Refuz de separare consum de gaze. Abuz de drept.

 

 Refuzul reclamantei de a consimti la separarea consumului de gaze apare implicit, fiind un abuz de drept din partea acesteia, asa încât pârâtii în mod corect au formulat cererea de separare.


Constata ca prin actiunea înregistrata sub nr.2715/306/2007 la Judecatoria Sibiu reclamanta GM a chemat în judecata pe pârâtii OM, OV si SC , solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa fie obligata SC sa execute pe propria cheltuiala, integral si spre folosul reclamantei lucrarea de separare a consumului de gaze pentru spatiile proprietate comuna, indiviza si perpetua, de la baie, bucatarie si hol din consum comun, în consum individual, asa cum au fost aprobate, fara acordul reclamantei si pentru coproprietarii acelorasi spatii pârâtilor OV si OM ;

-sa fie obligati pârâtii la daune morale în cuantum de 5000 EURO;

-sa fie obligata pârâta SC la daune cominatorii de 1000 RON pe zi de întârziere, pâna la executarea lucrarii; cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii s-a aratat, în esenta, ca reclamanta împreuna cu pârâtii OV si OM sunt proprietari ai imobilului situat în Sibiu, parter, conform contractelor de vânzare- cumparare încheiate în temeiul Legii nr.112/1995, înscrise în CF, pentru proprietatea reclamantei si nr.cadastral x pentru proprietatea pârâtilor OV, OM.

Pe lânga Proprietatea exclusiva, fiecare proprietar, are în proprietate comuna, indiviza, spatiile cu destinatia baie, bucatarie, hol, spatii ce reprezinta proprietate comuna perpetua, neputându-se datorita topografiei locului, sa se faca iesirea din indiviziune.

Pârâtii OV, OM au efectuat lucrari de separare a consumului de gaze, fara a cere acordul reclamantei, asa încât în prezent aceasta nu mai are acces la consumul de gaze.
Referitor la primul capat de cerere prin care s-a solicitat obligarea SC sa repare prejudiciul creat reclamantei, aceasta a aratat ca dând curs cererilor pârâtilor OV,OM ,
a aprobat transformarea consumului comun de gaze, în consum individual de gaze pentru spatii aflate în proprietate comuna, indiviza, fara sa existe acordul coindivizarului.

Referitor la cel de-al doilea capat de cerere : obligarea pârâtilor la daune morale în cuantum de 5000 Euro, s-a aratat ca prejudiciul creat reclamantei este cert, întrucât i-a fost încalcat dreptul de proprietate.
Referitor la cel de-al treilea capat de cerere : sa fie obligata pârâta SC la daune cominatorii de 1000 lei RON pe zi de întârziere, pâna la executarea lucrarii, s-a aratat ca prejudiciul creat reclamantei prin concursul SC este actual, iar lucrarea este executata.

În drept s-au invocat dispozitiile art.998, art.1000 si art.1075 Cod Civil.

Pârâtii OV, OM au formulat întâmpinare prin care au invocat exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei, iar pe fond au solicitat respingerea actiunii motivat, în esenta, de faptul ca nu exista nici un prejudiciu suferit de reclamanta si generat de pârâti.

Reclamanta GM si-a precizat actiunea în sensul ca primul capat al cererii introductive va avea urmatorul continut : „ obligarea fie a SC, fie a pârâtilor OV,OM sa execute pe propria cheltuiala, integral si în folosul reclamantei, lucrarea de separare a consumului de gaze pentru spatiile proprietate comuna, indiviza si perpetua, de la baie, bucatarie si hol din consum, în consum individual, asa cum au fost aprobate, fara acordul reclamantei si pentru coproprietarii acelorasi spatii pârâtilor OV,OM, sau achitarea lucrarilor deja efectuate de reclamanta, dupa data introducerii prezentei actiuni.

De asemenea, s-a aratat ca nu se mai sustine cel de-al doilea capat de cerere, privind daunele morale, iar cel de-al treilea capat de cerere va avea urmatorul continut: „ sa fie obligata pârâta SC, fie pârâtii O.V., OM la daune cominatorii de 1000 lei RON pe zi de întârziere, pâna la executarea lucrarii.

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarea stare de fapt:

Reclamanta GM si pârâtii OV, OM sunt proprietari ai imobilului situat în Sibiu, , conform contractelor de vânzare - cumparare încheiate în temeiul Legii 112/1995, înscrise în CF pentru proprietatea reclamantei si sub nr. x pentru proprietatea pârâtilor OV,OM.
La parterul imobilului de la adresa mai sus indicata se afla cele doua spatii locative a reclamantei si pârâtilor OV,OM.
Pe lânga proprietatea exclusiva, fiecare proprietar, are în proprietate comuna, indiviza, spatiile cu destinatia : baie, bucatarie, hol.

Pâna în luna martie 2007 pentru întreg imobilul apartinând partilor din litigiu, exista un singur contract pentru furnizarea gazelor, încheiat pe numele pârâtilor.

Pârâtii au formulat o cerere de separare a consumului de gaz pentru apartamentul pe care îl detin în proprietate aprobata de pârâta SC

Din procesul - verbal încheiat în 12.02.2008, cu ocazia efectuarii cercetarii locale, fiind analizat aspectul exterior al amplasarii instalatiei de gaze s-a constatat ca cele 2 contoare de gaze sunt amplasate în subsolul imobilului, iar teava de distributie nu afecteaza proprietatea comuna.

De asemenea, s-a mai constatat ca în bucataria comuna exista doua aragaze unul apartinând fam.O, alimentat de la instalatia noua de gaz si cel de-al doilea folosit de reclamanta alimentat de la vechea instalatie de gaz metan.

Chiar daca existenta starii de coproprietate impune cu precadere acordul de vointa si al reclamantei, privind separarea consumului de gaze, instanta constata ca acesta a fost dat asa cum rezulta din adresa din 2 octombrie 2007 cu nr.3211 emisa de SC E-ON GAZ ROMANIA SA prin care i s-a adus la cunostinta reclamantei care sunt actele necesare în vederea efectuarii proiectului instalatiei de utilizare a gazului metan, ( fila 5), ca raspuns la solicitarea acesteia.

În atare situatie, refuzul reclamantei de a consimti la separarea consumului de gaze apare implicit, fiind un abuz de drept din partea acesteia, asa încât pârâtii în mod corect au formulat cererea de separare.

Cum în speta, nu s-a dovedit vinovatia pârâtilor sau existenta vreunui prejudiciu în patrimoniul reclamantei ( dimpotriva aceasta are instalatie separata de furnizare a gazelor naturale cu contor separat), instanta constata ca nu se poate atrage raspunderea prev.de art.998 din Cod Civil, urmând a se dispune respingerea actiunii.
În baza art.274 c.pr.civ. reclamanta va fi obligata la plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecata catre pârâtii OV,OM.
Pentru aceste motive :
ÎN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E :

Respinge actiunea civila formulata de reclamanta GM în contradictoriu cu pârâtii OM si OV si pârâta SC.
Obliga reclamanta la plata sumei de 500 lei cheltuieli de judecata catre pârâtii OV, OM.
Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica azi 25 februarie 2008.