Anulare certificat de mostenitor. Prescriptia dreptului la actiune

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Radauti la data de 12.05.2008 reclamantul C.P. l-a chemat în judecata pe pârâtul B.P. solicitând ca, prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea partiala a certificatului de mostenitor nr. 59 din 25.03.2005 cu privire la imobilele constând într-o casa de locuit de 48 mp, o bucatarie de vara în suprafata de 28 mp, un grajd de 28 mp, anexe, precum si terenul aferent, bunuri ramase dupa defuncta B.T., decedata la data de 7.11.2004, în sensul ca pârâtului îi revine cota de parti indivize din bunurile mentionate si nu cota de 1/1 cum s-a prevazut în certificat. A solicitat, de asemenea, iesirea din indiviziune cu privire la aceste imobile si atribuirea lor în lotul sau, al reclamantului, cu egalizarea loturilor prin sulta.

În motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca la data de 17.11.2004 a decedat B.T., cu care a fost în relatii de concubinaj peste 40 de ani, perioada în care, fiind amândoi saraci, au primit suprafata de 5 ari teren de la numitul G.A. de pomana. Gospodaria descrisa în petitul actiunii a fost ridicata de el împreuna cu defuncta. Precizeaza ca defuncta, a avut mai multi copii, dar care i-au predecedat, pârâtul ramânând singurul copil în viata care, însa, de mult timp este plecat la tatal sau în Ucraina. Desi cunostea foarte bine ca cei doi concubini au avut contributii egale la dobândirea acestor imobile, imediat dupa decesul lui B.T., pârâtul a obtinut certificatul de mostenitor nr. 59 din 25.03.2005, declarându-se ca unic mostenitor, însa prin sentinta civila nr. 1879/2007 a Judecatoriei Radauti, definitiva si irevocabila, s-a constatat ca el, reclamantul, si pârâtul au un drept de coproprietate asupra imobilelor identificate în certificatul de mostenitor contestat în cote de fiecare.

Pârâtul, prin întâmpinarea depusa la dosar, a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat, dedusa în prezenta cauza din sentinta civila nr. 1961/30.06.2005 a Judecatoriei Radauti si exceptia prescriptiei actiunii. Prin sentinta civila nr. 4388 din 3.11.2008, Judecatoria Radauti a admis în parte actiunea si a dispus anularea partiala a certificatului de mostenitor nr. 59 din 25.03.2005 cu privire la imobilele constând în casa de locuit de 48 mp, o bucatarie de vara în suprafata de 28 mp, un grajd de 28 mp, anexe, precum si terenul aferent, bunuri ramase dupa defuncta B.T., decedata la data de 7.11.2004, în sensul ca pârâtului îi revine cota de parti indivize si nu cota de 1/1 cum s-a prevazut în certificat. Capatul de cerere privind iesirea din indiviziune a fost disjuns. Pentru a hotarî astfel, prima instanta a retinut, în esenta, ca prin sentinta civila nr. 1879 din 21.05.2007 a Judecatoriei Radauti, definitiva si irevocabila, s-a constatat ca partile din prezentul litigiu, au un drept de coproprietate asupra imobilelor constând în casa, grajd si bucatarie, situate în com. Brodina, pe terenul în suprafata de 512 mp, în cote de câte fiecare.

Împotriva acestei sentinte a declarat apel pârâtul B.I., prin care a reiterat exceptiile autoritatii de lucru judecat si prescriptiei actiunii si a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active. Tribunalul Suceava, prin decizia civila nr. 97 din 3.03.2009, a admis apelul si a schimbat în parte sentinta în sensul ca a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active, si, în consecinta, a respins actiunea ca fiind introdusa de o persoana lipsita de calitate procesuala activa.

Curtea de Apel Suceava, prin decizia civila nr. 125 din 5.05.2009, a admis recursul declarat de reclamant împotriva hotarârii tribunalului, pe care a casat-o, cu trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante, retinând în motivare ca instanta de apel a solutionat cauza pe o exceptie care nu este data, situatie care echivaleaza cu solutionarea cauzei fara a intra în cercetarea fondului. Tribunalul Suceava, în rejudecare, prin decizia civila nr. 273 din 8.09.2009 a respins apelul declarat de pârât ca nefondat, cu obligarea acestuia la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Pentru a hotarî astfel instanta de apel a retinut ca nu este data în cauza exceptia autoritatii de lucru judecat în raport de sentinta civila nr. 2039/2005 a Judecatoriei Radauti, definitiva si irevocabila, prin care actiunea reclamantului C.P. a fost respinsa pentru lipsa calitatii procesuale active pe motiv ca nu are calitatea de mostenitor dupa defuncta B.T., întrucât în prezentul litigiu reclamantul a solicitat anularea în parte a aceluiasi certificat de mostenitor pe un alt motiv, întemeiat pe dreptul sau de proprietate în cota de 1/2 parti indivize din bunurile imobile ce compun masa succesorala, bunuri dobândite în timpul relatiilor sale de concubinaj cu defuncta.

