Anulare certificat de mostenitor. Respingere cerere de anulare a contractului de vanzare cumparare. Buna credinta.

 

Prin cererea adresată Judecătoriei Constanţa la data de 06.12.2006 şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 15011 / 2006 ( 9049 /212 / 2006 ) reclamanta CG a chemat în judecată pe pârâta CIE, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună stabilirea masei succesorale rămase de pe urma defuncţilor DM şi DL, cotele ce se cuvin părţilor în calitate de moştenitori testamentari şi partajul bunurilor succesorale rămase de pe urma defuncţilor DM şi DL prin atribuirea şi predarea efectivă a bunurilor ce se cuvin părţilor.

În fapt, reclamanta arată că la data de 31.08.2005 a decedat DM, lăsând prin testament autentic pârâtei întreaga avere mobilă sau imobilă ce se va găsi în patrimoniul său. La data de 04.05.2006 a decedat şi sora acestuia, DL, aceasta lăsând prin testament bunurile sale mobile şi imobile reclamantei,CG .Se arată de către reclamantă că la data decesului celor doi fraţi masa succesorală era compusă din imobilul, casă de locuit alcătuită din trei camere şi dependinţe cu o suprafaţă construită de 107,76 m.p. şi terenul aferent în suprafaţă de 4300 m.p. situat în localitatea Istria, solicitând atribuirea în natură a acestora.În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 650, 651, 654, 685, 689 C.civ., art. 728 – 750 C. civ, 887, 888 şi 891 C.civ.

La data de 06.02.2007 a fost depusă la dosar întâmpinare şi cerere reconvenţională din partea pârâtei CIE Prin întâmpinare, pârâta CIE a solicitat respingerea acţiunii, în modalitatea arătată de către reclamantă. Pe cale reconvenţională a solicitat stabilirea masei succesorale rămase de pe urma defuncţilor DM şi DL, stabilirea calităţii de unic moştenitor testamentar a pârâtei CIE faţă de succesiunea defunctului DM şi încetarea stării de indiviziune existente între părţi prin atribuirea în natură către pârâtă a cotei de 1/ 2 din bunurile succesorale.Prin încheierea de şedinţă din data de 20.03.2007 instanţa a dispus conexarea la dosarul cu nr. 15011 / 2006 ( 9049 /212 / 2006 ) al Judecătoriei Constanţa a dosarului cu nr. 831/ 212 / 2007.

În acest dosar, reclamanta CIE a chemat în judecată pe pârâtaCG, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună:- stabilirea bunurilor care alcătuiesc masa succesorală a defunctului DM,- stabilirea calităţii de legatar universal a reclamantei- anularea certificatului de moştenitor nr. 430 emis la data de 08.11.2005 de către B.N.P. DG şi a actelor juridice subsecvente acestuia.

- obligarea pârâtei la restituirea către reclamantă a tuturor bunurilor succesorale în cota ce se cuvine acesteia

- încetarea stării de indiviziune prin atribuirea în natură a cotei care se cuvine reclamantei din bunurile preluate fără drept de către pârâtă.

- obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cauză.În motivarea acestei cereri, CIE a arătat că a fost instituită legatară universală a defunctului DM prin testamentul autentificat sub nr. 11310 la B.N.P.BC .Se arată de către CIE că după decesul lui DM sora sa, DL, a obţinut la B.N.P. DG dezbaterea succesiunii de pe urma defunctului şi eliberarea certificatului de moştenitor cu nr. 430 / 08.11.2005 prin care i se recunoştea calitatea de unic moştenitor de pe urma defunctului şi i se atribuia întreaga masă succesorală rămasă de pe urma defunctului DM, compusă din: imobil situat în comuna Istria,, terenul în suprafaţă de 5,45400 ha situat în extravilanul comunei Istria şi terenul în suprafaţă de 4,5500 ha, situat în extravilanul comunei Istria.

La termenul din 30.10.2007 în dosarul cu nr. 15011 / 2006 ( 9049 /212 / 2006 ) al Judecătoriei Constanţa pârâta - reclamantă CIE a formulat cerere de completare a cererii reconvenţionale, solicitând, prin raportare la capătul de cerere privind anularea certificatului de moştenitor cu nr. 430 / 08.11.2005 şi a actelor subsecvente, introducerea în cauză, în calitate de pârâtă, a numitei PL, solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu aceasta să se dispună anularea contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1018 din data de 09.03.2006, ca act subsecvent încheiat în baza certificatului de moştenitor nr. 430 din data de 08.11.2005.În motivarea acestei cereri pârâta – reclamantă a arătat că defuncţii fraţii DM şi DL au dobândit de pe urma tatălui lor dreptul de proprietate asupra a două terenuri situate în extravilanul comunei Istria, în suprafaţă de 5,45 ha şi 4.55 ha, fiecare având o cotă indiviză de 1 / 2 din aceste imobile.

