Minor-curator. Parinte aflat in conflict de interese.

CURTEA DE A P E L O R A D E A

DECIZIA CIVILĂ NR 389/R/2009

Şedinţa publică din data de 4 martie 2009


Pe rol fiind soluţionarea recursului civil declarat de recurenţii pârâţi S. N. D. prin curator D. B.,domiciliată în M,(...), judeţul B, S. J. T.. în nume propriu şi în calitate de reprezentant al recurentului pârât S. J. jr ,domiciliat în M,(...), judeţul B în contradictoriu cu intimaţii reclamanţi B. N., D. J., I. D., I. J., E. E. şi I. E. jr., toţi cu domiciliul în M,(...), judeţul B împotriva deciziei civile nr. 241/A din 11 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r prin care a fost schimbată în parte sentinţa civilă nr. 428 din 2 mai 2007 pronunţată de J u d e c ă t o r i a M a r g h i t a ; având ca obiect: partaj judiciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu se prezintă nimeni.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, învederându-se instanţei că părţile prezente în şedinţa publică din 18 februarie 2009 au pus concluzii asupra recursului, consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre şi când în vederea deliberării s-a amânat pronunţarea la data de 25 februarie 2009, apoi 4 martie 2009, dată la care s-a pronunţat prezenta hotărâre, după care:

CURTEA DE APEL

DELIBERÂND:

Asupra recursului civil de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.428/2007 pronunţată de J u d e c ă t o r i a M a r g h i t a s-a admis în parte acţiunea principală înaintată de reclamanţii B. N., D. J., I. D., I. J., I. E., I. E. jr. împotriva pârâţilor S. E. Jr, S. E. T. , S. N.-D..

S-a admis în parte cererea reconvenţională formulată de către pârâţi împotriva reclamanţilor cu acelaşi obiect.

S-a dispus sistarea indiviziunii asupra imobilului situat în loc. M, Str (...), (...) 12, casă şi teren în suprafaţă de 719 mp, situat la nr top 1068/1 M, înscris în CF nr 770 M, atribuind imobilul în întregime către reclamanţi.

S-a dispus evacuarea pârâtului de rândul 2 din imobil.

S-a constatat că pârâtul de rândul 2, împreună cu fosta sa soţie decedată S. H. a efectuat următoarele investiţii la imobil: construit D. porci în valoare de 3972 lei, construit grajd în valoare de 7248 lei, construit şopron fân în valoare de 2028 lei, construit saivan în valoare de 9348 lei.

Au fost obligaţi reclamanţii la plata unei sulte de 29 620 lei în favoarea reclamanţilor.

S-a dispus întăbularea imobilului în întregime pe numele reclamanţilor în cote egale.

Prin considerentele sentinţei, se reţine, în esenţă că imobilul teren arător în întindere de 719 mp cu casă situat în localitatea M, Str.(...), (...) 12, amplasate pe nr topografic 1068/1 M, se află în coproprietatea reclamanţilor şi a pârâţilor minori S. E. jun, S. N.-D., fapt atesta de extrasul de carte funciară depus la fila 2 din dosarul cauzei.

Potrivit situaţiei din Cartea funciară nr 770 M reclamanţii au în proprietate cate de câte 1/14 părţi din imobile fiecare iar cei doi pârâţi minori cote de câte 1/14 părţi fiecare.

Potrivit probelor de la dosar: declaraţii de martori, expertiză la imobilele arătate mai sus pârâtul S. K. T., împreună cu defuncta sa soţie pe vremea când aceasta se afla în viaţă, au făcut investiţii edificând mai multe construcţii. Investiţiile efectuate, pe care instanţa le-a reţinut ca dovedite prin probe, sunt constructii coteţe porci, grajd, şopron de fân şi saivan.

Conform constatărilor expertului tehnic în construcţii din raportul de expertiză valoarea acestor investiţii este de 22 596 lei 3972 lei coteţele, 7248 lei grajdul, 2028 lei şopronul şi 9 348 lei saivanul.

Acelaşi expert a evaluat în cuprinsul raportului de expertiză că imobilele în litigiu la 40 164 lei această valoare cuprinzând şi investiţiile efectuate de pârât cu defuncta sa soţie la imobil.

