Mostenirea unor parti sociale. Sotie supravietuitoare in concurs cu frati ai defunctului.

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia Civilă, de Muncă şi Asigurări Sociale,

pentru Minori şi Familie

DECIZIA CIVILĂ NR.909/R/2009

Şedinţa publică din 3 aprilie 2009


S-a luat spre examinare – pentru pronunţare - recursul declarat de către reclamanta G. E., împotriva deciziei civile nr.290/A din 19 noiembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l M a r a m u r e ş în dosarul nr(...), privind şi pe intimaţii G. M., E. G. F. B. şi E. J. F., având ca obiect succesiune.

N. dezbaterilor şi concluziile părţilor au fost consemnate în încheierea de şedinţă a termenului din 27 martie 2009, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când s-a amânat pronunţarea pentru data de 3 aprilie 2009.

C U R T E A

Reţine că prin sentinţa civilă nr. 4981/25.10.2007 a J u d e c ă t o r i e i B a i a M a r e s-a admis în parte acţiunea civilă precizată, introdusă de reclamanta G. E., în contradictoriu cu pârâţii E. DR. G. F. B. şi G. M.. S-a admis în parte cererea de intervenţie în interes propriu formulată şi precizată de intervenienţii E. Dr. G. F. B. şi G. M. şi în consecinţă:

S-a constatat deschisă succesiunea defunctului G. B. Ş., decedat la data de 3.12.2004, cu ultimul domiciliu în B M.

S-a constatat că au calitatea de moştenitori legali ai defunctului următorii: reclamanta G. E., în calitate de soţie supravieţuitoare, culegând o cotă de 1/2 parte din masa succesorală în concurs cu intervenienţii-pârâţi E. Dr. G. F. B., în calitate de soră a defunctului şi G. M., în calitate de frate al defunctului, ambii colaterali privilegiaţi culegând împreună cota de 1/2 parte din masa succesorală, din care cota de 1/2 revine fiecăruia.

S-a luat act de renunţarea la judecată a reclamantei faţă de pârâtul E. (G.) M., cu domiciliul necunoscut.

S-a constatat că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului G. B. Ş., decedat la data de 3 decembrie 2004, este compusă din: 1/2 parte din imobilul în natură casă şi teren în suprafaţă de 370 mp, situat în B M,(...), jud.M, identificat în CF 3064 B M, nr.top.2509/3, 2509/5, în valoare totală de 243.110 lei, din care în masa succesorală intră cota de 1/2, corespunzătoare sumei de 121.555 lei; 1/2 parte din autoturismul marca Peugeot 406, cu număr de înmatriculare (...), în valoare totală de 21.320 lei, din care în masa succesorală intră cota de 1/2, corespunzătoare sumei de 10660 lei.

S-a constatat că reclamanta G. E. şi pârâţii-intervenienţi E. Dr. G. F. B. şi G. M. devin titularii părţilor sociale prevăzute la art.5 capitolul IV din Statutul Societăţii Comerciale SC (...) N. PLAST SRL, în cotă de 1/2 parte pentru reclamantă şi 1/2 parte pentru intervenienţii-pârâţi E. Dr. G. F. B. şi G. M. împreună.

S-a constatat că masa succesorală este grevată de un pasiv succesoral reprezentând cheltuielile de înmormântare în cuantum de 6762,26 lei, care va fi suportat de reclamantă în cotă de 1/2 şi de pârâţii-intervenienţi împreună în cotă de 1/2 parte.

S-a dispus ieşirea părţilor din indiviziune, după cum urmează:

S-a atribuit reclamantei G. E. în natură, în deplină proprietate şi posesie, 1/2 parte din imobilul în natură casă şi teren în suprafaţă de 370 mp, situat în B M,(...), jud.M, identificat în CF 3064 B M, nr.topo.2509/3, 2509/5, în valoare de 121.555 lei, aflat în posesia reclamantei şi 1/2 parte din autoturismul marca Peugeot 406 cu numărul de înmatriculare (...), în valoare de 10660 lei, aflat în posesia acesteia, bunuri în valoare totală de 132.215 lei.

