Daca in actul constitutiv nu se prevede clauza de contiunare a activitatii societatii cu mostenitorii, acestia nu devin asociati, ci au dreptul numai la contravaloarea partilor sociale detinute de autorul lor.

CURTEA DE A P E L P I T E Ş T I

SECŢIA COMERCIALĂ ŞI DE CONTENCIOS FISCAL

DOSAR NR(...) DECIZIE NR. 12/A-C

Şedinţa publică din 19 februarie 2010

S-a luat în examinare, pentru soluţionare, apelul declarat de reclamanta E. N., domiciliată în E. H., str. (...), (...) şi D., nr.3A, judeţul V, împotriva sentinţei nr.1349 din 02 noiembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a, Secţia comercială şi contencios administrativ fiscal, în dosarul nr(...), în contradctoriu cu intimaţii- pârâţi SC E. SRL Rm.V, SC J. GRUP SRL Rm.V, H. J. şi REGISTRUL COMERŢULUI V .

La apelul nominal, făcut în şedinţa publică, au răspuns intimaţii- pârâţi SC E. SRL, SC J. GRUP COM SRL şi H. J. prin avocat N. E., în baza împuternicirii avocaţiale de la dosar, lipsind apelanta- reclamantă şi intimatul Registrul Comerţului V.

Procedura este legal îndeplinită.

Apelul este timbrat legal prin anularea timbrului judiciar în valoare de 0,30 lei, precum şi a chitanţei nr.(...)/2010, emisă de Primăria Mun.Rm.V, din care rezultă că s-a achitat taxa judiciară de timbru în sumă de 40,00 lei.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează că la dosar a fost depusă, prin serviciul registratură, taxa judiciară de timbru aferentă apelului de către apelanta- reclamantă.

Apărătorul intimaţilor- pârâţi arată că nu mai are cereri de formulat şi depune la dosar concluzii scrise.

Curtea, analizând actele şi lucrările dosarului, constată apelul în stare de judecată şi acordă cuvântul asupra acestuia.

Av-M-E., având cuvântul pentru intimaţii- pârâţi, solicită respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea sentinţei pronunţate ca fiind legală şi temeinică, pentru motivele menţionate în concluziile scrise depuse la dosar, cu cheltuieli de judecată.

 

C U R T E A

Deliberând asupra apelului de faţă :

Constată că, prin acţiunea înregistrată la 27.07.2009, reclamanta E. (...) a chemat în judecată pe pârâţii SC E. SRL Rm.V, SC J. GRUP COM SRL Rm.V, H. J., precum şi Registrul Comerţului V, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să se dispună obligarea celor două societăţi şi a administratorului acestora să procedeze la înscrierea sa în registrul părţilor sociale şi registrul comerţului a calităţii sale de succesoare a asociatului E. (...), deţinători în cadrul celor două societăţi a 416 părţi sociale, respectiv 618 părţi sociale, ca urmare a transmiterii lor prin succesiune în proprietatea reclamantei.

În motivarea acţiunii a arătat că, în calitate de unică moştenitoare legală a defunctului său soţ E. (...) a dobândit prin succesiune legală, conform certificatului de moştenitor nr.72/10.06.2008, dreptul de proprietate asupra părţilor sociale arătate anterior.

Interesul acesteia în promovarea acţiunii de faţă a fost întemeiat pe dispoziţiile art.198 alin.3 şi art.203 alin.1 din Legea nr.31/1990, în conformitate cu care calitatea de moştenitoare legală îi conferă şi calitate procesuală activă pentru a-şi apăra drepturile moştenite faţă de actele abuzive ale administratorului celor două societăţi prin refuzul de a înscrie drepturile sale în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi.

Demersul său este determinat şi de faptul că părţile sociale pot fi înstrăinate oricând unor terţe persoane, reprezentând un pericol real faţă de posibilitatea obţinerii despăgubirilor cuvenite acesteia, sume pe care în prezent pârâtul H. J. a refuzat să i le achite.

În susţinere a depus înscrisuri filele 4-47.

La data de 17 septembrie 2009, reclamanta şi-a modificat cererea introductivă precizând că nu solicită nulitatea cesiunii părţilor sociale către H. J., motivat de faptul că nu a avut loc o asemenea cesiune, ci ele au fost însuşite de pârât, în calitate de administrator, însuşire apreciată ca nelegală faţă de refuzul plăţii contravalorii părţilor sociale către succesoarea asociatului decedat.

Prin întâmpinarea formulată la 21 septembrie 2009, pârâtele SC E. SRL şi SC J. GRUP SRL au invocat în principal respingerea acţiunii pe excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, întrucât aceasta nu are o asemenea calitate şi nu justifică un interes legitim, motivat de faptul că nu a devenit niciodată asociat în societate şi nu a deţinut părţi sociale care să-i confere acest drept.

De altfel, lipsa legitimării procesuale active a reclamantei a fost statuată irevocabil prin decizia nr.705/R-C/13 august 2008, în care s-a reţinut că aceasta are doar dreptul de a pretinde valoarea părţilor sociale deţinute de soţul său.

S-a mai arătat că actul constitutiv al societăţii nu cuprinde nicio clauză de continuare a activităţii societăţii cu moştenitorii defunctului, pentru ca reclamanta să aibă posibilitatea să fie înregistrată ca asociat succesor al asociatului defunct.

În final, s-a invocat confuzia pe care reclamanta o face între calitatea de creditor, recunoscută de pârâtă, şi cea de asociat, pe care însă aceasta nu o poate pretinde.

În susţinere au depus înscrisuri filele 75-103.

T r i b u n a l u l V â l c e a – prin sentinţa nr.1349/2.11.2009 – a respins capătul de cerere privind înscrierea reclamantei în registrul părţilor sociale şi în Registrul Comerţului V, a luat act că reclamanta renunţă la capătul de cerere privind nulitatea cesiunii părţilor sociale către H. J., obligând-o la plata cheltuielilor de judecată către pârâta SC E. SRL.

Pentru a se pronunţa în sensul arătat că, potrivit actului constitutiv al SC E. SRL (filele 5-10 dosar) modificat prin actul adiţional autentificat sub nr. 1257/4 martie 2005, capitalul social al acestei societăţi este împărţit în 416 părţi sociale deţinute de autorul reclamantei E. (...) şi 10 părţi sociale deţinute de pârâtul H. J..

Din actul constitutiv al SC J. GRUP COM SRL ( filele 20-27 dosar) rezultă că din totalul de 1237 părţi sociale autorul reclamantei E. (...) a deţinut 618 părţi sociale iar pârâtul H. J. 619 părţi sociale.

La data de 4 iunie 2008 autorul reclamantei, E. (...) a decedat iar potrivit certificatului de moştenitor nr. 72 din 10 iunie 2008 părţile sociale deţinute la cele două societăţi au revenit soţiei supravieţuitoare, reclamanta din prezenta cauză.

La data de 17 iunie 2008 reclamanta a formulat o cerere către Oficiul Registrului Comerţului V prin care a solicita înscrierea sa în Registrul Comerţului în calitate de asociat al SC E. SRL în locul soţului său decedat, E. (...) întrucât a dobândit prin succesiune părţile sociale ale acestuia precum şi continuarea activităţii cu moştenitorii asociatului decedat.

Prin încheierea nr. 14.936 din 24 iunie 2008 (fila 75 dosar) judecătorul delegat a respins cererea reclamantei cu motivarea că prin actul constitutiv s-a stabilit că în caz de deces societatea poate funcţiona cu asociat unic astfel că atât timp cât prin acest act nu s-a prevăzut expres transferul calităţii de asociat prin succesiune reclamanta nu poate dobândi această calitate ci poate numai să reclame de la societate contravaloarea părţilor sociale moştenite.

