Anulare contract de donatie facuta în favoarea statului. Calitate procesuala-pasiva.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 12.02.2009 reclamantul M D solicitat în contradictoriu cu pârâtii Statul Român prin Ministerul de Finante, Consiliul Local al Municipiului Iasi si Municipiul Iasi prin Primar constatarea nulitatii absolute a contractului de donatie autentificat din 25.10.1978 la Notariatul de Stat având ca obiect terenul situat în Iasi, str. Z, precum si obligarea pârâtilor la plata cheltuielilor de judecata.

 În motivare, reclamantul a învederat în esenta ca parintii acestuia, M N si M V, au fost nevoiti sa doneze statului imobilul proprietatea acestora, teren în suprafata de 90 mp., dobândit prin act de vânzare-cumparare în anul 1947, de la numita W. Reclamantul arata ca la momentul încheierii contractului de donatie autentificat din 25.10.1978 la Notariatul de Stat, nu a existat o intentie reala de a gratifica Statul roman, parintii reclamantului fiind supusi presiunilor din acea perioada a nationalizarii, carora nu le-au putut rezista din cauza starii de necesitate în care se afla familia lor. În drept, reclamantul a invocat dispozitiile art. 966 C.civ.

În sedinta publica din data de 19.03.2009 instanta a apreciat ca cererea este scutita de plata taxei judiciare de timbru.

Pârâtul, Statul Român nu a fost reprezentat în fata instantei, însa la data de 14.04.2009 a depus, prin Serviciul registratura, întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive si exceptia lipsei calitatii de reprezentare a acestuia prin Ministerul de Finante.

Pârâtii Consiliul Local Iasi si Municipiul Iasi prin Primar nu au fost reprezentati în fata instantei, însa la data de 07.09.2009 a depus, prin Serviciul registratura, întâmpinare prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestora si exceptia prescrierii dreptului la actiune.

Instanta a administrat la solicitarea reclamantului: proba cu înscrisuri - copii ale actelor de stare civila, certificat de mostenitor, contract de vindere-cumparare autentificat din 12 mai 1947 la Notariatul de Stat, act de donatie autentificat din 25.10.1978 la Notariatul de Stat, decizia Consiliului Popular al Judetului Iasi, si cea testimoniala, fiind audiati martorii: B si S. La termenul din data de 16.04.2009 instanta, în vaza art. 137 alin. 2 C. proc. civ. uneste exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului Statului Român prin Ministerul Finantelor invocata de pârât prin întâmpinare. La termenul din data de 18.06.2009 instanta respinge exceptia lipsei calitatii de reprezentare a Statului Român prin Ministerul Finantelor Publice, ca ramasa fara obiect, având în vedere cererea introdusa prin Serviciul Registratura de catre Ministerul Finantelor Publice privind alegerea sediului procedural.

Analizând cu prioritate, conform art. 137 alin. 1 C.proc. civ., exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Statului Român, exceptie de fond, absoluta si peremptorie invocata de acest pârât, instanta retine: Promovarea oricarei actiuni în justitie presupune îndeplinirea cumulativa a trei cerinte esentiale: interes legitim, nascut, actual si personal, calitatea si capacitatea procesuala a partilor. Neîndeplinirea oricareia dintre ele paralizeaza declansarea sau continuarea actiunii civile. Instanta are în vedere, în primul rând, ca reclamantul fiind cel care initiaza cererea de chemare în judecata, conform art. 1169 C.civil trebuie sa o dovedeasca, astfel încât tot lui îi revine sarcina sa faca dovada calitatii procesuale în cauza, inclusiv cea a pârâtului, concluzie ce rezulta din art. 112 C.proc. civ., în conditiile în care legitimitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati între persoana pârâtului si subiectul pasiv al raportului juridic dedus judecatii.

Astfel, pentru a determina cine este în prezent beneficiarul contractului de donatie, instanta se va raporta nu numai la legislatia în vigoare la momentul încheierii contractului (1978), ci si la dispozitiile legale în vigoare la acest moment, deoarece efectele actuale ale unei eventuale admiteri a acestei cereri s-ar rasfrânge asupra patrimoniului beneficiarului donatiei. Potrivit legislatiei comuniste, în România, unicul titular al dreptului de proprietate socialista era Statul Român, iar bunurile ce intrau în patrimoniul acestuia intrau totodata si în patrimonial unitatilor administrativ teritoriale, nu cu titlu de drept de proprietate ci cu titlu de drept de administrare directa. Dat fiind acest mecanism juridic, participarea Statului, ca unic titular al dreptului de proprietate socialista, la perfectarea contractelor de donatie, se facea prin intermediul Consiliilor Populare.

În prezent, se face distinctie în mod expres între dreptul de proprietate publica si dreptul de proprietate privata al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale prin dispozitiile Legii nr. 213/1998 si ale Legii nr. 215/2001.

Terenul de 90 mp situat în Iasi, Str. Z ce a facut obiectul contractului de donatie, se regaseste pe raza teritoriala a Municipiului Iasi, se încadreaza în categoria bunurilor ce fac parte din domeniul public de interes local, conform art. 6 din Legea nr. 213/1998, fiind implicit în patrimoniul acestuia, motiv pentru care instanta apreciaza ca fiind întemeiate sustinerile pârâtului Statul Român, constatând ca în temeiul dispozitiilor Legii nr. 213/1998 si Legii nr. 215/2001 beneficiarul actului de donatie este în prezent Municipiul Iasi, unitatea administrativ teritoriala pe raza careia sa afla bunul donat. Pe cale de consecinta, instanta va admite exceptia invocata si va respinge actiunea formulata în contradictoriu cu acest pârât.