S-a atribuit reclamantei J din totalul părţilor sociale prevăzute în Statutul Societăţii Comerciale (...) N. PLAST SRL şi s-a atribuit pârâţilor-intervenienţi în interes propriu J din totalul părţilor sociale prevăzute în Statutul Societăţii Comerciale SC (...) N. PLAST SRL, din care pentru fiecare intervenient 1/2 parte.

Reclamanta a fost obligată la plata către pârâţii-intervenienţi în interes propriu E. Dr. G. F. B. şi G. M. a sumei de 66.107,5 lei cu titlu de sultă, din care: 33.053,75 lei pentru E. Dr. G. F. B. şi 33.053,75 lei pentru G. M., în termen de 30 de zile de la rămânerea irevocabilă a sentinţei.

Pârâţii-intervenienţi în interes propriu E. Dr. G. F. B. şi G. M. au fost obligaţi la plata către reclamantă a sumei de 3.381,13 lei, reprezentând 1/2 parte din pasivul succesoral, conform cotei părţi ce le revine din masa succesorală.

S-a luat act de renunţarea intervenientei în interes propriu E. J. F., la judecata cererii sale de intervenţie în interes propriu.

Cheltuielile de judecată au fost compensate.

În considerentele sentinţei s-a reţinut că defunctul G. B. Ş. a decedat la data de 3.12.2004, iar ultimul domiciliu al defunctului a fost în B M, J u d e c ă t o r i a B a i a M a r e fiind instanţa competentă a judeca prezenta pricină.

Acţiunea a fost introdusă în termenul de opţiune succesorală, prevăzut de art.700 Cod civil, respectiv la data de 5 ianuarie 2005.

În baza art.651 Cod civil, instanţa a constatat deschisă succesiunea defunctului G. B. Ş., decedat la 3.12.2004, cu ultim domiciliu în B M.

Referitor la pârâtul chemat iniţial în judecată, G. J., de fapt E. J., s-a reţinut că nu are calitate procesuală pasivă, fiind copilul defunctului însă, prin Decizia nr.519/1968 a Consiliului Popular C s-a încuviinţat înfierea cu efecte depline a acestuia de către E. D. G..

În conformitate cu art.672 Cod civil, raportat la dispoziţiile art.1 din Legea 319/1944 pentru dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor – art.1 lit.c, instanţa a constatat că au calitatea de moştenitori ai defunctului: reclamanta G. E. în calitate de soţie supravieţuitoare şi E. G. F. B. – soră şi G. M. – frate – colaterali privilegiaţi făcând parte din clasa a II-a de moştenitori legali.

E. în concurs soţia supravieţuitoare cu colateralii privilegiaţi, cotele de moştenire potrivit art.1 din Legea 319/1944 litera c vor fi: ½ parte din masa succesorală pentru soţia supravieţuitoare şi ½ parte din masa succesorală pentru cei doi colaterali privilegiaţi: fratele şi sora defunctului.

Masa succesorală, potrivit înscrisurilor depuse la dosar, tuturor probelor administrate, se compune din următoarele bunuri:

- ½ parte din imobilul în natură casă+teren în suprafaţă de 370 mp situate în B M(...) identificate în CF 3064 B M nr.topo.2509/3, 2509/5, aşa cum rezultă din cartea funciară 3064 depusă la dosar la fila 7, în extras;

- ½ parte din autoturismul Peugeot 406 – număr de înmatriculare (...) cumpărat de către defunct sub durata căsătoriei cu reclamanta, aşa cum rezultă din contractul de vânzare-cumpărare aflat la fila 7 în Dosarul nr.5972/2005 acvirat.

S-a reţinut că intervenienta E. J. F. nu a dovedit susţinerile referitoare la autoturism, susţineri potrivit cărora autoturismul ar fi fost dobândit în contribuţii egale cu defunctul, în timpul concubinajului iar, în Dosar nr.5972/2005 prin încheierea 5718/8.09.2005, în baza art.246 Cod procedură civilă instanţa a luat act de renunţarea la judecată a reclamantei (în acel dosar) E. J. F., încheiere irevocabilă prin nerecurare.

