Neacceptarea succesiunii in termen. Mostenitor minor la data decesului. Consecinte. Termenul de acceptare incepe sa curga de la data implinirii varstei de 18 ani.

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

-Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie-

D E C I Z I A NR.538

Şedinţa publică din data de 11 iunie 2009

Pe rol fiind judecarea recursului formulat de pârâtul E. F., domiciliat în comuna D. D., Satul de T., nr.65, Cod poştal (...), Judeţ P- prin procurator E. G. E.-domiciliată în P,(...), . 12 J, .B, .2, .30, judeţ P, cod poştal (...), împotriva deciziei civile nr.659 pronunţată la 2 decembrie 2008 de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu reclamanta E. F., domiciliată în comuna Ş., sat U., Cod poştal (...), Judeţ P şi cu pârâţii E. F., domiciliat în P, B. (...), . 167, . 3, . 74, Cod poştal (...), Judeţ P, E. E. G., domiciliată în comuna D. D., sat H., Cod poştal (...), Judeţ P şi E. F., domiciliată în comuna D. D., sat H., Cod poştal (...), Judeţ P şi cu reşedinţa în P,(...), .30, .1, . 6, judeţ P, copd poştal (...).

Recurs timbrat cu 0,15 lei timbru judiciar şi cu 10 lei taxă judiciară de timbru, conform chitanţei nr.(...), care au fost anulate la dosar.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns intimata-reclamantă E. (...), lipsind recurentul-pârât E. F., procuratorul E. G. E. şi intimaţii-pârâţi E. F., E. (...) şi E. E. G..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care a învederat instanţei că recurentul pârât E. F. a depus la dosar note scrise, note de depunere şi cereri de înscrisuri.

Intimata reclamantă E. (...), având personal cuvântul, declară că nu mai are alte cereri de formulat în cauză.

Curtea constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul intimatei în dezbaterea recursului.

Intimata reclamantă E. (...), având personal cuvântul, declară că lasă la aprecierea instanţei cu privire la modul de soluţionare a recursului formulat de pârâtul E. F..

C U R T E A

Deliberând asupra recursului civil de faţă:

Prin cererea înregistrată pe rolul J u d e c ă t o r i e i P l o i e ş t i sub nr(...), reclamanta E. (...) a chemat în judecată pe pârâţii E. F., E. F., E. E. G. şi E. (...) au solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună partajarea averii succesorale rămasă de pe urma defuncţilor E. N., E. J. şi E. E..

În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că la data de 1.08.1941 a decedat numitul E. N., la data de 8.12.1991 a decedat numitul E. J., iar la data de 25.06.2006 a decedat numita E. E..

A susţinut reclamanta că moştenitorii lui E. N. sunt reclamanta în calitate de fiică, pârâtul E. F. în calitate de nepot de fiică post-decedată şi defunctul E. J. care este reprezentat de soţia sa E. E., în prezent decedată, reprezentată fiind de pârâţii E. F., E. E. G. şi E. (...).

De asemenea, reclamanta a arătat că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului E. N. se compune dintr-o casă de locuit formată din două camere, un antreu, o bucătărie de iarnă, un porumbar folosit ca bucătărie, un grajd şi un D. de păsări, casă construită din cărămidă, acoperită cu tablă, situată pe raza satului U., comuna Ş. şi din suprafaţa de teren curţi-construcţii de 552 mp, pe care este construită casa, din care i se cuvine cota de 1/3, pârâtului E. F. cota de 1/3 şi celorlalţi pârâţi, ca succesori ai defunctului E. J. prin E. E., cealaltă cotă de 1/3.

A mai arătat reclamanta că moştenitorii lui E. J. sunt reclamanta în calitate de soră, pârâtul E. F. în calitate de nepot de soră şi pârâţii care o reprezintă pe soţia supravieţuitoare a lui E. J., numita E. E.. S-a susţinut că masa succesorală este compusă din cota de 1/3 din succesiunea lui E. N. şi din suprafaţa de 1 ha şi 5300 mp, teren reconstituit prin titlul de proprietate nr. 89628/2001 emis pe numele lui E. J..

