La iesirea din indiviziune trebuie sa participe toti titularii dreptului de proprietate indiviza.

Cerere reconventionala formulata in contradictoriu cu un singur coproprietar, respinsa ca inadmisibila

JUDECATORIA TÂRGU-MURES JUDETUL MURES DOSAR NR. 4174/320/2007

SENTINTA CIVILA NR. 6963 Sedinta publica din data 08.10. 2009 

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de reclamanta X, în contradictoriu cu pârâtii X, X, X si X. Instanta constata ca mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate în încheierea de sedinta din data de 01.10.2009 care face parte integranta din prezenta hotarâre si când instanta, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronuntarea pentru data de 08.10.2009.

J U D E C A T O R I A

Prin cererea formulata si precizata, înregistrata la aceasta instanta la data de 17.05.2009 sub nr. 4174/320/2007, reclamanta X, a solicitat în contradictoriu cu X, X, X si X, pronuntarea unei hotarâri care sa dispuna: - iesirea din indiviziune cu privire la imobilul situat în Tg.-Mures, str. Bradului, nr. 16/1 înscris în CF nr.675/II/I Tg.-Mures, nr. cadastral 1614/1/1/I, 2904/8/1, 2906/11/1/I apartament nr.1 compus din 3 camere, bucatarie, hol, antreu, camara, wc, casa scarii, 3 pivnite, situate la parterul corpului; cu cota de teren aferent de 589/785 parte fata de întregul imobil (s.totala de 785 în CF colectiv) fata de imobilul situat în Tg.-Mures, str. Bradului, nr.16/II înscris în CF 675/II/II nr. cadastral 1614/1/1/II, 2904/8/II, 2906/11/1/2 cu cota de teren aferent de 196/785 fata de întregul imobil – apartament nr.2, prin partajarea în natura-dezmembrare, lotizare, atribuire de nr. topografic nou – pentru imobilul apartament 1 cu terenul aferent în suprafata de 589 mp conform expertizei topo; - stabilirea liniei de hotar prin semne exterioare si vizibilecu respectarea dreptului de proprietate al reclamantei asupra suprafetei de 589 mp conf. raportului de expertiza care se va întocmi în cauza; - cu cheltuieli de judecata.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca este proprietara tabulara a apartamentului nr.1 si a terenului aferent de 589/785 mp. fata de întregul imobil situat în Tg.-Mures, str. Bradului, nr.16 CF 675/II/I nr. top 1614/1/1/I, 2904/8/1, 2906/11/1/I s. totala de 785 mp.

În folosinta comuna ramân, accesul în curte, racordurile electrice apa – canal si podul casei (cu ap.2). Pârâta este proprietara apartamentului nr.2 cu cota de teren aferent de 196/785 parte fata de întreg situat în Tg.-Mures str. Bradului, nr.16, CF 675/III/I nr. top.1614/1/1/I, 2904/8/II si 2906/11/1/II.

Suprafata totala de teren este de 785 mp. CF col nr.675/II, imobil teren proprietatea tabulara a reclamantei fiind de 585 mp., iar a pârâtilor de 196 mp., respectiv 100/196 si 96/196. În drept, a invocat dispozitiile art.628, 584, 585, C.civ., 274 C.pr. civ practica judiciara.

Pârâta Varadi Maria a depus întâmpinare prin care arata ca a vândut apartamentul nr.2 numitilor Kulda Vasile si Kulda Marta, domiciliati în Tg.-Mures, P-ta Trandafirilor, nr.27-30, ap.1, astfel încât nu mai are calitate procesuala pasiva, urmând a fi introdusi în cauza noii proprietari.

Reclamanta a formulat precizare de actiune prin care declara ca renunta la judecata fata de pârâta Varodi Maria si în acelasi timp solicita chemare în judecata a pârâtilor XXXXXXXXX si sotia XXXXXXXXX, pentru ca fata de acestia sa se dispuna iesirea din indiviziune si stabilirea liniei de hotar, petit formulat în actiunea principala, deoarece pârâta Varadi Maria a vândut ap.II pârâtilor mai sus identificati, astfel ca iesirea din indiviziune sa aiba loc fata de acestia si ceilalti pârâti de rândul II.