Cererea părţilor de sistare a stării de indiviziune, raportată la dispoziţiile art 728 Cod civil, potrivit cărora nimeni nu poate fi silit a rămâne în indiviziune, este admisibilă. Cât priveşte modalitatea în care urmează a se face sistarea indiviziunii, atribuind imobilul la reclamanţi sau pârâţi instanţa a avut în vedere principiile statornicite de lege. Astfel dispoziţiile art 6739 Cod de procedură civilă prevăd că la formarea şi atribuirea loturilor, instanţa a ţinut seama de mărimea cotei părţi ce se cuvine fiecăreia ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari, înainte de a se cere împărţeala, au făcut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea.

În cazul de faţă respectând regulile de mai sus instanţa a reţinut că reclamanţii împreună au 12/14 părţi din imobil în timp ce pârâţii de rândul 1 şi 3 au doar 2/14 părţi din imobil. Este adevărat că pârâtul de rândul 2 a efectuat investiţii mari la imobile cu acordul implicit al celorlalţi coproprietari, numai că acesta nu este coproprietar iar textul de lege vorbeşte despre coproprietari care au făcut investiţii.

Întrucât criteriile precizate mai sus pledează în favoarea atribuirii imobilului către reclamanţi instanţa în baza art 728 Cod civil a dispus sistarea indiviziunii prin atribuirea imobilului către reclamanţi.

În temeiul dispoziţiilor art 742 Cod civil şi a art 67310 A 4 Cod de procedură civilă, reclamanţii au fost obligaţi la plata unei sulte de 29 620 lei în favoarea pârâţilor. Cuantumul sultei a fost stabilit potrivit notei de calcul a sultei întocmită la deliberare şi aflată la fila 149 din dosarul cauzei.

Cât priveşte cererea de evacuare a pârâtului din imobil în condiţiile în care imobilul a fost atribuit în întregime reclamanţilor cu plata sultei aferente, instanţa a găsit-o întemeiată şi în baza art 480 cod civil a dispus evacuarea pârâtului din imobil.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul apelant S. J. în nume propriu, în calitate de moştenitor al def. T. soţii S. H., precum şi în calitate de reprezentant legal al minorilor S. J. jr şi S. N., solicitând admiterea apelului, modificarea sentinţei atacate în sensul de a sista indiviziunea prin atribuirea imobilului către apelant şi S. J. jr şi S. N., cu obligarea sa la plata sultei corespunzătoare în favoarea intimaţilor şi întabularea dreptului de proprietate în cartea funciară.

Împotriva aceleiaşi hotărâri au declarat apel şi apelanţii B. N., D. J., I. D., I. J., I. E., I. E. jr. solicitând admiterea apelului, modificarea în parte a sentinţei atacate, în sensul admiterii în întregime a acţiunii principale formulate şi respingerea cererii reconvenţionale formulată de către pârâţii intimaţi, cu cheltuieli de judecată.

Prin decizia civilă nr. 241/A din 11 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r s-a admis ca fondat apelul civil formulat de apelanţii B. N., D. J., I. D., I. J., I. E., I. E. jr. în contradictoriu cu intimaţii S. E. jun prin curator S. H., S. E. senior ,S. N. D. prin curator D. B. împotriva sent.civ. nr.428 din 2.05.2007. pronunţată de J u d e c ă t o r i a M a r g h i t a pe care a schimbat-o în parte, în sensul că:

S-a constatat că pârâtul reclamant reconvenţional S. E. T. împreună cu fosta sa soţie decedată S. H. a efectuat următoarele investiţii la imobil: D. de porci ( 3972 lei), grajd(7248 lei) şi şopron pentru fân(2018 lei) în valoare totală de 13.248 lei.

Au fost obligaţi reclamanţii pârâţi reconvenţionali B. N., D. J., I. D., I. J., I. E., I. E. jr. la plata unei sulte de 8359,42 lei în favoarea pârâţilor reclamanţi reconvenţionali S. E. T., S. E. jr şi S. N. D..