În raport cu exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Local Iasi si a Municipiului Iasi, invocata de catre pârâti, instanta retine urmatoarele: Conform dispozitiilor art. 21 din Legea 215/200: "Unitatile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridica deplina si patrimoniu propriu. Unitatile administrativ-teritoriale sunt titulare ale drepturilor si obligatiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat în care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în conditiile legii". Legea nr. 215/2001 face o clara distinctie între autoritati publice si unitati administrativ teritoriale, acestea din urma fiind titularele dreptului de proprietate la nivel local. Conform art. 36 alin 2 lit c: "Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;" Contractul de donatie a avut ca obiect dreptul de proprietate asupra terenului, operând pe aceasta cale un transfer al acestui drept. Astfel, analiza conditiilor de valabilitate la momentul perfectarii actului trebuie realizata în contradictoriu cu titularul dreptului de proprietate identificat conform rationamentului prezentat mai sus, respectiv unitatea administrativ teritoriala, Municipiul Iasi.

Consiliul Local este doar o autoritate deliberativa la nivel local, atributiile sale fiind exclusiv de administrare a patrimoniului unitatii administrativ teritoriale. Pe cale de consecinta, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Consiliului Local, respingând în consecinta actiunea formulata în contradictoriu cu acesta si totodata va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Municipiului Iasi, ca nefondata.

În ceea ce priveste fondul actiunii promovate de catre reclamanta în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Iasi, instanta retine:

Prin contractul de donatie autentificat din 25.10.1978 la Notariatul de Stat încheiat între parintii reclamantului în calitate de donatori pe de o parte, si Statul Român, în calitate de donatar, pe de alta parte, a fost donata acestuia din urma suprafata de 90 mp teren situat în Iasi, str. Z. Statul Român a acceptat donatia, prin decizia nr. X a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judetului Iasi (fila 7). Asa cum precizeaza reclamantul si rezulta din actele de stare civila depuse la dosar M D este unicul mostenitor al parintilor sai. Art. 801 Cod civil stipuleaza: "Donatiunea este un act de liberalitate prin care donatorul da irevocabil un lucru donatarului care-l primeste." Potrivit art. 948 pct. 4 C. civ. "Conditiile esentiale pentru validitatea unei conventii sunt: 4. o cauza licita." în timp ce art. 966 C.civ. arata ca: "Obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa, sau nelicita, nu poate avea nici un efect." Contract fiind, validitatea donatiei este examinata în raport cu îndeplinirea celor patru conditii esentiale prevazute în art. 948 Cod civil, printre care este înscrisa cea privitoare la cauza licita.

În vederea solutionarii prezentei cauze, urmeaza ca instanta sa aiba în vedere si dispozitiile art. 966 Cod civil, potrivit carora obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa sau nelicita, nu poate avea nici un efect. Cauza, în cazul contractului de donatie, cuprinde, asadar, în primul rând, vointa de a darui, "animus donandi", si apoi motivul care a hotarât pe dispunator sa faca liberalitatea, fara, însa, ca aceste elemente sa poata fi separate si examinate apoi izolat, ele formând un tot.

 În concluzie, vointa de a darui, manifestata prin actul aparent al donatiei, nu poate ea singura sa justifice o liberalitate întemeiata pe un motiv sau o cauza de natura a o vicia, de a determina donatorul la a dispune în acest sens. De altfel, instanta suprema, într-o decizie de speta, arata ca: "în situatia în care instantele judecatoresti sunt chemate a se pronunta asupra caracterului acestei conditii esentiale de validitate a contractului de donatie, acestea trebuie sa aiba în vedere, pe lânga legislatia în vigoare la data realizarii liberalitatii, împrejurarile contemporane efectuarii donatiei".

Or, în cauza, din probatoriul administrat, respectiv înscrisurile si declaratiile martorilor a rezultat ca actul de donatie a fost facut dupa instaurarea puterii comuniste, nu cu intentia de a gratifica statul român, ci fortati de presiunile si amenintarile la care erau supusi cocontractantii. Martorii au aratat fara echivoc ca proprietarii au fost obligati sa îsi doneze proprietatea, astfel ca este evident ca parintii reclamantului nu a avut intentia de a dona.

Fata de ansamblul materialului probator administrat în cauza instanta retine neîndeplinirea unei conditii esentiale pentru formarea valabila a contractului de donatie, cea a intentiei de a gratifica. Astfel, instanta retine absenta cauzei imediate a contractului de donatie, absenta sanctionata cu nulitatea absoluta a acestui act. Lipsa scopului imediat se rasfrânge si asupra celui mediat. Absenta primului face imposibila analiza în fond a celei de a doua conditii a cauzei actului, respectiv motivul determinant al donatiei

Pentru aceste motive de fapt si de drept instanta va admite actiunea formulata de catre reclamanta în contradictoriu cu Municipiul Iasi, constatând nulitatea absoluta a contractului de donatie. În temeiul art. 274 C.proc. civ raportat la art. 1169 C.civ., instanta va respinge cererea reclamantei de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecata, ca nefondata.

JUDECATORIA IASI, Dosar nr. 3147/245/2009, Sentinta civila nr. 11060 din 13/11/2009.