Adoptie încheiata anterior intrarii în vigoare a codului familiei

Adoptiunea încheiata anterior intrarii în vigoare a Codului familiei si netransformata ulterior în înfiere cu efectele unei filiatii firesti are efecte doar cu privire la numele adoptatului, obligatiile reciproce de întretinere între adoptat si adoptator si dreptul la succesiunea adoptatorului. Adoptatul nu dobândeste însa nici un drept de mostenire asupra bunurilor rudelor adoptatorului.

Prin cererea înregistrata la Judecatoria Roman, reclamantul A.C. a chemat în judecata civila pe pârâtii I.E., I.G. si Comisia Judeteana Neamt de aplicare a Legii nr. 18/1991 solicitând a se dispune anularea titlului de proprietate eliberat pârâtilor pentru suprafata de 6,5 ha teren si obligarea Comisiei Judetene de a-i elibera titlu de proprietate pentru aceeasi suprafata de teren.

În motivarea actiunii a sustinut ca suprafata de 6,5 ha teren a fost proprietatea defunctilor P.V. si P.E. si ca nu au vocatie succesorala la mostenirea acestora, singurul mostenitor fiind reclamantul în calitate de var primar.

Prin sentinta civila nr. 627/7.02.2001 pronuntata de Judecatoria Roman s-a admis actiunea si s-a anulat titlul de proprietate eliberat pârâtilor pentru suprafata de 6,5 ha teren. A fost obligata pârâta - Comisia Judeteana Neamt de aplicare a Legii 18/1991 sa elibereze reclamantilor titlu de proprietate pentru suprafata de 6,5 ha teren. Pentru a pronunta aceasta hotarâre s-a retinut de catre prima instanta ca reclamatul este fiul defunctului F.C., conform actului de adoptie eliberat de Arhivele Statului, defunct care era var primar cu defunctul P.V. - fostul proprietar al terenului. S-a mai retinut ca prin contractul autentificat sub nr. 3846/1964 defunctii P.V. si P.Z. au vândut pârâtilor din prezenta cauza casa de locuit împreuna cu terenul aferent constructiilor, cu clauza de întretinere.

Prin decizia civila nr. 974/26.VI.2001 pronuntata de Tribunalul Neamt s-a respins ca nefondat apelul declarat de pârâti. Împotriva deciziei pronuntate în apel pârâtii au declarat recurs sustinând ca este nelegala întrucât între reclamant si defunctii P.V. si P.Z. nu exista nici o legatura de rudenie pentru ca reclamantul sa aiba vocatie la succesiunea acestora.

Recursul declarat este fondat pentru urmatoarele considerente: Defunctii P.V. si P.Z. - titularii dreptului de proprietate pentru terenul în litigiu - sunt nepotii de fiica a defunctilor F.G. si F.A. Acestia din urma au adoptat cu actul nr. 1522/8.XII.1897 pe numitul F.G., reclamantul fiind nepot de fiu al adoptatului. Pâna la intrarea în vigoare a Codului familiei care a avut loc la data de 1 februarie 1954, încheierea si efectele adoptiei erau reglementate de dispozitiile Codului civil. Potrivit art. 313 Cod civil în vigoare la data adoptiei "adoptia nu are alte efecte decât acelea de a transmite adoptatului numele adoptatorului, de a da nastere la obligatii reciproce de întretinere între adoptator si adoptat si de a deschide adoptatului dreptul la succesiunea adoptatorului".

În afara de aceste efecte, adoptiunea nu mai are nici un efect, adoptatul ramânând în familia sa fireasca unde îsi pastreaza toate drepturile si îndatoririle prevazute de lege si izvorâte din filiatie. Pe de alta parte, dispoz. art. 315 Cod procedura civila prevedeau expres ca "adoptatul nu va dobândi nici un drept de mostenire asupra rudelor adoptatorului". Dupa intrarea în vigoare a Codului familiei, prin art. VI din Legea nr. 4/4 aprilie 1956 s-a statuat posibilitatea transformarii adoptiilor încuviintate înainte de 1 februarie 1954 în înfieri, cu toate efectele filiatiei firesti prin care, drepturile si îndatoririle înfiatului fata de parintii sai firesti si rudele acestora înceteaza, el devenind ruda cu rudele celui care înfiaza, ca un copil firesc al acestuia daca cel interesat face cerere în termen de un an de la data intrari în vigoare a acestei legi.

În speta, nu s-a uzat de aceasta procedura întrucât atât adoptatorul, cât si adoptatul au decedat anterior intrarii în vigoare a Codului familiei si prin urmare, adoptatului îi sunt aplicabile dispozitiile în vigoare la data încheierii adoptiei. Ca atare, atât timp cât potrivit dispozitiilor sus-mentionate, adoptatul nu are vocatie la mostenirea lasata de rudele adoptatorului, nici descendentii acestuia nu au o asemenea vocatie, între acestia din urma si rudele adoptatorului neexistând nici o legatura de rudenie. Cum în speta, titularii dreptului de proprietate P.V. - P.Z. sunt rude ale adoptatorului, instanta constata ca reclamantul în calitate de descendent al adoptatorului nu are vocatie la succesiunea acestora si în consecinta nu justifica nici un drept pentru a solicita anularea titlului de proprietate eliberat pârâtilor. Pentru considerentele ce prevad s-a admis recursul, s-a modificat decizia în sensul ca s-a admis apelul, s-a schimbat în tot sentinta si s-a respins actiunea ce nefondata.

C.A. Bacau - Sectia civila, decizia nr.1796 din 26 octombrie 2001