A retinut instanta de apel ca reclamantul nu are calitatea de mostenitor dupa defuncta B.T., astfel ca actiunea sa prin care contesta cuprinderea în masa succesorala ramasa dupa defuncta a unui bun, proprietatea sa exclusiva, este guvernata de regulile aplicabile actiunii reale, care este imprescriptibila din punct de vedere extinctiv. Prin urmare, conchide instanta de apel, în mod corect a fost respinsa exceptia privind prescriptia dreptului material la actiune al reclamantului. Împotriva acestei hotarâri a declarat recurs pârâtul B.I., în motivarea caruia a aratat ca legea nu distinge în ceea ce priveste prescriptia dreptului la actiune în anularea certificatului de mostenitor între mostenitori si persoanele vatamate într-un interes legitim, ci pentru toti dreptul de a introduce actiune pentru anularea unui certificat de mostenitor se prescrie în termen de 3 ani, care curge de la data emiterii actului mentionat. Astfel, apreciaza pârâtul recurent, eronat instanta de apel a respins apelul pe motiv ca actiunea reclamantului este guvernata de regulile aplicabile actiunii reale, care este imprescriptibila. În drept, au fost invocate dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila.

Examinând recursul, prin prisma motivelor formulate, ce vizeaza dispozitiile 304 pct. 9 Cod procedura civila, a actelor si lucrarilor dosarului, Curtea constata ca acesta este nefondat, pentru urmatoarele considerente. Orice persoana care se considera vatamata în drepturile sale prin mentiunile cuprinse în certificatul de mostenitor poate cere anularea acestuia.

Mostenitorul sau mostenitorii participanti la procedura succesorala notariala nu pot cere anularea decât daca fac dovada unui viciu de consimtamânt sau a unui motiv de nulitate absoluta (frauda la lege, cauza ilicita, obiect ilicit etc.). Fara a se confunda cu un contract, certificatul de mostenitor este totusi rezultatul unui acord între mostenitorii participanti la procedura succesorala notariala necontencioasa. Ori, acest acord trebuie sa fie neafectat de vicii de consimtamânt sau cauze de nulitate absoluta. Mostenitorilor participanti la procedura succesorala notariala nu li se permite asadar sa faca "dovada contrara" mentiunilor cuprinse în certificatul de mostenitor, fata de ei acest act având o forta probanta deplina.

Actiunea mostenitorilor pentru anularea certificatului de mostenitor pentru vicii de consimtamânt este supusa termenului de prescriptie de 3 ani prevazut de art. 3 al. 1 din Decretul nr. 167/1958, care începe sa curga dupa distinctiile prevazute la art. 9 din actul normativ mentionat.

Fata de terti însa certificatul de mostenitor nu are decât o forta probanta relativa, mentiunile sale putând fi combatute prin orice mijloc de dovada admis de lege. Astfel, pot cere anularea certificatului de mostenitor persoanele straine de mostenire care au drepturi proprii asupra bunurilor incluse în certificatul de mostenitor ca facând parte din masa succesorala. Cum, în speta, reclamantul caruia i s-a recunoscut definitiv si irevocabil dreptul de proprietate asupra cotei de din masa bunurilor care au fost trecute în certificatul de mostenitor contestat, nu pretinde ca ar avea calitatea de mostenitor dupa defuncta B.T. si nu invoca, deci, un caz de nulitate relativa pentru a fi aplicat actiunii formulate de el termenul de prescriptie de 3 ani, ci contesta faptul ca în masa succesorala au fost cuprinse bunuri proprietatea sa, corect a retinut instanta de apel ca actiunea ce formeaza obiectul prezentului dosar este guvernata de regulile aplicabile actiunii reale, care este imprescriptibila din punct de vedere extinctiv.

 

C.A. Suceava, Sectia civila, decizia nr.385 din data de 02 decembrie 2009