Stabilirea liniei de hotar. Avizarea expertizei topografice.

Sentința nr. 658/2015 pronunțată de Tribunalul DÂMBOVIŢA la data de 15-06-2015 în dosarul nr. 788/120/2013*

ROMÂNIA

TRIBUNALUL DÂMBOVIȚA

SECȚIA A II-A CIVILĂ DE contencios ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Dosar nr._

SENTINȚA NR 658

Ședința publică de la data de 15.06.2015

Instanța constituită din:

Președinte: G. A.-M.

Grefier: J. C.

Pe rol se află soluționarea cauzei privind pe reclamantul P. JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA, cu sediul în Târgoviște, județul Dâmbovița, în contradictoriu cu pârâtele ., județul Dâmbovița și ., județul Dâmbovița, având ca obiect „acțiune în grănițuire” – rejudecare.

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns reclamantul, prin consilier juridic L. A. și pârâta UAT . C. A., lipsă fiind pârâta UAT .> Procedura de citare legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează instanței că la dosar s-a depus de O.C.P.I. dovada avizării raportului de expertiză întocmit în cauză.

Nemaifiind alte probe de administrat în cauză, instanța acordă cuvântul asupra fondului cauzei.

Reclamantul, prin consilier juridic, având cuvântul aspra fondului cauzei solicită admiterea acțiunii formulate, urmând a se stabili cpă linia de hotar dintre comunele Dărmănești și V. este cea propusă de . atât de OCPI prin adresa depusă la dosar, care reprezintă anexa la acțiunea formulată, variantă confirmată de altfel și de expertiza întocmită în cauză, care atestă că hotarul corect este cel propus de V. și care datează din 1963 și confirmat de Legea 2/1968.

Pârâta UAT ., având cuvântul asupra fondului cauzei arată că asupra variantelor de hotar nu mai sunt de purtate discuții, hotărârea primei instanței fiind desființată pentru un singur motiv și anume că raportul de expertiză efectuat în cauză nu a fost avizat de OCPI. Ca atare apreciază că acest aspect a intrat în puterea lucrului judecat și în consecință lasă la aprecierea instanței.

Instanța rămâne în pronunțare asupra cauzei de față.

TRIBUNALUL

Prin decizia nr 4416/24.09.2014 Curtea de Apel Ploiești a admis recursul declarat de pârâta UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ., cu sediul în județul Dâmbovița, împotriva sentinței nr. 528 din data de 21.03.2014, pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, în contradictoriu cu intimatul reclamant P. JUDEȚULUI PRAHOVA, cu sediul în Târgoviște, județul Dâmbovița și cu intimata pârâtă UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ., cu sediul în județul Dâmbovița, a casat sentința recurată și a trimis cauza spre rejudecare la Tribunalul Dâmbovița.

Pentru a pronunța această decizia Curtea a reținut că prin cererea înregistrată sub nr._, pe rolul Tribunalul Dâmbovița, reclamantul P. JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA, în temeiul art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea OUG nr. 64/2010 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, în contradictoriu cu pârâtele ., județul Dâmbovița și .>prin primar, județul Dâmbovița, a solicitat stabilirea liniei de hotar dintre unitățile administrative Dărmănești și V., așa cum este evidențiată în planurile de situație privind organizarea intergospodărească întocmită în anul 1963 atât la . la .> Motivând cererea, s-a arătat că până în anul 1968 când . desființată cu ocazia reorganizării administrativ teritoriale nu s-au întocmite alte evidențe funciare. După anul 1990, în urma aplicării legilor fondului funciar și a înființării de noi unități administrativ teritoriale, au apărut litigii între comunele învecinate cu privire la recunoașterea hotarului.

