Probe pentru dovedirea imbunatatirilor.Atribuire in natura.

CURTEA DE A P E L I A Ş I

SECTIA CIVILĂ ŞI PENTRU CAUZE CU MINORI ŞI DE FAMILIE

DECIZIE Nr. 521

S-a luat în examinare cererea de recurs formulată de reclamanta D. E. (...) împotriva deciziei civile nr. 290 din 23 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică la prima strigare nu se prezintă părţile, la a doua strigare se prezintă avocat E. N. pentru recurentă şi avocat (...) E. ce îl substituie pe avocatul titular B. T., lipsă fiind intimatul N. N. D..

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, din care rezultă că pricina este la al treilea termen de judecată.

Avocat E. depune la dosar împuternicire avocaţială de substituire pentru avocatul titular T. pentru intimata J. M..

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa acordă cuvântul părţilor asupra excepţiei invocate prin întâmpinare referitoare la neîncadrarea motivelor de recurs în prevederile art. 304 pc.1-9 Cod procedură civilă precum şi pe fondul cauzei.

Avocat E. arată că motivele de recurs se încadrează în dispoziţiile art. 304 pc.7 Cod procedură civilă.

Avocat E. precizează că, astfel cum a fost formulat recursul, corect s-a susţinut prin întâmpinare nulitatea recursului, s-a făcut referire exclusiv la probele testimoniale, la înscrisurile din dosar, motivele de recurs nu se încadrează în dispoziţiile art. 304 pc.7 Cod procedură civilă.

Raportat la dezvoltarea motivelor de recurs, instanţa apreciază că acestea vizează nerespectarea criticilor de atribuire ce sunt susceptibile a fi încadrate în punctul 9 al articolului 304 Cod procedură civilă şi respinge excepţia.

Interpelat, apărătorul recurentei învederează că recurenta locuieşte în imobilul din litigiu din ianuarie 2007.

Avocat E. arată că nu cunoaşte această împrejurare.

Pe fondul cauzei, apărătorul recurentei arată că instanţa de fond şi cea de apel au reţinut drept unic criteriu că intimatul s-a ocupat de procurile notariale, a angajat muncitori, a obţinut avizele.Nu s-a ţinut cont că apartamentul a fost cumpărat de prietenul recurentei, întreţinut din banii recurentei, nu putea să muncească şi în Italia şi să se afle şi la domiciliu.Din iunie 2007 recurenta locuieşte singură în apartament, intimatul are unde să locuiască.În plus, recurenta urmează să se căsătorească şi nu are unde să locuiască în I.

Arată că recursul se încadrează în disp. art.304 pc.9 Cod procedură civilă şi solicită admiterea recursului, fără obligarea părţii adverse la plata cheltuielilor de judecată.

Avocat E. solicită respingerea recursului, a se constata că hotărârea T r i b u n a l u l u i I a ş i este legală şi temeinică prin care s-a menţinut sentinţa J u d e c ă t o r i e i I a ş i şi prin care s-a dispus atribuirea apartamentului către pârâtul-intimat.

În plus, consideră că instanţa de fond a avut în vedere toate probele administrate precum şi împrejurarea că recurenta locuieşte în imobil.Prin motivele de recurs chiar recurenta a recunoscut că nici pârâtul-intimat nu are o locuinţă dar are în altă parte unde să locuiască, însă acesta nu este singurul criteriu de atribuire.

Susţine că nu sunt întemeiate criticile formulate, solicită respingerea recursului, cu cheltuieli de judecată. Depune la dosar chitanţa nr. (...)/20.08.2009 reprezentând onorariu avocat de 1200 lei.

Declarându-se dezbaterile închise, după deliberare:

CURTEA DE APEL:

Prin sentinţa civilă nr. 4242 din 4 aprilie 2008 pronunţată de J u d e c ă t o r i a I a ş i s-a dispus:

Admiterea excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a paratului N. N. D. domiciliat in B-dul (...) cel E. (...)-2, tronson 2 . 28 si în consecinţă respingerea acţiunii formulata în contradictoriu cu acest parat ca fiind formulata împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă.