Se arată că, deşi defunctul DM a instituit legatar universal pe CIE, sora sa, defuncta DL a înstrăinat suprafaţa de 4,55 ha prin contractul de vânzare- cumpărare pârâtei PL .Prin încheierea de şedinţă din data de 13.10.2008 s-a dispus disjungerea capetelor de cerere având ca obiect anularea certificatului de moştenitor nr. 430/ 08.11.2005 emis de B.N.P. DG şi a contractului de vânzare –cumpărare autentificat sub nr. 1018 din data de 09.03.2006.Ca efect al disjungerii pe rolul Judecătoriei Constanţa a fost înregistrat dosarul cu nr. 23792 / 212 / 2008, având ca părţi pe reclamanta CIE şi ca pârâte pe CG şi PL .Instanţa a încuviinţat părţilor, în temeiul dispoziţiilor art. 167 C.p. civ. administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

La data de 31.08.2005 a decedat defunctul DM .Din analiza testamentului autentificat sub nr. 11310 din 19.11.1996 la B.N.P.BC, instanţa reţine că acesta instituise ca legatar universal pe reclamanta CIE, la decesul său aceasteia revenindu- i toate bunurile mobile şi imobile existente în patrimoniul testatorului.După decesul fratelui său, DL s-a adresat cu o cerere B.N.P. DG, solicitând eliberarea certificatului care să-i ateste calitatea de moştenitor al numitului DM .În baza înscrisurilor depuse la biroul notarial de către DL B.N.P. DG a eliberat certificatul de moştenitor cu nr. 430 / 08.11.2005, prin care s-a stabilit că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului DM este compusă din: dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 3 / 6 din imobilul situat în Istria,, compus din locuinţă cu trei camere şi dependinţe în suprafaţă construită de 107,76 m.p., anexe gospodăreşti şi suprafaţa de 4300 m.p ( 4098.52 m.p. din măsurători ); dreptul de proprietate asupra cotei indivize de 3 / 6 din terenul în suprafaţă de 5,4500 ha, situat în extravilanul comunei Istria; dreptul d proprietate asupra cotei indivize de 3 / 6 din terenul în suprafaţă de 4,5500 ha, situat în extravilanul comunei Istria.Prin acelaşi certificat de moştenitor s-a stabilit că întreaga masă succesorală rămasă de pe urma defunctului DM revine numitei, sora defunctului, în calitatea acesteia de moştenitor legal acceptant al succesiunii.În baza acestui certificat de moştenitor, DL a încheiat cu pârâta PL contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1018 / 09.03.2006, înstrăinându-i acesteia din urmă terenul în suprafaţă de 4,55 ha situat în extravilanul comunei Istria, judeţul Constanţa.La întocmirea acestui contract vânzătoarea şi-a justificat calitatea de proprietar al terenului ce făcea obiectul înstrăinării prin titlul de proprietate nr. 18280 / 12.07.1995 eliberat de Comisia Judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Constanţa şi certificatele de moştenitor nr. 279/ 12.10.2004 şi 430 / 08.11.2005 eliberate de B.N.P.DG .

Potrivit art. 650 C. civ. succesiunea se deferă prin lege sau după voinţa omului, prin testament.Pornind de la dispoziţiile acestui text de lege, s-a statuat că succesiunea este legală atunci când transmiterea patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii la persoanele, în ordinea şi cotele determinate de lege şi testamentară atunci când defunctul a lăsat un testament prin care a statuat cu privire la bunurile sale pentru cauză de moarte.În cazul în care defunctul a lăsat un testament prin care instituie legatar universal, natura succesiunii urmează să fie testamentară, cu excepţia cazului în care defunctul ar fi avut moştenitori rezervatari ( descendenţi şi părinţi ), care să culeagă rezerva stabilită de lege în favoarea lor împotriva voinţei defunctului.Potrivit art. 88 din Legea 36 / 1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti anularea acestuia şi stabilirea drepturilor lor, conform legii. Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul de moştenitor face dovada deplină în privinţa calităţii de moştenitor şi a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecărui moştenitor în parte.

În cauză, instanţa reţine că reclamanta CIE este îndreptăţită să solicite anularea certificatului de moştenitor cu nr. 430/ 08.11.2005 eliberat de B.N.P.DG, întrucât prin eliberarea acestuia au fost nesocotite drepturile sale succesorale ce decurg din testamentul autentic nr. 11310 din 19.11.1996 încheiat la B.N.P.BC .Astfel, instituirea reclamantei în calitate de legatar universal al defunctului DMvalorează excluderea indirectă a numitei DL de la succesiunea lăsată de defunct, aceasta nejustificând calitatea de succesor al fratelui său din moment ce defunctul a înţeles să facă o liberalitate pentru cauză de moarte.

