma probatoriului administrat si a dispozitiilor legale incidente în materie, instanta retine urmatoarele: La data de 24.04.2008 a decedat autorul CDD, cu ultimul domiciliu in Slatina, jud Olt (certificat deces fila 8 dosar). De pe urma acestuia au ramas în calitate de mostenitori: reclamanta CN-sotie supravietuitoare (certificat casatorie fila 7 dosar) si pârâtii COD si PMS în calitate de descendenti de gradul I potrivit actelor de stare civila aflate la dosar. In privinta masei bunurilor succesorale se retine ca de pe urma autorului CDD au ramas: un cavou cu patru locuri, dovedit în cauza cu adresa nr.15603/01.08.2008 emisa de Consiliul Local Slatina (fila 11) si cota de 1/2 din apartamentul în suprafata construita de 73,72 mp compus din doua camere si dependinte, situat în Slatina. Se retine la masa de partaj numai de cota de 1/2 din apartament deoarece acesta a fost dobândit în noiembrie 1990 potrivit titlului de proprietate aflat la fila 12 dosar, în timpul casatoriei cu reclamanta-pârâta CN, casatorie încheiata la 31.08.1990.

 Raportat la cele de mai sus, în privinta cotei ideale cuvenite partilor, aceasta urmeaza a se stabili în temeiul dispozitiilor art.659-663 Cod civil, cu respectarea principiului egalitatii între rudele de aceeasi clasa si de acelasi grad chemate la mostenire, avându-se în vedere totodata si cota legala cuvenita sotului supravietuitor atunci când vine în concurs cu descendentii, dupa cum aceasta este stabilita prin Legea nr.319/1944.

Astfel, reclamantei în calitate de sotie supravietuitoare îi va reveni o cota ideala de 1/4 din succesiune, iar diferenta de 3/4 se va împarti în mod egal între cei doi descendenti.

La data de 15.06.2001 autorul CDD a dispus prin testamentul aut. sub nr. 1595/15.06.2001 de BNP S.I. (fila 104 dosar) de dreptul sau de proprietate asupra apartamentului cu doua camere si dependinte din Slatina, în favoarea sotiei sale, CN. Fata de aceasta împrejurare se va constata ca reclamanta pârâta are calitatea de legatar cu titlu particular în privinta cotei ideale de 1/2 din apartamentul mentionat. Referitor la cererea reclamantei privind reductiunea liberalitatilor facute de autor sub forma darurilor manuale catre cei doi descendenti instanta retine urmatoarele: Prin contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 2149/20.08.2007 de B.N.P. Ruscu Rodica-fila 20 autorul CDD a înstrainat un imobil situat în Slatina, str. GP, nr.8 jud.Olt, obtinând un pret în cuantum de 92.100 Euro, echivalentul a 301.664,34 lei. Reclamanta sustine ca din pretul obtinut cei doi descendenti ai autorului ar fi beneficiat de donatii sub forma darurilor manuale în cuantum de 200.000 lei –pârâtul COD, respectiv 50.000 lei –pârâta PMS.

Ca varietate a contractelor cu titlu gratuit, contractul de donatie realizeaza trecerea unor valori dintr-un patrimoniu în altul, fara echivalent, donatorul urmarind în principal gratificarea donatarului, prin diminuarea ireversibila a patrimoniul sau. Cel mai important aspect al acestui act de liberalitate, care intereseaza transmisiunea succesorala, este raportul donatiilor, institutie a carui sediu se gaseste în art.751-773 C.civ. Raportul donatiilor consta în readucerea la masa succesorala de catre unii dintre mostenitori (descendentii si sotul supravietuitor care au acceptat succesiunea) a tuturor bunurilor si valorilor primite de la defunct în timpul vietii acestuia sub forma de donatie. Folosind în cuprinsul art.751 C.civ. expresia „prin dar” , legiuitorul a avut în vedere numai darurile facute între vii, prin care se asigura donatarului folosinta anticipata asupra portiunii viitoare din mostenire. Or, singurele daruri ce se pot înfatisa sub forma de avans asupra portiunii ereditare, sunt donatiile.