Pârâtii X si X au formulat întâmpinare si actiune reconventionala la actiunea formulata si precizata de catre reclamanta prin care solicita ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna:

- admiterea în parte a actiunii reconventionale în sensul solicitat astfel sa se dispuna iesirea din indiviziune a imobilului situat în Tg.-Mures, str. Bradului, nr.16/I înscris în CF 675/II/I Tg.-Mures, Cf col. nr. top.1614/1/1/I, 2904/8/1, 2906/11/1/I, apartament nr.I compus din 3 camere, bucatarie, hol, antreu, camara, wc, casa scarii, 3 pivnite, situate la parterul corpului : cu cota de teren aferent de 589/785 parte fata de întregul imobil (s.totala de 785 în CF col) fata de imobilul situat în Tg.-Mures, str. Bradului, nr.16/II înscris în CF 675/II/II nr. cad. 1614/1/1/II, 2904/8/II,2906/11/1/2 cu cota de teren aferent de 196/785 fata de întregul imobil – apartament 2 prin partajarea în natura - dezmembrarea, lotizarea, atribuire de nr.top.nou – pentru imobilul – apartament 1 cu terenul aferent în suprafata de 589 mp., cu mentiunea ca si pârâtii reclamanti au drept de proprietate asupra cotei de 96/196 parte teren si corpul nou de constructie evidentiat la B+2,3 -4,5 din CF 675/11/II Tg.-Mures;

- împartirea în fapt a suprafetei de teren de cca.200 mp, care este în realitate în plus fata de suprafata de 785 mp evidentiata în CF 675/II Tg.-Mures, conform cotelor de proprietate;

- iesirea din indiviziune asupra podului casei si pivnitei neevidentiate a imobilului din str. Bradului, nr.16 unde desi sunt coproprietari pe cota indiviza, reclamanta a zidit calea de acces, în mod abuziv, sa se atribuie în natura podul si pivnita proprietarilor ap.I si II din casa cu nr.adm.16, str. Bradului, cu obligarea acestora sa le predea în compensatiunea o suprafata de teren din cotele lor de proprietate de 1,5 m., latime pe tot perimetrul din vecinatate casei,

- cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.

În motivare se arata ca în realitate desi în CF 675/II Tg.-Mures apare o suprafata de 785 mp în realitate sunt cu circa 200 mp mai mult, deci 985 mp, iar pe parcursul derularii litigiului reclamanta cu pârâtii de rang I au ridicat niste garduri provizorii fara autorizatie, împartindu-si terenul, atribuindu-si cei 200 mp., teren pur si simplu, au zidit accesul comun la pod si au pus stapânire pe pivnita comuna.

În conformitate cu art.728 C.civ. nimeni nu este obligat sa ramâna în indiviziune astfel încât sunt de acord sa se sisteze starea de indiviziune, sa aiba toata lumea accesul propriu de intrare la strada deoarece este posibil, însa cu respectarea drepturilor de proprietate a tuturor coproprietarilor conform cotelor, stabilirea liniei de hotar astfel cum va propune expertul topograf, iar pentru cedarea dreptului lor de coproprietate indiviza asupra podului si pivnitei conform mentiunilor de foaia A din CF col.675/II Tg.-Mures solicita în compensare atribuirea în natura a unei suprafete de teren de 1,5 m latime pe tot perimetrul de lânga casa sa, teren care trebuie atribuit din terenul reclamantei si a pârâtilor de rang I.

Paratii X si X au formulat precizarea la actiunea reconventionala prin care solicita sa se dispuna rectificarea CF 675/II Tg.-Mures respectiv a suprafetei de teren de la 785 mp la circa 985 mp cât exista în realitate. În drept, a invocat art.119 C.pr. civ., art.480 C.civ. Leg.7/1996 r.

Reclamanta a depus la dosar întâmpinare la actiunea reconventionala prin care a solicitata respingerea cererii reconventionale (f.92). Pârâtii X si X au depus la dosar note de sedinta prin care au solicitat respingerea actiunii reconventionale formulata de reclamantii – pârâti-reconventionali Cazacu ca nefondata si obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecata.

Mai arata ca, nu s-a achitat taxa de timbru, petitele actiunii reconventionale nu sunt motivate, petitul 3 al actiunii reconventionale, prin care se solicita obligarea acestora sa le predea în compensatiune o suprafata de 1,5 mp latime pe tot perimetrul din vecinatatea casei noastre”, nu este aratat în precizarea de actiune reconventionala si acest petit trebuia timbrat.

