Suprapuneri numere cadastrale, actiune in rectificarea cartii funciare, intabulare.

Pe rol judecata apelului declarat de reclamanţii -------împotriva sentinţei civile nr.______ pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr._____ având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară.

Prezenţa şi dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de ___, consemnate pe larg în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face corp comun cu prezenta. Instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru termenul din _____

După deliberări,

T R I B U N A L U L

Asupra apelului civil de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău sub nr. _____, la data de_____, reclamanţii ------ au formulat plângere împotriva încheierilor de carte funciară nr. __ şi nr. ____ emise de OCPI____, prin care au fost respinse cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului situat în mun. _________ şi, respectiv, cererea de reexaminare.

În motivare, reclamanţii au învederat că, prin încheierea nr. ___, OCPI ____ a respins cererea de a intabula în cartea funciară dreptul de proprietate asupra imobilului deţinut în proprietate conform sentinţei civile nr. ____.

Motivul respingerii a fost acela că terenul reclamanţilor se suprapune parţial cu terenurile învecinate cu numerele cadastrale 8253, 3043, 1737. Au fost nevoiţi să promoveze o acţiune în rectificarea cărţilor funciare pentru trei dintre proprietarii vecini ai terenurilor cu privire la care exista suprapunerea, litigiu ce a format obiectul dosarului nr. ____ în care instanţa a admis acţiunea formulată şi a dispus rectificarea celor trei cărţi funciare privind terenurile învecinate conform raportului de expertiză topo - cadastrală efectuat în cauză de către expert tehnic Oprea Marian, raport de expertiză avizat de către OCPI ___.

După soluţionarea irevocabilă a acestui litigiu, deşi la solicitarea OCPI reclamanţii au întocmit o noua documentaţie cadastrală, cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate a fost din nou respinsă prin încheierea nr. _____, cu motivarea suprapunerii cu cele trei numere cadastrale învecinate.

Împotriva acestei încheieri au formulat cerere de reexaminare, respinsă prin încheierea nr. _____, în care se reţine însă o altă situaţie decât în încheierea împotriva căreia s-a formulat cerere de reexaminare, indicându-se necesitatea corectării lucrărilor de carte funciară ale altor persoane cu care reclamanţii nu se învecinează, respectiv ale imobilelor înscrise în C.F cu nr. ___si nr.___.

Reclamanţii au apreciat că este nelegal să li se pretindă lor întocmirea de lucrări cadastrale pentru terenurile vecinilor deoarece nu sunt culpabili pentru modul eronat de întocmire a cărţilor funciare aferente acestora, solicitând anularea celor două încheieri atacate şi înscrierea în cartea funciară a dreptului lor de proprietate conform expertizei tehnice întocmite în dosarul cu nr. ____ de către expert tehnic ---.

În drept, cererea s-a întemeiat pe prevederile art. 31 al. 3 şi 32 din Legea 7/1996, art. 10 din Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de către experţi judiciari în specialitatea cadastru topografie, art. 527 - 537 Cod Procedură Civilă.

În probaţiune au fost depuse, în fotocopie, înscrisuri: sentinţa civilă nr. ___, încheierile cu nr. ____, sentinţa civilă nr. ____, proces verbal de recepţie nr. ___, raport de expertiză judiciară ____, Regulament OCPI, practică judiciară.

Au fost înaintate în dosarul de fond copii certificate de pe dosarele cu numerele ____de către OCPI Buzău.

Prin sentinţa civilă nr._____, Judecătoria Buzău a respins plângerea formulată împotriva încheierilor de carte funciară cu nr. ____emise de OCPI ___.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că, prin încheierea nr.___, OCPI a respins cererea reclamanţilor de înscriere în cartea funciară a terenului în suprafaţă de 486 mp situat în Buzău_______, cu motivarea că numerele cadastrale vecine 1737, 3043, 8253, cu care se suprapune parţial, nu au fost corectate.

Împotriva acestei încheieri reclamanţii au formulat cerere de reexaminare, respinsă prin încheierea nr. _____ a registratorului şef al OCPI, cu motivarea că prin expertiza tehnică ___ din dosarul cu nr. ________ al Judecătoriei ____ s-a arătat faptul că, pentru rectificarea numerelor cadastrale cu care se învecinează terenul proprietatea reclamanţilor - nr. 1737, 3043 şi 8253 - este necesară corectarea poziţiilor planimetrice şi pentru numerele cadastrale 3464 şi 4190 UAT ___. Această menţiune nu a fost însă preluată şi în dispozitivul sentinţei pronunţată în dosarul nr. _____ astfel încât nu a fost dispusă şi rectificarea numerelor cadastrale 3464 şi 4190 UAT Buzău.

Cum pentru rectificarea numerelor cadastrale este nevoie fie de acordul proprietarilor exprimat în formă autentică, fie de o dispoziţie a instanţei de judecată, exigenţe neîndeplinite raportat la numerele cadastrale 3464 şi 4190 UAT Buzău, terenului proprietatea reclamanţilor nu îi poate fi atribuit număr cadastral.

Prima instanţă a reţinut ca dispoziţii relevante din Legea 7/1996, art. 30 alin. 1-3, potrivit cărora, dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, precum şi aceasta din urmă nu întrunesc condiţiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată; registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor condiţii speciale prevăzute de reglementările în vigoare; despre respingerea cererii se face menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum şi în cartea funciară, dar şi prevederile art. 31 şi art. 32 din aceeaşi lege, ce reglementează explicit căile de atac în privinţa acestei soluţii de respingere.

S-a constatat că plângerea împotriva încheierii de carte funciară are un caracter necontencios deoarece prin acest demers nu se urmăreşte stabilirea unui drept potrivnic faţă de un terţ, instanţa învestită cu soluţionarea plângerii urmând a verifica doar modalitatea în care registratorul de carte funciară şi-a îndeplinit atribuţiile raportat la cererea cu care a fost învestit, fără a analiza fondul dreptului a cărui înscriere în cartea funciară se solicită, stabilind dacă soluţia de respingere pronunţată de registrator este corectă prin prisma cererii şi a documentelor ataşate acesteia.

În speţă, prima instanţă a reţinut că prin sentinţa civilă nr. ____, pronunţată în dosarul nr. ___, Judecătoria ____ a dispus rectificarea cărţilor funciare cu numerele cadastrale 1737, 3043 şi 8253 potrivit raportului de expertiză tehnică întocmit de către expert tehnic ---, avizat de OCPI ___ potrivit procesului verbal de recepţie nr. ___. Acest demers judiciar a avut ca scop înlăturarea suprapunerilor existente între terenul proprietatea reclamanţilor şi terenurile învecinate cu numerele cadastrale amintite tocmai pentru atribuirea unui nou număr cadastral şi înscrierea în cartea funciară a imobilului aparţinând petenţilor ----.

A mai reţinut instanţa de fond că în procesul verbal de recepţie nr. ____ al OCPI ___(f.31) au fost s-a menţionat „conturul corpului de proprietate cuprins în propunerea de rectificare a NC. 3043 se suprapune parţial peste NC. 6280, NC. 14132 şi NC. 5529.

Conturul corpului de proprietate cuprins în propunerea de rectificare a NC. 1737 se suprapune parţial peste NC. 3464 şi NC. 4190”, concluzionând că la momentul avizării lucrării de specialitate întocmită în dosarul de rectificare a celor trei cărţi funciare vecine, OCPI a evidenţiat că pentru corectarea acestora este de asemenea nevoie şi de înlăturarea suprapunerilor existente între terenurile vecine şi alte 5 numere cadastrale ce au fost precizate.

Prin urmare, rectificarea cărţilor funciare cu numerele 1737, 3043 şi 8253 implică şi corectarea poziţiilor planimetrice aferente numerelor cadastrale 6280, 14132, 5529, 3464, 4190. O rectificare a celor dintâi numere fără corectarea celor din urmă este imposibilă, cele doua operaţiuni fiind interdependente.

Deşi au avut cunoştinţă de menţiunile cuprinse în procesul verbal de recepţie nr. ___, instanţa de fond a reţinut că reclamanţii nu au efectuat demersuri pentru rectificarea cărţilor funciare în care sunt înscrise numerele cadastrale 6280, 14132, 5529, 3464, 4190.

Prin urmare, prima instanţă a concluzionat că pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra terenului reclamanţilor este nevoie de rectificarea cărţilor funciare în care sunt înscrise numerele cadastrale 1737, 3043 şi 8253, operaţiune realizată prin sentinţa civilă nr. ___ pronunţată în dosarul nr. ___ al Judecătoriei ___ şi, totodată, rectificarea acestor numere cadastrale implică, de asemenea, corectarea poziţiilor planimetrice a terenurilor cu numele cadastrale 6280, 14132, 5529, 3464, 4190, această din urmă operaţiune putând fi efectuată fie prin obţinerea acordului în formă autentică exprimat de către proprietarii terenurilor, fie prin dispoziţia instanţei cuprinsă în cadrul unei sentinţe.

Cum reclamanţii nu au prezentat un astfel de acord în forma autentică pentru rectificarea cărţilor funciare în care sunt înscrise numerele cadastrale 6280, 14132, 5529, 3464, 4190, şi nu deţin o sentinţă care să dispună în acest sens, instanţa de fond a constatat că această operaţiune nu poate fi efectuată, fiind corectă soluţia pronunţată de către registratorul de carte funciară din cadrul OCPI ___şi confirmată de către registratorul şef din cadrul aceleiaşi instituţii.

Pentru aceste considerente a fost considerată neîntemeiată plângerea formulată împotriva încheierilor de carte funciară nr. ___si nr.___ emise de OCPI ___.

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel petenţii ----, criticând-o pentru nelegalitate şi solicitând anularea în tot a hotărârii atacate, rejudecarea cauzei cu evocarea fondului şi admiterea plângerii împotriva încheierilor de carte funciară nr. __ şi nr. __ emise de OCPI __, urmând a se dispune înscrierea în cartea funciară a imobilului proprietatea apelanţilor în baza raportului de expertiză --, efectuat în dosarul nr. _____.

Prin motivele de apel s-a învederat că sentinţa primei instanţe este dată cu aplicarea greşită a legii, respectiv a dispoziţiilor art. 10 din Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de către experţi judiciari în specialitatea cadastru topografie.

În acest sens, apelaţii au susţinut că, deşi prin sentinţa civilă nr. ____ pronunţată în dosarul nr. ____, Judecătoria___ a dispus rectificarea cărţilor funciare cu numerele cadastrale 1737, 3043 şi 8253 potrivit raportului de expertiză tehnică întocmit de către expert tehnic ---, OCPI Buzău a respins cererea lor de înscriere în cartea funciară a imobilului deţinut în proprietate, situat în municipiul ---, conform încheierii nr. ____, ulterior fiind respinsă şi cererea lor de reexaminare îndreptată împotriva acesteia, prin încheierea nr. ____ a registratorului şef al OCPI ____.

Arată că solicitarea de înscriere în cartea funciară a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 10 din Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de către experţi judiciari în specialitatea cadastru topografie, întrucât raportul de expertiză --- întocmit în dosarul nr. _____ al Judecătoriei Buzău a fost avizat de OCPI ___, că încheierile nr. _____ şi nr. ____ emise de OCPI____ conţin motive diferite de respingere a cererilor lor, precum şi că nici încheierea pronunţată ca urmare a cererii lor de reexaminare, nici sentinţa atacată nu ţin seama de prevederile menţionate, potrivit cărora raportul de expertiză avizat de OCPI ţine loc de documentaţie tehnică de înscriere a imobilului în cartea funciară.

Mai mult, numerele cadastrale la care se face referire în încheierea de respingere a cererii de reexaminare şi în sentinţa apelată nu privesc proprietăţile cu care se învecinează petenţii apelanţi.

Printr-un al doilea motiv de apel s-a învederat că hotărârea atacată este lovită de nulitate din perspectiva dispoziţiilor art. 176 alin.1 pct.6 raportate la dispoziţiile art. 425 lit. b) NCPC, prima instanţă pronunţând sentinţa fără a o motiva în drept şi fără a răspunde în mod pertinent criticilor formulate pe calea plângerii împotriva încheierilor de carte funciară.

Sub acest aspect apelanţii au arătat că instanţa de fond nu s-a pronunţat în niciun fel asupra textelor de lege menţionate în conţinutul plângerii lor - art. 10 din Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de către experţi judiciari în specialitatea cadastru topografie, nefiind analizate motivele plângerii prin care s-a susţinut că trebuia admisă cererea şi dispusă înscrierea în cartea funciară a imobilului în baza raportului de expertiză avizat de OCPI Buzău.

Totodată, prima instanţă nu s-a pronunţat asupra criticii lor de nelegalitate a încheierii nr. _____ emisă de OCPI ____, prin care s-a reţinut o altă situaţie de fapt şi de drept decât cea din încheierea a cărei reexaminare s-a solicitat, respectiv faptul că nu au fost corectate lucrările de carte funciară ale unor persoane cu care nu se învecinează, imobile înscrise sub nr. 3464 şi 4190.

Asupra temeiului în drept reţinut de prima instanţă, apelanţii apreciază că nu sunt aplicabile în cauză prevederile alin.1 şi 2 ale art. 30 din Legea nr. 7/1996, texte de lege nepuse în discuţia părţilor, necorelate cu prevederile art. 10 din Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de către experţi judiciari în specialitatea cadastru topografie, şi neinvocate de OCPI Buzău în încheierile contestate.

În cauză, la solicitarea instanţei, OCPI___ a înaintat documentaţiile tehnice întocmite pentru numerele cadastrale 3464 şi 4190 UAT ____ (f. 17-27).

Examinând sentinţa apelată sub aspectul criticilor formulate şi în raport de dispoziţiile art. 479 alin.1 cu referire la art. 477 Cod procedură civilă, tribunalul constată că apelul pendinte este fondat şi va fi admis pentru următoarele considerente:

Pe situaţia de fapt, din coroborarea probatoriului cauzei, tribunalul reţine că petenţii ----, în calitate de proprietari ai imobilului situat în municipiul Buzău________,conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. _____, a certificatului de moştenitor nr. ___ emis de Notariatul de Stat Judeţean ___ şi a hotărârii de expedient nr. ___ pronunţată de Judecătoria ____, au solicitat intabularea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra acestui imobil, solicitarea lor fiind respinsă la data de 06.06.2011 prin încheierea nr. 24449 a registratorului de carte funciară din cadrul OCPI __, întrucât exista o suprapunere a documentaţiei tehnice cadastrale privind imobilul proprietatea petenţilor cu documentaţiile privind numerele cadastrale 1737, 3043 şi 8253 ale imobilelor vecine intabulate în cartea funciară.

În urma litigiului ce a avut ca obiect rectificarea cărţilor funciare nr. 1737, 3043 şi 8253, purtat în contradictoriu cu proprietarii vecini pe trei laturi, -- (CF. 3043), --- şi -- (CF 8253), --, --- şi -- (CF 1737), prin sentinţa civilă nr. ____ pronunţată în dosarul nr. ____, Judecătoria ____ a admis acţiunea reclamanţilor --- şi a dispus rectificarea cărţilor funciare cu numerele cadastrale 1737, 3043 şi 8253, potrivit raportului de expertiză tehnică specialitatea topografie, cadastru şi geodezie întocmit de expert tehnic -- şi avizat de OCPI – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ___ prin procesul-verbal de recepţie nr. ____. Sentinţa cuprinde menţiunea comunicării din oficiu către OCPI ____ în termen de 3 zile de la data rămânerii irevocabile, precum şi menţiunea rămânerii sale irevocabile la 12.12.2012 prin respingerea apelului declarat împotriva acesteia (f.19-24 dosar fond).

Conform raportului de expertiză tehnică specialitatea topografie, cadastru şi geodezie întocmit de expert tehnic --- (f.25-29 fond), ce a stat la baza hotărârii judecătoreşti, se face menţiunea întocmirii greşite a documentaţiilor tehnice pentru numerele cadastrale 3043 (pentru corectarea poziţiei planimetrice a acesteia fiind necesară şi corectarea poziţiilor planimetrice pentru numerele cadastrale 5529,6280,14132 UAT ____) şi 1737 (pentru corectarea poziţiei planimetrice a acesteia fiind necesară şi corectarea poziţiilor planimetrice pentru numerele cadastrale 3464,4190 UAT _____).

Această lucrare tehnică a fost avizată (declarată admisă) prin procesul-verbal de recepţie ____ întocmit de OCPI ___ - Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ___ (f.31 fond), fiind preluate menţiunile suprapunerii parţiale a Nc. 3043 peste numerele cadastrale 5529, 6280, 14132 ale UAT __, respectiv a Nc. 1737 peste numerele cadastrale 3464, 4190 ale UAT __.

În baza sentinţei civile irevocabile nr. ___ a Judecătoriei ___ şi a raportului de expertiză ___ avizat de OCPI___, ce face parte integrantă din această hotărâre, petenţii ---- au solicitat din nou înscrierea în cartea funciară a imobilului proprietatea lor, cererea fiindu-le respinsă prin încheierea nr. ____ a registratorului din cadrul OCPI___, cu motivarea că numerele cadastrale vecine 1737, 3043 şi 8253 cu care se suprapune parţial nu au fost corectate.

Or, raportat la prevederile art. 33 alin.1 din Legea nr. 7/1996 republicată, prin care prevede că „înscrierile şi radierile efectuate în cărţile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotărârii instanţei judecătoreşti definitive şi irevocabile sau pe cale amiabilă, în baza unei declaraţii date în formă autentică, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentaţii cadastrale”, corelate cu aspectul depunerii în cadrul documentaţiei ataşate cererii a sentinţei civile irevocabile nr. 12544/09.10.2012 pronunţată de Judecătoria ____ în dosarul nr. ____, astfel cum se poate deduce din conţinutul încheierii nr. _____ depusă la fila 17 dosar fond (întrucât menţiunea din conţinutul înscrisului este cea a depunerii „hotărâre judecătorească nr. ____ emisă de Judecătoria ____”, când în realitate nr. 22538 este cel al dosarului, iar data pronunţării hotărârii este 09.10.2012), este evidentă nelegalitatea încheierii nr. ____ a registratorului OCPI care a respins solicitarea de înscriere motivat necorectarea numerelor cadastrale 1737, 3043 şi 8253, dar pentru care era depusă hotărârea de rectificare irevocabilă.

Împotriva acestei încheieri de respingere a fost formulată cerere de reexaminare de către petentul ______, conform art. 31 alin.2 din Legea nr. 7/1996 (republicată la 7.02.2013 în baza Legii 133/2012), respinsă prin încheierea nr. _____ a registratorului şef al OCPI ___, cu o altă motivare, reţinându-se de această dată că imobilul ce face obiectul cererii nu poate primi număr cadastral deoarece suprapunerea cu numerele cadastrale vecine nu se poate rezolva până la rectificarea numerelor cadastrale 3464, 4190 UAT ____, pe baza acordului proprietarilor în formă autentică sau a unei sentinţe care suplineşte acest acord, întrucât sentinţa civilă nr. ____ a ___, prin care s-a dispus rectificarea numerelor cadastrale 1737, 3043 şi 8253, potrivit raportului de expertiză tehnică specialitatea topografie, cadastru şi geodezie întocmit de expert tehnic ---- şi avizat de OCPI ___– Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ___ prin procesul-verbal de recepţie nr. 11/2012, nu se pronunţă şi asupra numerelor cadastrale 3464, 4190, deşi expertul a menţionat în privinţa numărului cadastral 1737 necesitatea corectării poziţiilor planimetrice pentru numerele cadastrale 3464, 4190 UAT ____ (f. 18 fond).

În privinţa ambelor încheieri au formulat plângerea prevăzută la art. 31 alin.3 din Legea nr. 7/1996 petenţii ---, iar Judecătoria ___ a respins plângerea, cu motivarea arătată mai sus.

Ca urmare a verificării în limitele cererii de apel, a stabilirii situaţiei de fapt şi aplicării legii de către prima instanţă, tribunalul constată că situaţia de fapt nu a fost stabilită în mod complet şi corespunzător de către instanţa de fond, că au fost greşit reţinute ca aplicabile (dar şi ca fundament al soluţiei adoptate de către prima instanţă) prevederile art. 30 alin.1 şi 2 din Legea nr. 7/1996, dar şi că, în mod greşit, nu au fost avute în vedere şi analizate normele art. 10 din Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de către experţi judiciari în specialitatea cadastru topografie, ce au stat la baza atât a cererilor de înscriere în cartea funciară şi de reexaminare adresate de petenţi OCPI ___, cât şi a plângerii adresate instanţei împotriva încheierilor de respingere pronunţate de OCPI ____.

Sub aspectul temeiului în drept, tribunalul constată că nu sunt aplicabile în speţă prevederile art. 30 alin. 1 şi 2 din Legea nr.7/1996, potrivit cărora „dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, precum şi aceasta din urmă nu întrunesc condiţiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată. Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor condiţii speciale prevăzute de reglementările în vigoare.”

Nefiind în discuţie aspecte legate de forma cererii de înscriere în cartea funciară ori de forma cerută ad validitatem pentru actele depuse în justificarea respectivei cereri (hotărâre judecătorească, expertiză avizată şi acte autentice), dar nici de înscrierea vreunui act juridic nul în condiţiile legii (dreptul de proprietate pentru imobil fiind dovedit prin act autentic notarial şi hotărâre judecătorească de expedient), nu pot fi reţinute ca aplicabile cauzei pendinte aceste norme.

În concret, imobilul situat în municipiul ---, proprietatea petenţilor apelanţi --- este identificat prin raportului de expertiză tehnică specialitatea topografie, cadastru şi geodezie întocmit de expert tehnic --- şi schiţele anexe ce fac parte din acesta, fiind corelată poziţionarea imobilului faţă de numerele cadastrale vecine 1737, 3043 şi 8253 UAT ____, a căror rectificare s-a dispus prin hotărâre judecătorească irevocabilă în baza aceleiaşi lucrări tehnice avizate de OCPI ___ – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ____ prin procesul-verbal de recepţie nr. 11/2012.

Potrivit prevederilor art. 10 din Regulamentul privind avizarea tehnică a expertizelor judiciare efectuate de către experţi judiciari în specialitatea cadastru topografie – Anexă a Ordinului comun Ministerului Justiţiei şi Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicat în M.Of. Partea I, nr. 715 din 11.10.2011, în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conform Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a imobilului ce a făcut obiectul litigiului în care s-a dispus expertiza judiciară, planul de amplasament şi delimitare a imobilului pentru care s-a admis recepţia în condiţiile regulamentului, ţine locul documentaţiei cadastrale după pronunţarea hotărârii judecătoreşti irevocabile. Aliniatul 2 al aceluiaşi articol prevede explicit că atribuirea numărului cadastral se face de către OCPI, după verificarea corespondenţei cu realitatea din teren, dacă situaţia tehnico-juridică a imobilului nu a fost modificată prin înregistrări ulterioare avizării tehnice a expertizei judiciare.