Cu privire la succesiunea lui E. E., reclamanta a arătat că vocaţie succesorală au numai pârâţii E. F., E. E. G. şi E. (...), însă faţă de faptul că reclamanta a suportat pasivul succesoral al defunctei, aceştia urmează să fie obligaţi să suporte acest pasiv.

Pârâtul E. F. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantei, arătând că nu se mai poate solicita partajarea bunurilor rămase de pe urma defuncţilor E. N. şi E. J., deoarece în anul. 1992, în dosarul succesoral nr.14098/1992, reclamanta a făcut declaraţie de renunţare la succesiunea lui E. J., iar tot cu aceeaşi ocazie s-a dezbătut şi succesiunea lui E. N., fără de care nu se putea dezbate succesiunea lui E. J..

A mai susţinut pârâtul că la succesiunea lui E. E., care a moştenit conform certificatului de moştenitor nr. 2283/21.08.1992 întreaga avere succesorală a lui E. J., reclamanta nu are dreptul la nimic de pe urma acesteia, neavând vocaţie succesorală.

În şedinţa publică de judecată din 23.11.2006, reclamanta, prin apărător, a învederat că nu are calitatea de moştenitor a defunctei E. E. şi că nu solicită partajul succesoral de pe urma acesteia, ci doar pasivul succesoral, situaţie faţă de care instanţa i-a pus în vedere reclamantei să-şi precizeze acţiunea.

Reclamanta şi-a precizat acţiunea şi a arătat că înţelege, în temeiul art. 132 C.pr.civ., să-şi modifice şi să-şi completeze cererea de chemare în judecată, arătând că solicită să se constate deschisă succesiunea defunctului E. N., cu moştenitori, reclamanta, în calitate de fiică, pârâtul E. F., în calitate de nepot de fiică, J. N., în calitate de soţie supravieţuitoare şi E. J. în calitate de fiu.

A mai solicitat reclamanta că solicită să se constate deschisă succesiunea defunctului E. J. care are ca moştenitori pe reclamantă în calitate de soră, pârâtul E. F., în calitate de nepot de soră, J. N., în calitate de ascendent privilegiat şi E. E., în calitate de soţie supravieţuitoare, solicitând ieşirea din indiviziune asupra averilor succesorale ale celor doi defuncţi, prin atribuirea de bunuri în natură.

De asemenea, reclamanta şi-a modificat cererea, solicitând să se constate ca are un drept de creanţă împotriva pârâţilor E. F., E. E. G. şi E. (...), reprezentat de contravaloarea cheltuielilor efectuate de reclamantă cu defuncta E. E., drept de creanţă pe care l-a evaluat la 5.000 lei şi din care a susţinut că fac parte cheltuielile efectuate cu ocazia decesului, înmormântării şi parastaselor creştineşti, de pe urma defunctei E. E..

Totodată, reclamanta a mai solicitat şi anularea certificatului de moştenitor nr. 2283/21.08.1992 eliberat de pe urma defunctului E. J., pe motiv că a fost reţinută greşit masa succesorală şi că nu a fost în intenţia sa să renunţe la succesiunea acestui defunct.

După precizarea acţiunii de către reclamantă, pârâtul E. F. a formulat întâmpinare prin care a susţinut că reclamanta este decăzută din dreptul de opţiune succesorală de pe urma defunctului E. N., dat fiind faptul că averea succesorală rămasă de pe urma defunctului E. N. a fost dezbătută odată cu succesiunea lui E. J., existând identitate de domiciliu şi de masă succesorală.

