Drept de proprietate. Succesori care nu au urmat procedura prevazuta la cap. III al Lg. 10/2001

Drept de acrescamant. Restituirea intregului imobil mostenitorilor acceptanti.

Art. 4 alin. 4 din Legea 10/2001 stabileste ca : „de cotele mostenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevazuta la cap. III profita ceilalti mostenitori ai persoanei indreptatite care au depus in termen cererea de restituire”.

Astfel, in situatia in care numai o parte dintre mostenitorii proprietarilor deposedati de stat au cerut restituirea imobilului, acesta se cuvine celor ce s-au conformat Legii nr.10 / 2001, prin efectul dreptului de acrescamant, indiferent de cotele lor succesorale. Succesorii nu dobandesc in nume propriu dreptul la restituire ci ca mostenitori ai antecesorului lor, singurul cu privire la care se pune problema functionarii dreptului de acrescamant.

Prin notificarea nr.340 din 8 iunie 2001, adresata Primariei municipiului Brasov, petentul F.L. prin mandatara sa F. Z. a solicitat restituirea in natura a imobilului situat in Brasov, compus din casa si teren, imobil ce a apartinut tatalui sau F. I. si care a fost preluat abuziv de stat in baza Decretului nr.92/1950. La data de 19 septembrie 2001, petentul F. L. a decedat, ramanand ca succesori sotia supravietuitoare F. M. si doua fiice, respectiv V. F. M. si F. Z., conform certificatului de mostenitor nr.2117/ 653/ 2001/5.

La data de 11 februarie 2002, fiica defunctului F. L. si respectiv mandatara sa din prima notificare F. Z. a formulat a doua notificare, inregistrata la executorul judecatoresc sub nr.166/2002, in calitate de succesoare a tatalui sau, prin care a solicitat restituirea imobilului situat in Brasov, str. N.S. nr. 38, compus din casa si teren, imobil aflat initial tot in proprietatea bunicului sau patern F. I. si nationalizat prin Decretul nr.92/1950. La data de 13 iunie 2002, reclamanta F. Z. a depus o precizare a notificarii sale, inregistrata sub nr.1548/2002 prin care a aratat ca solicita numai cota de 1/3 din imobil, precum si acte doveditoare ale cotei sale succesorale, anexate petitiei cu nr.44457 din aceeasi data . Din referatul intocmit cu privire la situatia imobilului ce face obiect al notificarilor mentionate rezulta ca este vorba despre acelasi bun, situat in prezent pe str. D. S. nr.10.

Ca raspuns la cele doua notificari primite de la primarie, SC RIAL SRL Brasov a emis dispozitia nr.381 din 29 septembrie 2004 prin care a admis in parte cererea reclamantei F. Z., dispunand restituirea in natura a cotei de 1/9 din imobilul aflat in administrarea sa si inscris in CF nr.9841, nr. top 2313/2, compus din 13 apartamente, dintre care 12 sunt ocupate de chiriasi si unul este liber . S-a stabilit ca notificatoarea F.Z. este persoana indreptatita numai pentru cota de 1/9 din imobil, respectiv o treime din cota de 1/3 a defunctului sau tata, celelalte doua cote de 1/9 apartinand mamei si surorii sale care nu au facut notificari.

Impotriva acestei dispozitii a formulat contestatie F. Z. si, alaturi de aceasta, celelalte doua succesoare ale petentului initial F. L., respectiv V. F. M. si F. M. Reclamantele au solicitat modificarea dispozitiei nr.381/ 2004 in sensul restituirii in natura a intregului imobil notificat.

Prin sentinta nr.191/S din 9 mai 2005, Tribunalul Brasov - Sectia civila a admis in parte contestatia, modificand dispozitia atacata in sensul restituirii cotei de 1/3 din imobil in locul cotei de 1/9 si atribuirii dreptului de folosinta asupra terenului in cota de 1/3 in loc de 1/9. Instanta de fond a retinut ca defunctul F. L., notificatorul initial, era indreptatit sa primeasca numai cota de 1/3 din imobil deoarece el era unul dintre cei trei fii succesori ai proprietarului tabular initial F. I., decedat la 12 februarie 1966 si numai el a formulat notificare, neputand profita de cotele celorlalti doi frati ai sai, care nu au renuntat la succesiunea tatalui lor ; in opinia instantei, renuntarea constituie singura ipoteza in care acesta ar fi putut beneficia de cotele fratilor sai. Instanta de fond a corectat cota retinuta in dispozitia atacata din 1/9 in 1/3 avand in vedere ca succesorii lui F. L. culeg cota antecesorului lor.

Impotriva acestei sentinte au declarat apel toate partile . Prin decizia nr.662/Ap din 17 octombrie 2005 a Curtii de Apel Brasov – Sectia civila s-a respins apelul paratei SC RIAL SRL Brasov si a fost admis apelul reclamantelor. Sentinta a fost schimbata in sensul ca s-a admis in tot contestatia reclamantelor, modificandu-se dispozitia prin restituirea intregului imobil – constructie si mentinerea dreptului special de folosinta cu privire la terenul aferent acestuia.

Instanta de apel a retinut ca, potrivit dispozitiilor art.4 alin.3 din Legea nr.10/2001, depunerea cererii echivaleaza cu acceptarea succesiunii pentru intregul imobil, respectiv notificatorul F. L. este indreptatit la restituirea intregului imobil, conform regulilor dreptului comun in materie succesorala. Astfel, partea unui succesor neacceptant profita celorlalti mostenitori acceptanti; in speta, defunctul F. L., notificator initial, beneficiaza de cotele fratilor sai, astfel ca reclamantele sunt indreptatite, ca succesoare ale lui F. L., la restituirea intregului imobil. De altfel, aceasta interpretare a fost consacrata legislativ prin introducerea alin.4 la art.4 din Legea nr.10/2001 (prin Legea nr.247/2005), text care stabileste ca: „de cotele mostenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevazuta la cap.III profita ceilalti mostenitori ai persoanei indreptatite care au depus in termen cererea de restituire”.

Apelul paratei in sensul ca numai contestatoarea F. Z. ar fi indreptatita la restituirea cotei sale din imobil a fost respins cu motivarea ca notificarea antecesorului F.L. a fost suficienta pentru restabilirea dreptului succesoarelor sale asupra intregului imobil.

Impotriva acestei decizii a declarat recurs parata SC RIAL SRL Brasov, criticand-o pentru motivul de nelegalitate prevazut de art.304 pct.9 Cod de procedura civila si sustinand, in esenta, ca defunctul F.L. nu poate culege cotele fratilor sai, iar contestatoarea F. Z., la randul ei, nu poate beneficia decat de cota proprie de 1/9. Asa fiind, dispozitia atacata, a carei mentinere o solicita recurenta, apare ca fiind corecta. Recursul este nefondat.

Din actele dosarului rezulta cu certitudine ca imobilul in litigiu a fost proprietatea tabulara a lui F. I., decedat la 12 februarie 1966. Succesiunea de pe urma lui a fost dezbatuta abia in anul 1999, cand s-a emis certificatul de mostenitor nr.173 din 25 octombrie 1999, in care apar ca succesori legali cei trei fii ai sai, respectiv F. I. jr (decedat la 23 august 1989), F. W. si F. L. De pe urma defunctului F. I. jr a ramas ca succesoare legala fiica sa R. T. Z., conform aceluiasi certificat de mostenitor .

 Prin urmare, la data intrarii in vigoare a Legii nr.10/2001, calitatea de succesori ai defunctului F. I. era deja stabilita. Dintre acesti trei succesori ai proprietarului de la care s-a nationalizat imobilul, numai F. L. a depus notificare, solicitand restituirea in natura a intregului bun. In practica judiciara creata de la intrarea in vigoare a Legii nr.10/2001 s-a conturat un punct de vedere preponderent in sensul ca, imprejurarea ca numai o parte dintre mostenitorii proprietarilor deposedati de stat au cerut restituirea imobilului are relevanta doar in sensul ca el se cuvine celor ce s-au conformat Legii nr.10/2001, prin efectul dreptului de acrescamant, indiferent de cotele lor succesorale.

O solutie juridica similara a fost adoptata de legiuitor si in materia reconstituirii dreptului de proprietate in temeiul Legii nr.18/1991 privind fondul funciar, o lege cu acelasi caracter reparator ca si Legea nr.10/2001. Aceasta rezolvare juridica a situatiilor similare aparute in practica si-a gasit consacrarea in reglementarea din art.4 alin.4, introdusa prin Legea 247/2005, cum justificat a retinut instanta de apel. Critica recurentei in sensul ca aceasta completare a legii nu exista la data emiterii dispozitiei contestate este lipsita de relevanta. La acel moment, nu putea fi acceptata alta interpretare decat aceea a inaplicabilitatii principiului unanimitatii in materie, iar noul text era in vigoare la data pronuntarii deciziei din apel, ea fiind de imediata aplicare, ca si celelalte completari si modificari aduse Legii nr.10/2001 prin Legea 247/2005.

 Imprejurarea ca, dupa declansarea procedurii administrative obligatorii notificatorul F.L. a decedat, nu mai are nici o influenta asupra dreptului sau, transmis succesorilor contestatori, de a dobandi intregul imobil pentru ca acestia nu dobandesc in nume propriu dreptul la restituire ci ca mostenitori ai antecesorului lor, singurul cu privire la care se pune problema functionarii dreptului de acrescamant. Cu alte cuvinte, contestatorii intimati dobandesc ceea ce era indreptatit antecesorul lor sa dobandeasca. Notificarea formulata de F. Z. nu are valoarea juridica pe care legea o da acestui act intrucat la momentul intrarii in vigoare a legii antecesorul sau, care era indreptatit la beneficiul legii traia si a uzat de dreptul sau. Ca urmare, formularea notificarii nu poate avea, in ceea ce-l priveste, efectul celei depuse de tatal sau privind cotele fratilor, pe care le-a cules in temeiul dreptului consacrat acum de art.4 alin.4 din lege, pentru ca nu exista aceleasi conditii. Contestatoarele recurente primesc imobilul ca succesoare dupa F. L. care, la randul sau, are drepturi asupra intregului imobil, conform celor aratate mai sus.

In consecinta, recursul a fost respins ca nefondat.

Pronuntata de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 4833 din 17 mai 2006