Au fost obligaţi reclamanţii pârâţi reconvenţionali la plata sumei de 13248 lei în favoarea pârâţilor S. E. T., S. E. jr şi S. N. D..

A fost respins apelul formulat de apelantul S. E. senior în nume propriu, în calitate de moştenitor al def. S. H. şi în calitate de reprezentant legal al minorilor S. E. jr şi S. N. D. în contradictoriu cu intimaţii B. N., D. J., I. D., I. J., I. E., I. E. jr.

Au fost menţinute restul dispoziţiilor.

Din considerentele deciziei se reţine că pe seama minorilor S. J. şi S. N. D. s-a instituit curatela în temeiul disp. nr.201/2005 emisă de primarul municipiului M şi a dispoziţiei nr-.202/2005 emisă de primarul Municipiului M ( f.16,17)

Prin încheierea din 14.12.2005. instanţa de fond a reţinut că mandatul curatorilor instituiţi prin dispoziţiile sus amintite, nu produce efecte juridice, în litigiu de faţă dreptul minorilor fiind exercitat de către reprezentantul legal – părintele acestora.

Având în vedere disp .art 105 coroborat cu art 132 c.fam. respectiv 44 c.pr.civ. instanţa de apel a dispus citarea curatorilor desemnaţi pentru reprezentarea minorilor în prezentul dosar prin deciziile sus menţionate. Astfel, în speţă, tatăl minorilor S. janos T., în calitate de soţ supravieţuitor a susţinut că deţine o cotă indiviză din imobilul în litigiu solicitând, de altfel, atribuirea imobilului în natură, situaţie care este de natură să atragă o micşorare a masei de împărţit în detrimentul minorilor.

Întrucât neregularitatea invocată – necitarea curatorilor în faţa primei instanţe – a fost pricinuită de fapt tocmai de către apelantul S. E. T., acesta nu o mai poate invoca. Potrivit disp .art 108 al.4 c.pr.civ. „ nimeni nu poate invoca neregularitatea pricinuită prin propriul său fapt”.

În ceea ce priveşte constatarea edificării unor supraedificate de către apelantul S. janos T., împreună cu soţia, instanţa de apel în urma reaprecierii probelor testimoniale administrate în cauză a constatat că s-au ridicat următoarele construcţii : D. de porci, grajd şi şopron pentru fân, la valorile indicate în expertiza efectuată de către experţii D. E., F. N., B. U.. Probele testimoniale administrate în legătură cu acest aspect fiind contradictorii, tribunalul în urma aprecierii valorii fie căruia a ajuns la concluzia sus menţionată. Din cei 5 martori audiaţi în faţa instanţei, doar martorul D. N. a declarat că supraedificatele, inclusiv coteţul de porci, grajdul şi şopronul au fost edificate de către I. J..

În ceea ce priveşte atribuirea imobilului, în mod legal, instanţa de fond a dispus sistarea indiviziunii prin atribuirea imobilului în întregime către reclamanţi, ţinând seama de criteriile prevăzute prin art 673/9 c.pr.civ. şi anume mărimea cotei părţi de se cuvine fiecăruia, reclamanţii deţinând cota de 12/14 din imobil, iar pârâtul S. E. senior nefiind coindivizar asupra terenului şi casei, iar în ceea ce priveşte supraedificatele sus menţionate, valoarea acestora este inferioară faţă de valoarea imobilului.

În ceea ce priveşte modalitatea de calcul a sultei, susţinerile apelanţilor B. N., D. J., I. D., I. J., I. E., I. E. jr. sunt întemeiate. Astfel, în baza art 742 c.civ. instanţa va obliga aceşti apelanţi la plata unei sulte de 8359,42 lei în favoarea pârâţilor reclamanţi reconvenţionali S. E. jr şi S. N.. Această sumă s-a calculat după cum urmează: din valoarea imobilului( casă + investiţii + teren= de 71.764 lei s-a scăzut valoarea investiţiilor reţinute a fi executate de către S. E. T., în sumă de 13.248 lei obţinându-se diferenţa de 58.516 lei. Raportat la această diferenţă s-a calculat sulta celor doi minori care deţin cota de 2/14 părţi din imobil, revenindu-le astfel suma de 8359,42 lei.