Prin Ordinul Prefectului nr. 228/12.05.2005 a fost constituită comisia de delimitare cadastrală a celor două localități, reprezentanții comunei Dărmănești contestând planul de situație teritorială (procesul verbal nr. 1190/21.06.2005), iar prin Ordinul Prefectului nr. 555/27.10.2010 a fost constituită comisia de mediere a litigiului privind identificarea și recunoașterea hotarului dintre comunele Dărmănești și V., rezultatul fiind consemnat în procesul verbal înregistrat la reclamant sub nr._/05.10.2010, fără a exista un acord cu privire la stabilirea hotarului.

În urma discuțiilor de mediere nu s-a ajuns la un acord privind stabilirea hotarului, reprezentanții Primăriei Dărmănești semnând cu obiecții procesul verbal încheiat la data de 30.09.2012 și înregistrat sub nr. 7886/2012.

S-a mai învederat că traseul hotarului propus de comisia UAT V., conform documentațiilor existente la OCPI Dâmbovița, nu a fost acceptat de UAT Dărmănești și așa cum rezultă din adresa nr._/2012 emisă de OCPI Dâmbovița, traseul propus de reprezentanții UAT V. (cel actual) datează din anul 1963 în evidențele cadastrale și s-a menținut și după apariția Legii nr. 2/1968. Față de cele menționate, solicită instanței ca prin sentința ce se va pronunța să stabilească linia de hotar dintre localitățile Dărmănești și V., conform evidențelor cadastrale din anul 1963, adică să mențină hotarul actual, propus de UAT V.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. II din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea OUG nr. 64/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 7/1996, ale Normei tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobată prin Ordinul MAI nr. 534/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Au fost depuse în dovedire: procesul verbal nr._/05.11.2010 și anexa grafică; planurile de situație privind organizarea intergospodărească întocmită în anul 1963 – . situație privind organizarea intergospodărească întocmită în anul 1963 – . nr. 1190/21.06.2005; procesul verbal nr._/05.10.2010, procesul verbal nr. 7886/30.09.2012; adresa nr._/29.11.202 emisă de OCPI Dâmbovița.

Pârâta . întâmpinare, învederând că această unitate administrativ teritorială a fost reorganizată prin Legea nr. 170/05.05.2003, prin înființarea Comunei V., iar documentația care a stat la baza legii de înființare a specificat că această unitate administrativ teritorială nu este afectată de desprinderea satului V..

De asemenea în anexa „Elemente de definire a comunei V., alin. 2 se specifică suprafața comunei ca fiind de 2650 ha, din care arabil 1440 ha, intravilan 174 ha, pădure comunală 108 ha, izlaz comunal 324 ha, păduri 604 ha, fișa comunei V. fiind însușită la acea dată atât la nivel local de consilierii locali din cele două comune, prin referendum de cetățenii comunelor, cât și la nivel județean, inclusiv de P. Județului Dâmbovița, care era și reprezentantul tuturor instituțiilor deconcentrate la nivelul județului inclusiv al actualului Oficiu de cadastru și Publicitate Imobiliară Dâmbovița. După apariția Legii nr. 170/2003 noile organe alese ale comunei V. au început să revendice noi teritorii din . de anul 1968, anul trecerii Comunei V. la . și 15, pe care le revendică reprezentanții comunei V., nu au aparținut niciodată de .> Cu privire la motivația reprezentantului OCPI că linia de hotar s-a stabilit conform Legii nr. 2/1968, nu are nici un suport, deoarece legea mai sus menționată nu face nici-o referire la teritoriul comunei Dărmănești și a comunei V., or harta prezentată de această instituție ce face referire la anul 1968, apreciază că este în totală contradicție cu situația de fapt înainte de acest an.

S-a arătat că este de acord numai cu hotarul stabilit prin Legea nr. 170/2003, prin referendum, însușit de organele administrației publice de atunci și vizate de organismele județene, acte care au stat la baza elaborării legii.

A depus în dovedire: anexele la proiectul de Lege nr. 170/2003; harta anexă la proiectul de lege nr. 170/2003; fișa comunei V. nou propusă; elemente de definire a comunei V.; procesul verbal de la referendumul local de înființare a comunei V.; HCL nr. 16/2002 de însușire a rezultatelor referendumului; expunere de motive privind înființarea comunei V.; propunerea legislativă privind înființarea comunei V..