Pârâtul a mai arătat că întreaga avere succesorală a defunctului E. N. a fost stăpânită de fiul acesteia, E. J., până la decesul acestuia din urmă, reclamanta a fost declarată străină prin neacceptare de succesiunea defunctului său frate E. J., lucru consemnat în certificatul de moştenitor nr. 2283/21.08.1992, prin această renunţare reclamanta confirmând că nu a acceptat în termenul legal succesiunea de pe urma tatălui său, recunoscând că singurul care s-a comportat ca un adevărat proprietar şi care a stăpânit efectiv moştenirea lui E. N. este defunctul E. J..

A mai arătat pârâtul că un argument în acest sens, îl constituie şi faptul că E. J., împreună cu soţia sa E. E., au construit, nestingheriţi de nimeni, construcţia care se află în prezent pe terenul solicitat la partaj, iar după decesul lui E. J. nimeni nu a deranjat-o pe E. E. şi nu a pretins vreun drept asupra averii succesorale, situaţie care conduce la concluzia că singurul acceptant al moştenirii rămase de pe urma defunctului E. N., a fost E. J., cele două patrimonii contopindu-se.

Pârâtul a invocat şi excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, care decurge din decăderea acesteia din dreptul de opţiune succesorală şi din faptul că în ceea ce priveşte succesiunea lui E. J., aceasta prin declaraţie autentică a renunţat la succesiune, fiind declarată străină de succesiune prin certificatul de moştenitor nr. 2283/21.08.1992, ceea ce conduce la împrejurarea că aceasta nu mai are calitate procesuală activă cu privire la cele doua succesiuni.

Totodată, pârâtul a invocat şi excepţia prescripţiei dreptului de a cere anularea certificatului de moştenitor nr. 2283/21.08.1992, dat fiind faptul că acest drept a fost prescris, fiind operabile termenele generale de prescripţie, reclamanta nemaiputând să facă o astfel de cerere la 15 ani după emiterea certificatului de moştenitor.

În şedinţa publică de judecată din data de 24.05.2007, instanţa, în temeiul art. 137 alin.2 C.pr.civilă, a dispus unirea excepţiei lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, cu fondul, considerând că pentru soluţionarea excepţiei este necesară administrarea de dovezi ce au legătură şi cu dezlegarea în fond a pricinii.

Prin sentinţa civilă nr. 2285/13.08.2008, J u d e c ă t o r i a P l o i e ş t i a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, invocată de pârâtul E. F., ca o consecinţă a prescrierii dreptului de opţiune succesorală, cu privire la capătul de cerere privind partajul averii succesorale rămasă de pe urma defunctului E. N., decedat la 1.08.1941 şi a respins acţiunea formulată de reclamanta E. (...), ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă.

De asemenea, s-a respins cererea privind constatarea nulităţii absolute parţiale a certificatului de moştenitor nr.2283/21.08.1992, precum şi cererea cu privire la constatarea unui drept de creanţă al reclamantei faţă de pârâţii E. F., E. E. G. şi E. (...), ca neîntemeiate.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că pârâtul E. F. a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei cu privire la succesiunea defunctului E. N. şi a defunctului E. J., însă, faţă de faptul că reclamanta a înţeles să renunţe la dezbaterea succesiunii de pe urma defunctului E. J., instanţa a analizat excepţia numai prin prisma succesiunii defunctului E. N..

Astfel, instanţa a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 700 C.civil, dreptul de a accepta succesiunea se prescrie într-un termen de 6 luni, socotit de la deschiderea succesiunii. E. N. a decedat la data de 1.08.1941, iar reclamanta prin întreg probatoriul administrat, nu a făcut dovada că ar fi acceptat expres sau tacit aceasta succesiune şi nici nu a dovedit că odată cu apariţia Legii nr.18/1991, lege care a repus în termenul de opţiune succesorală pe moştenitorii defuncţilor care fuseseră deposedaţi de dreptul de proprietate asupra terenurilor prin colectivizare, ar fi formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate în calitate de moştenitoare a defunctului E. N., cu privire la terenurile cu care acesta s-ar fi înscris în CAP în perioada colectivizării.

