Imparteala de ascendent.

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L T Â R G U M U R E Ş

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

Decizie nr. 1267/R Şedinţa publică din 21 mai 2009

Pe rol pronunţarea asupra recursului declarat de reclamantul E. T., domiciliat în com.E., sat.U.,(...), judeţul H, împotriva deciziei civile nr.167 din 19 decembrie 2008, pronunţată de T r i b u n a l u l H a r g h i t a în dosarul nr(...).

In lipsa părţilor.

Procedura completă.

N. dezbaterilor şi susţinerile părţilor au fost consemnate în încheierea şedinţei publice din 8 mai 2009, care face parte integrantă din prezenta când s-a amânat pronunţarea pe data de 14 mai 2009, iar apoi pe data de azi, când în urma deliberării s-a pronunţat prezenta decizie.


C U R T E A,


Prin sentinţa civilă nr.807 din 5 iunie 2008 a J u d e c ă t o r i e i O d o r h e i u S e c u i e s c, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul E. T., avându-se în vedere următoarele considerente:

Defuncta I. H., decedată la 10 aprilie 1967 şi defunctul I. B. (T.) junior, decedat la 29 mai 2006, au avut 6 copii.

Prin sentinţa civilă 1963 din 23 octombrie 2006 a J u d e c ă t o r i e i O d o r h e i u S e c u i e s c s-a dezbătut succesiunea defuncţilor.

Prin sentinţa nr.77/1947 a fostului Tribunal al judeţului P. defuncta I. H. a fost pusă sub curatelă şi numit curator soţul său.

La 3 martie 11961, între copii lui I. T. şi I. H. s-a încheiat un act numit „înţelegere şi împărţeală între fraţi” care nu întruneşte condiţiile de fond şi de formă pentru a fi considerat un partaj de ascendent aşa cum solicită reclamantul.

Se arată că reclamantul a invocat prevederile art.1167 alin.3 Cod civil, însă ratificarea sau executarea voluntară poate complini în cazul donaţiei viciile de formă însă nu le poate înlocui pe cele de fond. De altfel niciuna dintre părţi nu a valorificat acest act.

Prin decizia civilă 167 din 19 decembrie 2008 a T r i b u n a l u l u i H a r g h i t a s-a respins apelul declarat de reclamant şi cererea intimaţilor de obligare a apelantului la plata cheltuielilor de judecată.

În considerentele acestei hotărâri judecătoreşti s-a reţinut că prima instanţă în mod corect a reţinut că actul sub semnătură privată intitulat convenţie şi împărţire între fraţi nu întruneşte condiţiile legale ale unei împărţiri de ascendent.

S-a reţinut prevederile art.794 Cod civil arătându-se că numai părinţii pot să-şi împartă bunurile pe această cale între descendenţii lor, dar în speţa de faţă, defuncta I. H. nu şi-a putut exprima propria voinţă fiind pusă sub curatelă.

S-a reţinut că actul este semnat de descendenţi şi I. T. care era curatorul celei căreia îi aparţinea imobilul, defuncta I. H..

S-a reţinut că actul reprezintă o înţelegere între descendenţi şi soţul său proprietara imobilului neexprimându-şi în nici un sens voinţa.

Ca urmare s-a respins apelul declarat.

Prin recursul declarat, E. T. a invocat prevederile art.304 pct.7,8 şi 9 C.pr.civ., arătându-se că în mod greşit s-a soluţionat apelul declarat şi că acest înscris este doar instrumentul, fiind doar suportul material care consemnează manifestarea de voinţă a ascendentului şi nu însăşi operaţiunea juridică sau negotium juris.

Se arată că s-a respectat partajul dispus în cinci părţi între familiile intimaţilor excluzând autorul apelantului.

Se arată că se recunoaşte calitatea de curator şi reprezentant legal al soţului defunctei I. H. astfel că el în mod valabil a încheiat actul în numele şi în reprezentarea soţiei incapabile şi ca urmare se solicită admiterea recursului.

În întâmpinarea depusă se solicită respingerea recursului avându-se în vedere faptul că actul de dispoziţie nu poate fi încheiat de curator. Astfel că înscrisul în litigiu nefiind un act autentic trebuia să întrunească condiţiile de valabilitate ale testamentului olograf şi ca urmare se solicită respingerea recursului declarat.

Examinând recursul dedus judecăţii se constată că este nefondat urmând a se respinge avându-se în vedere următoarele considerente:

Instanţa de fond în sentinţa civilă 807 din 5 iunie 2008 a precizat expresis verbis condiţiile de fond şi de formă care nu au fost îndeplinite de înscrisul în litigiu pentru a fi considerat un partaj de ascendent.

Se constată că atât instanţa de fond cât şi instanţa de apel au făcut o justă aplicare a textelor legale în materie, respectiv a art.794, 795, 859, 1167 alin.3 Cod civil, şi au reţinut faptul că mama reclamantului, defuncta I. H., era proprietara imobilului în litigiu dar fiind pusă sub curatelă nu şi-a putut exprima propria voinţă.

Se constată, cu alte cuvinte că, între moştenitorii proprietarei tabular,e respectiv soţul care era şi curator şi copii acestora s-a făcut un act sub semnătură privată intitulat convenţie şi împărţire între fraţi, dar care nu îndeplineşte condiţiile legale ale unei împărţeli de ascendent cum solicită reclamantul.

Pe de altă parte, s-a reţinut corect faptul că s-a făcut o convenţie asupra unei moşteniri viitoare, în condiţiile în care proprietarul era în viaţă care, în baza art.965 Cod civil, este nulă.

De altfel se constată că I. T. senior şi-a rezervat în favoarea sa dreptul de uzufruct viager pe timpul vieţii sale fără a se face vreo referire şi la drepturile soţiei sale pusă sub curatelă şi care era de fapt şi de drept proprietara imobilului în litigiu, conservându-şi prin acest înscris un drept personal în favoarea unei moşteniri viitoare.

Concluzionând instanţa de recurs apreciază că instanţa de fond şi de apel a făcut o corectă apreciere a stării de fapt şi de drept iar hotărârea atacată este ferită de criticile aduse avându-se în vedere faptul că trecând de aspectele menţionate anterior, părţile nu au procedat la valorificarea acestuia prin înscrierea în cartea funciară.

Neînţelegerile dintre fraţi referitoare la o moştenire se pot rezolva atât pe cale amiabilă cât şi pe cale juridică nefiindu-le îngrădit liberul acces la justiţie dar înscrisul de care se prevalează reclamantul nu îndeplineşte condiţiile legale stabilite de legiuitor pentru a produce efectele juridice ale partajului de ascendent cum solicită reclamantul.

Aşa fiind se va menţine ca legală şi temeinică hotărârea atacată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul E. T., domiciliat în comuna E., sat U.,(...), judeţul H, împotriva deciziei civile nr.167 din 19 decembrie 2008 a T r i b u n a l u l u i H a r g h i t a.

Fără cheltuieli de judecată.

IREVOCABILĂ.

Pronunţată în şedinţa publică din 21 mai 2009.

PRESEDINTE JUDECĂTORI

T. E. G. E.

T. J.

GREFIER

T. T. O.

S..S.B.

Tehnored.E.S.

2 exp.

22.06.2009.

Jud.fond:N. G.R.

Jud.apel:S.E.V.-I.B.