Donatie facuta cu scutire de raport. Calculul cotitatii disponibile.

Donatie facuta cu scutire de raport. Cerere de reductiune. Calcularea rezervei succesorale. Stabilirea valorii masei succesorale in vederea calcularii cotitatii disponibile. Calculul cotitatii disponibile. Donatia nu incalca rezerva succesorala. Repingerea cererii de reductiune

JUDECATORIA PODU TURCULUI,
SENTINTA CIVILA NR. 126/2010
Sedinta publica din 24.02.2010
Complet format din: PRESEDINTE – CRACIUN ANCA Cu participare: GREFIER – POPA ADRIANA Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect” partaj succesoral”, formulata de reclamantii A. S., F. G., I. E., C. M. prin procurator A. I. în contradictoriu cu pârâtii G.P., S. N., U. A., A. V. - decedat cu mostenitorii A. V.I., A. V. C. I.V. G..
Dezbaterile în fond au avut loc în sedinta publica din data de 17.02.2010, dezbateri consemnate în încheierea de sedinta din acea zi, încheiere ce face parte integranta din prezenta hotarâre.
INSTANTA
Deliberând asupra cauzei civile deduse judecatii constata urmatoarele:
Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 262/01.04.2008, reclamantii A. S., F. G., I. E., C. M., A. I. i-au chemat în judecata pe pârâtii A. V., G. P., S. N. si U.A. pentru ca instanta sa dispuna partajul averii succesorale ramase dupa defunctul A. V..
În motivarea în fapt a cererii reclamantii au aratat ca A. V. a decedat la data de 11.06.1997, masa succesorala se compune dintr-o casa si teren conform titlurilor de proprietate si solicita iesirea din indiviziune deoarece pârâtele au refuzat în mod constant sa se prezinte la notar pentru a dezbate mostenirea.
Cererea a fost motivata în drept pe dispozitiile art. 974 si 728 si urm Cod civil. Cererea fost introdusa în numele reclamantilor de mandatarul A. V., care i-a reprezentat si pe parcursul procesului, în baza procurilor speciale autentificate aflate la filele 28-30.
Pârâtii U.A. si A. V. au împuternicit-o pe pârâta G.P. sa îi reprezinte în cauza prin procurile de la filele 59,60. Cererea a fost legal timbrata. Pârâta G.P. a formulat si depus întâmpinare (fila 61) prin care a solicitat admiterea în parte a actiunii si atribuirea în lotul sau a suprafetelor de teren care au facut obiectul contractului de donatie cu scutire de raport încheiat între A. V. în calitate de donator si pârâta G.P. în calitate de donatar.
Fata de aceasta cerere reclamantii au solicitat (fila 63) reductiunea contractului de donatie în limitele cotitatii disponibile în cazul în care se aduce atingere rezervei succesorale.
Prin cererea de la fila 67 reclamantii au solicitat sa se introduca la masa succesorala si un numar de 1005 actiuni la SPP II Moldova care au apartinut defunctului A. V..
În cauza au fost administrate proba cu înscrisuri si cu expertize tehnice specialitatea constructii, topocadastrala si silvicultura. În cursul judecarii cauzei a decedat pârâtul A. V., la data de 30.01.2009 (certificat de deces fila 112), fiind introdusi în cauza mostenitorii acestuia, A. I. A. C. si I.G.. Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele: La data de 11.06.1997 a decedat numitul A.V. (certificat deces fila 15), cu ultimul domiciliu în comuna Vultureni, judetul Bacau. În urma decesului acestui de cuius au ramas ca mostenitori legali A. S., în calitate de sotie supravietuitoare, având o cota de 5/8 din masa succesorala (formata din 1/2 ce reprezinta cota sa legala din bunurile comune si 1/4 din restul de 1/2, adica 1/8, ce reprezinta cota sa legala din mostenire când vine în concurs cu descendentii) si A.I., F. G., I. E., C. M., A. V. (în prezent decedat, la mostenirea acestuia venind prin retransmitere, în indiviziune, A. I. A. C. si I. G.), G. P., S. N. si U. A., în calitate de descendenti de gradul I, fiecare având o cota de 3/64.
Prin contractul de donatie autentificat prin încheierea nr. 1196/31.01.1997 (fila 58) A. V. i-a donat pârâtei fiice G.P. suprafata de 1215 mp arabil, 2048 mp arabil, 2687 mp arabil, 806 mp arabil si 656 mp arabil, terenuri situate în extravilanul comunei ___, judetul Bacau, donatia fiind cu scutire de raport.
În ceea ce priveste compunerea masei succesorale si cererea reclamantilor de reductiune a liberalitatii, în cazul în care este excesiva, instanta va readuce, fictiv, la calcul si valoarea bunurilor donate de defunct fiicei G.P..
Astfel, în aceasta situatie, masa succesorala s-ar compune dintr-o casa situata în comuna V-, sat G., nr. 52, suprafata de teren de 2 ha 9812 mp cuprinsa în titlul de proprietate nr. 21650/1994 (fila 7) si 1 ha cuprinsa în titlul de proprietate nr. 23266/2002 (fila 11) si un numar de 1005 actiuni la SIF Moldova (fila 104), printre aceste bunuri figurând si suprafetele de teren donate prin contractul mentionat, valoarea totala a acestei mase fiind de 22.957,38 lei, compusa din (conform expertizelor efectuate în cauza) valoarea casei – 5424 lei, valoarea suprafetelor de teren din cele doua titluri de proprietate – 11.574,92 lei + 4.531,36 lei – si valoarea de piata a celor 1005 actiuni la SIF Moldova – o actiune valorând la data pronuntarii prezentei hotarâri 1,42 lei, conform informatiilor publice pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti.
Din aceasta valoare totala de 22.957,38 lei, pentru calculul corect al rezervei succesorale si al cotitatii disponibile, instanta retine ca jumatate se cuvine sotiei supravietuitoare A.S. ca bun propriu din comunitatea de bunuri, iar calculul rezervei se va face asupra celeilalte jumatati ramase de 11.478,69.
Rezerva sotului supravietuitor când vine la mostenire în concurs cu descendentii este de 1/8, ceea ce înseamna 1.434,83, iar rezerva descendentilor, fiind mai multi de trei, este de ? din ce ramâne dupa imputarea rezervei sotului supravietuitor, adica ? din 7/8, ceea ce înseamna 7.532,9 pentru toti descendentii, si 941,611 rezerva fiecarui descendent în parte, respectiv pe tulpina.
Cotitatea disponibila se obtine prin scaderea din valoarea masei succesorale de 11.478,69 a rezervei totale de 8.967,73 (obtinuta din adunarea rezervei sotului supravietuitor cu rezerva descendentilor), rezultatul fiind de 2.510,96.
Valoarea bunurilor donate de defunct în timpul vietii este de 2.869,064 lei, valoare obtinuta prin calcularea valorii fiecarei suprafete de teren, conform valorilor stabilite de expertul topo (fila 128). Astfel suprafetele de 1215 mp, 2048 mp, 2687 mp si 806 mp au o valoare de 0,35 lei/mp, rezultând o valoare de 2.364,6 lei, iar suprafata de 656 mp are o valoare de 0,769 lei/mp, deci 504,464 lei.
Analizând daca donatia a încalcat cotitatea disponibila, instanta retine faptul ca donatara este si ea mostenitoare rezervatara, fiind descendent de gradul I, astfel ca la valoarea cotitatii disponibile se adauga si valoarea propriei rezerve, rezultând suma de 3.452,571 lei, limita în care defunctul putea dispune prin donatie în favoarea pârâtei G.P..
Observând ca valoarea bunurilor donate, de 2.869,064 lei, se încadreaza în valoarea stabilita anterior, de 3.452,571 lei, instanta va respinge cererea reclamantilor de reductiune a donatiei ca liberalitate excesiva.
Instanta va respinge si cererea de obligare a pârâtei G. P. la raportarea la masa succesorala a donatiei, având în vedere ca aceasta este facuta cu scutire de raport. Fiind o donatie cu scutire de raport, astfel cum a fost mentionata expres vointa defunctului în cuprinsul contractului de donatie, si neîncalcând cotitatea disponibila, pârâta G.P. nu va fi nevoita sa raporteze aceasta donatie la masa succesorala, iar aceasta masa va cuprinde celelalte bunuri, mai putin suprafetele de teren donate.
Valoarea masei succesorale este de 20.088,316 lei, valoare rezultata din însumarea valorii casei de 5424 lei, valorii actiunilor de 1.427,1 lei, a suprafetelor de teren din titlul de proprietate nr. 21650/1994, mai putin cele donate, în valoare de 8.705,856 lei (11.574,92 minus 2.869,064) si a valorii suprafetei de 1 ha padure din titlul de proprietate nr. 23266/2002, de 4.531,36 lei.
Raportat la valoarea masei succesorale, valoarea cotei sotiei supravietuitoare de 5/8 este de 12.555,196 lei, iar valoarea cotei fiecarui descendent, respectiv tulpina, de 3/64 este de 941,64 lei. Pentru evaluarea masei si formarea loturilor s-a dispus potrivit art. 673/6 Cod procedura civila efectuarea unei expertize topocadastrale, a unei expertize constructii si a unei expertize specialitatea silvicultura.
Potrivit art. 728 Cod civil, instanta urmeaza a dispune iesirea partilor din starea de indiviziune si a dispune atribuirea de loturi. La atribuirea loturilor instanta va avea în vedere atât principiul împartirii în natura, cât si posesia bunurilor succesorale si optiunea partilor. Instanta va dispune potrivit art. 742 Cod civil egalizarea loturilor prin plata unor sulte.
Având în vedere dispozitiile art. 274 Cod procedura civila, va obliga reclamanta A.S, sa plateasca reclamantului A.I. suma de 1500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata, iar pe F. G., I. E., C. M. G.P., S.N., U. A. si mostenitorii lui A. V., în solidar,sa plateasca reclamantului A. I., fiecare, suma de 120 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Aceste sume datorate cu titlu de cheltuieli de judecata au fost calculate de instanta prin raportarea cotei ce se cuvine fiecarei parti din masa succesorala la cheltuielile totale de judecata efectuate de catre reclamantul A. I., cheltuieli care sunt în cuantum de 2520 de lei, reprezentând onorarii experti si onorariu avocat.
Având în vedere considerentele de fapt si de drept expuse, instanta urmeaza a dispune conform dispozitivului ce urmeaza.
PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTARASTE:
Dispune plata catre d-nul expert Dobâca Radu a onorariului expert în cuantum de 700 de lei achitat cu chitanta nr. 2210516/1/4.06.2009 (suma de 300 de lei) si cu chitanta nr. 2672341/1/8.01.2010 (suma de 400 de lei).
Admite în parte actiunea formulata de reclamantii A. S., domiciliata în comuna Vultureni, satul Godinestii de Sus, judetul Bacau, F. G., domiciliata în loc. Nicolae Balcescu, judetul Constanta, I.E., domiciliata în loc. Nicolae Balcescu, judetul Constanta, C. M., comuna Silistea, satul Muchea, judetul Braila, prin procurator A. I., domiciliat în comuna si satul Letea Veche, strada Trandafirilor, nr. 23. judetul Bacau, în contradictoriu cu pârâtii G. P., domiciliata în comuna Vultureni, judetul Bacau, S.N., domiciliata în Bucuresti, Bld. 1 Decembrie 1918, nr. 27A, bl.PM73, sc.1, ap.40, Sector 3, prin procurator A.I., U. A., domiciliata în Bucuresti, Cal.Giulesti, nr. 625, Sector 6, prin procurator G.P., A. V.(decedat) cu mostenitorii A. V. I. comuna Letea Veche, localitatea Rusi Ciutea, judetul Bacau, A. V. C-tin, comuna Letea Veche, localitatea Trecatoarea Holtului, nr. 108, judetul Bacau si I.G., domiciliata în comuna Letea Veche, localitatea Trecatoarea Holtului, nr. 108, judetul Bacau, toti mostenitorii prin procurator G.P..
Respinge cererea de reductiune a liberalitatilor. Respinge cererea de raportare a donatiei. Constata ca la data de 11.06.1997 a decedat A. V., cu ultimul domiciliu în comuna Vultureni, judetul Bacau. Constata ca au calitatea de mostenitori legali dupa acest defunct A. S., în calitate de sotie supravietuitoare, având o cota de 5/8 din masa succesorala, si A. I., F. G., I. E., C. M., A. V. (în prezent decedat, la mostenirea acestuia venind prin retransmitere, în indiviziune, A. I. A. C-ntin si I. G.), G. P., S. N. si U. A., în calitate de descendenti de gradul I, fiecare având o cota de 3/64. Constata ca masa succesorala dupa acest defunct se compune dintr-o casa situata în comuna Vultureni, sat Godinestii de Sus, nr. 52, suprafata de teren de 2 ha 2400 mp cuprinsa în titlul de proprietate nr. 21650/1994 (ramasa în urma scaderii din suprafata de 2 ha 9812 mp a suprafetei totale de 7412 mp donate pârâtei G.P., care îi apartine acesteia ca bun propriu prin efectul contractului de donatie nr. 1196/31.01.1997), 1 ha cuprinsa în titlul de proprietate nr. 23266/2002 si un numar de 1005 actiuni la SIF Moldova.
