Acte de reconstituire in indiviziune. Legea nr.18/1991.

 

    Pe rol fiind judecarea actiunii formulata de reclamantul ..., domiciliat în comuna ..., în contradictoriu cu pârâtele ..., domiciliata în ..., Comisia Locala de fond funciar Tîntareni, cu sediul în comuna Tîntareni, judetul Gorj si Comisia Judeteana Gorj de fond funciar, cu sediul în Tg-Jiu, judetul Gorj.
    La apelul nominal facut în sedinta publica s-au prezentat reclamantul ... asistat de avocat ..., pârâta ..., asistata de avocat ..., lipsa fiind celelalte parti.
    Procedura de citare legal îndeplinita.
    S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, care a învederat instantei ca a fost depus la dosar raportul de expertiza.
    Aparatorii partilor au învederat ca nu au obiectiuni la raportul de expertiza, dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat si probe de administrat, instanta a constatat cauza în stare de judecata si a acordat cuvântul în fond:
    Avocat ... pentru reclamant a solicitat admiterea actiunii, cu cheltuieli de judecata, aratând ca din probele administrate în cauza rezulta ca pârâta nu a formulat cerere de reconstituire si a depus concluzii scrise.
    Avocat ... pentru pârâta a solicitat respingerea actiunii, cu cheltuieli de judecata, aratând ca terenul este în cererea de reconstituire formulata de sotul pârâtei, în temeiul Legii nr. 18/1991, în baza mandatului tacit, terenul înainte de colectivizare a fost trecut la pozitia de rol a sotului pârâtei, ca pârâta venea la mostenirea autorului ... prin retransmiterea cotei ce revenea mamei sale, în calitate de sotie supravietuitoare a autorului, calitatea de mostenitoare a acesteia fiind recunoscuta în cadrul partajului.

    J U D E C A T O R I A


    Prin actiunea civila adresata acestei instantei la data de 08 ian. 2007 si înregistrata sub nr. ..., reclamantul ... le-a chemat în judecata pe pârâta ..., intimatele Comisia Locala de Fond Funciar Tantareni si Comisia Judeteana de Fond Funciar Gorj, solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea titlului de proprietate nr. 51442145 din data de 12 mai 2003 si a actelor premergatoare emiterii acestuia, în sensul înlaturarii pârâtei ... din acest titlu contestat si emiterea unui titlu separat pentru aceasta cu privire la suprafata de 5008 mp situata în tarlaua 159, parcela 137, înscrisa la pozitia nr. 1 din titlu si eliberarea unui nou titlu de proprietate pentru restul suprafetelor cuprinse în acest titlu doar pe numele reclamantului, precum si înscrierea în noul titlu de proprietate a suprafetei de 7500 mp, omisa din titlul contestat, cu cheltuieli de judecata.