S-a mai arătat că din declaraţiile martorilor audiaţi, nu rezultă că reclamanta ar fi folosit bunuri din succesiunea defunctului E. N. şi nici măcar o eventuală componenţă a unei asemenea mase succesorale, martorii audiaţi de reclamantă arătând că imobilul situat în comuna T., sat U., solicitat de reclamantă la partaj, a fost stăpânit sub nume de proprietar de E. J. împreună cu soţia acestuia, E. E..

Instanţa a mai reţinut că Registrul agricol depus de reclamantă la dosar atestă aceeaşi împrejurare, că cel care a figurat la rol cu terenul şi construcţia aferentă este E. J., nerezultând din niciun act că E. N. ar fi avut bunuri în succesiune la momentul deschiderii acesteia.

Reclamanta, deşi avea vocaţie succesorală, fiind fiica defunctului E. N., aşa cum rezultă din actul său de naştere, aceasta nu a acceptat în nicio modalitate (expres sau tacit) succesiunea autorului său, motiv pentru care instanţa a apreciat că aceasta este decăzută din drepturi de opţiune succesorală ca urmare a prescrierii acestui drept, care nu a fost exercitat în termenul prevăzut de art. 700 Cod civil.

De asemenea, instanţa a reţinut şi faptul că reclamanta nu a făcut dovada că la deschiderea succesiunii defunctului au rămas bunuri susceptibile a fi partajate, actele depuse de aceasta atestând faptul că bunurile solicitate la partaj au aparţinut defunctului E. J., şi nu lui E. N..

În ceea ce priveşte cererea de constatare a nulităţii absolute parţiale a certificatului de moştenitor nr. 2283/21.08.1992, instanţa a reţinut că acest certificat de moştenitor a fost eliberat de către Notariatul de Stat Judeţean P, în urma dezbaterii succesiunii defunctului E. J., decedat la data de 8 decembrie 1991, succesiune la care au renunţat J. N. (în calitate de ascendent privilegiat), E. F. (nepot de soră) şi E. (...) (în calitate de soră), fiind reţinută la masa succesorală suprafaţa de 552 mp teren curţi-construcţii şi un drept indiviz de 1/2 din construcţiile aflate pe acest teren, restul de 1/2 aparţinând soţiei supravieţuitoare.

S-a mai arătat că reclamanta a înţeles să conteste acest certificat de moştenitor, arătând că nu a înţeles să renunţe la succesiunea acestui defunct, însă sub acest aspect susţinerea sa nu poate fi primită dat fiind faptul că la dosarul cauzei se află declaraţia de renunţare nr. 15580/21 august 1992, declaraţie autentică, dată în faţa notarului, în condiţii de legalitate, prin care aceasta a declarat în mod expres că nu a făcut niciun act de acceptare expresă, forţată sau tacită a succesiunii lui E. J., succesiune faţă de care înţelege să rămână străină

A mai reţinut instanţa de fond că reclamanta nu a indicat care ar trebui să fie în opinia sa componenţa masei succesorale, însă, din întreg materialul probator administrat în cauză, nu rezultă o altă situaţie decât cea reţinută în acest certificat de moştenitor.

Astfel, din titlul de proprietate nr. 89628/19.06.2001 emis pe numele defunctului E. M. J., titlu care nu a fost contestat în temeiul legilor fondului funciar, pentru a putea conduce la concluzia că masa succesorală ar fi fost greşit reţinută în certificate de moştenitor, rezultă că acestuia i-a fost reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de teren de 552 mp, teren situat în Tarlaua 10, Parcela 531, categorie curţi-construcţii, iar din extrasul de rol depus în mai multe exemplare de către reclamantă, rezultă că acelaşi defunct a figurat la rol şi cu construcţia existentă pe acest teren, aşa cum este ea reţinută în certificatele de moştenitor, cât şi cu terenurile reconstituite prin acelaşi titlu de proprietate, ceea ce conduce la concluzia că în mod corect s-a indicat componenţa masei succesorale în certificate de moştenitor contestat.

Împotriva acestei sentinţei a declarat apel reclamanta criticând-o că nelegală şi netemeinică, arătând că este dată cu aplicarea greşită a dispoziţiilor legale, instanţa de fond reţinând greşit că, deşi este fiica defunctului E. N. nu a exercitat dreptul de opţiune succesorală.

A susţinut apelanta că din anul 1941, când a decedat tatăl său, a rămas în casa părinţilor şi s-a folosit de bunurile rămase la decesul acestuia până când s-a căsătorit în anul 1951 şi a luat din casă, ca zestre, o masă, un pat şi o vitrină, instanţa de fond reţinând greşit că la decesul tatălui său nu au existat bunuri.

Apelanta menţionează că a depus copie de pe Registrul Agricol unde se menţionează o casă de locuit, având ca an al construcţiei 1935, grajd şi porumbar construit în anul 1944, fânar construit în acelaşi an şi o bucătărie de vară construită în anul 1951, dar instanţa de fond ajunge la concluzia greşită că acestea ar fi aparţinut defunctului E. J., defunct care a fost născut în anul 1927 şi nu avea cum să realizeze aceste construcţii.

S-a mai susţinut de apelantă că a solicitat nulitatea absolută a certificatului de moştenitor, deoarece masa succesorală nu este cea reală, din copia de pe Registrul agricol rezultând ca bunurile imobile: casă, grajd şi porumbar, fânar, bucătărie de vară, au aparţinut tatălui său, E. N. şi nu lui E. J. şi E. E., cum greşit s-a consemnat în certificatul de moştenitor nr. 2283.

De asemenea, apelanta a mai susţinut că certificatul de moştenitor este emis la data de 21 august 1992, iar titlul de proprietate 89628 pe numele lui E. J. este emis la data de 19.05.2001 şi nu putea să fie trecut în certificatul de moştenitor din 21 august 1992 cum se menţionează în sentinţă.

O altă critică a fost că prin sentinţa apelată a fost înlăturată de la moştenirea tatălui său şi de la moştenirea fratelui său E. J., în ceea ce priveşte împărţirea terenurilor din titlul de proprietate nr. 89628 din 19.05.2001 în suprafaţă de 1 ha şi 5300 mp, fiindu-i respinsă şi cererea privind cheltuielile efectuate cu decesul, înmormântarea şi parastasele ulterioare ale defunctei E. E., cumnata sa, decedată la 25.06.2006.

Intimaţii-pârâţi E. F. şi E. G. E. au invocat excepţia tardivităţii şi nulităţii apelului declarat de apelanta E. (...), solicitând, în subsidiar, respingerea acestuia ca nefondat.

Prin decizia nr. 659 pronunţată la 2 decembrie 2008, T r i b u n a l u l P r a h o v a a respins excepţia declarării apelului invocată de intimaţii-pârâţi şi a admis apelul declarat de apelanta-reclamanta E. (...), a desfiinţat în tot sentinţa atacată şi a trimis cauza spre rejudecare la J u d e c ă t o r i a P l o i e ş t i .

Excepţia tardivităţii declarării apelului invocată de intimaţii-pârâţi, a fost respinsă de tribunal, arătându-se că din rezoluţia aplicată pe apelul declarat de apelanta-reclamantă rezultă că acesta a fost înregistrat la data de 8.04.2008, iar hotărârea apelată a fost comunicată la data de 28.03.2008, deci a fost respectat termenul de a p e l d e 15 zile prevăzut de art. 284 alin 1 c.pr.civilă.

S-a mai arătat că, potrivit art. 101 alin. 1 din c.pr.civilă, termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul.

Pe fondul cauzei, tribunalul a reţinut că instanţa de fond a respins acţiunea formulată de reclamantă, apreciind că aceasta nu are calitate procesuală activă cu privire la capătul de cerere privind partajul averii succesorale rămase de pe urma defunctului E. N., reţinând că reclamanta nu a făcut dovada că ar fi acceptat expres sau tacit succesiunea defunctului E. N., decedat la data de 01.08.1941 şi a defunctului E. J., decedat la data de 08.12.1991 şi nici nu a dovedit că odată cu apariţia Legii nr. 18/1991 a fost repusă în termenul de opţiune succesorală, nerezultând nici faptul că ar fi folosit bunuri de pe urma defunctului E. J..

Tribunalul a constatat că la data decesului, defunctului E. N., 1.08.1941, apelanta-reclamanta era minoră, fiind născută la data de 8 mai 1932, după cum reiese din certificatul de căsătorie de la fila 7 dosar fond.

S-a mai arătat că instituţia moştenirii, este concepută în cadrul devoluţiunii legale ca o moştenire de familie şi numai în cazul moştenirii vacante masa succesorală este culeasă de către stat. Sunt chemate la moştenire, în temeiul legii, deci au vocaţie succesorală legală, persoanele care sunt în legătură de familie cu defunctul, adică rudele defunctului şi alături de acestea soţul supravieţuitor, rudenie care este bazată pe descendenţa unei persoane dintr-o altă persoană.

De asemenea, s-a mai arătat că apelanta-reclamantă are calitatea de descendent al defunctului E. N., făcând parte din clasa întâi de moştenitori legali, iar aceasta vine la moştenire în nume propriu şi are calitatea de moştenitor rezervatar, nepunându-se problema acceptării succesiunii defunctului E. N., pentru că, la data decesului acestuia, apelanta-reclamantă era minoră şi nu putea, singură, să accepte moştenirea defunctului E. N. la acel moment, dat fiind vârsta sa.

În conformitate cu dispoziţiile art. 654 cod civil, pentru a putea succede, este nevoie ca persoana care succede să existe la momentul deschiderii succesiunii, de unde rezultă că orice persoană care există în momentul deschiderii succesiunii, are capacitatea de moşteni, de a culege o succesiune. Persoanele fizice în viaţă la data deschiderii succesiuni au capacitate succesorală, dovadă care în cauza de faţă s-a făcut cu actele de stare civila depuse la dosar.

Astfel, apelanta-reclamantă are, pe deplin, vocaţie la succesiunea defunctului E. N., dar pentru că la data decesului acestuia era minoră nu putea în nume propriu să accepte succesiunea acestuia, neavând exerciţiul drepturilor sale.

Constatând că instanţa de fond în mod greşit a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a apelantei-reclamante, tribunalul, în baza art. 297 c.pr. civilă, a admis apelul, a desfiinţat sentinţa în tot şi a trimis cauza spre rejudecare la J u d e c ă t o r i a P l o i e ş t i pentru soluţionarea pe fond a cererii privind partajul averii succesorale rămase de pe urma defunctului E. N., decedat la 01.08.1941.

Împotriva acestei decizii a formulat recurs pârâtul E. F., personal şi prin mandatar E. G. E., arătând că hotărârea instanţei de apel este nelegală, dat fiind faptul că au fost ignorate solicitările recurentului, fiind favorizată reclamanta E. (...), având în vedere faptul că aceasta nu are calitatea de moştenitoare a defuncţilor pentru care s-a solicitat partajarea averii succesorale şi, ca atare, nici calitate procesuală activă în cauză.

A arătat recurentul că reclamanta nu a justificat nici calitatea procesuală a sa şi nici a pârâtului E. F., nu a făcut dovada existenţei unui grad de rudenie, astfel cum este prevăzut de lege, a sa cu pârâtul.

Apreciază recurentul că T r i b u n a l u l P r a h o v a i-a încălcat dreptul la apărare, că a pronunţat o hotărâre cu încălcarea legii, neobservând lipsa calităţii procesuale active a reclamantei, neavând în vedere toate înscrisurile şi dovezile administrate, depuse la dosarul cauzei.