În ceea ce privesc părţile sociale vizând SC (...) N. PLAST, s-au reţinut următoarele:

În conformitate cu art.202 din Legea nr.31/1990 republicată, în cazul în care prin actul constitutiv al societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic nu s-a interzis în mod expres continuarea societăţii cu moştenitorii asociatului decedat, moştenitorii asociatului decedat devin titulari ai părţilor sociale, aşa cum s-a arătat în doctrină. Aşa fiind, instanţa, având în vedere precizarea cererii de intervenţie a intervenienţilor-pârâţi E. G. F. B. şi G. M., a constatat că moştenitorii defunctului: reclamanta – soţia supravieţuitoare şi intervenienţii: fratele şi sora defunctului devin titularii părţilor sociale în cotă de ½ pentru reclamantă şi ½ pentru intervenienţii-pârâţi E. G. F. B. şi G. M..

Potrivit Statului SC (...) N. PLAST SRL, forma societăţii este societate cu răspundere limitată, persoană juridică ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 31/1990. Această persoană juridică nu a fost dizolvată, prin urmare orice discuţie privind patrimoniul acestei societăţi comerciale care este în fiinţă, excede sferei prezentului cadru procesual.

Conform art.5 din Statut, capitalul social este echivalentul a 20 de părţi sociale, iar potrivit art.7 din Statut, asociatul unic răspunde cu întreg capitalul social.

Potrivit dispoziţiilor Legii 31/1990 părţile sociale sunt fracţiunile în care se divide capitalul social.

Moştenitorii defunctului asociat unic devin, la data deschiderii succesiunii, titularii părţilor sociale potrivit cotelor legale.

În ceea ce priveşte pasivul succesoral, instanţa a constatat existenţa unui pasiv succesoral repre¬zen¬tat de cheltuielile de înmormântare. Instanţa a reţinut şi că pârâţii intervenienţi au fost de acord cu suportarea pasivului succesoral dovedit cu înscrisurile depuse la dosar de către reclamantă, potrivit cotei lor de moştenire şi nu au contestat înscrisurile doveditoare depuse de reclamantă.

În ceea ce priveşte cererea de intervenţie formulată de intervenienta E. J. F., instanţa a reţinut că prin încheierea şedinţei publice din data de 07.12.2006, instanţa a luat act de renunţarea intervenientei E. J. F. la judecată.

Potrivit expertizei tehnice judiciare în specialitatea construcţii efectuate în cauză, valoarea imobilului casă şi teren în suprafaţă de 370 mp situat în B M,(...), este de 243.110 lei în total, în masa succesorală intrând cota de ½ parte din imobile, în valoare de 121.555 lei.

Potrivit expertizei tehnice judiciare în specialitatea auto, valoarea de piaţă a autoturismului Peugeot 406, cu număr de înmatriculare (...) este de 14.441 lei, iar valoarea de piaţă a aceluiaşi autoturism la data decesului defunctului, 3.12.2004, este de 21.320 lei. Valoarea uzurii datorită folosirii autoturismului de la data de 3.12.2004 până la zi este de 6.878 lei.

În ceea ce priveşte Societatea Comercială SC (...)-N. PLAST SRL, cu sediul în B M,(...), s-a reţinut că la data de 10.10.2007, Curtea de A P E L C L U J a admis recursul declarat de SC (...)-N. PLAST SRL împotriva sentinţei civile nr.930/26.03.2007, pronunţată în dosarul nr(...) al T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş pe care a modificat-o în sensul că a respins acţiunea principală având ca obiect dizolvarea societăţii, astfel încât această societate comercială este în fiinţă, fiind o persoană juridică, subiect de drepturi şi obligaţii, care nu a fost chemată în judecată în prezenta cauză. În consecinţă, instanţa, a apreciat că potrivit dispoziţiilor Legii nr.31/1990 a societăţilor comerciale republicată, în prezentul cadru procesual, nu se poate discuta împărţirea activelor societăţii comerciale aflată în activitate, aşa cum au solicitat intervenienţii.