Întrucât aşa zisele „ investiţii” – supraedificate în valoare de 13.248 lei s-au reţinut a fi efectuate de pârâtul reclamant reconvenţional S. E. T. împreună cu fosta sa soţie decedată S. H. şi faţă de modalitatea de partaj stabilită, instanţa va obliga reclamanţii pârâţi reconvenţionali la plata acestei valori în favoarea pârâţilor S. E. T., S. E. jr şi S. N. D..

Împotriva hotărârilor pronunţate în cauză pârâţii - reclamanţi reconvenţionali au formulat recurs solicitând , în principal, casarea deciziei tribunalului şi retrimiterea cauzei pentru o nouă judecare , iar în subsidiar modificarea hotărârii în sensul atribuirii imobilului în favoarea recurenţilor, cu obligarea lor la plata sultei corespunzătoare.

În motivarea cererii lor, recurenţii arată că interesele minorilor nu au fost corect reprezentate , ceea ce ar atrage casarea acesteia , capătul de cerere subsidiar nu este motivat.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Imobilul înscris în CF 770 M a reprezentat proprietatea soţilor I. J. şi M. , iar ulterior decesului lor a fost moştenit de cei 7 copii , dintre care J. , N. şi J. sunt în viaţă ( reclamanţii de rândul 1,2 şi 4) , iar cotele celorlalţi au revenit moştenitorilor, astfel: cota fiului E. se află în patrimoniul reclamantului I. E. jr , cota fiului P. revine reclamantului I. D., iar cota fiului E. revine reclamantei E. E. . Ultima cotă de 2/14 părţi a aparţinut fiului J. , decedat, a cărui fiică H. este mama pârâţilor S. E. jr şi S. N. D., respectiv şotia lui S. E. sn.

Ulterior decesului antecesoarei pârâţilor , respectiv şotiei lui S. janos sn , ceilalţi moştenitori ai proprietarilor tabulari au formulat prezenta acţiune de sistare a indiviziunii, acesteia opunându-i-se acţiunea reconvenţională a pârâţilor prin care s-a solicitat să se constate că soţii S. pe durata convieţuirii au efectuat construcţii extratabulare ce urmează a fi incluse în patrimoniul pârâţilor , astfel încât sistarea indiviziunii să se facă prin atribuire în favoarea acestora , minorii deţinând cote proprii dobândite prin moştenirea deschisă odată cu decesul mamei lor , iar şotul supravieţuitor , ca urmare a construirii acestor anexe.

În cauză, pentru minora N. D., născută la 28 august 1999 a fost numită la 1 iunie 2005 ca şi curator D. B. , iar pentru S. E. jr a fost numită d-na. S. H. .

Prin acţiunea reconvenţională şi respectiv prin poziţia adoptată în şedinţa publică din 14 decembrie 2005 , recurentul S. E. sn. a apreciat că nu se impune numirea unor curatori în prezenta cauză, tatăl având calitatea de reprezentant legal al celor doi copii.

Instanţa a luat act de această poziţie şi în continuare cei doi minori au fost reprezentaţi în proces de către tatăl lor şi de avocatul angajat în acest sens.

Instanţa de apel a citat din nou pe cei doi curatori stabiliţi de Primarul municipiului M , apreciind că există o contrarietate de interese între aceştia şi tatăl lor.

Instanţa de recurs, fiind investită să se pronunţe asupra acestei probleme a constatat că pe durata soluţionării procesului pârâtul recurent S. J. jr. a dobândit capacitate de exerciţiu restrânsa - fiind născut la 11 august 1991- iar la termenul din 5 noiembrie 2008 a precizat în fata Curţii de A p e l O r a d e a că locuieşte cu bunicii paterni şi că susţine cererea formulată de tatăl său.

În ceea ce o priveşte pe minora S. N., aceasta a fost încredinţată familiei D. N. şi B. prin Hotărârea nr. 561 din 7 mai 2001 a Comisiei Judeţene B pentru Protecţia Copilului , astfel încât, evident, există interese contrare între copil şi tatăl ei.