Se arată în continuare că succesiunea def. E. N. nu a fost dezbătută nici în anul 1941 şi nici ulterior, iar reclamantul nu şi-a manifestat dorinţa sau pretenţia la vreo parte din averea succesorală ce i-ar fi aparţinut acestuia, E. (...) renunţând, în mod expres, la averea def. E. J. şi nu are nicio legătură de rudenie cu def. E. E..

Examinând decizia atacată, prin prisma motivelor de recurs formulate, raportat la actele şi lucrările dosarului şi textele legale incidente în cauză, Curtea de Apel constată că recursul este fondat, potrivit considerentelor ce se vor arăta în continuare:

Procedând la încadrarea motivelor de recurs potrivit dispoziţiilor art. 306 alin. 3 C.pr.civilă, instanţa constată că recurenţii au invocat motivele de nelegalitate prevăzute de art. 304 pct. 9 C.pr.civilă, în sensul că hotărârea este dată cu încălcarea sau cu aplicarea greşită a legii, respectiv a art. 674 Cod civil, art. 689 Cod civil şi art. 700 Cod civil.

În acest sens, se poate observa că în mod greşit instanţa de apel a constatat că reclamanta are pe deplin vocaţie la succesiunea def. E. N., dar pentru că la data decesului acestuia era minoră, nu putea ca în nume propriu să accepte succesiunea acestuia întrucât nu avea exerciţiul drepturilor sale.

Instanţa de apel nu a corelat, însă, dispoziţiile art. 687 Cod civil, potrivit cărora minorii nu pot face valabil acceptarea unei moşteniri decât în condiţiile în care sunt reprezentaţi în mod legal, cu dispoziţiile art. 700 Cod civil, potrivit cărora dreptul de a accepta succesiunea se prescrie într-un termen de 6 luni, socotit de la deschiderea succesiunii şi în cazul în care moştenitorul a fost împiedicat de a se folosi de dreptul său, din motive de forţă majoră, instanţa judecătorească, la cererea moştenitorului, poate prelungi termenul cu cel mult 6 luni de la data când a luat sfârşit împiedicarea.

În acest caz, se constată că şi în condiţiile în care reclamanta, minoră fiind la data decesului lui E. N. nu ar fi fost reprezentată legal prin părinte, tutore sau curator, termenul de acceptare a moştenirii curgea de la data împlinirii vârstei de 18 ani sau cel mult de la data la care a luat cunoştinţă de decesul acestuia, majoră fiind.

Or, în speţa de faţă, nu numai că reclamanta nu a făcut dovada niciunui act de acceptare a moştenirii lui E. N. ulterior ajungerii la majorat, ci a formulat chiar declaraţie de renunţare la moştenirea def. E. J., deşi pretindea că în masa succesorală rămasă de pe urma acestuia se aflau imobile ce ar fi aparţinut lui E. N., tatăl său.

Chiar dacă la data de 1.08.1941 reclamanta avea doar 9 ani, fiind născută la 8.05.1932, trebuie observat că de atunci şi până la data introducerii prezentei acţiuni au trecut mai mult de 65 ani, timp în care reclamanta a depăşit de mult vârsta minorităţii şi avea posibilitatea de a uza de căile legale pentru a intra în posesia moştenirii rămasă de pe urma tatălui său.

În realitate, aceasta a stat în pasivitate, terenul în suprafaţă de 552 mp fiind stăpânit în mod continuu de către def. E. J., care a edificat pe acesta o construcţie, figurând la rol atât cu terenul cât şi cu locuinţa edificată pe acesta şi căruia i s-a emis, de altfel, şi titlul de proprietate nr. 89628/2001 titlu care nu a fost contestat până în prezent.

Faţă de considerentele mai T. arătate, în mod corect instanţa de fond a reţinut că reclamanta, deşi avea vocaţie succesorală, fiind fiica def. E. N., aceasta nu a acceptat în nicio modalitate, expres sau tacit, succesiunea defunctului său, motiv pentru care aceasta este decăzută din dreptul de opţiune succesorală ca urmare a prescrierii acestui drept care nu a fost exercitat în termenul prevăzut de art. 700 Cod civil.