În cauză s-a dispus proba cu expertiză topografică, raportul de expertiză întocmit de expert M. C. fiind depus la dosarul cauzei filele 52-54, completat cu raportul de la filele 68-69 dosar.

Pe baza probatoriilor cu înscrisuri administrate în cauză, prin sentința nr. 528 din data de 21.03.2014, pronunțată de Tribunalul Dâmbovița, a fost admisă cererea formulată de reclamantul P. Județului Dâmbovița, în contradictoriu cu pârâtele U.A.T ., județul Dâmbovița și U.A.T. ., județul Dâmbovița și s-a stabilit linia de hotar dintre cele două pârâte, conform „Completării raportului de expertiză”, întocmit de expert inginer M. C., reprezentată grafic cu culoare albastră, conform anexei grafică ortofotoplan, atașată completării raportului de expertiză.

Împotriva sentinței precizate a declarat recurs pârâta UAT Dărmănești, solicitând casarea acesteia și trimiterea cauzei spre rejudecare la aceeași instanță de fond.

În motivarea recursului, s-a arătat că la termenul de soluționare a acțiunii pârâta a solicitat avizarea expertizei, conform Ordinului MJnr.1882/C/2011, de către OCPI al JUD. Dâmbovița, însă instanța de fond a respins cererea, motivat de susținerea expertului în sensul că a primit de la OCPI informațiile referitoare la coordonatele de contur ale UAT V., că această afirmație este eronată, întrucât s-a constatat necorespunderea dintre coordonatele de contur ale UAT V. cu cele ale recurentei, precum și că în această situație avizarea era necesară.

Recurenta a mai arătat că varianta de stabilire a liniei de hotar, adoptată de către instanța de fond, atribuie UAT V. o suprafață de 2886,5 ha, mai mult cu 236,5 ha decât suprafeței prevăzute în Legea nr.170/2003 de înființare a acesteia, că pe suprafața anterior menționată se află locuitori ai comunei Dărmănești, cu titluri de proprietate eliberate de aceasta din urmă, că prin această poziționare a liniei de hotar exploatarea terenurilor agricole precizate devine dificilă, precum și că trebuia stabilită linia de hotar marcată cu culoarea roz în raportul de expertiză.

În dovedirea recursului, recurenta a depus la dosar anexa raportului de expertiză efectuat în fața primei instanțe.

Examinând sentința recurată, prin prisma criticilor de recurs și a dispozițiilor legale incidente în cauză, Curtea a constatat că raportat la data introducerii cererii introductive (24.01.2013) și fașă de dispozițiile art.25 al.1 din Noul Cod de procedură civilă, prezentei cauze îi sunt aplicabile dispozițiile vechiului Cod de procedură civilă.

În ce privește primul motiv de recurs, vizând neavizarea raportului de expertiză în specialitatea topografie, Curtea a reținut că, după depunerea completării la raportul de expertiză, întocmită de către expertul tehnic M. C., la termenul din data de 7.02.2014 instanța de fond a admis cererea pârâtei . dispus ca expertul tehnic menționat să avizeze raportul de expertiză tehnică, inclusiv completarea la acesta, de către OCPI Dâmbovița, amânând în acest sens judecata cauzei.

Pentru termenul următor, expertul menționat a depus la dosar o cerere, în care a arătat, în esență, că s-a consultat cu reprezentanții OCPI referitor la modul de prezentare a documentației topografice, în vederea avizării în condițiile Ordinului nr.1882/C/2011, ocazie cu care a fost informat că OCPI Dâmbovița avizează o documentație topo numai în condițiile impuse prin Regulamentul privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul MAP nr.534/2001, iar nu o documentație bazată pe proiectul RELUAT (registru electronic al limitelor UAT).

Față de aceste precizări, la termenul de judecată din data de 21.03.2014, instanța de fond a apreciat că în cauză sunt incidente dispozițiile art.7 al.2 lit.a din Ordinul nr.1882/C/2011, astfel că nu se mai impune avizarea raportului de expertiză.