În ceea ce priveste cererea reconventionala împotriva cererii principale X si X, au pretentii si fata de ceilalti pârâti. Invoca exceptia inadmisibilitatii cererii reconventionale având în vedere ca sunt mai multi proprietari în indiviziune si nu exista cerere de chemare în judecata a pârâtilor X si X.

Partile au depus la dosar obiective la expertiza topo, precum si obiective la expertiza în constructii. La termenul de judecata din 01.10.2009, instanta a pus in discutia partilor exceptia inadmisibilitatii cererii reconcoventionale invocata de pârâtii X si X si insusita si sustinuta de reclamanta X.

Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma exceptiei invocate, instanta retine urmatoarele: Reclamanta si paratii sunt coproprietari in cote parti asupra terenului situat in Tg-Mures str.Bradului nr.16 si au in folosinta comuna accesul la curte, racordurile electrice, apa canal si podul casei.

Prin cererea de chemare in judecata, reclamanata X a solicitat in contradictoriu cu paratii X, X, X si X iesirea din indiviziune doar cu privire la terenul aflat in coproprietate si stabilirea liniei de hotar. Paratii X si X au formulat cerere reconventionala in contradictoriu cu reclamanta X prin care au solicitat rectificarea de carte funciara in sensul inscrierii in cartea funciara a suprafetei reale de teren ce va rezulata din masuratori si iesirea din indiviziune asupra podului casei si a pivnitei neevidentiate in cartea funciara.

Pârâtii X si X sunt coproprietari pe cote-parti asupra terenului fata de care s-a solicitat rectificarea cartii funciare si au în folosinta comuna cu celelalte parti podul casei, fata de care s-a solicitat iesirea din indiviziune prin cerere reconventionala, insa nu au fost chemati in judecata pentru sistarea de indiviziune solicitata de catre pârâtii X si X.

Ceea ce caracterizeaza actiunea de iesire din indiviziune este caracterul obligatoriu al coparticiparii subiective, in sensul ca, sub sanctiunea nulitatii absolute, participarea tuturor titularilor dreptului de proprietate indiviza este obligatorie.

Fata de cele mai sus retinute, instanta va admite exceptia inadmisibilitatii cererii reconventionale sustinuta de reclamanta-parata Makai Etelka si va respinge cererea reconventionala, ca inadmisibila.

Deoarece pârâtii X si X nu au calitate de parti în cererea reconventionala formulata de X si X acestia nu pot invoca exceptii cu privire la o cerere in care nu au calitate, asa încât instanta va respinge exceptia inadmisibilitatii cererii reconventionale invocata de acestia, ca inadmisibila.

Întrucât cererea principala nu este in stare de judecata, instanta va dispune disjungerea acesteia si formarea unui nou dosar care va cuprinde copii xerox de pe cererea principala, înscrisurile depuse de parti si încheierile de sedinta. PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII H O T A R A S T E :

 Admite exceptia inadmisibilitatii cererii reconventionale sustinuta de reclamanta-parata X, cu domiciliul în Tg.Mures, str. Bradului, nr. 16, ap.1, jud. Mures si respinge, ca inadmisibila cererea reconventionala formulata de pârâtii-reclamanti X si X, cu domiciliul în Tg.Mures, str. Bradului, nr. 16A, jud. Mures in contradictoriu cu reclamanta-parata X.

Respinge, ca inadmisibila exceptia inadmisibilitatii cererii reconventionale invocata de paratii X, domiciliat în Tg.-Mures, Piata Trandafirilor, nr.27-30, ap. 21, jud. Mures si X, domiciliata în Tg.Mures, Piata Trandafirilor, nr. 36-38, ap. 11, jud. Mures. Disjunge cererea principala formulata de reclamanta x în contradictoriu cu pârâtii X si X, X si X, dispune formarea unui nou dosar care va cuprinde copii xerox de pe cererea principala, inscrisurile depuse de parti si incheierile de sedinta din dosarul nr. 4174/320/2007 si fixeaza termen de judecata pentru data de 03 decembrie 2009, cu citarea partilor. Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica din data de 08 octombrie 2009. PRESEDINTE GREFIER STELA PREDA X