Legiuitorul are în vedere toate donatiile adica cele facute prin act autentic, darurile manuale, donatiile simulate si donatiile indirecte, facând exceptie numai donatiile scutite de raport si cheltuielile la care se refera art.759 C.civ. Darul manual reprezinta o categorie speciala de donatie, pentru validitatea careia se cer doua elemente: acordul de vointa pentru a transfera si dobândi un drept cu titlu gratuit si traditiunea, predarea efectiva si reala (materiala) a bunului daruit. Cum singura conditie speciala ce trebuie îndeplinita în cazul darurilor manuale este traditiunea reala a bunului (de manu ad manum), rezulta ca aceste contracte sunt contracte reale. In concret, reclamanta pârâta a solicitat ca pârâta-reclamanta PMS sa raporteze la masa de partaj donatia facuta sub forma darului manual având ca obiect suma de 50.000 lei Ron. Se constata însa ca prin probatoriul administrat reclamanta-pârâta nu a facut dovada darului manual pe care autorul l-ar fi facut fiicei sale.

Astfel, plicul aflat în original la fila 59 dosar, chiar daca are consemnat pe acesta numele pârâtei si semnatura autorului, nu face prin el însusi dovada înmânarii sumei de 50.000 lei. Nici un martor nu a fost în masura sa declare ca ar fi vazut efectiv momentul în care s-a facut predarea sumei. Cum traditiunea, predarea materiala este de esenta darului manual si cum reclamanta nu a facut dovada acesteia în conditiile art.1169 C.civ., instanta va respinge ca neîntemeiata cererea reclamantei privind obligarea pârâtei reclamante PMS sa raporteze donatia facuta de autor sub forma darului manual.

In privinta darului manual având ca obiect suma de 200.000 lei Ron, despre care reclamanta-pârâta sustine ca ar facuta de autor catre fiul sau, instanta va admite în parte cererea. Astfel, instanta noastra suprema a stabilit ca prin „traditiunea” bunului nu trebuie sa se înteleaga neaparat o deplasare fizica a bunului, cum ar fi preluarea din mâna donatorului, efectele sale juridice putând fi realizate si printr-o traditiune implicita. Constituie astfel, dar manual si depunerea unei sume de bani la CEC pe numele altei persoane daca aceasta depunere nu s-a facut cu un alt titlu (plata unei datorii, acordarea unui împrumut) dar si situatia în care primitorul este înscris la clauza de împuternicire- cum este cazul în speta. Clauza de împuternicire a fost calificata drept un mandat pe care titularul libretului îl da unei persoane de a ridica suma de bani depusa. Insa, aceasta clauza în speta este dublata de o donatie sub forma darului manual, prin preluarea sumei de la CEC de catre pârât, deoarece, dupa cum am aratat aceasta împuternicire este data donandi causa.

In concret, la fila 71 dosar se afla un extras de cont intermediar privind un cont deschis pe numele autorului la 09.10.2007 si înregistrat sub nr. 283526, cont ce a fost creditat la 09.10.2007 cu suma de 245.400 lei. Din extrasul de cont se constata ca la data de 26.10.2007 a fost înregistrata o retragere partiala prin transfer în alte conturi ale clientului CDD, privind suma de 190.000 lei. La aceeasi data se deschide un alt cont privilegiu înregistrat sub nr. 283537 pe numele titularului CDD, cu clauza de împuternicire –COD. Aceasta stare de fapt rezulta atât din extrasul de cont intermediar aflat la fila 72 dosar, cât si din adresa nr.600/10.04.2009 emisa de CEC Bank –Sucursala Slatina-fila 58 dosar. Din acest cont, potrivit extrasului, pârâtul reclamant COD a retras la data de 08.04.2008 suma de 4.000 lei iar ulterior la 10.04.2008 suma de 127.900,28 lei, lichidând contul. In total, din acest cont pârâtul-reclamant a retras suma de 131.900,28 lei. In privinta sumei de 4.000 lei instanta nu va da eficienta sustinerilor pârâtului potrivit carora acestea ar fi fost folosite pentru achizitionarea de medicamente si pentru tratamentul autorului, deoarece martorul care a relatat ca stie de la pârât despre costul ridicat al medicamentelor, nu a fost în masura sa arate de unde au provenit cei aproximativ 5000 lei cu care pârâtul a cumparat autorului medicamente.

Totodata fata de imprejurarea ca instanta a dat eficienta exclusiv inscrisurilor emise de CEC, din care rezulta preluarea sumei de 131.900,28 lei, personal de catre pârâtul-reclamant, ramân fara relevanta afirmatiile acestuia referitoare la folosirea sumelor pentru imbunatatirea apartamentului sau pentru acordarea de imprumuturi altor persoane. Asemenea sume au existat si au avut aceasta destinatie, dar ele exced sumei de 131.900,28 lei, aratat mai sus. In privinta sustinerilor pârâtului-reclamant COD potrivit carora donatia facuta de tatal sau ar fi fost scutita de raport, instanta constata pe de o parte ca aceasta afirmatie s-a facut pentru prima data prin concluziile scrise depuse la dosar, cu ocazia dezbaterilor asupra fondului, la termenul când cauza a fost retinuta în pronuntare, împrejurare de natura a pune în imposibilitate celelalte parti sa formuleze aparari fata de aceasta afirmatie. Pe de alta parte se are în vedere ca potrivit art.846 al.2 C.civ. scutirea poate fi facuta fie prin actul de donatie fie printr-un act deosebit, iar art.846 al.1 C.civ. dispune ca scutirea trebuie sa fie expresa ceea ce înseamna ca ar trebui sa rezulte în mod neîndoielnic, împrejurare neincidenta în cauza.

Raportat la aspectele de fapt si de drept invocate mai sus instanta va admite în parte cererea reclamantei privind obligarea pârâtului reclamant COD sa raporteze la masa de partaj darul manual pe care l-a primit, numai în limita sumei de 131.900,28 lei. Referitor la cererile reconventionale formulate de cei doi pârâti-reclamanti având ca obiect reductiunea liberalitatilor excesive, respectiv reductiunea testamentului aut. sub nr. 1595/15.06.2001 încheiat la BNP S. I., instanta retine urmatoarele:

Rezerva succesorala este acea parte din mostenire care se cuvine, în puterea legii, mostenitorilor rezervatari si de care cel care lasa mostenirea nu poate dispune prin liberalitati. Pârâtii-reclamanti în calitatea lor de descendenti de gradul I ai autorului au calitatea de mostenitori rezervatari, iar întinderea rezervei lor este de 2/3 din succesiune. La rândul sau si sotul supravietuitor este mostenitor rezervatar, iar potrivit art.2 din Legea nr.319/1944, rezerva sa este de 1/2 din cota succesorala ce i se cuvine ca mostenitor legal, respectiv de 1/8 din mostenire daca vine în concurs cu descendentii defunctului. Dispozitiile art.939 C.civ. instituie însa o cotitate disponibila speciala a sotului supravietuitor care vine în concurs cu copiii dintr-o casatorie anterioara a defunctului, situatie întâlnita în speta.

Astfel, în prezenta descendentilor dintr-o casatorie anterioara a defunctului, sotul din ultima casatorie nu poate fi gratificat de catre cel care lasa mostenirea în limitele cotitatii disponibile ordinare, ci numai în limitele unei cotitati disponibile speciale care are un maximum variabil (partea copilului care a luat mai putin) si în acelasi timp un maxim fix (un sfert din mostenire). Pentru a stabili masura în care prin liberalitatea efectuata autorul a încalcat rezerva succesorala a celor doi descendenti, respectiv a depasit cotitatea disponibila speciala, instanta a procedat la efectuarea urmatoarelor operatii: mai întâi s-a stabilit rezerva succesorala atât a sotului supravietuitor (1/8 din mostenire) cât si a celor doi descendenti împreuna (2/3 din 7/8), adica 14/24 din mostenire. S-a stabilit apoi cotitatea disponibila ordinara, scazându-se din întreg (1) suma rezervelor succesorale, atât a sotului supravietuitor cât si a celor doi descendenti, obtinându-se o cotitate disponibila ordinara de 7/24. Cum aceasta depaseste nivelul maxim al cotitatii disponibile speciale reglementata de art.939 C.civ. de 1/4 din succesiune (careia îi corespunde valoarea de 53.906,695 lei), instanta constata ca se va impune reductiunea liberalitatii de care a beneficiar reclamanta.

Astfel, reclamanta a primit un legat cu titlu particular având ca obiect cota de 1/2 din apartament, ceea ce corespunde unei valori de 79.044,5 lei, aceasta valoare însa depasind cu 25.137,805 lei cotitatea disponibila speciala de 53.906,695 lei, în limita careia autorul putea face liberalitati sotiei supravietuitoare. Fata de cele ce preced, cum pârâtii-reclamanti în calitatea de mostenitor rezervatari au solicitat în baza art.848 C.civ. reductiunea liberalitatii pe care autorul a facut-o în favoarea sotiei sale, instanta urmeaza sa admita aceasta cerere în limitele si conditiile aratate mai sus. Fata de cele ce preced instanta va admite în parte actiunea reclamantei, va admite în totalitate cererile reconventionale formulate de pârâtii-reclamanti PMS si COD, va constata deschisa succesiunea autorului CDD, decedat la data de 24.04.2008, cu ultim domiciliu pe raza mun. Slatina, jud.Olt, va constata ca de pe urma autorului au ramas în calitate de mostenitor legal reclamanta-sotie supravietuitoare cu o cota ideala de 1 din succesiune si pârâtii -descendenti de gradul I cu o cota ideala de 3/8 din succesiune fiecare.

Se va respinge ca neîntemeiata cererea privind raportul donatiei sub forma darului manual, formulata de reclamanta CN în contradictoriu cu pârâta reclamanta PMS, se va admite în parte cererea având acelasi obiect formulata de reclamanta în contradictoriu cu pârâtul-reclamant COD. Va fi obligat pârâtul-reclamant sa raporteze la masa de partaj donatia de care a beneficiat sub forma darului manual, de la autor, în cuantum de 131.900,28 lei.

 Se va constata ca masa succesorala ramasa la decesul autorului se compune din cota de 1/2 din apartamentul în suprafata construita de 73,72 mp compus din doua camere si dependinte, situat în Slatina, dintr-un cavou cu patru locuri, din care doua libere, situat în Cimitirul Strehareti Nou, pe locul de veci în suprafata de 12 mp situat în plan la figura nr.3, locul nr.38, precum si valoarea darului manual pe care pârâtul-reclamant COD l-a primit de la tatal sau, în cuantum de 131.900,28 lei. Se constata ca valoarea masei succesorale se ridica la suma de 215.626,78 lei. Se va constata ca reclamanta-pârâta CN are calitatea de legatar cu titlu particular în privinta cotei ideale de 1/2 din apartamentul în suprafata construita de 73,72 mp compus din doua camere si dependinte, situat în Slatina, conform testamentului aut. sub nr. 1595/15.06.2001 încheiat la BNP S. I. Se va dispune reductiunea liberalitatii facute de autor în favoarea reclamantei-pârâte sub forma legatului ce a facut obiectul testamentului aut. sub nr. 1595/15.06.2001 încheiat la BNP S. I., în limita sumei de 25.137,805 lei, diferenta de 53.906,695 lei încadrându-se în cotitatea disponibila speciala.

Astfel, valoarea masei succesorale va deveni 161.720 lei, dupa ce asupra masei s-a imputat valoarea liberalitatii efectuate, astfel cum a fost aceasta redusa. Se va dispune omologarea raportului de expertiza întocmit în cauza si in temeiul dispoz. art.728 Cod civil, iesirea partilor din indiviziune cu formarea si atribuirea loturilor. Potrivit acestui text nimeni nu este obligat sa ramâna in indiviziune, astfel ca nu numai reclamanta, ci si oricare dintre pârâti sunt îndreptatiti sa solicite sistarea starii de indiviziune asupra bunurilor ce au ramas la decesul autorului lor comun. La formarea si atribuirea in loturi a bunurilor, vor fi avute in vedere si dispoz. art. 741 Cod civil care prevad ca în fiecare lot vor fi repartizate pe cât posibil aceleasi cantitati de mobile, imobile, creante si datorii, avându-se in vedere si posesia actuala a bunurilor retinute la masa de partaj. Totodata, instanta va avea in vedere si faptul ca repartizarea bunurilor trebuie sa se realizeze în asa fel încât pentru egalizarea valorica a loturilor, sa nu se stabileasca sulte prea mari, împovaratoare pentru partea care urmeaza sa o plateasca. Potrivit dispoz. art.6739 C.p.civ. la formarea si atribuirea loturilor instanta va tine seama, dupa caz, si de acordul partilor, marimea cotei parti ce se cuvine fiecareia ori masa bunurilor de împartit, natura bunurilor, domiciliul si ocupatia partilor. In functie de aceste criterii instanta va dispune atribuirea apartamentului în lotul reclamantei-pârâte dupa cum au fost de acord partile dar si dat fiind faptul ca aceasta are o cota mai mare, deoarece la cota de bun succesoral se adauga cota sa de 1/2 din apartamentul bun comun.

Se va atribui cavoul reclamantei, în totalitate, instanta neputând individualiza si stabili în concret un loc de veci pentru aceasta si eventual un loc de veci pentru pârâtul-reclamant din cele doua neocupate. In temeiul dispoz. art. 274 si 276 C.p.civ. se vor compensa în parte cheltuielile de judecata, urmând a se dispune obligarea pârâtei-reclamante PMS sa plateasca reclamantei-pârâte CN, suma de 1037,27 lei si respectiv sa plateasca pârâtului-reclamant COD suma de 338,52 lei cu acest titlu.