Or, în acest context, este nelegală încheierea de respingere a cererii de reexaminare nr. _____ emisă de OCPI ____, împotriva căreia s-a exercitat plângerea pe rolul primei instanţe, fiind greşit reţinută de către prima instanţă legalitatea actului contestat.

Sub un alt aspect, se observă că numerele cadastrale 14132, 6280, 4146 sunt vecine numărului cadastral 3043 – proprietate ---, astfel cum rezultă din schiţa anexă nr. 1 a expertizei --, expertul menţionând greşita întocmire a documentaţiei cadastrale pentru Nc. 3043, iar numerele cadastrale 3464 şi 4190 sunt vecine numărului cadastral 1737 – proprietate ----, conform aceleiaşi schiţe anexe la expertiză, fiind consemnată greşita întocmire şi a documentaţiei cadastrale pentru Nc. 1737.

Aşa fiind, se observă că niciunul dintre numerele cadastrale 14132, 6280, 4146, respectiv 3464 şi 4190 (deşi doar acestea din urmă au fost reţinute prin încheierea de respingere a cererii de reexaminare emisă de registratorul şef OCPI) la care se face referire prin expertiza --- şi prin procesul-verbal de recepţie nr. 11/2012, nu sunt vecine cu imobilul aparţinând petenţilor apelanţi, fără număr cadastral.

Pe de altă parte, nu se poate reţine în sarcina petenţilor apelanţi obligaţia rectificării tuturor cărţilor funciare întocmite greşit ca urmare a documentaţiilor cadastrale greşite - dar în baza cărora s-au atribuit deja numere cadastrale, care nu aparţin vecinilor pe laturi, ci unor vecini ai vecinilor direcţi, întrucât s-a ajunge la stabilirea unor sarcini disproporţionate, fiind evident abuzul.

În consecinţă, pentru considerentele expuse, reţinând atât nelegalitatea încheierilor de carte funciară nr. ___ şi nr. ____ emise de OCPI Buzău, cât şi nelegalitatea soluţiei instanţei de fond, în temeiul art. 480 alin.2 NCPC, tribunalul va admite ca fondat apelul pendinte şi va schimba în tot sentinţa atacată, în sensul că va admite plângerea formulată împotriva încheierilor de respingere nr. ____ şi nr. ___ ale OCPI ___ – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ___ şi, în consecinţă, va anula aceste încheieri şi va dispune înscrierea în cartea funciară a UAT Municipiul ____ a imobilului proprietatea petenţilor apelanţi ---, situat în mun. ----, identificat conform raportului de expertiză topo-cadastru, avizat OCPI, întocmit de expert --- în dosarul nr. ____, soluţionat irevocabil conform sentinţei civile nr. ___ a Judecătoriei ____.

Văzând şi prevederile art. 483 alin.2 teza finală NCPC,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite apelul declarat de reclamanţii ----, domiciliaţi în -----, cu domiciliul procesual ales la --- împotriva sentinţei civile nr.____ pronunţată de Judecătoria ___în dosarul nr._____ – având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară.

Schimbă în tot sentinţa atacată în sensul că admite plângerea formulată împotriva încheierilor de respingere nr. ___şi nr.___ ale OCPI _____.

Anulează încheierile nr. ___si nr.___ emise de OCPI___ – Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ____.

Dispune înscrierea în cartea funciară a UAT Municipiul ____a imobilului proprietatea petenţilor apelanţi ---, situat în mun. ---, identificat conform raportului de expertiză topo-cadastru, avizat OCPI, întocmit de expert -- în dosarul nr. ____, soluţionat irevocabil conform sentinţei civile nr. ____ a Judecătoriei ___.

Definitivă.