In ceea ce priveşte solicitarea reclamantei de constatare a nulităţii absolute a certificatului de moştenitor nr. 2283/21.08.1992, în mod corect instanţa de fond a constatat că susţinerea reclamantei că nu a renunţat la succesiunea def. E. J. nu poate fi primită, dar fiind faptul că la dosarul cauzei se află declaraţia de renunţare nr. 15580/21.08.1992 declaraţie autentică dată în faţa notarului în condiţii de legalitate prin care aceasta a declarat în mod expres că nu a făcut niciun act de acceptare expresă, forţată sau tacită a succesiunii lui E. J., succesiune faţă de care înţelege să rămână străină.

Totodată, reclamanta a arătat că solicită să se constate nulitatea absolută parţială a acestui certificat de moştenitor, deoarece masa succesorală consemnată în acesta nu este cea reală, însă, din întregul material probator administrat în cauză, în mod corect a reţinut instanţa de fond că nu rezultă o altă situaţie decât cea reţinută în acest certificat de moştenitor, cu atât mai mult cu cât titlul de proprietate emis pe numele def. E. M. J. cuprinde şi suprafaţa de teren de 552 mp situat în tarlaua nr. 10 parcela 531 categoria curţi-construcţii, iar extrasul de rol confirmă faptul că defunctul a figurat la rol şi cu construcţia existentă pe acest teren.

Ca atare, soluţia de respingere de către instanţa de fond a cererii reclamantei pentru constatarea nulităţii absolute parţiale a certificatului de moştenitor este corectă, astfel încât, se confirmă faptul că aceasta nu avea calitatea de moştenitoare nici a def. E. J., fiind renunţătoare şi nici a def. E. E. –soţia acestuia, post-decedată, cu care nu avea nicio legătură de rudenie.

Faţă de considerentele mai T. arătate, observând că T r i b u n a l u l P r a h o v a a pronunţat o hotărâre cu aplicarea greşită a legii, Curtea de Apel va constata incidenţa dispoziţiile art. 304 pct. 9 C.pr.civilă şi va admite recursul declarat în cauză, cu consecinţa modificării în tot a deciziei tribunalului şi menţinerea pe fond a sentinţei judecătoriei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Admite recursul formulat de pârâtul E. F., domiciliat în comuna D. D., Satul de T., nr.65, Cod poştal (...), Judeţ P- prin procurator E. G. E.-domiciliată în P,(...), . 12 J, .B, .2, .30, judeţ P, cod poştal (...) împotriva deciziei civile nr.659 pronunţată la 2 decembrie 2008 de T r i b u n a l u l P r a h o v a, în contradictoriu cu reclamanta E. F., domiciliată în comuna Ş., sat U., Cod poştal (...), Judeţ P şi cu pârâţii E. F., domiciliat în P, B. (...), . 167, . 3, . 74, Cod poştal (...), Judeţ P, E. E. G., domiciliată în comuna D. D., sat H., Cod poştal (...), Judeţ P şi E. F., domiciliată în comuna D. D., sat H., Cod poştal (...), Judeţ P şi cu reşedinţa în P,(...), .30, .1, . 6, judeţ P, copd poştal (...).

Modifică în tot decizia nr.659 pronunţată la 2 decembrie 2008 de T r i b u n a l u l P r a h o v a şi pe fond, menţine sentinţa.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 11 iunie 2009.

Preşedinte, Judecători,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) T.

fiind în concediu de odihnă

se semnează de

Preşedintele instanţei,

Grefier,

D. D.

fiind în concediu de odihnă

se semnează de

Grefierul şef,

Red. N.

Tehnored.PJ

2 ex/9.07.2009

d.f (...) J u d e c ă t o r i a P l o i e ş t i

j.f. N. H.

d.a (...)

j.a. D. N., D. O.

operator de date cu caracter personal

nr. notificare 3120