Această încheiere a fost recurată de către reclamantă, cale de atac respinsă prin decizia nr.705/13 august 2008 a Curţii de A P E L P I T E Ş T I, cu motivarea că actul constitutiv nu prevede posibilitatea continuării societăţii cu succesorii asociatului decedat, ci cu asociat unic.

Prin încheierea nr. 16706 din 21 august 2008 judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului a dispus înscrierea în registru a menţiunilor din actul adiţional 6946 din 7 iulie 2008 ce prevede printre altele continuarea existenţei SC E. SRL cu unic asociat în persoana pârâtului H. J..

Şi această încheiere a fost recurată de către reclamantă, iar prin decizia nr. 965 din 17 oct. 2008 Curtea de A P E L P I T E Ş T I a respins recursul ca inadmisibil, cu motivarea că, prin decizia nr.705/R-C din 13 august 2008, s-a reţinut cu autoritate de lucru judecat că E. (...), în calitate de soţie a defunctului E. (...), asociat al S.C. E. S.R.L., are doar dreptul de a pretinde valoarea părţilor sociale deţinute de soţul său.

Potrivit art.202 alin.1-3 din Legea nr.31/1990, 1) părţile sociale pot fi transmise între asociaţi; 2) transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social; 3) în cazul dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, prevederile alin.2 nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel; în acest din urmă caz, societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat.

Potrivit art.229 alin.1 şi 2 din aceeaşi lege, societăţile cu răspundere limitată se dizolvă prin decesul unuia dintre asociaţi, când, datorită acestei cauze, numărul asociaţilor s-a redus la unul singur; se exceptează cazul când în actul constitutiv există clauză de continuare cu moştenitorii sau când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.

În speţă, art.3.3 din Actul constitutiv al S.C. E. S.R.L., prevede că „eventualele modificări de repartiţie care vor interveni ca urmare a (…) a dreptului de succesori ai asociaţilor vor fi reglementate prin acte adiţionale la prezentul act constitutiv, încheiate legal”.

Potrivit art.5 pct.5.3. societatea poate funcţiona cu asociat unic în caz de deces al unui asociat, în actul constitutiv nefiind prevăzută posibilitatea continuării societăţii cu succesorii asociatului decedat, ci cu unic asociat; art.3.3 nu conţine o clauză în sensul primei ipoteze, repartiţia de părţi sociale la care se referă în cazul decesului unui asociat neputând fi interpretată în sensul repartizării părţilor sociale către succesorii care devin astfel asociaţi.

Prin urmare, decesul unui asociat în societatea cu răspundere limitată nu transferă această calitate succesorilor legali ori testamentari, ci doar dreptul subiectiv de a pretinde contravaloarea părţilor sociale deţinute de autorul lor.

Faţă de aceste considerente instanţa de recurs a constatat că reclamanta E. (...) nu are legitimarea procesuală activă de a formula recurs împotriva încheierii judecătorului delegat, prin care s-a dispus înscrierea în registrul comerţului a menţiunilor, conform actului adiţional nr.6946 din 7.07.2008.

În ceea ce priveşte societatea comercială J. GRUP COM SRL, tribunalul a constatat că prin încheierea nr. 15100 din 24 iunie 2008 judecătorul delegat la Oficiul Registrului Comerţului V a admis cererea formulată de pârâtul H. J. privind înregistrarea menţiunii de continuare a activităţii societăţii cu unic asociat, în persoana pârâtului, sentinţă rămasă irevocabilă prin decizia nr.703/R-C/2008 a Curţii de A P E L P I T E Ş T I.

A mai reţinut instanţa de fond că reclamanta a susţinut că mai întâi ar fi trebuit ca părţile sociale transmise prin succesiune să fie înregistrate pe numele său în registrul comerţului şi în registrul părţilor sociale şi numai după plata contravalorii acestora putea fi deposedată de proprietatea părţilor sociale .