    În motivarea în fapt a actiunii, a aratat ca la data de 12.05.2003 s-a emis titlul de proprietate cu nr. 51442145 pentru suprafetele de teren ramase ca mostenire de la autorul sau ... precum si pentru suprafata de 5008 mp, mostenita de catre pârâta de la autorul sau ...
    A mai sustinut reclamantul ca în mod gresit s-a eliberat titlu atât pe numele sau, cât si al pârâtei, având în vedere ca terenurile au ramas de pe urma autorului sau, ..., pârâta fiind îndreptatita doar la reconstituirea suprafetei de 5008 mp., situata în tarlaua 159, parcela 137, mentionând ca în aceasta situatie se impune infirmarea titlului de proprietate si a actelor premergatoare emiterii acestuia si pe cale de consecinta reconstituirea dreptului de proprietate pe terenurile respective numai în favoarea sa - ca mostenitor legal al autorului ...
    De asemenea, mai arata reclamantul s-a omis a se consemna în titlul de proprietate si suprafata de 7500 m.p., situata în punctul "Câmpul Corbului", cu urmatoarele vecinatati: N- Izlaz comunal S - De 361, ER - ..., V - ..., care este înscrisa în fila registrului agricol al autorului sau, urmând a dovedi cu acte necesitatea reconstituirii acestei suprafete.
    În drept, au fost invocate dispozitiile art. 948 Cod civil si art. 63 si urm. din Legea nr. 18/1991.
    În dovedirea actiunii, reclamantul s-a folosit de proba cu înscrisuri, depunând la dosar în fotocopii titlul de proprietate nr. 51442145/12.05.2003, cererea de înscrisre în CAP, proces-verbal de punere în posesie, schita terenurilor, acte de stare civila, o încheiere de admitere în principiu, sentinta civila nr. 2940/1980 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti, un raport de expertiza si o declaratie extrajudiciara a numitului ..., precum si de proba cu expertiza de specialitate.
    În cauza, pârâta ... a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantului, cu cheltuieli de judecata. În motivarea întâmpinarii, pârâta a aratat ca nu este reala sustinerea reclamantului ca nu ar fi îndreptatita la terenurile ce provin de la autorul ..., mentionând ca titlul de proprietate a fost eliberat în mod corect, în indiviziune, în favoarea sa si a reclamantului, în calitate de mostenitori ai acestuia.
Ca, autorul ... a fost casatorit de doua ori, prima casatorie încetând prin decesul sotiei sale, reclamantul fiind fiul rezultat din aceasta prima casatorie. A doua casatorie a autorului a fost cu mama pârâtei, numita ..., pârâta fiind fiica acesteia cu numitul ... Întrucât autorul ... a decedat anterior mamei pârâtei, la mostenirea acestuia au ramas ca mostenitori reclamantul, în calitate de fiu si mama pârâtei în calitate de sotie supravietuitoare, pârâta fiind unica mostenitoare a mamei sale. Astfel, a aratat pârâta ca prin retransmitere succesorala vine la mostenirea defunctului ... pentru cota mamei sale.
    A mai aratat pârâta ca autorul i-a dat mult teren de zestre cu ocazia casatoriei sale în anul 1961, teren pe care pârâta l-a muncit pâna la colectivizare, aspecte ce rezulta din mentiunile facute de autorul ... pe cererea de înscriere în CAP.
    În drept, a invocat dispozitiile Legii nr. 18/1991, art. 115-118 Cod de procedura civila si art. 274 Cod de procedura civila.
    Pârâta a depus la dosar în fotocopii acte de stare civila, cerere de reconstituire formulata de ..., testament din 22.02.1989 autentificat sub nr. 592/1989 de Notariatul de Stat Local Tg-Carbunesti si acte de filiatie.
    Reclamantul a depus la data de 21.02.2007, fila 23, raspuns la întâmpinare.
    La solicitarea instantei, intimata Comisia Locala de Fond Funciar Tîntareni a comunicat documentatia care a stat la baza emiterii titlului de proprietate nr. 51442145 din data de 12 mai 2003, filele 35-41.
    De asemenea, cu adresa nr. 2270/14.05.2007, filele 55-57, intimata Comisia Locala de Fond Funciar Tîntareni a comunicat registrul agricol al autorului si declaratie data de reclamant, cu precizarea ca suprafata de 5008 mp. situata în tarlaua 159, parcela 137 din titlul de proprietate nr. 51442145/2003 nu a fost solicitata, dar figureaza în registrul agricol al autorului ... din anii 1959-1962 - 0, 50 ha în punctul Orasca.
    În cauza a fost încuviintata proba cu expertiza tehnica de specialitate.
    În urma probatoriilor administrate în cauza, prin sentinta civila nr. 2758/3.09.2008 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti în dosarul nr. ..., a fost respinsa actiunea, fiind obligat reclamantul la plata a 300 lei - cheltuieli de judecata catre pârâta.