Constata ca valoarea masei succesorale este de 20.088,316 lei. Constata ca valoarea cotei de 5/8 este de 12.555,196 lei, iar valoarea cotei de 3/64 este de 941,64 lei. Dispune iesirea partilor din starea de indiviziune. Atribuie reclamantei A. S. lotul nr. 1 format din: - Terenuri curti – constructii + arabil + vii, amplasate la punctul „Acasa Godinestii de sus” cu suprafetele înscrise pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 de : S=511,00 m.p. arabil tarlaua 2 parcela 75/1, extravilan, S=546,00 m.p. arabil tarlaua 2 parcela 72, extravilan, S=593,00 m.p. arabil tarlaua 2 parcela 69, extravilan, S=415,00 m.p. curti – constructii tarlaua 2 parcela 70, iar suprafata totala atribuita obtinuta prin masurare este de : S=2.13270 m.p. si valoarea de : 1.587,98 lei, având ca vecini : la nord-Drum satesc, la est-Genes Janica, la sud-Istrate Gheorghe, la vest-Drum satesc. - 1/9 din terenul arabil extravilan înscris în titlul de proprietate nr. 21650/94 cu suprafata de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafata atribuita este de S=1.659,40 m.p. având valoarea de : 580,81 lei. - Teren arabil, amplasat la punctul „Fundatura + Pornitura” cu suprafata înscrisa pe titlul de proprietate nr. 21650/94 de 2.200,00 m.p. arabil tarlaua 53 parcela 875/8, extravilan si valoarea de: 770, 00 lei. - Teren arabil, amplasat la punctul „La Radi” cu suprafata înscrisa pe titlul de proprietate nr. 21650/94 de 1.400,00 m.p. arabil tarlaua 53 parcela 875/8, extravilan si valoarea de 490,00 lei; - Imobilul casa situata în comuna Vultureni, sat Godinestii de Sus, nr. 52, în valoare de 5424 lei. Valoarea lotului nr. 1 este de 8.852,79 lei. Atribuie reclamantului A. I. lotul nr. 2 format din: - 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafata de 14.935,00 m.p. arabil, tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafata atribuita este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei. - 1 ha padure înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 având valoarea de 4.531,36 lei. - Un numar de 1005 actiuni la SIF Moldova, în valoare de 1.427,1 lei. Valoarea lotului nr. 2 este de 6.539,27 lei. Atribuie reclamantei I. E. lotul nr. 3 format din: - 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafata de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafata este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei. Valoarea lotului nr. 3 este de 580,81 lei. Atribuie reclamantei F. G. lotul nr. 4 format din: - 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafata de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafata atribuita este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei. Valoarea lotului nr. 4 este de 580,81 lei. Atribuie pârâtei S.N. lotul nr. 5 format din: - 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafata de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafata atribuita este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei. Valoarea lotului nr. 5 este de 580,81 lei. Atribuie reclamantei C. M. lotul nr. 6 format din: - 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafata de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafata atribuita este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei. Valoarea lotului nr. 6 este de 580,81 lei. Atribuie pârâtei G. P. lotul nr. 7 format din: - Teren arabil, amplasat la punctul „Drumul Carpanului” cu suprafata înscrisa pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 de 1.800,00 m.p. arabil tarlaua 68 parcela 1125/67 si valoarea de : 630,00 lei; - 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafata de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafata atribuita este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei. Valoarea lotului nr. 7 este de 1.210,81 lei. Atribuie pârâtei U. A. lotul nr. 8 format din: - 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafata de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafata atribuita este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei. Valoarea lotului nr. 8 este de 580,81 lei. Atribuie lotul nr. 9, în indiviziune, mostenitorilor pârâtului A. V. (A. I., A. C. si I.G.), format din: - 1/9 din terenul arabil extravilan înscris pe titlul de proprietate nr. 21650/1994 cu suprafata de 14.935,00 m.p. arabil tarlaua 19 parcela 256/2, iar suprafata atribuita este de 1.659,40 m.p. având valoarea de : 580, 81 lei. Valoarea lotului nr. 9 este de 580,81 lei. Pentru egalizarea loturilor obliga partile la plata de sulte astfel: - lotul nr. 2 plateste lotului nr. 1 suma de 3.702,406 lei; - lotul nr. 2 plateste lotului nr. 3 suma de 360,83 lei; - lotul nr. 2 plateste lotului nr. 4 suma de 360,83 lei; - lotul nr. 2 plateste lotului nr. 5 suma de 360,83 lei; - lotul nr. 2 plateste lotului nr. 6 suma de 360,83 lei; - lotul nr. 2 plateste lotului nr. 8 suma de 360,83 lei; - lotul nr. 2 plateste lotului nr. 9 suma de 91,66 lei; - lotul nr. 7 plateste lotului nr. 9 suma de 269,17 lei.
Obliga reclamanta A. S. sa plateasca reclamantului A. I. suma de 1500 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata, iar pe F. G., I. E., C. M. G. P., S.N., U. A. si mostenitorii lui A. V., în solidar, sa plateasca reclamantului A. I., fiecare, suma de 120 de lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica azi, 24.02.2010. PRESEDINTE, GREFIER, CRACIUN ANCA POPA ADRIANA Red/tehnored 4 ex. C.A/P.A. 09.03.2010 Sentinta civila a ramas definitiva prin nerecurare la data de 30.03.2010.