În cauză, nu se justifică nici coexistenţa moştenirii legale cu cea testamentară, sora defunctului, DL nefiind moştenitor rezervatar.Constatând că DL nu justifică vreun drept succesoral la succesiunea rămasă de pe urma fratelui său, instanţa urmează să constate că certificatul de moştenitor cu nr. 430/ 08.11.2005 eliberat de B.N.P. DG a fost eliberat cu încălcarea regulilor stabilite de art. 650 şi urm. C.civ., motiv pentru care urmează să dispună anularea acestuia.

În ceea ce priveşte anularea actului juridic subsecvent certificatului de moştenitor cu nr. 430/ 08.11.2005 eliberat de B.N.P. DG, respectiv a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 11310 din 19.11.1996 la B.N.P. BC instanţa reţine următoarele :Potrivit principiului « resolutio iure dantis, resolvitur ius accipientis » anularea unui act juridic iniţial atrage anularea actului juridic subsecvent datorită legăturii juridice existente între acestea.

Acest principiu al efectelor nulităţii este o consecinţă a principiului potrivit căruia nimeni nu poate transmite mai mult decât are în propriul patrimoniu ( nemo plus iure ad alium transfere potest ).În anumite împrejurări, pentru diferite raţiuni, se admite că de la aplicarea acestui principiu există o serie de excepţii, acestea justificându-se fie în ideea ocrotirii bunei –credinţe a subdobânditorului unui bun cu titlu oneros, fie în ideea asigurării stabilităţii circuitului civil.Una dintre aceste excepţii de la aplicarea regulii sus enunţate, instanţa apreciază că este şi aplicarea teoriei moştenitorului aparent, teorie potrivit căreia actul încheiat de către o terţă persoană cu o persoană a cărei calitate de moştenitor a fost ulterior desfiinţată se menţine dacă este un act cu titlu particular, oneros iar terţul a fost de bună credinţă, încheind actul cu eroarea comună şi invincibilă că tratează cu adevăratul moştenitor.Buna credinţă a terţului dobânditor se prezumă, cel care invocă reaua credinţă a acestuia urmând să producă dovezi în acest sens.În cauza dedusă judecăţii condiţiile acestei excepţii sunt întrunite, pârâta încheiind un act juridic cu titlu particular şi oneros, fiind în eroare cu privire la calitatea de unic proprietar a numitei DL, credinţa că tratează cu proprietarul unic al terenului în suprafaţă de 4,55 ha fiindu –i întărită de certificatul de moştenitor cu nr. 430 / 08.11.2005 eliberat de B.N.P. DG cu care vânzătoarea şi –a legitimat calitatea.Susţinerile reclamantei potrivit cărora nu se poate reţine buna credinţă a pârâtei Priscoveanu întrucât aceasta ar fi trebuit să depună minime diligenţe pentru a identifica vreun succesibil al defunctului DM pot fi reţinute, simplele afirmaţii ale acesteia nefiind de natură să răstoarne prezumţia relativă cu privire la buna credinţă, instituită de art. 1898 C. civ.În plus, prezentarea de către vânzătoare a unui certificat de moştenitor au întărit credinţa cumpărătoarei că tratează cu unicul proprietar, diligenţele în vederea identificării unor eventuali succesibili nefiind justificate.

Invocarea notorietăţii de către reclamantă pentru a dovedi faptul că pârâta Prîscoveanu ar fi trebuit să ştie despre desemnarea reclamantei în calitate de legatară universală nu este suficientă pentru a dovedi reaua credinţă a pârâtei Prîscoveanu, atâta timp cât din nici o probă administrată în cauză nu rezultă cunoaşterea de către pârâtă a calităţii de moştenitor testamentar a reclamantei.

Pentru aceste considerente, şi făcând aplicarea principiilor ocrotirii bunei credinţe a terţului dobânditor precum şi a securităţii raporturilor juridice civile, instanţa urmează să respingă ca neîntemeiat capătul de cerere privind anularea actului juridic subsecvent, respectiv a contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 11310 din 19.11.1996 la B.N.P. BC .Având în vedere soluţia pronunţată cu privire la capătul de cerere privind anularea contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 11310 din 19.11.1996 la B.N.P. BC, instanţa, în conformitate cu prevederile art. 274 C.p. civ. urmează să dispună obligarea reclamantei la plata către pârâta PL a cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză.