Conventie inainte de dezbaterea succesiunii. Conditii de valabilitate.

Obligatie asumata de un mostenitor de a vinde imobilul dupa dezbaterea sucesiunii. Promisiune neonorata. Pronuntarea de catre instanta a unei hotarari care sa tine loc de act de vanzare-cumparare. Intabulare in cartea funciara a imobilului a hotararii.

Pe rol pronuntarea în cauza civila privind pe reclamantul N K si pe pârâtele M B, M P. E, M P. E, având ca obiect succesiune.

La apelul nominal facut în sedinta publica, cu ocazia pronuntarii, lipsesc partile.

Procedura legal îndeplinita. Dezbaterile au avut loc în sedinta publica din data de 25 iunie 2009, sustinerile si concluziile partilor fiind cuprinse în încheierea din acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta, când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru azi, 26 iunie 2009.

INSTANTA

Asupra cauzei de fata deliberând constata urmatoarele:

Prin cererea depusa în 22.12.2008, reclamantul N K le-a chemat în judecata pe pârâtele M B, M P. E, M P. E, solicitând instantei ca prin hotarârea pe care o va pronunta sa dispuna asupra urmatoarelor: masa succesorala dupa defunctul M I, decedat la data de 6 aprilie 1987, se compune din cota de 1/3 parti din imobilul înscris în CF 17 CM, top 40, 41, curte intravilan si gradina în suprafata de 1531 mp., ca unica mostenitoare a defunctului M I este M B în calitate de sotie supravietuitoare, sa se dispuna iesirea din indiviziune a pârâtilor cu privire la imobilul înscris în CF 17 CM, top 40, 41 prin atribuirea imobilului pârâtei, sa fie obligata pârâta sa încheie act apt pentru intabulare cu privire la imobilul în litigiu, iar în caz de refuz hotarârea instantei sa tina loc de act apt pentru intabulare, sa se dispuna înscrierea dreptului de proprietate în CF pe numele reclamantului.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca pârâtele M P. E si M P E si defunctul M I sunt coproprietari în cote de 1/3 parti asupra imobilului în litigiu înscris în CF 17 CM.

De cele doua pârâte surori nu se mai stie nimic, în afara de faptul ca M P I si M Borlaba le-au despagubit cu sulta pentru cota de 1/3 din imobil. M I decedat la 6.04.1987 a folosit împreuna cu sotia M B, în mod continuu, întreg imobilul.

În 20.08.2008 M B a încheiat cu reclamantul N K o promisiune bilaterala sinalagmatica de vânzare-cumparare prin care pârâta si-a asumat obligatia de a dezbate succesiunea dupa defunctul sot si partajarea imobilului, precum si sa dea act autentic pentru intabulare.

În drept a invocat art. 974 Cod procedura civila,art. 1073, 1077 Cod civil, art. 5 al. 2, art. 29 din Legea 247/2005.

A depus acte de stare civila. Extras CF, taxa de timbru de 392 lei, promisiunea sinalagmatica de vânzare-cumparare. Pârâta M B a depus întâmpinare aratând ca este de acord cu actiunea reclamantului, ca a primit de la reclamant întregul pret cu care i-a vândut imobilul.

A precizat ca este singura mostenitoare dupa defunctul sot. Pe seama pârâtelor M P. Eliesabeta si M P E a fost numit curatorul SE cu dispozitia nr. 94/19.05.2009. La interogatoriul luat curatorului în 25.05.2009 acesta a aratat ca are cunostinta despre faptul ca M I, cu banii de veteran de razboi, si-a despagubit surorile cu cota parte ce le revenea din imobilul din litigiu si ca acestea au plecat, iar în imobil au ramas sotii M I cu M B.

Instanta retine ca reclamantul are calitatea de creditor, potrivit art. 974 Cod civil fata de pârâta M B cu care a încheiat o promisiune bilaterala de vânzare cu privire la imobilul din CF 17 CM, nr. top 40, 41 compus din curte intravilan si gradina în suprafata de 163 mp.

Acest imobil, potrivit extrasului de CF depus la dosar se gaseste în proprietatea pârâtelor M P. E, M P. E si a defunctului sot al pârâtei M B, M I decedat la 6.04.1987. M I decedat la 6.04.1987 este sotul pârâtei M B si fratele celorlalte doua pârâte.

Din probele administrate constând din raspunsul la interogatoriu a curatorului, coroborat cu apararea pârâtei M B, rezulta ca defunctul M I dupa 1938 le-a despagubit pe cele doua surori cu sulta corespunzatoare cotei de câte 1/3 parte din imobilul curte intravilan si gradina din CM, înscrise în CF 17, top 40, 41. M I împreuna cu sotia B au folosit acest imobil pâna la decesul lui M I, iar pârâta B este sotia supravietuitoare a lui M I.

Instanta va constata ca aceasta pârâta M B are calitatea de mostenitor a defunctului M I decedat la 6.04.1987, iar acesta din urma a lasat la data decesului sau în compunerea masei succesorale întreg imobilul gradina si curte intravilan din CM înscris în CF 17, top 40, 41. prin despagubirea cu sulta corespunzatoare cotelor catre cele doua surori pârâte, M I a devenit singur proprietar asupra imobilului, potrivit art. 728 Cod civil, iar la rândul ei, M B în calitate de sotie supravietuitoare conform art. 1 din Legea nr. 319/1944, potrivit cu care sotul supravietuitor mosteneste averea întreaga a celuilalt sot, având în vedere ca nu sunt mostenitori acceptanti dintr-o alta clasa de mostenitori, este unica mostenitoare acceptanta a defunctului sau sot.

Pârâtele M P. E si M P. E nu si-au exercitat dreptul de optiune succesorala în termenul prevazut de art. 700 Cod civil. Pârâta M B la 20.08.2008, prin actul sub semnatura privata, promisiune sinalagmatica de vânzare cumparare i-a vândut promitentului cumparator, reclamantul din cauza, imobilul înscris în CF 17 CM, top 40, 41, compus din curte si gradina cu 163 mp din CM nr. 128 la pretul de 5000 lei achitat la aceeasi data.

In acest înscris partile au prevazut ca în cazul în care promitenta vânzatoare B M nu-si îndeplineste obligatia de a face asumata prin promisiune fata de promitentul cumparator, acesta din urma poate solicita instantei sa pronunte o sentinta care sa tina loc de act autentic de vânzare-cumparare.

În instanta aceasta pârâta a recunoscut pretentia reclamantului si a solicitat pronuntarea sentintei care sa constate intervenita vânzarea. Potrivit art. 1295 pct. 2 Cod procedura civila, în materia de vindere de imobile, drepturile care rezulta prin vânzarea perfecta între parti, nu pot a se opune mai înainte de transcriptiunea actului, unei a treia persoane care ar avea si ar fi conservat dupa lege oarecare drepturi asupra imobilului vândut.

Prin imobile, în acceptiunea legii, fac parte terenurile si constructiile pentru care conditia autenticitatii actelor este ceruta ad validitatem pentru a fi respectat principiul opozabilitatii fata de terti a înscrierilor în cartea funciara prev. de art. 20-25 din Legea 7/1996. înscrisul denumit promisiune bilaterala de vânzare cumparare nu reprezinta un contract autentic ci este o dovada a platii efectuate între parti.

Pârâta nu si-a îndeplinit obligatia de a perfecta conventia intervenita la 20.08.2008. reclamantul a facut dovada ca a cumparat imobilul din CF 17 CM top 40, 41 de la pârâta B, în sensul ca a achitat contravaloarea lui de 5000 lei potrivit înscrisului sub semnatura privata din dosar, încheiat la 20.08.2008.

Instanta va da eficienta art. 969 Cod civil, art. 1073 – 1077 Cod civil si va constata ca reclamantul este proprietarul imobilului teren si gradina intravilan din CM nr. 128, identificat cu extras CF 17 CM, top 40, 41 prin promisiunea bilaterala de vânzare-cumparare din 20.08.2008, iar prezenta hotarâre va tine loc de act de vânzare-cumparare pentru imobilul mai sus descris.

PENTRU ACESTE MOTIVE, ÎN NUMELE LEGII HOTARASTE

Admite cererea reclamantului K N cu domiciliul în B, sat, nr. împotriva pârâtilor M B cu domiciliul în com B, sat, nr. , jud. M si M P. ELSIABETA, M P. E cu ultimul domiciliu cunoscut în , nr. , jud. M, prin curator, cu domiciliul în , nr. , jud. M.

Dispune iesirea din indiviziune cu privire la imobilul înscris în CF 17 CM nr. top 40, 41 compus din curte si gradina cu 1631 mp si-l atribuie în natura, în compunerea masei succesorale a defunctului M I decedat în 6 aprilie 1987 se compune din întreg imobilul înscris în CF 17 CM nr. top 40, 41 compus din curte si gradina cu 1631 mp cu titlu drept de mostenire si iesire din indiviziune.

Constata ca pârâta M B este unica mostenitoare a acestui defunct în calitate de sotie supravietuitoare si-n aceasta calitate a încheiat în 20 august 2008 cu reclamantul o promisiune sinalagmatica de vânzare cumparare cu privire la imobilul înscris în CF 17 CM nr. top 40, 41 compus din curte si gradina cu 1631 mp.

Obliga pârâta M B sa încheie cu reclamantul act autentic de vânzare cumparare apt pentru intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului, în caz de refuz prezenta sentinta va tine loc de act apt în sensul aratat mai sus.

Intabuleaza dreptul de proprietate cu titlu drept de vânzare cumparare pe numele reclamantului în CF asupra imobilului de mai sus. Fara cheltuieli de judecata. Cu drept de apel în 15 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, azi 26 mai 2009. Presedinte, GB Grefier, DC Red. G.B/26.06.2009/tehnoredd. .D.C. 29. 06. 2009 7 exemplare