Podul comun al unui imobil se afla in coproprietate comuna stabila si fortata.

R O M Â N I A

CURTEA DE A P E L P L O I E Ş T I

-Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie-

D E C I Z I A NR.337 Şedinţa publică din data de 20 Martie 2008

Pe rol fiind pronunţarea asupra recursului formulat de pârâta P. H.-prin D. D. E. N., domiciliat în comuna N., sat E. de K., Cod poştal (...), Judeţ T împotriva deciziei civile nr. 729 pronunţată la 3 decembrie 2007 de T r i b u n a l u l P r a h o v a în contradictoriu cu reclamanta P. N., domiciliată în P,(...), Cod poştal (...), Judeţ P.

Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de 13 martie 2008, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, când instanţa având nevoie de timp mai îndelungat pentru studierea actelor şi lucrărilor dosarului a amânat pronunţarea cauzei la data de azi, 20 martie 2008, dând următoarea decizie:

C U R T E A

Deliberând asupra recursului civil de faţă, constată următoarele.

Prin cererea înregistrată la nr. 1831/2005 pe rolul Judecatoriei P reclamanta P. (...) a chemat în judecata pe parata P. H. solicitand instantei ca prin sentinta ce o va pronunta sa dispuna sistarea starii de indiviziune cu privire la imobilul casa de locuit si teren situat în P,(...), jud.P.

În motivarea actiunii reclamanta a sustinut ca este proprietara etajului casei de locuit si a unei suprafate de teren de 350 mp. in baza contractului de vanzare cumparare, restul de l/2 din teren si casa revenindu-i paratei si intrucat casa dispune si de un pod care nu poate fi partajat urmeaza a-i fi atribuit in totalitate, deoarece este proprietara etajului constructiei iar accesul la acesta se face prin partea sa de bun.

În dovedirea cererii reclamanta a solicitat proba cu acte, interogatoriul paratei si 2 martori.

Prin întâmpinare si cerere reconventionala, parata a sustinut ca este de acord cu iesirea din indiviziune si solicita a-i fi atribuit in exclusivitate podul imobuilului intrucat accesul la acesta se poate face separat prin exteriorul cladirii fara afectarea drepturilor reclamantei, urmand a fi obligata reclamanta sa se racordeze la reteaua stradala de alimentare cu apa potabila, canalizare, sa fie obligata aceasta la plata de daune comninatorii de la ramanerea definitiva a hotararii si pana la executarea obligatiei.

După administrarea probelor, prin încheierea de admitere în principiu pronuntata la data de 19.10.2005 Judecatoria P a constat ca partile detin in coproprietate in cote de 1/2 terenul de 700 mp. situat in P(...), podul constructiei edificata pe acest teren.

Prin sentinta civila nr. 9500/30.11.2006 Judecatoria P a admis cererea principala si in parte cererea reconventionala şi a dispus ieşirea din indiviziune conform IAP si a variantei unice din expertiza , obligând reclamanta parata sa se racordeze la reteaua stradala cu alimentare cu apa si canalizare potrivit variantei a II a din raportul de expertiza intocmit de ing. S. N. E. si a respins capatul de cerere din cererea reconventională având ca obiect obligarea reclamantei pârâte la plata de daune cominatorii.

La pronunţarea soluţiei, instanta de fond a retinut ca în ceea ce priveste sistarea starii de indiviziune a podului situat deasupra celor 2 unitati locative proprietate exclusiva a doi proprietari diferiti, în doctrină si practica judiciara s-a decis în mod constant ca asupra unui astfel de bun partile se afla în coproprietate comuna stabilă şi forţată.

Instanţa de fond a mai retinut ca atata vreme cat imobilul se afla in proprietatea exclusiva a unor persoane diferite fiecare dintre acestea trebuie sa fie titulare a unor contracte diferite incheiate cu furnizorul de apa potabila, expertiza de specialitate instalatii sanitare stabilind ca se poate face o separatie tehnic a alimentarii cu apa potabila pentru reclamanta.

Împotriva sentintei pronuntate a declarat apel reclamanta P. (...) sustinand ca este nelegala si netemeinica deoarece în mod nejustificat s-a considerat ca varianta a II a este cea care se justifica a fi omologată faţă de situaţia existentă.

În cadrul motivului de apel invocat reclamata a sustinut că s-a solicitat a se lua în considerare varianta I la expertiza instalatii prin care urmeaza a se monta un apometru pe coloana comuna de alimentare cu ape cu raportare la contor la caminul de apa la care au dreptul ambele parti, aceasta varianta fiind functionala, in conditiile in care intimata urmeaza a plati consumul de apa.

S-a mai sustinut în motivarea cererii de a p e l d e catre intimata ca in expertiza instalatii, obiectiunile la care s-a raspuns demonstreaza faptul ca pe terenul indiviz se afla caminele de apa si canalizare, iar canalizarea nu poate fi facuta stradal deoarece caminele au un circuit comun cu imobilul de la nr. 30.

Se solicita admiterea apelului modificarea sentintei in sensul omologarii variantei I a din expertiza -instalatii intocmita de exp. S. N. E..

Împotriva aceleiaşi sentinte a declarat apel şi pârâta P. H. prin reprezentant D. E. sustinand ca este nelegala si netemeinica deoarece in mod gresit s-a dispus obligarea reclamantei la racordarea la caminul din curte , D. ce se afla pe terenul proprietatea paratei, in mod normal racordarea reclamantei urmand a se face la reteaua stradala de alimentare cu apa si canalizare, pentru a se realiza o adevarata separare intre parti.

În ceea ce priveşte varianta unica de ieşire din indiviziune, întocmită de exp. E. O. se sustine de catre apelantă că nu este viabila, fiind gresit întocmita, motiv pentru care a formulat si obiectiuni ce au fost respinse, ceea ce impune completarea probelor prin efectuarea unei noi expertize topo care sa aiba in vedere si cate o varianta de iesire din indiviziune propusa de parti.

Motivând cererea de apel, pârâta a mai sustinut ca desi intreaga canalizare a reclamantei, a etajului ce îi apartine traverseaza o portiune din imobil neetajat ce i apartine s-a considerat ca ar fi proprietatea sa terenul de sub aceasta constructie, in mod nelegal fara ca acesta sa fie atribuit in indiuviziune fortata.

Dezvoltând motivul de apel parata a sustinut ca intreaga retea de canalizare a etajului ce apartine reclamantei traverseaza parterul proprietatea sa, gurile de vizitare, reparatia putandu-se face de la parat, dar terenul este considerat proprietatea sa exclusiva desi se afla sub constructie si in mod normal trebuia lasate in indiviziune.

Printr-un al treilea motiv de apel parata a susţinut că în mod gresit expertul a avut în vedere ca nu se poate realiza decat cu mare greutate iesirea din indiviziune a podului atat timp cat aceasta iesire este posibila accesul sau putand fi facut separat ceea ce se poate realiza intr-o varianta optima dupa aprobarea de extindere a partii de imobil pe care o ocupa, solutia ramanerii in indiviziune a podului apare ca nelegala .

La termenul din data de 07.05.2007 in baza art.295 c.p.c. tribunalul a dispus completarea probelor cu expertiza topometrica pentru identificarea masurarea si pozitionarea pe schita de plan a imobilulul , evaluarea precum si intocmirea de variante de lotizare conform drepturilor părtilor, posesia exercitata anterior si posesiile acestora.

Prin raportul de expertiza întocmit de expert O. O., s-au propus doua variante de lotizare , o varianta A în care reclamanta P. (...) primeşte teren de 26 mp. teren de 168 mp., in indiviziune cu parata teren de188 mp. urmand a primi o sulta de 248,25 lei de la parata, careia i se atribuie teren de 46 mp teren de 149 mp. si indiviziune cu reclamanta terenul în suprafata de 188 mp si o varianta B in care reclamantei i se atribuie teren de 28 mp. ,145 mp. situat in P(...) si in indiviziune cu parata 210 mp din 420 mp., iar paratei teren de 172 mp. in indiviziune cu apelanta teren de 210 mp. urmand sa primeasca de la reclamanta o sulta de 248,25 lei.

La termenul din data de 03.12.2007 reclamanta prin aparator a solicitat omologarea variantei A din rap. de exp. O. O. care respecta drepturile partilor, iar apelanta parata prin avocat omologarea variantei B din raportul de exp. O. O..

După examinarea sentinţei apelate prin prisma criticilor formulate în raport de actele şi lucrările dosarului precum şi dispoziţiile legale ce au incidenţă în soluţionarea cauzei, T r i b u n a l u l P r a h o v a prin decizia civilă nr.729 din 3 decembrie 2007 a admis apelurile declarate de reclamanta P. (...) şi pârâta P. H. prin D. D. E. N., împotriva sentinţei civile nr.9500/30.11.2006 pronunţată de J u d e c ă t o r i a P l o i e ş t i, a schimbat în parte sentinţa apelată în sensul că a dispus ieşirea din indiviziune conform variantei A din raportul de expertiză O. O. din apel, potrivit următoarelor considerente:

Asupra apelului declarat de reclamanta P. (...).

Din cuprinsul raportului de expertiza efectuat în a p e l d e catre expert O. O. a rezultat că în varianta I a carei omologare s-a solicitat de către apelanta reclamantă se asigură respectarea drepturilor părţilor conferite de actele de proprietate, posesia bunurilor, iar sulta este minimă de 248 lei, faţă de cea din varianta B a cărei solicitare s-a formulat de către apelanta parată.

Ca urmare, în baza art. 296 cod pr. civilă tribunalul a admis apelul formulat de reclamantă, a schimbat în parte sentinţa şi a dispus ieşirea din indiviziune conform variantei A din raportul de expertiză O. O. din apel.

Asupra apelului declarat de parata P. H.

Critica inserată în cuprinsul motivelor de apel cu privire la omologarea greşită a variantei unice din raportul de expertiză, este întemeiată, astfel ca prin încheierea din data de 07.05.2007 tribunalul a dispus în baza art. 295 cod pr. civilă completarea probelor cu o nouă expertiză topometrică în vederea evaluării bunurilor şi întocmirii variantelor de lotizare conform drepturilor părţilor ţinându-se seama de posesia anterior exercitată şi de opţiunile părţilor.

Potrivit disp. art. 673/9 cod pr. civilă instanta investită cu soluţionarea cererilor de ieşire din indiviziune urmează a ţine seama la atribuirea loturilor şi de acordul parţilor, marimea cotei parţi ce se cuvine fiecăreia ori masa bunurilor de împărţit, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor, faptul că unii dintre coproprietari înainte de a se cere împărţeala au facut construcţii, îmbunătăţiri cu acordul coproprietarilor sau altele asemenea.

În speţă, se reţine că în varianta A din expertiza efectuata în apel se asigură respectarea cerintelor prevăzute de disp. art.673/9 cod pr.civilă precum şi art. 728-741 cod civil, întrucât se are în vedere posesia anterioară a bunurilor şi actele de proprietate.

Ca urmare în baza art. 296 cod pr. civilă T r i b u n a l u l P r a h o v a prin decizia civilă nr.729 din 3 decembrie 2007 a admis şi apelul declarat de pârâtă şi a compensat, potrivit art. 274-276 cod pr.civilă, cheltuielile de judecată în parte cheltuieli reprezentând onorariu de avocat, taxa de timbru, obligând apelanta reclamantă la 150 lei rest după compensare către apelanta pârâtă reprezentand ½ din onorariul expertului, menţinând în rest dispoziţiile sentinţei.

