Radierea dreptului de creanta ( sulta ) din CF . Prescriptie.

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L C L U J

SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURARI SOCIALE,

PENTRU MINORI ŞI FAMILIE

DOSAR NR(...)

DECIZIA CIVILĂ NR. 2235/R/2009

Şedinţa publică din 28 octombrie 2009

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: (...)-(...) (...)

JUDECĂTORI: (...) (...)

(...)-D. (...)

GREFIER: N. TARŢA

S-a luat în examinare recursul declarat de pârâtul E. J., împotriva deciziei civile nr. 166/A din 10 iunie 2009, pronunţată de T r i b u n a l u l M a r a m u r e ş în dosarul nr(...), privind şi pe reclamanta E. M.-E., având ca obiect acţiune în constatare – rectificare CF.

La apelul nominal, la prima, la a doua şi la a treia strigare a cauzei se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Recursul este legal timbrat cu 14 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar.

S-a făcut referatul cauzei, după care, se constată că în cursul dimineţii a fost depusă prin fax, întâmpinare din partea reclamantei-intimate, prin care solicită respingerea recursului ca netemeinic şi nelegal, precum şi judecarea cauzei în lipsă (fila 8). Se constată de asemenea că în cursul dimineţii pârâtul-initmat a depus la dosar prin registratura instanţei timbrajul aferent recursului, acesta fiind astfel legal timbrat.

Prin memoriul de recurs pârâtul-recurent a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă, conform prevederilor art. 242 alin. 2 Cod procedură civilă.

Curtea constată recursul în stare de judecată şi-l reţine în vederea pronunţării.

C U R T E A

Prin sentinţa civilă nr. 2843/13.11.2008 a J u d e c ă t o r i e i S i g h e t u M a r m a ţ i e i s-a respins cererea formulată de reclamanta E. M. E. în contradictoriu cu pârâtul E. J..

Pentru a pronunţa această sentinţă s-a reţinut că, conform extrasului CF, apartamentul din S M E. 1 E. 2. nr. 35 scara A .1 nr. 6 compus din 2 camere şi dependinţe înscris în CF 14467 cu nr.top. 975 şi 979 este proprietatea tabulară a reclamantei cu titlu de cumpărare şi partaj.

Conform aceluiaşi extras la partea a III-a a CF , înscrieri privitoare la sarcini, a fost notată sulta în sumă de 12.869,96 lei în favoarea lui E. J.-pârâtul.

Această înscriere s-a făcut în baza sentinţei civile nr. 2617/2004 a J u d e c ă t o r i e i S i g h e t u M a r m a ţ i e i prin care s-a făcut partajul bunurilor comune între reclamantă şi pârât.

Conform acestei sentinţe instanţa a atribuit apartamentul ce a format bunul comun al soţilor, reclamantei, aceasta fiind obligată la sultă în sarcina pârâtului.

Având în vedere faptul că scopul urmărit de reclamantă este acela de a radia dreptul de creanţă al pârâtului din CF, iar acesta nu a declarat expres că este de acord cu această radiere în baza art. 20 din Legea nr. 7/1996, instanţa de fond a respins cererea ca neîntemeiată.

În cea ce priveşte constatarea dreptului de prescripţie, prima instanţă a arătat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 405 al. 1 teza finală, respectiv faptul că dreptul la acţiune se prescrie în termen de 10 ani în cazul titlurilor emise în materia acţiunilor reale imobiliare deoarece în cazul în speţă dreptul de creanţă decurge dintr-un drept de proprietate al pârâtului, suma rezultând ca urmare a sistării stării de indiviziune dintre acesta şi reclamantă.

Prin decizia civilă nr. 166/A/10 iunie 2009 a T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş a fost admis apelul declarat de către reclamanta E. M. E. împotriva sentinţei civile nr. 2843/13.11.2008 a J u d e c ă t o r i e i S i g h e t u M a r m a ţ i e i pe care a schimbat-o în totalitate în sensul că a admis acţiunea promovată de reclamanta E. M. E. în contradictoriu cu pârâtul E. J. şi în consecinţă s-a constatat că a intervenit prescripţia dreptului pârâtului de a cere executarea silită a sumei de 12.869,96 lei datorată cu titlu de sultă; s-a dispus rectificarea cărţii funciare în sensul radierii notării făcute sub C7 în CF 14467 S M nr. top. 975, 979 având ca obiect sulta în sumă de 128.699.600 lei. A fost obligat intimatul E. J. la plata către apelanta E. M. E. a sumei de 150 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