Curtea a constatat că dispozițiile art.1 al.1 și 2 din Ordinul Ministrului Justiției nr.1882/C/2011 prevăd că „Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), prin oficiile de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI), avizează tehnic, exclusiv cu privire la corectitudinea datelor topografice, expertizele judiciare efectuate de către experții judiciari în specializarea topografie, cadastru și geodezie.

Avizarea tehnică a expertizelor judiciare prevăzute la alin. (1), în conformitate cu art. 4 lit. l) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face la solicitarea instanței de judecată care a dispus efectuarea expertizei”.

De asemenea, dispozițiile art.7 al.2 din același ordin prevăd că „experții judiciari pot solicita OCPIsau biroului teritorial, în baza documentelor din care rezultă numirea acestora și identificarea imobilului care face obiectul expertizei, cu scutire de la plata tarifelor, următoarele date și documente:

a) coordonatele punctelor aflate pe limita de proprietate pentru imobilele înregistrate în sistemul informatic de cadastru și carte funciară, pentru imobilul în cauză, precum și pentru cele limitrofe imobilului în cauză;

b) planul de încadrare în zonă;

c) extrasul de plan parcelar recepționat de OCPI teritorial sau, după caz, extrasul de plan cadastral de carte funciară;

d) extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înscris în cartea funciară;

e) copii ale actelor care au stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilelor în cauză;

f) extras de pe ortofotoplan, pentru imobilul în cauză, precum și pentru cele limitrofe imobilului în cauză;

g) copii ale altor documente necesare și în strânsă legătură cu efectuarea expertizei judiciare, nominalizate de către expert”.

Raportat la toate dispozițiile legale, anterior citate, Curtea a apreciat că soluția primei instanțe, de renunțare la avizarea raportului de expertiză (inclusiv completarea acestuia) este nelegală și netemeinică.

Aceasta, întrucât în cadrul ordinului menționat nu există vreun temei juridic care să înlăture obligația avizării expertizei judiciare topografice efectuate în cauză. Dispozițiile art.7 al.2 din ordin, invocate de către prima instanță ca temei al renunțării la avizare, nu pot justifica această soluție, întrucât acestea atestă doar posibilitatea experților de a solicita gratuit de la OCPI date și informații necesare pentru identificarea imobilului.

Curtea a mai reținut că dispozițiile art.2 al.1 din Ordinul 1882/C/2011 prevăd că „avizarea tehnică a expertizei judiciare constă în recepția tehnică a planului de amplasament și delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei..”,iar cele ale art.9 al.2 dinOrdinul directorului general al ANCPI nr. 108/2010 că „recepția lucrărilor de specialitate se referă la recepția lucrărilor de măsurători terestre; recepția lucrărilor de cartografie; recepția lucrărilor de cadastru general”.

Față de aceste dispoziții legale și raportat la obiectul litigiului dintre părți dedus judecății, Curtea a considerat că avizarea expertizei era nu doar obligatorie, ci și necesară, întrucât pentru stabilirea corectă a liniei de hotar dintre cele două unități administrativ teritoriale pârâte trebuia asigurată corectitudinea și realitatea măsurătorilor și a amplasării lor în teren, deziderat ce putea fi atins prin avizarea lucrării, operațiune ce asigura și o corelare a lucrărilor expertului cu coordonatele topografice existente în baza de date a OCPI Dâmbovița.

Pe de altă parte, Curtea a reținut că susținerile expertului – vizând preluarea datelor necesare de la OCPI Dâmbovița – sunt simple alegații nedovedite, la dosar neexistând nici un înscris doveditor emis de către această instituție publică, iar pe de altă parte expertul, dar și prima instanță, nu au arătat nici un moment de ce nu a putut fi efectuată expertiza topografică cu respectarea Regulamentului aprobat prin Ordinul nr. 534/2001 privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, expertiză care să poată fi avizată de către OCPI potrivit normelor legale menționate anterior.