Admiterea in parte a acţiunii formulate de către reclamanta-pârâta D. E. (...) domiciliata in I T.. E. nr. 34, . 555, . C . 8 .29 in contradictoriu cu pârâta J. M. (...) cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet de Avocatura B. T. din I(...), . 8 . B, . 2 parter.

Admiterea in parte cererii reconvenţionale formulată de către pârâta-reclamantă J. M. (...) în contradictoriu cu reclamanta pârâtă D. E. (...).

S-a constatat că părţile se află în stare de indiviziune asupra imobilului apartament situat in I T.. (...) nr. 34, . 555, . C . 8 .29 compus din trei camere si dependinţe împreuna cu dreptul de proprietate forţat si perpetua asupra tuturor porţiunilor din bloc, care prin natura şi destinaţia lor sunt în folosinţa comuna în cota indiviza de 3.02% si dreptul de folosinţă pe durata existentei clădirii asupra terenului aferent în suprafaţă de 11,43 mp imobil in valoare de (...) lei.

S-a constatat că reclamantei-parate i se cuvine o cota de ½ din imobilul supus partajării iar cealaltă cota de ½ din imobil i se cuvine pârâtei-reclamante.

S-a constatat că reclamanta pârâta are un drept de creanţă în valoare de 30794,5 lei reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse imobilului supus partajării.

S-a constatat că parata-reclamanta are un drept de creanţă în valoare de 30794,5 lei reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse imobilului supus partajării.

S-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor cu privire la imobilul situat in I T.. (...) nr. 34, . 555, . C . 8 .29 si în consecinţă s-a atribuit în natură imobilul pârâtei reclamante J. M. (...).

Pârâta reclamanta J. M. (...) a fost obligată la plata către reclamanta pârâta D. E. a sultei în cuantum de 94513,5 lei.

Au fost compensate cheltuielile de judecata efectuate de părţi.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut următoarele:

Prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1386/03.10.2003 părţile au dobândit în indiviziune dreptul de proprietate asupra apartamentului situat in I, şos. (...), nr. 34, . 555, . C, . 8 . 29, compus din trei camere şi dependinţe împreună cu dreptul de proprietate forţată şi perpetuă asupra tuturor porţiunilor din bloc, care prin natura si destinaţia lor sunt în folosinţa comuna în cota indiviza de 3,02% si dreptul de folosinţă pe durata existentei clădirii asupra terenului aferent in suprafaţa de 11,43 mp, reclamanta pârâta având o cota indiviză de ½ din dreptul de proprietate si parata-reclamanta împreună cu fostul ei soţ N. N. D. cota indiviza de de ½.

Deoarece căsătoria dintre J. M. (...) si pârâtul N. N. D. a fost desfăcută prin divorţ iar prin sentinţa civila nr. 8858 /01.08.2006 s-a reţinut cu autoritate de lucru judecat ca parata reclamanta J. M. (...) a avut o contribuţie de 100% la dobândirea cotei de ½ din apartamentul în discuţie instanţa va constata că doar reclamata pârâtă D. E. (...) şi pârâta-reclamantă J. M. (...) se afla în stare de indiviziune asupra apartamentului fiecare dintre ele având o cota indiviza de ½ din imobil.

Ţinând cont de faptul ca părţile au calitatea de coproprietari pe cote părţi asupra apartamentului în discuţie fiind în stare de indiviziune cu privire la acesta şi că potrivit art. 728 Cod civil nimeni nu poate fi obligat să rămână in indiviziune instanţa a admis cererea de ieşire din indiviziune şi a dispus ieşirea din indiviziune.

În ceea ce priveşte cererea părţilor de a se constata fiecăreia dintre ele că au un drept de creanţă reprezentat de contravaloarea îmbunătăţirilor instanţa retine din probele administrate si anume din declaraţiile martorilor audiaţi E. G., G. N., E. M. S. si D. E. si din răspunsurile date de către părţi la interogatoriul că după achiziţionarea apartamentului au fost aduse îmbunătăţiri acestuia constând în montarea de gresie, faianţă, parchet, centrala termica, tâmplărie termopan, uşa metalica la intrare, cada tip ,,K.” ,efectuarea de izolaţii la terasă, schimbarea instalaţiei electrice si montarea corpurilor de iluminat special. Din raportul de expertiza efectuat în cauză a rezultat faptul că valoarea totala a acestor îmbunătăţiri aduse apartamentului este de 61589 lei.

Fiecare parte a susţinut că a suportat integral contravaloarea reparaţiilor si a solicitat sa i se recunoască un drept de creanţă reprezentat de contravaloarea acestor îmbunătăţiri. Instanţa a apreciat că cererea parţilor este întemeiată numai în parte pentru motivele care vor fi expuse in continuare.

Astfel martorul E. S. M. a declarat ca ambele părţi i-au spus ca au contribuit financiar împreună la efectuarea îmbunătăţirilor aduse apartamentului.

In condiţiile in care martora a declarat ca părţile i-au spus acest lucru in urma cu trei ani când erau finalizate deja lucrările de îmbunătăţire a apartamentului si când încă nu apăruseră divergentele intre părţi instanţa apreciază ca aceasta declaraţie corespunde adevărului.

Chiar daca din probele administrate in cauza si anume din declaraţiile martorilor D. E. si G. N. si din răspunsurile la interogatoriu date de către reclamanta parata a rezultat faptul ca lucrările de îmbunătăţire a apartamentului au fost supravegheate de către parata reclamanta J. M. (...) si de către familia acesteia care s-a si ocupat de procurarea materialelor necesare efectuării lucrărilor, de angajarea muncitorilor, de obţinerea autorizaţiilor necesare si de încheierea contractelor cu furnizori de utilităţi, aceasta nu duce implicit la concluzia ca lucrările de îmbunătăţire au fost si suportate financiar in totalitate de către parata reclamanta.

Din întregul material probator administrat reiese faptul ca ambele parti au contribuit financiar la efectuarea acestor îmbunătăţiri. Astfel uşa metalica in valoare de 565 lei si membrana necesara efectuării izolaţiei in valoare de 668 lei au fost achiziţionate la data 09.10.2003 si respectiv 22.10.2003 la puţin timp de la cumpărarea de către parti a apartamentului când reclamanta pârâtă era in România. In condiţiile in care in acel moment părţile se înţelegeau bine dovada fiind reprezentata tocmai de faptul ca achiziţionaseră împreuna apartamentul si ca ambele erau in tara se prezuma ca au contribuit financiar împreuna la achiziţionarea uşii si a membranei.

Cu privire la îmbunătăţirile referitoare la montarea centralei termice, a tâmplăriei de tip termopan, la schimbarea instalaţiei electrice, a instalaţiei sanitare, achiziţionarea căzii de tip ,,jacuzi” instanţa retine din înscrisurile depuse la dosar si din declaraţiile martorilor ca aceste îmbunătăţiri au fost efectuate in perioada octombrie 2003-ianuarie 2004.

Toate facturile din care rezulta achiziţionarea materialelor necesare efectuării acestor îmbunătăţiri sunt pe numele paratei-reclamante J. M. (...) iar din declaraţia martorilor G. N. si D. E. a rezultat faptul ca schimbarea instalaţiei sanitare a apartamentului si montarea geamurilor termopan s-a realizat de către fraţii paratei reclamante iar schimbarea instalaţiei electrice a fost făcuta de către martorul D. E. care era coleg de serviciu cu fratele acesteia. Deoarece lucrările de îmbunătăţire menţionate anterior au fost efectuate de către fraţii paratei reclamante si de un coleg de serviciu al acestora in virtutea legăturii de rudenie cu parata reclamanta si fără a se percepe un preţ pentru munca depusa instanţa retine ca parata reclamanta are un drept exclusiv de creanţa reprezentat de contravaloarea muncii prestate pentru efectuarea acestor îmbunătăţiri.