    Împotriva sentintei a declarat recurs reclamantul ..., iar prin decizia nr. 3549/15 decembrie 2008 pronuntata în dosarul nr. ... a admis recursul declarat de reclamantul ... împotriva sentinta civila nr. ... pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti în dosar nr. ..., a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare aceleasi instante, cu îndrumarea pentru instanta de fond de a completa probatoriile, în sensul de a fi cerute relatii Comisiei Locale de Fond Funciar pentru a comunica daca si pârâta a formulat cerere de reconstituire pentru terenurile în litigiu (sa se comunice o copie de pe aceasta cerere si de asemenea, sa se verifice în ce baza a fost facuta validarea pârâtei prin HCJ nr. 3/1991, daca au fost respectate dispozitiile art. 8 si urmatoarele din Legea nr. 18/1991.
    La aceasta instanta s-a format dosarul nr. ..., fiind citate partile, la solicitarea instantei, cu adresa nr. 1209/09.03.2009, Comisia locala de fond funciar Tîntareni a comunicat ca ... nu a depus cerere de reconstituire în baza Legii nr. 18/1991 si a înaintat în copie procesul verbal de punere în posesie nr. 382, schita parcelelor, registru agricol din 1959-1962, anexa de validare.
    Prin sentinta civila nr. 790 din 16.03.2009 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti în dosarul nr. ... a fost respinsa exceptia prescriptiei extinctive iar pe fond respinsa actiunea civila formulata de reclamant, fiind obligat acesta catre pârâta la plata cheltuielilor de judecata în suma de 500 lei.
    Împotriva sentintei a declarat recurs reclamantul, iar prin decizia civila nr. 1609 pronuntata la data de 18 iunie 2009 de Tribunalul Gorj, Sectia Civila, în dosarul nr. ..., s-a admis recursul, a fost casata sentinta si trimisa cauza spre rejudecare aceleiasi instante, cu îndrumarea pentru instanta de fond de a completa probatoriile, în sensul de a se stabili terenurile înscrise în registrul agricol la cei doi autori, respectiv ..., persoanele care au calitatea de mostenitori legali si care au formulat cerere de reconstituire în termen pentru care anume terenuri.
    La aceasta instanta s-a format dosarul cu nr. ..., fiind citate partile.
    La solicitarea instantei cu adresa nr. 6506 din data de 28.10.2009 emisa de Primaria comunei Tântareni a comunicat ca numita ... nu a formulat cerere de reconstituire pentru terenul provenit de la autorul ...; iar autorul ... nu figureaza cu teren în Registrul Agricol 1959-1962, iar cu adresa nr. 5694/06.11.2009 a comunicat ca înscrierea în registrul agricol 1959-1962 s-a facut în baza declaratiei autorului ... la acea data (filele 13, 19).
    În cauza a fost încuviintata efectuarea unei expertize în specialitatea topografie, pentru efectuarea acesteia a fost desemnat expert tehnic ..., raportul de expertiza fiind depus la dosar la data de 29.03.2010. Partile nu au formulat obiectiuni la raportul de expertiza.
    Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine ca prin HCJ nr. 3/02.09.1991 au fost validate propunerile de stabilire a dreptului de proprietate în favoarea reclamantului ... si pârâtei ..., în calitate de mostenitori ai autorului ...
    În baza acestei hotarâri a fost emis titlul de proprietate nr. 51442145/12.05.2003 în indiviziune, pentru suprafata de 1, 8239 ha, punere în posesie fiind realizata conform procesului verbal de punere în posesie nr. 382/26.03.2003.
    Reclamantul a contestat actele de reconstituire sub aspectul îndreptatirii pârâtei la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile provenite de la autorul ..., si a neînscrierii unei suprafete de 7500 m.p. situata în punctul Cîmpul Cerbului.
    Sustinerea reclamantului în sensul ca terenul din punctul "Orasca", provine de la tatal pârâtei, ... si ca pârâta ar fi fost îndreptatita la reconstituirea dreptului de proprietate doar pentru acest teren, nu îsi gaseste suport în probele administrate în cauza, din adresa nr. 6506/28.10.2009 rezultând ca acesta nu figura înscris cu teren în registrul agricol din perioada 1959-1962.
    Din înscrisurile depuse la dosar de Comisia locala Tântareni, copia registrului agricol al autorului ..., cererea de înscriere în CAP a acestuia, coroborate cu concluziile rapoartelor de expertiza întocmite în cauza, se retine ca terenurile ce au facut obiectul reconstituirii dreptului de proprietate prin actele de reconstituire contestate au fost înscrise în registrul agricol al autorului ..., în perioada 1959-1963, inclusiv terenul situat în punctul "Orasca", reconstituirea dreptului de proprietate fiind facuta în baza înscrierii din registrul agricol, din concluziile rapoartelor de expertiza întocmite atât în primul ciclu de judecata cât si în cauza de fata rezultând ca, potrivit cererii de înscriere în CAP, autorul s-a înscris cu terenul cu care figura în registrul agricol.
    Prin reconstituirea dreptului de proprietate, în baza Legii nr. 18/1991, terenurile care au intrat în patrimoniile fostelor cooperative agricole de productie sunt redate persoanelor care le aveau în proprietate la momentul preluarii, iar în ipoteza decesului acestora, terenul este redat mostenitorilor fostului proprietar.