Concluzionând, Curtea a considerat că această critică a recurentei este întemeiată, respectiv că pentru corecta aflare a adevărului în cauză se impunea, fie avizarea expertizei topografice deja efectuată, fie refacerea ei, în sensul anterior precizat.

Cum, față de dispozițiile art.305 din vechiul Cod de procedură civilă, administrarea acestei probe nu se putea face în calea extraordinară de atac, Curtea, potrivit dispozițiilor art.304 pct.9, art.304 ind.1 și art.312 al.3 din același act normativ, a admis recursul, a casat sentința recurată și a trimis cauza, spre rejudecare, aceeași instanțe de fond, urmând să nu mai analizeze restul criticilor invocate de către recurentă – vizând, în esență, greșita stabilire a hotarului UAT V., prin atribuirea unei suprafețe de teren superioară celei prevăzute în legea de înființare a sa -, critici care urmează a fi avute în vedere cu ocazia rejudecării cauzei, odată cu certificarea hotarului dintre cele două pârâte.

Cauza a fost reînregistrată pe rolul Tribunalului Dâmbovița la data de 23.10.2014, sub nr_, primind termen de judecată la data de 14.11.2014.

La data de 09.06.2015 a fost depusă la dosar de către OCPI Procesul verbal de recepție nr 314/2015, întocmit la data de 26.05.2015 privind lucrarea 700/06.02.2015.

Analizând actele și lucrările dosarului, reține următoarea situație de fapt:

Prin Legea 170/2003 s-a înființat ., având în componenta satul Vladeni, prin reorganizarea comunei Dărmanesti din același județ, ., în urma reorganizãrii prevãzute la art. 1, având în componenta satele Darmanesti și Marginenii de Sus.

Conform înscrisurilor depuse la filele 28-41 din dosarul inițial (Fișa comunei V., însușită de P. Județului Dâmbovița și avizată de Directorul Direcției Județene de S. Dâmbovița, Elementele de definire ale comunei V., Hotărârea Consiliului Local Dărmănești din 27.04.2002 privind însușirea rezultatelor referendumului din 16.06.2002 precum și a documentației pentru înființarea comunei V.) reiese că suprafața totală a comunei V. este de 2650 ha, din care intravilan 174 ha (f. 29 dosar inițial).

Se reține că această suprafață de teren este cea delimitată prin linia de hotar dintre cele două pârâte conform „Completării raportului de expertiză conform încheierii de ședință din data de 29.11.2013” întocmit de expertul judiciar M. C., reprezentată grafic prin culoarea albastră, conform anexei grafice ortofotoplan, atașată completării raportului de expertiză (f. 69 dosar inițial), având în vedere explicația prezentată de expert în subsolul anexei grafice ortofotoplan, din care reiese că linia de hotar marcată cu albastru reprezintă linia de hotar dintre UAT Dărmănești și UAT V. prin suprapunerea anexei la Legea 170/2003 în ruma verificării suprafeței comunei V. prin raportare la întinderea acesteia conform datelor din lucrarea „elemente de definire a comunei V.” (2650 ha – conform acestei linii de hotar rezultă suprafața UAT V. de 2650 ha, în vreme ce linia de hotar marcată pe schiță cu culoare verde reprezintă linia de hotar între UAT Dărmănești și UAT V. conform anexei la Legea 170/2003; această linie de hotar așa cum rezultă din adresa_/29.11.2012 emisă de OCPI Dâmbovița propusă de reprezentanții UAT V. datează din anul 1963 și emnținută și al apariția Legii 2/1968.

Conform liniei de hotar actuale UAT V. are suprafața de 2838 ha, iar linia de hotar marcată cu culoare galbenă reprezintă linia de hotar propusă de UAT Dărmănești conform căreia suprafața de 374,78 ha pusă în posesie pentru cetățenii din satul Dărmănești în anii 1992 și 2000 să fie cuprinsă în teritoriul . pe teritoriul . 2/1968; conform acestei linii de hotar rezultă suprafața pentru UAT V. de 2463 ha).

