Partaj bunuri comune solicitat de creditor în cadrul contestatiei la executare. Beneficiu de discutiune.

 

Prin sentința pronunțata in cauza nr. 10452/311/2008 Judecătoria Slatina a luat act că debitorul contestator a renunțat la judecata cererii de suspendare a executării silite.

A respins ca neîntemeiată contestația la executare formulată de contestatorul I.M., în contradictoriu cu intimații A.F., P.D.L, PSD si intervenienta in interes propriu I. MARIA.

A admis cererea reconvențională formulată de intimatul A.F..

A constatat că debitorul-contestator I.M. a dobândit împreună cu sotia sa, intervenienta I. MARIA, prin muncă și contribuție egală, în cotă de 1 pentru fiecare, un apartament cu două camere și dependinte situat în Slatina, str. Infrățirii, jud.Olt, în valoare de 113.169,03 lei.

A dispus sistarea stării de codevălmășie in privinta bunului menționat, cu formarea și atribuirea loturilor, după cum urmează:

LOTUL nr.1- în valoare de 56.584,52 lei se atribuie contestatorului-debitor I.M. și se compune din apartamentul situat în Slatina, str. Înfrățirii.

Total valoare bun atribuit în lot: 113.169,03 lei.

Lotul nr.1 va plăti lotului nr.2-intervenienta I. MARIA, suma de 56.584,52 lei, cu titlul de sultă.

Lotul nr.2 –în valoare de 56.584,52 lei se atribuie intervenientei în interes propriu I. MARIA și se compune din sultă în cuantum de 56.584,52 lei pe care aceasta o va primi de la lotul nr.1 I.M..

Pentru a se pronunța astfel, instanța a reținut următoarele:

Prin cererea înregistrata la data de 16.12.2008 pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr.10452/311/2008 contestatorul I. M. a solicitat instan?ei ca prin hotarârea ce se va pronun?a în contradictoriu cu intimatul A.F. oi intimatul P.D.L, sa se dispuna pe calea contestatiei la executare anularea formelor de executare efectuate la solicitarea creditorilor intimati în dosarul de executare nr.172/2008 al B.I.E.J. Matei M, respectiv proces verbal de situatie oi somatie.

S-a solicitat de asemenea ca în temeiul dispoz. art.403 al.1 C.p.civ. instanța să dispună suspendarea executării până la solutionarea cauzei de față.

In motivarea contestatiei s-a arătat că procesul-verbal de situatie retine în sarcina contestatorului obligatia de plată a sumei de 10.623,67 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, onorariu avocat și cheltuieli executare către creditorii intimati mentionati mai sus, în baza titlurilor executorii reprezentate de decizia civilă nr.1178/15.08.2008 a Tribunalului Olt, respectiv sentința civilă nr. 4411/31.07.2008 a Judecătoriei Slatina.

Prin același înscris a fost identificat bunul imobil proprietatea contestatorului, susceptibil de executare silită, constând în apartament cu două camere și dependinte situat în Slatina, str. Infrățirii, jud.Olt. Contestatorul a învederat că bunul respectiv a fost dobândit de acesta împreună cu sotia sa, având natura juridică de bun comun, făcând incidente astfel dispoz. art.493 al.1 C.p.civ. potrivit cărora "creditorii personali ai unui debitor coproprietar nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui mai întâi să ceară împărțeala acestora."

Totodată au fost invocate dispoz. art.34. C.Fam, care reglementează procedura împărtirii bunurilor comune, în timpul căsătoriei la cererea creditorului unui sot debitor, doar în situatia în care nu au fost identificate bunuri proprii apartinând acestuia, ori acestea, deși identificate și evaluate, nu au fost suficiente pentru îndestularea creanței.

In drept, au fost invocate dispoz. art.399 și următ. C.p.civ, art.403 al.1 C.p.civ., art.404 al.1 C.p.civ., art.493 C.p.civ, art.31 și art.34 C. fam., cererea fiind legal timbrată.

In dovedirea cererii s-a propus administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosar.

Contestatorul prezent personal în instanță la termenul din 10.06.2009 a învederat că renunță la judecarea cererii privind suspendarea executării silite.

La același termen instanta a dispus conceptarea în cauză în calitate de intimat a P.S.D.Olt, parte în dosarul de executare.

Intan?a a dispus din oficiu atasarea dosarului de executare nr.172/2008 al B.I.E.J. Matei M.

La data de 09.03.2009 intimatul A.F. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca neîntemeiată a contestatiei la executare, arătând că potrivit art.400C.p.civ. împărtirea bunurilor proprietate comună poate fi hotărâtă la cererea părtii interesate și în cadrul judecării contestatiei la executare.

Instanta nu va putea desființa urmărirea, deoarece legea permite ca executarea să continue după efectuarea partajului de bunuri comune.

