Instanta competenta - Ultimul domiciliu al defunctului.

Împrejurarea că în masa succesorală se află bunuri imobile, nu este de natură să determine, prin aplicarea art. 13 C. proc. civ. competenţa instanţei în circumscripţia căreia se află nemişcătoarele, deoarece sunt imperative dispoziţiile art. 14 din acelaşi cod, care au prioritate, prevăzând competenţa instanţei ultimului domiciliu al defunctului.

 

Î.C.C.J., secţia civilă, decizia nr. 4555 din 15 iunie 2004

Reclamantul M.G. a chemat în judecată pe pârâţii B.M. şi B.A. pentru partajarea averii succesorale rămasă de pe urma defunctei M.I.

Judecătoria Bacău, prin sentinţa civilă 1074/25.02.2004, a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Oradea, în a cărei rază teritorială s-a aflat ultimul domiciliu al defunctei.

Judecătoria Oradea, prin sentinţa civilă 2793/30.04.2004, a declinat, la rândul său, competenţa în favoarea Judecătoriei Bacău, întemeindu-şi soluţia pe dispoziţiile art. 13 C. proc. civ. care indică competenţa în judecarea cererilor referitoare la un imobil la instanţa de la locul situării acestuia.

Asupra conflictului negativ de competenţă creat se reţin următoarele:

Competenţa teritorială este reglementată de C. proc. civ. în art. 5-16.

De la regula reglementată în dispoziţiile art. 5-12 C. proc. civ. există   excepţii care imprimă caracter imperativ determinării competenţei teritoriale în funcţie de obiectul acţiunii.

Obiectul acţiunii este, în speţă, partaj succesoral, care este reglementat, cât priveşte competenţa teritorială, de dispoziţiile art. 14 C. proc. civ.

Împrejurarea că în masa succesorală se află imobile, nu este de natură să contracareze, prin aplicarea art. 13 C. proc. civ., dispoziţiile imperative   ale art. 14 C. proc. civ., articol care are prioritate faţă de art. 13. O altă interpretare ar face imposibilă aplicarea art. 13 în situaţia în care, spre exemplu, în masa succesorală ar intra mai multe imobile situate în localităţi diferite.

Pentru considerentele mai sus arătate s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Oradea