In ceea ce priveşte contravaloarea materialelor întrebuinţate la efectuarea acestor îmbunătăţiri instanţa retine din înscrisurile depuse la dosar si anume din dovada transferurilor de bani efectuata prin serviciul E. V.( aflata la filele 45-46 ) si din declaraţia martorului E. G. ca acesta i-a trimis lui N. N. D. si lui J. M. (...) la data de 17.10.2003 si respectiv 29.10.2003 sumele de 620 euro si 325 euro pentru ca reclamanta parata care se afla in România să plătească contravaloarea îmbunătăţirilor.

De asemenea din înscrisul depus la dosar la fila 130 rezulta faptul ca reclamanta parata i-a trimis paratei reclamante la data de 17.11.2003 suma de 1100 euro, la 09.12.2003 suma de 600 euro, la data de 22.12.2003 suma de 550 euro, la 13.01.2004 suma de 150 euro si instanţa apreciază ca adevărate susţinerile reclamantei parate ca aceste sume de bani au fost trimise tocmai pentru a fi plătite lucrările de îmbunătăţire a apartamentului deoarece in primul rând sumele de bani au fost trimise in perioada in care s-au efectuat îmbunătăţirile la apartament iar in al doilea rând pentru ca susţinerile paratei reclamante precum ca banii i-au fost trimişi pentru întreţinerea surorii reclamantei parate nu au fost probate, martorul audiat cu privire la aceste aspecte D. B. nefiind in măsura sa precizeze suma de bani pe care o primea parata reclamanta pentru întreţinerea lui M. D., iar o suma de 2350 de euro depăşeşte cu mult nevoile de întreţinere a unei adolescente deci se poate prezuma faptul ca banii au fost trimişi pentru efectuarea îmbunătăţirilor.

Însumând sumele de bani trimise de către E. G. reclamantei parate pentru a plăti îmbunătăţirile si sumele trimise de aceasta din urma paratei reclamante în acelaşi scop rezulta suma de 3205 euro pe cu privire la care instanţa apreciază ca a reprezentat contribuţia reclamantei parate la efectuarea îmbunătăţirilor menţionate anterior. Prin adunarea tuturor sumelor înscrise in chitanţele depuse la dosar de către parata reclamanta si ţinând cont de faptul in lunile octombrie - decembrie a anului 2003 cursul de schimb euro-leu era cu aproximaţie de 3,90 ron instanţa apreciază ca reclamanta parata a contribuit in proporţie de 50% la achitarea contravalorii îmbunătăţirilor constând in montarea centralei termice, a tâmplăriei de tip termopan, la schimbarea instalaţiei electrice, a instalaţiei sanitare, la achiziţionarea căzii de tip ,,jacuzi”.

In ceea ce priveşte îmbunătăţirile constând in montarea de gresie, faianţa, parchet, si montarea corpurilor de iluminat special, deşi ambele parti au susţinut ca au suportat integral contravaloarea lor nu au depus nici o dovada din care sa rezulte data la care au fost efectuate aceste îmbunătăţiri si nici cat a reprezentat contravaloarea acestor îmbunătăţiri motiv pentru care in lipsa acestor probe instanţa ţinând cont de faptul ca ambele parti aveau calitatea de coproprietari ai apartamentului si ca in aceste condiţii lucrările de îmbunătăţire trebuie efectuate cu acordul si pe cheltuiala ambilor coproprietari deoarece profita amândurora prezuma ca aceste cheltuieli au fost făcute in proporţie de 50% de către fiecare parte.

G. de cele arătate anterior, ţinând cont si de faptul ca valoarea totala a îmbunătăţirilor este de 61589 lei instanţa retine ca fiecare dintre parti a contribuit in proporţie de 50% la efectuarea îmbunătăţirilor si in consecinţa va constata ca fiecare parte are un drept de creanţa in valoare de 30794,5 lei reprezentând contravaloarea îmbunătăţirilor aduse imobilului supus partajării.

In ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune asupra apartamentului instanţa retine ca acesta nu este comod partajabil in natura si ca ambele parti au solicitat atribuirea acestuia. In condiţiile in care niciuna dintre parti nu locuieşte in prezent in apartament, ca fiecare are o cota egala de ½ din imobil, instanţa apreciază ca singurul criteriu pe care îl poate avea in vedere la atribuirea apartamentului este reprezentat de faptul ca parata reclamanta a fost cea care a supravegheat lucrările de îmbunătăţire, s-a ocupat de procurarea materialelor necesare acestor lucrări de angajarea lucrătorilor, a obţinut avizele necesare efectuării lucrărilor de îmbunătăţire si in consecinţa ii va atribui acesteia apartamentul.

Ţinând cont de faptul ca potrivit concluziilor raportului de expertiza existent la dosar valoarea apartamentului fără îmbunătăţiri este de (...) lei si ca reclamanta-parata are o cota de ½ din imobil instanţa ca urmare a atribuirii apartamentului către parata reclamanta o va obliga pe aceasta la plata unei sulte in valoarea reclamantei parate

In ceea ce priveşte cuantumul sultei la care va fi obligata parata reclamanta acesta se va compune din ½ din valoarea de circulaţie a apartamentului fără îmbunătăţiri la care se va adaugă suma de 30794, 5 lei reprezentând dreptul de creanţa constând in contravaloarea imbunatatirilor aduse imobilului supus partajării recunoscut in favoarea reclamantei-parate urmând ca in final parata reclamanta sa fie obligat la suma de 94513,5 lei cu titlu de sulta.

Ţinând cont de soluţia de admitere in parte a cererilor parţilor instanţa a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 276 c. pr. civ. si a compensat cheltuielile de judecata efectuate de către parti.

Prin decizia civilă nr. 290 din 23 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i s-a dispus respingerea apelului declarat de D. E. (...) şi J. M. (...), împotriva sentinţei civile nr. 4242 din 4.04.2008 pronunţată de J u d e c ă t o r i a I a ş i şi păstrarea acesteia.

Pentru a se pronunţa astfel instanţa a reţinut următoarele:

Instanţa de fond a dat o justă apreciere materialului probator administrat în cauză, motivând pe larg soluţia pronunţata.

S-a reţinut în mod corect că ambele părţi au o contribuţie egală la realizarea îmbunătăţirilor, ţinând seama atât de înscrisurile depuse la dosar , cât şi de depoziţiile martorilor.

Astfel, cu privire la centrala termică, tâmplăria de tip termopan, instalaţia electrică, instalaţia sanitară, achiziţionarea căzii tip „ jacuzzi” s-a dovedit că materialele au fost achiziţionate de pârâta-reclamantă J. M., însă în condiţiile în care reclamanta –pârâtă D. E. (...) a probat că a trimis pârâtei şi soţul acesteia diverse sume în valută (euro) la care se adaugă si sumele trimise de G. E. către D. E., destinate realizării îmbunătăţirilor, trebuie reţinut că achiziţionarea acestor bunuri s-a făcut prin contribuţie comună şi egală.

De asemenea, cu privire la gresie , faianţă şi parchet s-a reţinut în mod corect că, în lipsa probelor privind data efectuării îmbunătăţirilor şi valoarea lor este aplicabilă prezumţia că au fost realizate în cote egale, dată fiind calitatea parţilor de coproprietare .

Însă, o relevanţă deosebită o are depoziţia martorei E. S. M., care a arătat că, intr-o discuţie cu cele doua parti, purtata in perioada in care acestea erau in relaţii bune, acestea i-au spus că au contribuit financiar împreună la îmbunătăţirea apartamentului, ceea ce trebuie reţinut fiind că îmbunătăţirile au fost realizate prin contribuţia egală de ambele părţi, astfel cum a reţinut si prima instanţă.