Potrivit înscrisurilor comunicate instanței de OCPI (f. 39-42 prezentul dosar) expertul judiciar desemnat în cauză a înaintat spre avizare la OCPI la 06.02.2015, fiind înregistrat la OCPI sub nr. 700/26.05.2015, Completarea la raportul de expertiză conform încheierii din 29.11.2013, respectiv anexa grafică ortofotoplan pentru dosarul_ al Tribunalului Dâmbovița, având aceeași reprezentare schematică precum anexa garfică ortofotoplan depus la dosarul_ la fila 69, cu unica deosebire că noua anexă ortofotoplan prezintă dovada înregistrării la OCPI, iar la subsolul anexei se menționează că potrivit liniei de hotar propusă de UAT Dărmănești UAT V. are suprafața de 2511,50 ha, iar conform liniei de hotar dintre UAT Dărmănești și UAT V. prin suprapunerea anexei la Legea 170/2003 în ruma verificării suprafeței comunei V. prin raportare la întinderea acesteia conform datelor din lucrarea „elemente de definire a comunei V.” rezultă suprafața UAT V. de 2698,28 ha.

Se reține că această anexă a fost avizată de OCPI Dâmbovița, conform procesului verbal de recepție nr. 314/26.05.2015 privind lucrarea 700/06.02.2015.

Așadar diferența dintre suprafața măsurată potrivit liniei de hotar marcată cu albastru de expert și avizată de OCPI și suprafața prevăzută de documentele ce au stat la baza Legii 170/2003 este de 48,28 ha, și nu de 236,5 ha, cum s-a susținut de către UAT Dărmănești

Ca urmare, văzând că motivul pentru care a fost trimisă cauza spre rejudecare a fost administrarea probei cu expertiza tehnică judiciară în condițiile art. 2 al.1 din Ordinul 1882/C/2011, ceea ce s-a realizat, prin depunerea la dosar a dovezii avizării expertizei, iar instanța superioară a dispus ca la rejudecarea cauzei să fie avut în vedere susținerea pârâtei UAT Dărmănești în sensul că i s-a atribuit comunei V. o suprafață de teren suplimentară de 236,5 ha - susținere pe care instanța o găsește întemeiată numai în parte, respectiv numai în privința unei suprafețe de 48,28 ha, care însă a primit avizarea OCPI, neexistând nicio dovadă că linia de hotar propusă de UAT Dărmănești cu culoare roz pe schița existentă al fila 5 din dosarul de recurs ar reprezenta o delimitare care să corespundă suprafeței de 2650 ha pentru UAT V. -, va admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul P. JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA, în contradictoriu cu pârâtele ., și ., și vastabili linia de hotar dintre cele două pârâte conform „Completării raportului de expertiză” întocmit de expertul judiciar M. C. și avizat de OCPI, reprezentată grafic prin culoarea albastră, conform anexei grafice ortofotoplan, atașată completării raportului de expertiză depus la fila 41 din prezentul dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DISPUNE:

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul P. JUDEȚULUI DÂMBOVIȚA, cu sediul în Târgoviște, județul Dâmbovița, în contradictoriu cu pârâtele ., județul Dâmbovița și ., județul Dâmbovița, având ca obiect „acțiune în grănițuire” – rejudecare.

Stabilește linia de hotar dintre cele două pârâte conform „Completării raportului de expertiză” întocmit de expertul judiciar M. C. și avizat de OCPI, reprezentată grafic prin culoarea albastră, conform anexei grafice ortofotoplan, atașată completării raportului de expertiză.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică, astăzi, 15.06.2015.

PREȘEDINTE, GREFIER,

G. A.-M. J. C.

Red G.A.M/tehnored J.C

17.07.2015/5ex

Detalii: http://legeaz.net/spete-contencios-tribunalul-dambovita-2015/anulare-act-administrativ-sentinta-15-06-2015-kdo