Pentru a pronunţa această decizie, tribunalul a reţinut că termenul de prescripţie a executării silite a sultei care reprezintă un drept de creanţă este de 3 ani şi nu de 10 ani, chiar dacă derivă dintr-o acţiune reală imobiliară. Practica şi doctrina în materie au statuat că aplicabile în materie de executare a sultei sunt dispoziţiile art. 405 alin.1 teza I Cod procedură civilă. Nu s-a invocat de către pârât vreun caz de întrerupere sau suspendare a cursului prescripţiei dreptului de a cere executarea silită a sultei. Raportat la data naşterii dreptului de a cere executarea silită a sultei, văzând data introducerii prezentei acţiuni, termenul de 3 ani s-a împlinit, cu consecinţa intervenirii prescripţiei de a mai cere executarea acesteia.

Hotărârea în baza căreia s-a notat în CF dreptul la sultă pierzându-şi forţa executorie (conform art. 405 alin.3 Cod procedură civilă) devin incidente prevederile art. 34 pct. 3 din Legea nr. 7/1996, fiind stinse efectele actului în temeiul căruia s-a făcut înscrierea.

Împotriva acestei decizii a promovat recurs în termenul legal pârâtul recurent E. J., solicitând instanţei modificarea deciziei pronunţate în apel, deoarece potrivit disp. art. 20 din Legea nr. 7/1996 radierea dreptului de creanţă din Cf se poate face numai cu consimţământul titularului dreptului.

Recurentul a apreciat că în mod greşit a fost reţinut ca termen de prescripţie a executării silite a sultei ar fi de 3 ani şi nu de 10 ani, cum se prevede în art. 405 alin. 1 Cod proc.civ. şi cum corect a apreciat instanţa de fond.

În opinia recurentului, este incident art. 405 alin. 1 teza finală, deoarece hotărârea în baza căreia s-a notat sulta soluţionează o acţiune reală imobiliară pentru care termenul de prescripţie este de 10 ani. Recurentul a solicitat judecarea cauzei în lipsă potrivit disp. art. 242 alin. 2 Cod proc.civ.

Prin întâmpinare, intimata E. M. E. a solicitat respingerea recursului, cu cheltuieli de judecată, deoarece a intervenit prescripţia dreptului pârâtului de a mai cere executarea silită a sumei de 12.869 lei datorată cu titlu de sultă.

Analizând decizia pronunţată prin prisma motivelor de recurs invocate, curtea constată că recursul este nefondat, urmând a fi respins pentru următoarele considerente:

Recurentul E. J. a invocate ca motiv de recurs greșita aplicare a termenului de prescripție critică ce poate fi încadrată în motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod Pr. Civilă. Această critică nu este fondată. Reclamanta a solicitat radierea sarcinii înscrise sub C7 în CF 14467 S M nr. top. 975, 979 având ca obiect sulta în sumă de 128.699.600 lei.

Fiind vorba de un drept de creanță, dreptul de solicita executarea silită se prescrie în termen de trei ani de la data când se naște dreptul de a cere executarea silită potrivit art. al 1-3 Cod Pr. Civilă.

Împrejurarea că acest drept de creanță rezultat ca urmarea partajului între reclamantă și pârât nu schimbă natura dreptului și nu îl transform dintr-un drept de creanță într-un drept real, pentru care termenul de prescripție este de 10 ani. Printre modurile de stingerea ipotecilor, legiuitorul a prevăzut , ca modalitate indirectă de stingerea ipotecii, prescripția extinctivă potrivit art. 1800 Cod Civil.

Art. 20 L.7/1996 prevede că un drept poate fi radiat din CF numai cu acordul titularului, însă al. 3 se prevede că se poate opera și în baza unei hotărâri judecătorești. Recurentul nu a invocat în motivele de recurs nici un motiv de întrerupere sau suspendarea cursului prescripției de a solicita executarea sultei nici în recurs deși această posibilitate a fost menționată în decizia recurată.

Prin urmare, curtea apreciază că nu este incident motivul de nelegalitate prevăzut de art. 304 pct. 9 Cod Pr. Civilă și în consecință în temeiul art 312 Cod pr. Civilă va respinge ca nefondat recursul pârâtului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtul E. J. împotriva deciziei civile nr. 166/A din 10 iunie 2009 a T r i b u n a l u l u i M a r a m u r e ş, pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Respinge cererea intimatei E. M.-E. privind obligarea recurentului la plata cheltuielilor de judecată.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 28 octombrie 2009.

PREŞEDINTE JUDECĂTORI

(...) (...) (...) (...) (...) (...) D. (...)

GREFIER

N. TARŢA

Red. T.A.N. dact. GC

4 ex/3o.11.2009

Jud.apel: D.E., V. E.