Însă, potrivit art. 229 din legea nr. 31/1990 societăţile în nume colectiv sau cu răspundere limitată se dizolvă prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociaţi, când, datorită acestor cauze, numărul asociaţilor s-a redus la unul singur, exceptând cazul când în actul constitutiv există clauză de continuare cu moştenitorii sau când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, împrejurare care nu există în cauză.

De asemenea, a reţinut instanţa de fond că potrivit art. 202 alin. 2 şi 3 din Legea nr. 31/1990 transmiterea către persoane din afara societăţii este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţi reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social. În cazul dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, prevederile alin.(2) nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel; în acest din urmă caz, societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat.

Textul alin. 3 al art. 202 prevede că transmisiunea succesorală a părţilor sociale nu este supusă condiţiei aprobării de către asociaţi conform alin. 2 al aceluiaşi articol; cu alte cuvinte proprietatea părţilor sociale s-ar transmite moştenitorilor fără nici o restricţie dacă prin actul constitutiv nu s-ar dispune altfel. În cazul în care prin actul constitutiv se dispune altfel societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat.

Or, prin expresia „dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel” legiuitorul stipulează orice altă modalitate convenţională în care părţile sociale nu ajung în proprietatea moştenitorilor; numai astfel se explică obligaţia societăţii la plata contravalorii părţilor sociale către moştenitori căci nu este de admis ca moştenitorii să deţină şi părţile sociale şi să poată pretinde şi plata contravalorii lor. Dreptul moştenitorilor la plata contravalorii părţilor sociale se naşte din lege şi el reprezintă acoperirea prejudiciului încercat prin pierderea proprietăţii părţilor sociale ale autorului.

Instanţa de fond a apreciată că dacă s-ar admite ipoteza că reclamanta deţine părţile sociale ale autorului său în cele două societăţi aceasta ar însemna că reclamanta deţine şi calitatea de asociat întrucât orice deţinător al părţilor sociale în societatea cu răspundere limitată este şi asociat în acelaşi timp, s-ar înfrânge dispoziţiile art.229 analizate mai sus, care dau dreptul asociatului rămas să continue activitatea ca unic asociat dacă nu exisă clauză de continuare a activităţii cu moştenitorii.

Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 202 şi 229 din Legea nr. 31/1990, instanţa a apreciată că acţiunea reclamantei este nejustificată.

Împotriva acestei hotărâri s-a formulat apel, în termen legal, de către reclamantă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie în sensul că:

- în mod greşit instanţa de fond a respins acţiunea sa, cu o motivare lipsită de profesionalism şi foarte confuză în sensul că aceasta, în calitate de unică succesoare, nu are dreptul de a pretinde înscrierea la Oficiul Registrului Comerţului şi Registrele de asociaţi, deoarece s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat numai dobândirea calităţii sale de creditor social privind plata contravalorii părţilor sociale. Prin aceasta, instanţa a făcut o aplicare nelegală a principiului autorităţii lucrului judecat, prin aceea că nu a observat că cererea sa are un alt obiect diferit de obiectul cererilor anterioare.

- prima instanţă a făcut o aplicare greşită a prevederilor art.198 alin.3 şi art.203 alin.1 din Legea nr.31/1990-R, omiţând să observe că înregistrarea în registrele menţionate este obligatorie şi pentru creditorii societăţilor comerciale în care, prin fraudarea legii, H. J. a devenit unic asociat în ambele societăţi comerciale în care aceasta deţine părţi sociale moştenite în urma decesului soţului său;

- în mod greşit prima instanţă a considerat că pârâtul H. J. este îndreptăţit să beneficieze de calitatea sa de asociat unic şi administrator, fără ca aceasta să fie despăgubită cu contravaloarea părţilor sociale.