În baza art.728 C.civ., raportat la art.6731 -67314 C. proc. civ., instanţa a dispus ieşirea părţilor din indiviziune, având în vedere dispoziţiile art.6739 C.proc.civ., reţinând că pârâţii nu au domiciliul în ţară şi nu au solicitat nici atribuirea imobilelor, nici atribuirea autoturismului, aceştia fiind de acord cu atribuirea acestor bunuri către reclamantă, în posesia căreia se află, aceasta având şi proprietatea cotei de 1/2 parte din bunuri care intră în masa succesorală.

În baza art.6735 C.proc.civ. alin.1, pârâţii - intervenienţi au fost obligaţi la suportarea pasivului succesoral, în sumă de 3381,13 lei, potrivit cotei-părţi ce le revine din masa succesorală.

Împotriva acestei hotărâri au declarat apel reclamanta şi pârâţii -intervenienţi.

Prin decizia civilă nr.290/A din 19.11.2008 pronunţată de T r i b u n a l u l M a r a m u r e ş s-a respins apelul declarat de către reclamantă şi s-a admis apelul declarat de către pârâţii - intervenienţi. În consecinţă, sentinţa a fost schimbată în parte în sensul că s-a stabilit valoarea imobilului în litigiu, casă şi teren, la nivelul sumei de 515.949 lei, contravaloarea cotei de ½ parte ce se include în masa succesorală fiind de 257.974 lei şi în consecinţă s-a stabilit valoarea sultei datorate de către reclamantă, pârâţilor ca fiind egală cu 134.317,25 lei, fiecăruia dintre pârâţi revenindu-le câte 67.158,62 lei cu titlu de sultă datorată de către reclamantă.

S-au menţinut restul dispoziţiilor sentinţei atacate.

Referitor la apelul reclamantei G. E., tribunalul a reţinut că prin apel reclamanta a susţinut că în masa succesorală trebuia inclusă doar cota de ½ parte din părţile sociale, susţinând astfel că părţile sociale ar constitui bun comun al soţilor. S-a reţinut că această cerere a fost pentru prima dată formulată în apel şi, prin prisma prevederilor art. 294 C. proc.civ., este inadmisibilă.

Referitor la apelul pârâţilor s-a reţinut că potrivit raportului de expertiză efectuat în a p e l d e către ing. expert E. U., valoarea de circulaţie a casei şi terenului în litigiu este de 515.949 lei. Cum în masa succesorală intră doar cota de ½ parte din imobil, rezultă că valoarea masei în ceea ce priveşte imobilele este de 257.974 lei. Tot în cota de ½ parte intră şi autovehiculul marca Peugeot, cu nr. de înmatriculare MM – 40-G. în valoare totală de 21.320 lei, echivalentul valoric al cotei de ½ parte fiind 10.660 lei. Rezultă un total valoric al masei de împărţit de 268.634 lei (exceptând valoarea părţilor sociale pentru care, dată fiind modalitatea de soluţionare a cauzei, şi sub aspectul bunurilor incorporale, potrivit căreia starea de coproprietate între moştenitorii defunctului se menţine).

S-a apreciat că această determinare a unei noi valori a bunurilor de împărţit determină şi modificarea cuantumului sultei datorate de către reclamantă pârâţilor, care, raportat la cota lor de moştenire de 1/2 parte se ridică la nivelul sumei de 67.158,62 lei pentru fiecare în parte.

S-au menţinut dispoziţiile primei instanţe cu privire la modalitatea de partajare, avându-se în vedere că această modalitate respectă criteriile prevăzute de art. 6739 C.proc.civ. Imobilele şi autoturismul se află în posesia reclamantei, aceasta are pe fiecare bun în parte o cotă de proprietate mai M decât cea a pârâţilor, iar aceştia din urmă locuiesc în străinătate. Totodată, tribunalul a reţinut că nu s-a dovedit în nici un fel că reclamanta este lipsită de posibilitatea de plată a sultelor. Dimpotrivă, s-a constatat că pârâţii au fost de acord cu atribuirea bunurilor către reclamantă, după cum reiese din cuvântul pe fond al acestora exprimat în faţa primei instanţe.

