Obligatia morala de a aduce la cunostinta fiului plecat in strainatate faptul ca tatal a decedat. Sotia supravietuitoare ascunde decesul. Consecinte.

CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A

SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

DECIZIA CIVILĂ NR. 179/C Şedinţa publică din 2 iunie 2008

S-a luat în examinare recursul civil declarat de recurentul pârât O. T. prin mandatar B. E., cu domiciliul în C, bd. (...), nr. 112, (...) .D, . 18, în contradictoriu cu intimata reclamantă O. F., domiciliată în C, al. (...), nr. 2, (...) .A, .2, . 9 şi cu domiciliul procesual ales la S.C.P.A. „ E. & E.” din C, str. I.G. (...), nr. 41, .1, .1, împotriva deciziei civile nr. 55 din 14.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a – secţia civilă – în dosarul nr(...), având ca obiect partaj succesoral.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă recurentul pârât O. T. prin mandatar B. E. prin avocat E. B., potrivit împuternicirii avocaţiale nr. 9/7.04.2008 şi intimata reclamantă O. F. prin avocat E. E., conform împuternicirii avocaţiale seria (...) nr. 13229/1.06.2008.

Procedura este legal îndeplinită, în conf. cu disp.art. 87 şi urm. Cod pr. civilă.

Recursul este declarat în termen, motivat şi timbrat cu 10 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

După referatul grefierului de şedinţă;

Întrebaţi fiind, reprezentanţii părţilor susţin că nu au obiecţiuni privitoare la compunerea completului de judecată şi, de asemenea, că nu au cereri prealabile de formulat ori înscrisuri de depus la dosar.

Instanţa, fiind lămurită asupra cauzei, în temeiul art. 150 Cod pr. civilă declară dezbaterile închise, constată dosarul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Având cuvântul pentru recurentul pârât, apărătorul acestuia solicită admiterea recursului, modificarea în totalitate a soluţiei instanţei de apel şi menţinerea hotărârii instanţei de fond.

Din probele dosarului nu rezultă că recurentul ar fi fost anunţat în vreun mod de decesul tatălui său deşi, reclamanta avea obligaţia legală şi morală să facă acest lucru, conform uzanţelor. În raport de această stare de fapt, dreptul de opţiune al recurentului, prev. de art. 700 Cod civil, nu poate curge de la data decesului, ci de la data când recurentul a luat cunoştinţă în mod direct de decesul tatălui.

Conform art. 653 al.1 Cod civil moştenitorul rezervatar are de drept posesia moştenirii, astfel încât nu este necesară permisiunea justiţiei pentru a intra în posesia succesiunii. Din interpretarea al.2 al aceluiaşi articol, în raport cu dispoziţiile care reglementează procedura succesorală, recurentul, în calitate de descendent, nu este necesar să facă acte de acceptare a succesiunii, având posesia de drept a acesteia prin dispoziţia imperativă a legii.

Un alt motiv de recurs vizează împrejurarea că instanţa de apel a încălcat disp.art. 129 Cod pr. civilă în sensul că a analizat şi interpretat o stare de fapt cu care instanţa de fond nu a fost investită, respectiv faptul că recurentul ar fi declarat acceptarea tacită a moştenirii ori ar fi solicitat să se ia act de această acceptare tacită.

Din probele dosarului rezultă cu certitudine faptul că instanţa fondului nu a fost investită cu o astfel de cerere. Instanţa de apel a avut în vedere acel formular standard de la Consulatul General al României la O. Z. şi a reţinut în mod greşit că la data când a dat mandatul recurentul ar fi cunoscut data decesului tatălui său şi că nu poate fi considerat un act de acceptare a succesiunii. S-au făcut dovezi din care rezultă data când recurentul a luat cunoştinţă, indirect, despre decesul tatălui şi că acesta nu a fost anunţat, situaţie în care nu se poate calcula termenul de opţiune succesorală decât de la data când recurentul a afirmat că a luat cunoştinţă de decesul tatălui.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

Având cuvântul pentru intimata reclamantă, avocatul acesteia pune concluzii de respingere a recursului ca nefondat, apreciind că disp.art. 686 Cod civil au fost reţinute în mod corect de către instanţă. La pronunţarea soluţiei s-au avut în vedere probatoriile administrate la fond că reclamanta, cu acea notă telefonică, a făcut dovada că l-a anunţat pe recurent despre decesul tatălui lui.

Acea procură dată de reconvenient în faţa Consulatului General al României la O. Z. are valoare de act autentic şi în mod corect instanţa de apel a ţinut seama de acest înscris şi că pârâtul reconvenient nu a exercitat dreptul de opţiune succesorală în termen.

Instanţa rămâne în pronunţare asupra recursului.

C U R T E A

Asupra recursului civil de faţă;

Reclamanta O. F. a chemat în judecată pe pârâtul O. T. pentru ca în contradictoriu cu acesta şi prin hotărâre judecătorească să se constate deschisă succesiunea defunctului O. E., masa succesorală, precum şi calitatea reclamantei de unic moştenitor al defunctului.

În motivarea acţiunii reclamanta a învederat instanţei că are calitatea de soţie supravieţuitoare a defunctului O. E., decedat la data de 16.11.2005, iar din masa succesorală face parte apartamentul situat în C,(...), (...) 9, .A, . 2, . 9, dobândit de soţi în perioada convieţuirii. Fiul defunctului care are domiciliul în U.S.A. nu a făcut nici un act de acceptare a succesiunii în termenul de 6 luni prevăzut de lege.

J u d e c ă t o r i a C o n s t a n ţ a prin sentinţa civilă f.n. din 14.06.2007 a respins ca neîntemeiată excepţia prescripţiei dreptului de opţiune succesorală a pârâtului O. T..