Instanţa care a procedat corect dispunând citarea curatorilor numiţi în cauză a fost T r i b u n a l u l B i h o r deoarece tatăl copiilor deşi a cerut atribuirea imobilului în natură, cei doi copii având împreună o cotă de 2/14 părţi din imobil , nu a făcut dovada modului în care aceştia ar plăti sulta datorată pentru cota de 2/14 părţi ce revine reclamanţilor intimaţi , ori în măsura în care contravaloarea sultei ar fi suportată de recurent şi nu de cei doi copii situaţia celor doi moştenitori nu s-ar îmbunătăţi din punct de vedere patrimonial , recurentul fiind cel căruia i-ar profita o astfel de plată .

Minorul locuieşte împreună cu părinţii săi, în timp ce sora lui are domiciliul legal la familia la care a fost încredinţată , astfel încât nici afirmaţia că recurenţii locuiesc în imobilul supus partajului nu este reală şi nici nu este de natură a determina modificarea modalităţii de partajare.

Pentru că nu se impune casarea cu trimitere nici la instanţa de fond - deoarece curatorii au fost citaţi în cauză, moment din care au luat termen în cunoştinţă – şi nici în fază de apel unde s-a reţinut că ei îi asistă şi respectiv îi reprezintă pe cei doi minori , cererea recurenţilor sub acest aspect va fi respinsă.

În ceea ce priveşte fondul cauzei ,în mod corect instanţele au reţinut că recurentul S. janos sn şi şotia lui au dobândit un drept de creanţă , ce se regăseşte în patrimoniul pârâtului - reclamant reconvenţional atât ca şi cotă proprie , cât şi ca o cotă dobândita prin moştenire, prin moştenire revenind şi celor doi copii cota corespunzătoare din valoarea investiţiilor.

Pe fondul cauzei, instanţa de recurs apreciază că în mod greşit au fost înlăturate cheltuielile reprezentând contravaloarea saivanului în valoare de 9348 lei, iar modalitatea în care s-a dispus plata sultei în favoarea recurenţilor nu este suficient de clară.

Se reţine astfel că valoarea imobilului este de 49168 lei , astfel încât fiecărui copil îi revine o sultă de 4097,33 lei , iar valoarea investiţiilor este de 22596 lei . Din această valoare recurentul S. E. sn deţine o creanţă de 11298 lei , iar defuncta S. H. deţine de asemenea în patrimoniu o creanţă egală, aceasta intrând în masa succesorală în cotă de ¼ în favoarea şotului supravieţuitor( 2824,5 lei) iar cota de ¾ în favoarea celor doi copii( 8473,5 lei) .

În urma adiţionării celor două sume minorii vor încasa fiecare câte 8334, 08 lei ( formată din cota ce revine fiecăruia din 1/14 parte din imobil ) şi 4236, 75 lei ( cota fiecăruia din dreptul de creanţă moştenit de la mama lor) în timp ce recurentului îi revine creanţa proprie de 11298 lei , la care se adaugă 2824 , 5 lei din creanţa moştenită de la şotia sa.

Aşa fiind, făcând aplicarea dispoziţiilor art. 312 pct 9 combinat cu art. 312 alin 1-3 cod procedură civilă , instanţa va admite recursul , va modifica în parte decizia , stabilind suma ce trebuie achitată în favoarea fiecăruia dintre recurenţi , prin raportare la valoarea întregului imobil deţinut de antecesorii părţilor şi preluat ca atare de stat.

Cheltuielile de judecată nu vor fi acordate întrucât nu s-a făcut dovada cuantumului acestora.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

ADMITE ca fondat recursul civil declarat de declarat de recurenţii pârâţi S. N. D. prin curator D. B.,domiciliată în M,(...), judeţul B, S. J. T.. în nume propriu şi în calitate de reprezentant al recurentului pârât S. J. jr ,domiciliat în M,(...), judeţul B în contradictoriu cu intimaţii reclamanţi B. N., D. J., I. D., I. J., E. E. şi I. E. jr., toţi cu domiciliul în M,(...), judeţul B împotriva deciziei civile nr. 241/A din 11 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r pe care o modifică în sensul că:

OBLIGĂ intimaţii reclamanţi în favoarea recurentului S. J. T.. la plata sumei de 14.122,50 lei cu titlu de despăgubiri iar în favoarea recurenţilor S. J. jr şi S. N. D. la câte 4097,33 lei cu titlu de sultă şi 4236,75 lei cu titlu de despăgubiri fiecăruia.

