Mostenire vacanta. Autoritate competenta in cazul dezbaterii succesorale.

Art. 652 şi art. 680 din vechiul Cod civil prevăd că, în cazul moştenirilor vacante, unic moştenitor devine statul.

Pe de o parte art. 2 alin. (5) din 514/1999 republicat, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, prevede că bunurile mobile şi imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fără moştenitori legali sau testamentari, intră, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după emiterea certificatului de vacanţă succesorală de către birourile notarilor publici, iar pe de altă parte art. 26 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 repub. privind fondul funciar prevede că terenurile situate în intravilanul localităţilor, rămase la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale, de la persoanele care au decedat şi/sau nu au moştenitori, trec în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale respective, în baza certificatului de vacanţă succesorală eliberat de notarul public.

 

Potrivit art. 91 din Legea 87/2011 de punere în aplicare a noului Cod civil, moştenirile deschise înainte de intrarea în vigoare a Codului civil sunt supuse legii existente la data deschiderii moştenirii; moştenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia.

Aşadar, dacă persoana a decedat înainte de 1 octombrie 2011, dezbaterea succesiunii ei se va face potrivit dispoziţiilor cuprinse în Codul civil de la 1864 şi a celorlalte legi in vigoare la data respectivă.

Actele nomiative sunt aplicabile după cum urmează: Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 a fost abrogată prin Ordonanţa nr. 14 din 31 ianuarie 2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi care stabileşte în primul articol că bunurile care fac obiectul succesiunilor vacante intră în proprietatea privată a statului, iar în art. 5, alin.(7) şi (8) se arată cine reprezintă statul şi cui i se comunică certificatul de vacanţă succesorală, respectiv Direcţiei Generale a Finanţelor Publice.

Ulterior, art. 26 din Legea nr. 18/1991 a fost modificat prin Legea nr. 158/2010, astfel că terenurile situate în intravilanul localităţilor, rămase la dispoziţia autorităţilor administraţiei publice locale, de la persoanele care au decedat şi/sau nu au moştenitori, trec în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale respective, în baza certificatului de vacanţă succesorală eliberat de notarul public.

Potrivit noului Cod civil, în art. 553 alin.(2) se arată că moştenirile vacante se constată prin certificat de vacanţă succesorală şi intră în domeniul privat al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, iar în art. 1136 alin. (3), dacă există indicii că moştenirea urmează a fi declarată vacantă, notarul public competent încunoştinţează şi organul care reprezintă comuna, oraşul sau, după caz, municipiul.

Intrucât normele de procedură sunt de aplicare imediată consider că, pentru dezbaterea succesiunii vacante, urmează a fi citată unitatea administrativ-teritorială de la locul situării imobilului-respectiv autoritatea administraţiei publice competente a prelua bunurile prin reprezentantul ei, conform art. 62 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001. De altfel, aceeaşi prevedere apare şi în alin. 3 al art. 75 din Legea notarilor publici şi activităţii notariale 36/1995.