- prima instanţă a dat dovadă de rea-credinţă şi ignoranţă în privinţa aplicării disp.art.132 din Legea nr.31/1990-R, în sensul că şi-a motivat soluţia pe o Hotărâre nr.1/10.06.2008 a AGA, adunare generală care a avut loc la 4 zile de la data decesului asociatului.

- în sfârşit, apelanta a arătat că interesul său nu este legat de dobândirea calităţii de asociat, ci numai de vânzarea părţilor sociale, pentru a-şi recupera contravaloarea la preţul pieţei.

În consecinţă, a solicitat admiterea apelului, schimbarea soluţiei primei instanţe şi admiterea acţiunii sale.

Prin notele de şedinţă depuse la 19.02.2010, pârâţii au solicitat respingerea apelului ca nefondat, cu motivarea că solicitarea reclamantei este, într-adevăr, inadmisibilă, nefiind posibilă înscrierea sa nici în registrul comerţului şi nici în registrul de asociaţi ai societăţii, întrucât nu are decât un drept subiectiv de a pretinde contravaloarea părţilor sociale.

Examinând apelul prin prisma criticilor aduse, în raport de probatoriul administrat şi a dispoziţiilor legale aplicabile în materie, se reţine că acesta este nefondat, pentru cele ce se vor expune în continuare.

Referitor la prima critică vizând aplicarea greşită de către instanţa de fond a dispoziţiilor art.1201 Cod civil, vizând autoritatea de lucru judecat, curtea o apreciază ca nefondată cu motivarea că judecătorul fondului a dat dezlegarea corectă cererii cu care a fost învestit, pronunţându-se asupra inadmisibilităţii solicitării apelantei-reclamante de a fi înregistrată în registrul comerţului şi în registrul de asociaţi al celor două societăţi – ca asociat-, prin faptul că, într-adevăr, aceasta nu justifică calitatea procesuală activă, aşa cum s-a statuat în litigiile purtate anterior soluţionării prezentei cauze.

Prin urmare, judecătorul fondului nu a schimbat obiectul cererii cu care a fost învestit, ci, motivându-şi soluţia de respingere a cererii reclamantei, a adus în discuţie dezlegările date de instanţe anterior soluţionării prezentei cauze, ceea ce face nejustificată critica apelantei-reclamante.

Nici susţinerea că motivarea hotărârii este lipsită de profesionalism şi confuză nu are suport legal, având în vedere dezvoltarea considerentelor în care instanţa de fond arată care au fost determinările ce au format convingerea acesteia în soluţia pronunţată.

Critica vizând încălcarea de către instanţa de fond a disp. art 198 alin 3 din Legea nr.31/1990 nu poate fi primită, întrucât, textul în discuţie, se referă numai la dreptul dat de legiuitor asociaţilor şi creditorilor de a cerceta registrul societăţii, fără a cuprinde vreo menţiune referitoare la modul de înscriere a părţilor sociale.

De asemenea, critica legată de încălcarea dispoziţiilor art.203 al.1. este nejustificată, faţă de conţinutul expres al textului care se referă numai la situaţia în care este vorba de dobândirea părţilor sociale, prin succesiune, când transmiterea, desigur, se face de plin drept de la data decesului asociatului care lasă moştenirea, dar numai pentru situaţiile în care actul constitutiv prevede continuarea activităţii societăţii cu moştenitorii defunctului, ceea ce în cauză nu s-a dovedit, dimpotrivă, cele două acte constitutive au drept clauză doar continuarea activităţii societăţilor cu asociat unic (art.9 din actul constitutiv).

Prin urmare, în mod corect, judecătorul fondului a statuat asupra faptului că, în ipoteza în care transmiterea către persoane din afara societăţii nu este permisă, societatea este obligată numai la plata părţilor sociale către succesor, conform ultimului bilanţ aprobat (a se vedea disp.art 202 al.2 şi 3. Legea nr.31/1990-R).

De subliniat că art.229 din aceeaşi reglementare legală, cuprinde şi o prevedere de excepţie,în sensul că nu se trece la dizolvarea societăţii, atunci când există clauză de continuare cu moştenitorii sau cu asociat unic.

Având în vedere clauza cuprinsă în actele constitutive ale celor două societăţi, în mod corect, a fost înregistrat în registrul comerţului actul de modificare vizând continuarea activităţii societăţilor cu asociat unic în persoana pârâtului H. J., care a dobândit calitatea de unic asociat şi administrator al societăţilor, calitate în care îi revine, desigur, obligaţia legală de a plăti apelantei-reclamante contravaloarea părţilor sociale dobândite în calitate de succesoare a defunctului asociat în cele două societăţi.

Atâta vreme cât, în urma decesului numitului E. (...), a rămas un singur asociat este logic ca adunarea generală să exprime voinţa numai a unui singur asociat, astfel că nici această critică nu este justificată.

Precizarea apelantei-reclamante legată de interesul pe care îl are în litigiile cu cele două societăţi pârâte şi persoana fizică – administrator al acestora – este firesc, această precizare neputând constitui o critică la hotărârea pronunţată de către instanţa de fond, hotărâre prin care nu i-a fost infirmat nici un moment dreptul subiectiv de a dobândi contravaloarea părţilor sociale în calitatea sa de unic moştenitor al defunctului asociat.

Ca atare, din modul în care este redactată hotărârea în cauză, nu se poate reţine critica apelantei-reclamante în sensul că instanţa ar fi înţeles că scopul acesteia ar fi acela de a ajunge asociat şi nu acela de a-şi putea valorifica contravaloarea părţilor sociale dobândite prin moştenire, atâta vreme cât din lecturarea cererii de chemare în judecată rezultă, fără dubiu, că în fapt solicitarea reclamantei este aceea de a fi înscrisă în registrul asociaţilor şi în registrul comerţului ca dobânditoare a părţilor sociale de plin drept pe data decesului asociatului în temeiul art.202 alin.3 din Legea nr.31/1990-R.

Prin urmare, în mod corect, judecătorul fondului a apreciat că apelanta-reclamantă nu are decât un drept subiectiv constând în contravaloarea părţilor sociale dobândite prin moştenire, în speţă nefiind incidentă dispoziţia art.203 alin.1 din Legea nr.31/1990-R.

Faţă de considerentele expuse, neexistând motive care să conducă la schimbarea hotărârii atacate, Curtea, în baza art.296 Cod procedură civilă, coroborat cu dispoziţiile Legii nr.31/1990-R, urmează să respingă apelul ca nefondat.

Văzând şi dispoziţiile art.274 Cod procedură civilă, urmează să oblige apelanta-reclamantă la plata sumei de 1.785 lei cheltuieli de judecată faţă de intimata-pârâtă SC E. SRL.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de reclamanta E. N., domiciliată în E. H., str. (...), (...) şi D. nr.3A, judeţul V, împotriva sentinţei nr.1349 din 2 noiembrie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l V â l c e a - Secţia comercială şi contencios administrativ fiscal, în dosarul nr(...), în contradctoriu cu intimaţii-pârâţi SC E. SRL Rm.V, cu sediul în Rm.V,(...), judeţul V, SC J. GRUP SRL Rm.V, cu sediul în Rm.V,(...), judeţul V, H. J. domiciliat în Rm.V,(...), judeţul V, şi REGISTRUL COMERŢULUI V, judeţul V.

Obligă pe apelanta-reclamantă la plata sumei de 1.785 lei, cheltuieli de judecată, către intimata-pârâtă SC E. SRL.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 19 februarie 2010, la Curtea de A P E L P I T E Ş T I – Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

Preşedinte, Judecător,

(...) E. (...) (...)

Grefier,

(...) (...)

Red.IB/24.02.2010

EM/7 ex.

Jud.fond.S.E.