S-a admis în parte acţiunea reclamantei O. F. şi cererea reconvenţională formulată de O. T..

S-a constatat deschisă succesiunea defunctului O. E. decedat la data de 16.11.2005.

S-a constatat că au calitate de moştenitori de pe urma defunctului O. E., reclamanta în calitate de soţie supravieţuitoare, cu o cotă de ¼ şi pârâtul în calitate de fiu, cu o cotă de ¾ din masa succesorală.

S-a constatat că masa succesorală se compune din cota de ½ din apartamentul situat în C,(...), (...) 9, .A, .2, . 9, valoarea activului fiind de 99.008,5 lei.

S-a atribuit reclamantei în deplină proprietate şi posesie apartamentul situat în C,(...), (...) 9, .A, . 2, . 9.

A fost obligată reclamanta la plata unei sulte în valoare de 74.256,3 lei în favoarea pârâtului.

Pronunţând această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că pârâtul este fiul defunctului dintr-o căsătorie anterioară. Că, fiind plecat în străinătate, reclamanta l-a anunţat telefonic de faptul că tatăl său este grav bolnav, însă de decesul tatălui, pârâtul nu a avut cunoştinţă situaţie în care nu se poate pune problema acceptării în termenul de 6 luni a succesiunii şi prin urmare, alături de reclamantă, este moştenitorul defunctului O. E..

T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a prin decizia civilă nr. 55 din 14.02.2008 a admis apelul declarat de reclamanta O. F., a schimbat în parte sentinţa apelată, a admis excepţia prescripţiei dreptului de opţiune succesorală a pârâtului O. T..

A admis acţiunea formulată de reclamanta O. F. şi a respins ca nefondată cererea reconvenţională formulată de pârâtul reconvenient O. T..

S-a constatat că reclamanta este unica moştenitoare a defunctului O. E..

S-a înlăturat din dispozitivul hotărârii apelate, dispoziţia privind obligarea reclamantei la plata sultei în favoarea pârâtului.

Instanţa de apel a reţinut faptul că, pârâtul reconvenient nu a demonstrat că a acceptat succesiunea în condiţiile legii şi prin urmare este străin de moştenirea tatălui său, singura îndreptăţită să emită pretenţii în legătură cu această moştenire fiind reclamanta apelantă.

Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat recurs O. T..

În motivele de recurs, recurentul învederează instanţei faptul că, instanţa de apel a interpretat greşit dispoziţiile art. 700 Cod civil. Rezultă din declaraţiile martorilor că, recurentul a aflat de decesul tatălui său în primăvara anului 2006 când a dat mandat d-nei E. B., a declarat ca dată a decesului, data aflată de la rude. Relaţiile dintre părţi nu au fost bune niciodată, însă reclamanta în mod intenţionat nu l-a anunţat de decesul tatălui său, decât după expirarea termenului de 6 luni.

Examinând criticile formulate, în temeiul dispoziţiilor art. 304 pct. 9 Cod pr. civilă, Curtea reţine următoarele:

Reclamanta O. F. este soţia supravieţuitoare a defunctului O. E. decedat la data de 16.11.2005, iar recurentul pârât O. T. este fiul defunctului rezultat dintr-o căsătorie anterioară.

În cauza de faţă s-a pus problema acceptării succesiunii în termenul de 6 luni prevăzut de art. 700 Cod civil, de către recurent.

Analizând ansamblul probator efectuat de părţi în cauza de faţă, înscrisuri şi proba testimonială, rezultă că între cele două părţi nu existau relaţii amiabile. Recurentul locuieşte în străinătate, iar cea care avea obligaţia să-l încunoştiinţeze de decesul tatălui era intimata reclamantă, lucru pe care nu l-a făcut. Dimpotrivă, rezultă din declaraţia martorei H. O., că recurentul pârât suna în continuu pentru a afla veşti în legătură cu tatăl său dar nu i s-a răspuns.

Instanţa de fond a reţinut în mod corect faptul că, prin actul autentificat sub nr. 2337/2381/7.06.2006 recurentul pârât a înţeles să-şi exercite dreptul de opţiune succesorală.

Dat fiind faptul că între părţi există relaţii încordate, intimata reclamantă nu avea nici un interes ca fiul defunctului dintr-o căsătorie anterioară să ia parte la deces şi implicit masa succesorală rămasă de pe urma tatălui său să fie împărţită conform cotelor succesorale.

Reţinând că în cauza de faţă, recurentul pârât şi-a demonstrat susţinerile în legătură cu acceptarea în termenul legal de 6 luni, a succesiunii rămase de pe urma defunctului O. E., recursul declarat este fondat, urmând a fi admis.

Urmează a modifica în tot decizia recurată, în sensul că respinge apelul declarat de O. F. şi menţine hotărârea instanţei de fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite recursul civil declarat de recurentul pârât O. T. prin mandatar B. E., cu domiciliul în C, bd. (...), nr. 112, (...) .D, . 18, în contradictoriu cu intimata reclamantă O. F., domiciliată în C, al. (...), nr. 2, (...) .A, .2, . 9 şi cu domiciliul procesual ales la S.C.P.A. „ E. & E.” din C, str. I.G. (...), nr. 41, .1, .1, împotriva deciziei civile nr. 55 din 14.02.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l C o n s t a n ţ a – secţia civilă – în dosarul nr(...).

Modifică în tot decizia recurată în sensul că respinge apelul ca nefondat declarat de O. F. şi menţine hotărârea instanţei de fond.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 2 iunie 2008.

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...)

Grefier, (...) (...)

(...) (...)

C.M. 3.06. 2008

Jud.fond O.T.

Jud.apel A.M.; C.E.

Red.dec.jud. E.S.

20.06.2008

Dact.gref.M.C.

4 ex./20.06.2008