Concluzionând, tribunalul a reţinut ca apelul paratei-reclamante J. M. privind cota de contribuţie la efectuarea imbunatatirilor este neîntemeiat.

Referitor la apelul reclamantei-parate D. E. (...), tribunalul a retinut ca apelanta nu a făcut dovada faptului ca mai locuieşte in apartament, pentru a justifica atribuirea lui in proprietate exclusiva, dimpotrivă prin cererea scrisa adresata preşedintelui asociaţiei de proprietari la data de 13.11.2008 (fila 83 dosar apel) a înstiintat ca începând cu data respectiva nu mai locuieşte in acest apartament, condiţii in care se va retine ca apelul este neîntemeiat.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs D. E. (...) criticând-o ca nelegală şi netemeinică sub aspectul atribuirii apartamentului către J. M. fără a ţine cont de îndreptăţirea sa la atribuire, datorită faptului că banii necesari pentru cumpărarea apartamentului au fost ai săi, materialele necesare reparării apartamentului au fost achiziţionate cu banii săi, iar din ianuarie 2007 locuieşte efectiv în apartament chiar dacă a avut două luni de întrerupere atestate de altfel şi probator, suportând şi cheltuielile de întreţinere aşa cum rezultă din chitanţele depuse la dosarul cauzei. Solicită admiterea recursului.

Intimata a formulat întâmpinare solicitând constatarea nulităţii recursului ca nefiind motivat.

Examinând cererea de recurs instanţa reţine că recursul este motivat în conformitate cu dispoziţiile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, criticile aduse deciziei recurate vizând nerespectarea criteriilor legale în materie de atribuire a bunului supus partajului prevăzute de art. 673 ind. 9 Cod procedură civilă, reţinere în raport cu care excepţia privind nemotivarea recursului este neîntemeiată.

În cauză, la atribuirea bunului nu s-a avut în vedere criteriul folosirii bunului de către recurentă şi cel al contribuţiei recurentei la realizarea îmbunătăţirilor (materie în care nu se aplică prezumţia de egalitate aşa cum greşit a reţinut instanţa de apel, aspect însă nerecurat de părţi).

În consecinţă, instanţa reţine că recursul este întemeiat şi urmează a fi admis în temeiul art. 312 Cod procedură civilă, instanţa de apel nesocotind dispoziţiile legale ale art. 673 ind. 9 Cod procedură civilă vizând criticile de atribuire a bunului indus.

Se va schimba în parte sentinţa apelată în sensul atribuirii în natură recurentei a imobilului în litigiu cu obligarea sa la sultă.

Vor fi păstrate restul dispoziţiilor sentinţei apelate.

Va fi menţinută decizia pronunţată în apel cu privire la respingerea apelului pârâtei-reclamante J. M. (...).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE:

Admite recursul formulat de reclamanta D. E. (...) împotriva deciziei civile nr.290 din 23 martie 2009 pronunţată de T r i b u n a l u l I a ş i pe care o modifică în parte.

Admite apelul formulat de reclamanta D. E. (...) împotriva sentinţei civile nr.4242 din 04.04.2008 pronunţată de J u d e c ă t o r i a I a ş i pe care o schimbă în parte.

Atribuie în natură imobilul situat în I,(...), .555, . C, .8, .29 reclamantei – pârâte D. E. (...).

Obligă reclamanta – pârâtă D. E. (...) să plătească pârâtei-reclamante J. M. (...) suma de 94513,5 lei, cu titlu de sultă.

E. restul dispoziţiilor sentinţei apelate.

Menţine decizia recurată în privinţa soluţiei pronunţate cu privire la respingerea apelului pârâtei-reclamante J. M. (...).

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică azi 13 O. 2009.

Preşedinte Judecător Judecător

(...) (...) (...) (...) (...) H. (...)

Grefier

B. D.

Red. P.M.M

Tehnored B.

2 EX

05.01.2010

Judecator fond N. N.