Față de împrejurarea că nici contestatorul I. M. și nici sotia acestuia nu au solicitat partajarea bunurilor comune, cererea de partaj va fi introdusă pe cale incidentală de către creditor care urmează să solicite partajarea bunului până la concurența creanței sale.

In acest sens, intimatul a formulat cerere reconventională privind partajarea bunurilor comune detinute de contestatorul I. M. și de sotia sa I.Maria, a cărei introducere în cauză a solicitat-o privind apartamentul cu două camere și dependinte situat în Slatina, str. Infrățirii, jud.Olt. Instanța a dispus introducerea în cauză în calitate de intervenient în interes propriu a numitei I.Maria.

Raportat la cererea reconvențională contestatorul a invocat excepția lipsei de interes a intimatului A.F., pe care a motivat-o în fapt prin concluziile scrise depuse la fila 42 dosar.

Astfel, s-a arătat că pentru a avea deschisă calea partajului de bunuri comune, creditorul trebuie să fi dovedit mai întâi că nu au fost identificate bunuri proprii ale soțului debitor, ori deși identificate și evaluate, asemenea bunuri nu sunt suficiente pentru îndestularea creanței.

S-a apreciat că față de momentul formulării cererii reconventionale intimatul nu are un interes legitim născut și actual în a solicita partajarea bunului comun.

La data de 18.11.2009 s-a pus în discutia contradictorie a părtilor exceptia invocată iar la data de 02.12.2009 instanta a respins-o ca neîntemeiată pentru considerentele retinute în încheierea de sedință din acea dată.

Raportat la motivarea în fapt a exceptiei lipsei de interes depusă la filele 42-43 dosar, instanța a interpelat contestatorul la termenul din 06.01.2010 asupra măsurii dacă prin acea motivare a înteles să invoce beneficiul de discutiune sub forma necesității de a fi mai întâi urmărite bunurile proprii ale debitorului și abia în situatia în care asemenea bunuri nu există sau nu sunt suficiente pentru îndestularea creanței, creditorul să poată solicita partajul de bunuri comune.

Apărătorul contestatorului a învederat că întelege să invoce acest beneficiu, iar în privința probatoriului a arătat că are în vedere înscrisurile de la dosarul cauzei și de la dosarul de executare.

Apărătorul intimatului A.F. a solicitat instantei ca în solutionarea cauzei să aibă în vedere atât înscrisurile de la dosar cât și expertiza tehnică în constructii civile, pentru evaluarea apartamentului.

La data de 17.02.2010 s-a pronuntat încheierea de admitere în principiu prin care s-a admis în principiu cererea reconventională formulată de intimatul A.F..

S-a constatat că debitorul-contestator I.M. a dobândit împreună cu sotia sa, intervenienta I.Maria, prin muncă și contribuție egală, în cotă de 1 pentru fiecare, un apartament cu două camere și dependințe situat în Slatina, str. Infrățirii, jud.Olt. Pentru a se pronunța astfel instanta a retinut următoarele:

Prin sentința civilă nr.4411/31.07.2008 pronuntată de Judecătoria Slatina în dosar nr. 5027/311/2008 instanta a dispus obligarea reclamantilor P.S.D. și I. M. la plata sumei de 7.000 lei în favoarea pârâtilor A.F. și P.D.L., cu titlul de cheltuieli de judecată.

Prin decizia civilă nr.1178/15.08.2008 pronuntată de Tribunalul Olt în dosar nr. 5027.3/311/2008 a fost respins ca nefondat recursul formulat de P.S.D. și I. M. împotriva sentintei civile nr.4411/31.07.2008, decizia Tribunalului fiind irevocabilă.

La data de 05.09.2008 s-a pronuntat încheierea din Camera de Consiliu de către Tribunalul Olt în dosar nr. 5027.3/311/2008 prin care a fost îndreptată eroarea materială strecurată în dispozitivul deciziei nr.1178/15.08.2008, în sensul că s-a instituit obligatia recurentilor la plata sumei de 10.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată către reclamanti.

Prin încheierea nr.1000/24.09.2008 pronuntată în dosar nr.7782/311/2008 a fost învestită cu formulă executorie decizia Tribunalului Olt nr. 1178/15.08.2008, astfel cum a fost îndreptată prin încheierea din 05.09.2008.

Prin încheierea nr.1001/24.09.2008 pronuntată în dosar nr.7783/311/2008 a fost învestită cu formulă executorie sentința civilă nr.4411/31.07.2008 pronuntată de Judecătoria Slatina în dosar nr. 5027/311/2008.

Cele doua titluri au fost puse în executare în dosarul de executare nr. 172/2008 al B.I.E.J. Matei M.

In cadrul acestui dosar s-a întocmit procesul verbal din data de 10.10.2008 prin care s-a stabilit totalul sumelor de executat, respectiv suma de 21247,35 lei, reprezentând 17.000 lei-cheltuieli de judecată, 2000 lei onorariu avocat, iar diferența- cheltuieli de executare.