În ceea ce priveşte eventualitatea partajării în natură a bunurilor, s-a constatat că expertul E. U., în cuprinsul lucrării sale, arată că partajarea în natură e posibilă doar cu executarea unor lucrări de construcţii şi instalaţii ceea ce, evident, implică anumite cheltuieli, rămânând mult mai convenabilă varianta de partaj aleasă de către prima instanţă.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs reclamanta G. E., solicitând modificarea deciziei în sensul de a se constata că în mod greşit instanţa de apel a stabilit valoarea cotei de ½ parte din masa succesorală la nivelul sumei de 268.634 lei, valoarea corectă fiind de 237.665,5 lei, în consecinţă valoarea sultei datorate fiind de 118.832,75 lei, invocând dispoziţiile art. 304 pct.9 C.proc.civ.

În motivarea recursului a arătat că instanţa de apel a respins cererea de includere în masa succesorală doar a cotei de ½ parte din părţile sociale a societăţii SC (...) N. PLAST SRL, deşi această cerere a fost formulată şi în faţa instanţei de fond, iar în baza art.474 C.civ. părţile sociale sunt considerate bunuri mobile prin determinarea legii, având caracterul de bunuri incorporabile deoarece nu au o existenţă materială.

Consideră că în masa succesorală intră doar cota de ½ parte din părţile sociale, cealaltă J revenindu-i reclamantei în calitate de bun comun dobândit sub durata căsătoriei.

Arată că se impune modificarea deciziei raportat la stabilirea valorii masei succesorale şi a cuantumului sultei datorate.

Susţine că în mod incorect, la calculul valorii, instanţa de apel a considerat valoarea de circulaţie a casei şi terenului din litigiu la nivelul sumei de 515.949 lei, respectiv casă şi anexe 350.781 lei şi teren la valoarea de 44.400 Euro, în echivalent în lei, în sumă de 165.168 lei; ori, prin completarea la expertiză din data de 25.06.2008, valoarea terenului a fost stabilită la 27.750 Euro. Prin urmare, susţine că valoarea masei succesorale, casă, anexe şi teren este de 227.005,5 lei, la care se adaugă cota de ½ parte din autoturism de 10.660 lei, în total 237.665,5 lei şi nu 268.634 lei, astfel că valoarea sultei datorate pârâţilor este de 118.832,75 lei, fiecărui pârât revenindu-i suma de 59.416,375 lei.

Prin întâmpinarea depusă la dosar ( f. 16 – 18 ), intimaţii au solicitat respingerea recursului.

Examinând hotărârea recurată prin prisma motivelor de recurs, Curtea reţine următoarele:

În ce priveşte critica adusă hotărârii sub aspectul includerii în întregime în masa succesorală a părţilor sociale prevăzute în Statutul Societăţii Comerciale (...) N. PLAST SRL, reclamanta pretinzând că doar cota de ½ parte trebuia cuprinsă, diferenţa de ½ parte revenindu-i recurentei, în calitate de bun comun, dobândit sub durata căsătoriei, critica este nefondată.

În faţa primei instanţe, reclamanta nu a formulat o astfel de pretenţie, astfel încât în apel nu putea fi primită, având în vedere dispoziţiile art. 294 alin.1 C.proc.civ., conform cărora în apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare în judecată şi nici nu se pot face alte cereri noi.

Câtă vreme nu s-a pretins o altă cotă, ( a se vedea concluziile scrise formulate de reclamantă, depuse la fila 318, dosar fond ), reclamanta nu poate formula pentru prima oară în apel o astfel de cerere, fără a se încălca dispoziţiile citate.

Referitor la criticile ce vizează stabilirea valorii masei succesorale şi a sultei datorată de reclamanta recurentă, Curtea le apreciază ca fiind fondate.

Astfel, prima instanţă a stabilit că în masa succesorală rămasă după defunct se cuprinde cota de ½ parte din imobilul compus din casă şi teren în suprafaţă de 370 m.p., situat în B M,(...), în valoare totală de 243.110 lei, din care în masa succesorală intră ½ parte, corespunzătoare sumei de 121.555 lei, ½ parte din autoturismul marca Peugeot 406, în valoare totală de 21.320 lei, din care în masa succesorală intră cota de ½ parte, corespunzătoare sumei de 10.660 lei.

În apel, tribunalul a încuviinţat cererea în probaţiune formulată de apelanţii intervenienţi şi a dispus completarea raportului de expertiză. Expertul E. U. a evaluat imobilul la preţul actual de circulaţie stabilind valoarea casei la 94.296 Euro, echivalentul a 350.781 lei, iar a terenului la 44.400 Euro reprezentând 165.168 lei, în total 138.696 Euro, respectiv 515.949 lei (f. 41 – 45, apel )

Instanţa de apel a avut în vedere aceste valori şi în raport de acestea a stabilit şi cuantumul sultei datorate de reclamantă intervenienţilor, fără a observa că ulterior, la obiecţiunile formulate de reclamantă (f. 55, apel ), instanţa a solicitat expertului să răspundă acestor obiecţiuni.

Prin completarea la raportul de expertiză, întocmită de expert ( f. 63, apel ), depusă la dosar la termenul din 25.06.2008, aplicând criteriile de apreciere ale pieţei din zonă, expertul a evaluat terenul aferent construcţiei la 27.750 Euro, respectiv 103.230 lei, faţă de 44.400 Euro, cât a stabilit iniţial.

Cu toate că a încuviinţat obiecţiunile formulate, tribunalul a ignorat ultima completare întocmită de expert; că este aşa, reiese din faptul că nu a înlăturat, motivat, noua evaluare a terenului efectuată la cererea instanţei, omiţând-o efectiv.

Prin urmare, critica fiind întemeiată, se va reţine valoarea terenului aferent construcţiei la 27.750 Euro, respectiv la 103.230 lei; în raport de această valoare, valoarea întregului imobil, casă şi teren, este de 454.011 lei din care în masa succesorală intră cota de ½ parte, corespunzătoare sumei de 227.005,5 lei. În consecinţă, având în vedere valoarea imobilelor, casă şi teren ce compun masa succesorală, sulta datorată de reclamantă pârâţilor intervenienţi trebuie stabilită în raport de această valoare, ţinând seama de cota de ½ parte ce se cuvine intervenienţilor din masa succesorală.

Aşadar, la suma de 227.005,5 lei se va adiţiona suma de 10.660 lei, reprezentând valoarea a ½ parte din valoarea autoturismului marca Peugeot 406, rezultând astfel valoarea masei succesorale de 237.665,5 lei.

În raport de cota lor, de ½ parte din masa succesorală, intervenienţilor le revine 118.832,75 lei, acesta fiind cuantumul sultei datorată de reclamantă, revenind fiecărui intervenient câte 59.416,37 lei.

Faţă de cele expuse, reţinând că recursul este fondat doar în aceste limite, în temeiul art. 312 alin. 1 C.proc. civ., Curtea va admite în parte recursul declarat de reclamantă şi în consecinţă va modifica în parte decizia în sensul că va stabili valoarea imobilelor ce compun masa succesorală la suma de 227.005,5 lei. Totodată, va stabili valoarea sultei datorată de reclamantă pârâţilor - intervenienţi la suma de 118.832,75 lei, revenind fiecăruia câte 59.416,37 lei.

Se vor menţine celelalte dispoziţii ale deciziei.

Fiind în culpă procesuală, în temeiul art. 274 C.proc.civ. intimaţii G. M. şi E. G. F. Â. vor fi obligaţi să plătească recurentei suma de 813 lei, cheltuieli parţiale de judecată în recurs, reprezentând onorar avocaţial ( 300 lei ), taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar ( 513 lei ), proporţional cu pretenţiile admise.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Admite în parte recursul declarat de reclamanta G. E. împotriva deciziei civile nr. 290/A din 19.11.2008 a T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş pronunţată în dosar nr(...), pe care o modifică în parte în sensul că stabileşte valoarea imobilelor ce compun masa succesorală la suma de 454.011 lei;

- Stabileşte valoarea sultei datorată de reclamantă intervenienţilor la suma de 227.005,5 lei, revenind fiecăruia câte 113.502,75 lei.

Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei.

Obligă pe intimaţii G. M. şi E. G. F. Â. să plătească recurentei suma de 813 lei, cheltuieli parţiale de judecată în recurs.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 3 aprilie 2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...)-(...) (...) (...) (...) (...)-E. (...)

GREFIER

D. E.

Red.AR

Dact.T./3ex./27.04.2009