MENŢINE restul dispoziţiilor deciziei.

Fără cheltuieli de judecată.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 4 martie 2009.

Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier,

(...) N. (...) D. (...) U. D. J.

Red dcz D. D.

30.03.2009

Jud fond I. H.

Jud apel D. E., F. N.

Dact IC

2ex/4.04.2009

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L O R A D E A

- Secţia civilă mixtă -

completul – II/R

Dosar nr(...)

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 18 februarie 2009

PREŞEDINTE: (...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - judecător

(...) (...) - grefier

Pe rol fiind soluţionarea recursului civil declarat de recurenţii pârâţi S. N. D. prin curator D. B.,domiciliată în M,(...), judeţul B, S. J. T.. în nume propriu şi în calitate de reprezentant al recurentului pârât S. J. jr ,domiciliat în M,(...), judeţul B în contradictoriu cu intimaţii reclamanţi B. N., D. J., I. D., I. J., E. E. şi I. E. jr., toţi cu domiciliul în M,(...), judeţul B împotriva deciziei civile nr. 241/A din 11 aprilie 2008 pronunţată de T r i b u n a l u l B i h o r prin care a fost schimbată în parte sentinţa civilă nr. 428 din 2 mai 2007 pronunţată de J u d e c ă t o r i a M a r g h i t a ; având ca obiect: partaj judiciar.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de azi se prezintă avocat E. G., în reprezentarea recurenţilor pârâţi , lipsă, în baza împuternicirii avocaţiale nr. 90 din 15 octombrie 2008 emisă de B a r o u l B i h o r-Cabinet Individual şi avocat E. D., în reprezentarea intimaţilor reclamanţi, lipsă, în baza împuternicirii avocaţiale nr. 92 din 15 octombrie 2008 emisă de B a r o u l B i h o r emisă de B a r o u l B i h o r - Cabinet Individual.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, învederându-se instanţei faptul că recursul este legal timbrat cu suma de 9,5 lei taxă judiciară de timbru şi timbru judiciar în valoare de 0,15 lei, după care:

Faţă de dispoziţiile instanţei consemnate în încheierea de şedinţă anterioară, reprezentanta intimaţilor reclamanţi depune la dosar note de şedinţă în cadrul cărora a făcut precizări cu privire la starea civilă a reclamanţilor şi a indicat proprietarii tabulari ai imobilului din litigiu potrivit certificatului de moştenitor.

Nefiind alte cereri de formulat sau prob de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra recursului.

Reprezentantul recurenţilor solicită admiterea recursului, cu cheltuieli de judecată.

Reprezentanta intimaţilor reclamanţi solicită , în principal, respingerea ca nefondat a recursului , în subsidiar, admiterea în parte a recursului, în sensul atribuirii imobilului către intimaţii reclamanţi şi pârâţii minori cu achitarea unei sulte către recurentul S. E. sn, cu cheltuieli de judecată.

CURTEA DE APEL

Pentru a da posibilitate părţilor de a depune concluzii scrise şi în vederea deliberării,

DECIDE:

Amână pronunţarea la data 25 februarie 2009, cam. 39, ora 9.00

Pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

Dată în şedinţa publică din 18 februarie 2009.

Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier,

(...) N. (...) D. (...) U. D. J.

ÎNCHEIERE

Şedinţa publică din data de 25 februarie 2009

Instanţa, formată din acelaşi complet de judecată

şi pentru aceleaşi motive

DISPUNE:

Amână pronunţarea la data 4 martie 2009, cam. 39, ora 9.00

Pentru când părţile au termen în cunoştinţă.

Dată în şedinţa publică din 25 februarie 2009.

Preşedinte, Judecător, Judecător, Grefier,

(...) N. (...) D. (...) U. D. J.