S-a stabilit în sarcina debitorului I. M. obligatia de a achita suma de 10623,67 lei, diferența de 10623,67 lei revenind debitoarei P.S.D..

In cadrul dosarului de executare executorul a întocmit somatia din data de 28.11.2008 și procesul verbal de situatie din aceeași dată, prin care a fost identificat imobilul apartament cu două camere și dependințe situat în Slatina, str. Infrățirii, jud.Olt. Împotriva acestor înscrisuri a formulat contestație debitorul I. M., arătând că executarea nu poate purta asupra acestui imobil, câtă vreme este bun comun, dobândit de acesta împreună cu soția sa, I.Maria, în timpul căsătoriei.

S-a invocat totodată beneficiul de discuțiune, contestatorul arătând că intimatul ar fi putut urmări mai întâi bunurile sale proprii.

Potrivit dispoz. art.493 al.1 C.p.civ. creditorii personali ai unui debitor coproprietar nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui mai întâi să ceară împărțeala acestora.

Pentru a solicita partajul bunurilor comune creditorul trebuie să facă dovada îndeplinirii în prealabil a următoarelor condiții, ce rezultă din dispoz. art.33 C.fam.: existența unei datorii a unuia dintre soți - condiție îndeplinită în cauză față de conținutul hotărârilor judecătorești menționate mai sus, iar împărțeala să se solicite numai după ce creditorul personal a urmărit bunurile proprii ale sotului debitor și nu și-a satisfăcut creanța.

In speță, deși a invocat beneficiul de discuțiune, contestatorul nu a făcut dovada existentei în patrimoniul său a unor bunuri proprii, susceptibile de a fi urmărite de creditor cu prioritate față de bunul comun a cărei partajare acesta a solicitat-o.

Contestatorul avea obligatia în condițiile art.1169 C.p.civ. -potrivit cărora cel ce face o afirmatie înaintea judecătii este tinut a o dovedi- de a face dovada că detine bunuri proprii pe care creditorul trebuia să le urmărească.

Prin raportare la înscrisurile existente la dosar, instanța a retinut că o asemenea dovadă nu s-a făcut.

Prin urmare, în cauză nu a primit eficiență beneficiul de discuțiune invocat de contestator, iar instanța, constatând îndeplinite conditiile stipulate de art.33 C. fam și art.493 al.1 C.p.civ. a admis în principiu cererea reconventională și a constatat că debitorul-contestator I. M. a dobândit împreună cu sotia sa, intervenienta I.Maria, prin muncă și contribuție egală în cotă de 1 pentru fiecare, un apartament cu două camere și dependințe situat în Slatina, str. Infrățirii, jud.Olt. Prin urmare, s-a dispus efectuarea în cauză a unei expertize tehnice în constructii civile pentru identificarea bunului, evaluarea acestuia și formularea propunerilor de lotizare.

Expertiza dispusa a fost efectuata de expert M M si depusa la filele 94-102.

La termenul din data de 31.03.2010 instanta a constatat nulitatea raportului de expertiza, față de nelegala convocare a intervenientei I. Maria pentru data si ora efectuarii constatarilor si a dispus refacerea acestuia, sens in care s-a depus la dosar un nou raport de expertiza, la data de 21.04.2010 (filele 120-126).

Părtile nu au formulat obiectiuni fata de continutul raportului de expertiză.

In privinta lotizarii, instanta urmeaza sa atribuie apartamentul in lotul contestatorului – debitor, dându-se eficienta calitatii de debitor a acestuia, astfel încât, ca urmare a efectului retroactiv al partajului, actele de executare sa fie mentinute iar creditorul sa-si poata executa creanta in buna conditii.

Se are mai ales in vedere durata nerezonabila de timp in care creditorul nu a beneficiat de recuperarea creantei sale ce a fost stabilita printr-o hotărâre judecatoreasca.

In acest sens C.E.D.O a stabilit că art. 6 paragraful 1 garantează fiecărei părți dreptul de acces la instanță cu privire la toate contestațiile privitoare la drepturile și obligațiile sale cu caracter civil.

Dreptul la un tribunal ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă a unui stat contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă și obligatorie să nu fie executată.( cauza Hornsby contra Greciei)

Prin urmare, desi suma ce face obiectul executarii este relativ mică, față de refuzul constant si neechivoc al debitorului, manifestat pe parcursul unui timp indelungat, de a o achita, văzând si prevederile art.6 din CEDO, instanta va dispune atribuirea apartamentului-bun comun in lotul contestatorului-debitor.

Prin urmare, consecință a efectului retroactiv al partajului, toate actele de executare care poarta asupra imobilului se mentin, ca fiind legale, iar contestatia la executare formulata de contestatorul I. M. se va respinge ca neintemeiata.