    În conformitate cu dispozitiile art. 12 din Legea nr. 18/1991(devenit 13 dupa republicare) calitatea de mostenitor se stabileste pe baza certificatului de mostenitor sau a hotarârii judecatoresti definitive ori, în lipsa acestora, prin orice mijloc de proba din care rezulta acceptarea succesiunii.
    Mostenitorii care nu îsi pot dovedi aceasta calitate, întrucât terenurile nu s-au gasit în circuitul civil, sunt socotiti repusi de drept în termenul de acceptare cu privire la partea ce li se cuvine din terenurile ce au apartinut autorului lor, ei fiind considerati ca au acceptat mostenirea prin cererea adresata comisiei locale.
    În cauza terenurile reconstituite se aflau la data preluarii în patrimoniul autorului ..., iar calitate de mostenitor al autorului a avut, alaturi de reclamant, mama pârâtei, ..., decedata la data de 19.12.1989, în calitate de sotie supravietuitoare, calitatea de mostenitor a acesteia fiind recunoscuta prin încheierea de admitere în principiu pronuntata în dosarul nr. 1149/1981 (f.86 din dosarul nr. ...).
    Pârâta ..., în calitate de fiica a sotiei supravietuitoare a autorului, mosteneste, prin retransmitere, cota de mostenire cuvenita mamei sale, conform dispozitiilor art. 664 si urmatoarele Cod civil, calitate ce o îndreptateste la reconstituirea dreptului de proprietate pentru terenurile provenite de la autorul ...
    În ce priveste urmarea procedurii administrative a reconstituirii dreptului de proprietate se retine, din relatiile comunicate de comisia locala, ca pârâta nu a formulat cerere de reconstituire în baza Legii nr. 18/1991, însa sotul pârâtei, ..., prin cererea de reconstituire înregistrata sub nr. 109/26.03.1991 a solicitat spre reconstituire terenurile situate în punctul "Orasca" si "Cîmpu Cerbului", existând prezumtia unui mandat tacit din partea pârâtei pentru formularea acestei cereri, conform dispozitiilor art. 35 alin. 2 Codul familiei, în situatia în care din cererile de înscriere în CAP a autorului ... si a sotului pârâtei, rezulta ca o parte din terenurile înscrise în registrul agricol al autorului au fost date spre folosinta pârâtei si sotului acesteia.
    Cererea formulata de sotul pârâtei, produce efectele juridice prevazute de art. 8 din Legea nr. 18/1991, întrucât dispozitiile legii fondului funciar au impus formularea personala a cererii de catre mostenitori, în situatia în care aceasta are si caracterul unui act de acceptare a mostenirii, dat fiind caracterul personal al actului de acceptare, iar, în cauza, mama pârâtei acceptase succesiunea autorului în patrimoniul caruia se gaseau terenurile la data preluarii, anterior anului 1990, conform încheierii de admitere în principiu pronuntata în dosarul nr. 1149/1981, astfel încât cererea de reconstituire nu are caracterul unui act de acceptare a succesiunii.
    Instanta retine ca neîntemeiata pretentia reclamantului privind înscrierea în titlul de proprietate a suprafetei de 7500 m.p. situata în punctul "Cîmpul Cerbului", nefiind facuta dovada îndreptatirii la reconstituire pentru aceasta suprafata.
    Astfel, prin cererea de reconstituire reclamantul a solicitat, în acest punct, suprafata de 0, 37 ha, iar în prin cererea formulata de sotul pârâtei s-a solicitat suprafata de 0, 25 ha, în registrul agricol al autorului fiind înscrisa suprafata de 0, 37 ha în punctul Cîmpul Cerbului, suprafata ce a fost reconstituita partilor în tarlaua 13, parcela 277, astfel cum rezulta din raportul de expertiza întocmit în primul ciclu de judecata.
    Pentru considerentele expuse instanta retine ca emiterea actelor de reconstituire în indiviziune reclamantului si pârâtei s-a facut cu respectarea dispozitiilor art. 13 din Legea nr. 18/1991, pentru suprafetele cu care figura înscris autorul în registrul agricol, cu privire la acestea neexistând vreun motiv de nulitate din cele expres si limitativ prevazute de art. III din Legea nr. 169/1997, urmând a fi respinsa actiunea.
    În temeiul art. 274 Cod de procedura civila, reclamantul fiind în culpa procesuala, va fi obligat la plata cheltuielilor de judecata efectuate în cauza de pârâta, în toate ciclurile de judecata, în suma de 2400 lei, reprezentând onorariu avocat, conform chitantelor depuse la dosar.


 

    PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTARASTE


 

    Respinge actiunea formulata de reclamantul ..., domiciliat în ..., în contradictoriu cu pârâtele ..., domiciliata în comuna ..., Comisia Locala de fond funciar Tîntareni, cu sediul în comuna Tîntareni, judetul Gorj si Comisia Judeteana Gorj de fond funciar, cu sediul în Tg-Jiu, judetul Gorj, având ca obiect constatare nulitate titlu proprietate.
    Obliga reclamantul la plata catre pârâta ... a cheltuielilor de judecata în suma de 2400 lei.
    Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
    Pronuntata în sedinta publica azi 07.04.2010.
   
PRESEDINTE,                                  GREFIER,