Pasivitatea creditorului.Prescriptia dreptului de a cere executarea silita a sultei.

Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante sub nr. … reclamantul B M a solicitat in contradictoriu cu paratii P M si B I A pronuntarea unei hotarari judecatoresti, prin care sa se constate ca a intervenit prescriptia extinctiva a dreptului de a cere executarea silita a sultei in cuantum de 17598 lei instituita in favoarea numitei B E, stabilita prin sentinta civila … a Judecatoriei Buzau.

In motivarea in fapt a actiunii reclamantul a invederat ca prin sentinta civila de mai sus a fost admisa actiunea de partaj succesoral de pe urma defunctilor lor parinti , prin omologarea raportului de expertiza efectuat in cauza, instanta a dispus iesirea din indiviziune si atribuirea loturilor conform variantei unice propuse de expert , stabilindu-se in favoarea surorii sale dreptul de a primi o sulta, in cuantumul indicat pana la data de 15.09.2007, hotararea nefiind apelata.

La data de 16.04.2008 B E a decedat iar pentru ca nu a fost casatorita si nu a avut copii , singurii mostenitori legali sunt cei doi frati precum si sora parata.

A mai mentionat reclamantul ca de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii precum si de la data scadentei paratii nu au intreprinse vreun act de executare silita si nici sora acestuia in privinta sultei, context in care potrivit art. 405 al.1 C.p.c. dreptul de a cere executarea silita se prescrie in termen de 3 ani, termenul incepand sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita , in cazul de fata termenul de 3 ani s-a implinit.

Interesul in promovarea prezentei actiuni este reprezentat de necesitatea radierii din cartea funciara a notarii privind sulta.

In drept au fost invocate dispozitiile art. 111 C.p.c.

Paratul , in conditiile art. 115 si urmatoarele a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, intrucat pentru calcularea termenului de trei ani este esentiala cunoasterea momentului de la care incepe sa curga termenul de prescriptie, calculul este determinat de momentul in care se naste dreptul de a cerere executarea silita.

Paratul a mai aratat ca sentinta civila in discutie nu i-a fost opozabila, nu a avut cunostinta de aceasta, afland abia in momentul in care a fost chemat in judecata in prezenta cauza, 28.10.2010 de existenta titlului executoriu, dupa decesul parintilor si a unui frate a renuntat la mostenire.

In speta cum dreptul de a cere executarea silita a sultei se prescrie in termen de 3 ani de la momentul la care incepe sa curga termenul de prescriptie, data decesului surorii B E , 16.04.2008, reprezinta data deschiderii succesiunii iar dupa decesul acesteia nu a fost deschisa succesiunea, dar luand in calcul data decesului la care se adauga trei ani, termenul general de prescriptie statuat de art. 6 din Decretul 167/1958, termenul se implineste la data de 16.04.2011.

Paratul a formulat in termen legal cerere reconventionala, prin care a solicitat obligarea reclamantului la plata sumei de 5866 lei , suma ce i s-ar fi cuvenit in calitate de mostenitor legal , urmare decesului surorii lor, fratii fiind singurii mostenitori legali.

In motivarea cererii reconventionale paratul reclamant a invederat ca succesiunile si legatele se dobandesc de plin drept de catre mostenitorii legali din momentul deschiderii succesiunii fara sa fie necesara acceptarea , apreciind ca acest termen urmeaza a se impli la 16.04.2011 si desigur daca mostenitorul renunta la succesiune titlul sau de mostenitor se desfiinteaza retroactiv.

Cererea reconventionala nu a fost motivata in drept .

Reclamantul a depus la filele 32-33 dosar raspuns la intampinare, prin care a reiterat in esenta motivarea actiunii introductive .

Reclamantul parat a depus la filele 34-35 dosar intampinare la cererea reconventionala, prin care a invocat exceptia lipsei de interes a acesteia iar pe fond respingerea cererii reconventionale, motivate de faptul ca deja exista un titlu executoriu, care contine dreptul de creanta ce consta in suma de bani stabilita cu titlu de sulta in sarcina sa, dreptul de creanta vizand sulta stabilita s-a transferat din patrimoniul defunctei in patrimoniul mostenitorilor legali la data de 16.04.2008 cand a decedat sora B E, iar partile in calitate de colaterali privilegiati, dreptul de creanta privind sulta a trec ut de drept in patrimoniul lor, potrivit cotelor legale, prin deschiderea succesiunii la data decesului defunctei, paratul reclamant avea ca singura modalitate posibilitatea de a-si valorifica dreptul astfel obtinut prin executarea silita a titlului executoriu mentionat, dupa dezbaterea succesiunii ramasa de pe urma surorii.

In drept au fost in vocate dispozitiile art. 274 C.p.c.,art.119-120 C.p.c.

In ceea ce o priveste pe parata, aceasta desi legal citata nu a formulat intampinare, potrivit art. 115 si urmatoarele C.p.c.

In cauza, instanta a administrat, la solicitarea partilor, proba cu inscrisuri, in cadrul careia au fost atasate in copie : sentinta civila nr. .. a Judecatoriei Buzau, certificat de deces pentru B E, CI reclamant, certificat de nastere reclamant, incheiere nr. .. emisa de OCPI Buzau, extras de carte funciara nr. .. emis de OCPI Buzau, certificat de casatorie si certificat de nastere pentru parata, testament autentificat sub nr. .. de BNP Salceanu Lia, chitanta nr. ...

Reclamantul si paratul reclamant au depus la dosar concluzii scrise.

A fost atasat la prezenta cauza dosarul nra€¦. al Judecatoriei Buzau.

Analizand intregul material probator administrat in cauza instanta retine urmatoarea situatie de fapt si de drept:

Potrivit art. 137 al 1 C.p.c., instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond, care fac de prisos , in totul sau in parte, cercetarea in fond a pricinii.

Examinand exceptia lipsei de interes a cererii reconventionale invocata de reclamant instanta urmeaza sa o respinga intrucat avantajul judiciar urmarit de paratul reclamant, prin promovarea cererii reconventionale , in favoarea sa este unul material , de ordin patrimonial respectiv o suma de bani .

In ceea ce priveste actiunea principala instanta va retine ca prin sentinta civila nr .. pronuntata de Judecatoria Buzau in dosarul .., ramasa definitiva si irevocabila prin neapelare, in urma admiterii actiunii de partaj succesoral s-a stabilit in favoarea numitei B E dreptul de a primi o sulta in valoare de 17598 lei de la reclamant, pana la data de 15.09.2007.

Fiind in prezenta unei hotarari in cadrul careia judecatorul a stabilit un termen de executare, termenul de prescriptie de 3 ani incepe sa curga de la momentul expirarii termenului de executare prevazut, anume 15.09.2007.

Astfel, termenul de 3 ani pentru exercitarea dreptului de a obtine sulta prin executarea silita a sentintei de partaj s-a implinit la 15.09.2010.

Paratii nu au invocat si nici nu au probat intervenirea vreunui caz de suspendare sau intrerupere a prescriptiei extinctive, astfel cum sunt enumerate in art 13 si 16 din Decretul nr 157/1958.

La data de 16.04.2008 numita B E a decedat mostenitorii sai legali fiind partile din prezenta cauza.

Faptul ca la data de 16.04.2008 a intervenit decesul titularei dreptului de creanta nu are relevanta asupra momentului inceperii cursului prescriptiei intrucat dreptul de creanta pentru valoarea sultei si totodata dreptul de a cere executarea silita a titlului executoriu ce prevedea sulta sunt drepturi patrimoniale care s-au transferat ca atare in patrimoniul mostenitorilor defunctei la data decesului ei.

Potrivit art 1 alin 1 si art 3 alin 1 din Decretul 167/1958 prevad ca dreptul la actiune se stinge prin prescriptie daca nu a fost exercitat in termen de 3 ani. De asemenea, potrivit art 6 din Decretul 167/1958 dreptul de a cere executarea silita in temeiul oricarui titlu executor se prescrie prin implinirea unui termen de 3 ani, iar potrivit art 7 alin 1 si 2 din acelasi act normativ, prescriptia incepe sa curga de la data cand se naste dreptul de a cere executarea silita, iar in obligatiile care urmeaza sa se execute la cererea creditorului precum si in acelea al caror termen de executare nu este stabilit, prescriptia incepe sa curga de la data nasterii raportului de drept .

La data introducerii actiunii pendinte judecatii, 22.10.2010, pentru a putea fi radiat din cartea funciara a dreptului de plata a sultei, termenul de 3 ani al prescriptiei extinctive era implinit, astfel ca dreptul paratilor de a cere executarea silita a sultei este prescris.

Potrivit art 405 alin 3 C.p.civ prin implinirea termenului de prescriptie orice titlu executoriu isi pierde puterea executorie.

Conform art 111 C.p.civ partea care are interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau inexistentei uni drept daca nu are calea realizarii dreptului.

In considerarea celor ce preced, instanta urmeaza sa admita capatul de cerere principal din actiunea introductiva si sa constate stingerea prin prescriptie extinctiva a dreptului de a cere executarea silita a sultei in cuantum de 17598 lei instituita in favoarea numitei B E prin sentinta civila nr a€¦ pronuntata de Judecatoria Buzau.

Referitor la cererea reconventionala instanta va avea in vedere ca paratul reclamant nu a facut nici o dovada care sa justifice aplicarea in cauza a dispozitiilor art 19 din Decretul 167/1958.

Sub acest aspect, instanta apreciaza ca nelegala sustinerea paratului reclamant ca termenul de 3 ani al prescriptiei extinctive ar incepe sa curga pentru acesta de la data decesului autoarei lui, B E, intrucat potrivit art 868 C. civ la valoarea bunurilor existente in patrimoniul defunctului se iau in calcul si drepturile de creanta ale lui de cujus astfel cum acestea existau la data deschiderii mostenirii.

Nimic nu l-a impiedicat pe paratul reclamant ca in termenul general de prescriptie a dreptului de creanta de a cere executarea silita a respectivei hotarari, sa depuna minime diligente in acest sens, cu atat mai mult cu cat sulta in discutie a fost inscrisa in cartea funciara.

Relevant pentru paratul reclamant este faptul ca asa cum rezulta din motivarea intampinarii si a cererii reconventionale, acesta a aflat despre existenta dreptului sau de creanta abia la primirea actiunii principale deduse judecatii, ceea ce demonstreaza ca, dimpotriva a manifestat dezinteres fata de problema situatiei juridice a bunurilor supuse partajarii de pe urma numitei B E.

De asemenea, imprejurarea ca nu a stiut nimic despre procesul de partaj in care a fost pronuntata sentinta in discutie nu reprezinta un motiv temeinic in sensul art 19 din Decretul 167/1958 si nu are nici o legatura cu dreptul de valorificare a unei creante stabilite printr-un titlu executoriu.

Pe cale de consecinta, instanta urmeaza sa respinga ca neintemeiata cererea reconventionala.

Instanta retinand culpa procesuala a paratilor, raportat la dispozitiile art 274 C.p.civ urmeaza sa-i oblige la plata catre reclamant a cheltuielilor de judecata in suma de 1667,30 lei reprezentand taxa judiciara de timbru, timbru judiciar si onorariu de avocat achitata de acesta.