Împotriva deciziei sus menţionate a declarat recurs pârâta P. H. prin D. D. E. N., criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie.

Susţine recurenta pârâtă că în mod greşit s-a omologat varianta A din raportul de expertiza tehnica-topografică completare de catre inginer O. O., dispusă în cauză la solicitarea sa, fără să se aibe în vedere că, judicios întocmita era varianta B din accelasi raport de expertiză, instanţa reţinând gresit ca prin aceasta s-au respectat întocmai actele de proprietate.

A mai precizat recurenta că în varianta B pe care o solicită se asigură accesul la imobil, pe unităţile locative deţinute de părţi, dar şi accesul liber la utilităţi, respectiv instalaţiile de canalizare şi apă.

Faţă de cele arătate mai sus, s-a solicitat admiterea recursului, modificarea ambelor hotărâri şi pe fond ieşirea din indiviziune conform variantei B a raportului de expertiză topografică completare, efectuată în cauză de expert inginer O. O..

Intimata P. (...) a formulat o întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului formulat de către recurenta P. H., ca nefondat întrucât instanţa a respectat criteriile de atribuire prevăzute de disp.art. 673/9 cod pr.civilă, cât şi art. 728 si 741 cod civil.

Curtea, examinând actele şi lucrările dosarului aşa cum au fost prezentate mai sus, prin prisma dispoziţiilor legale ce au incidenţă în cauza de faţă, a deciziei pronunţate de catre instanţa de apel, apreciază că aceasta din urmă este legală şi temeinică pentru urmatoarele considerente:

Astfel instanţa a apreciat în mod corect că la atribuirea loturilor se vor avea în vedere prevederile art. 673/9 c.pr.civilă cât şi art. 728-741 cod civil, tinând seama de acordul părţilor, marimea cotei ce se cuvine acestora, natura bunurilor, faptul că unii dintre proprietari au efectuat construcţii cu acordul coproprietarilor, posesia anterioara şi nu în ultimul rând actele de proprietate.

Ţinând seama de aceste criterii instanţa a dispus ieţirea din indiviziune conform variantei A din raportul de expertiză întocmit în cauza, varianta prin care se respectă dreptul de proprietate al părtilor, ceea ce în varianta B acestea sunt încălcate şi mai mult decât atât se respectă şi posesia bunurilor iar sulta ce urmează a se plăti este modică de numai 248,25 lei.

Faţă de cele arătate mai sus, Curtea apreciază că niciuna din criticiile formulate nu constituie motive de nulitate din cele prevăzute de dispoziţiile art.304 alin.8,9 cod pr.civilă de natură a afecta legalitatea şi temeinicia hotărârii pronunţate şi drept consecinţă, în conformitate cu dispoziţiile art. 312 cod pr.civilă urmează a se respinge ca nefondat recursul declarat de pârâtă, a se menţine ca legală şi temeinică hotărârea pronunţată de T r i b u n a l u l P r a h o v a.

În conformitate cu dispoziţiile art.274 c.pr.civilă urmează a obliga recurenta să plătească intimatei suma de 600 lei cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul formulat de pârâta P. H.-prin D. D. E. N., domiciliat în comuna N., sat E. de K., Cod poştal (...), Judeţ T împotriva deciziei civile nr. 729 pronunţată la 3 decembrie 2007 de T r i b u n a l u l P r a h o v a în contradictoriu cu reclamanta P. N., domiciliată în P,(...), Cod poştal (...), Judeţ P.

Obligă recurenta la plata sumei de 600 lei cheltuieli de judecată către intimata reclamantă.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi 20 martie 2008.

Preşedinte, Judecători,

B. E. F. T. J. N. H.

Grefier,

D. D.

Red.dact.AP/CC

2.ex.16.04.2008

d.apel(...) Tr.P

j.apel.D. H.; N. R

d.fond.1831/2005 Jud.P

j.fond. S. N.

operator date cu caracter personal

notificare nr.3120