Inexistenta unor dovezi din care sa rezulte ca reclamantii au cumparat si cotele indivize comune. Consecinte.

CURTEA DE A P E L C L U J

Secţia civilă, de muncă şi asigurări sociale pentru minori şi familie

DECIZIA CIVILĂ NR.1989/R/2008  Şedinţa publică din 20 octombrie 2008

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamanţii U. M., U. E., E. O., S.C. B. S.A., T. O., D. E., N. (...), N. E., D. U. E., D. D. M., E. E. şi G. S. împotriva deciziei civile nr.123/A din 04 martie 2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j, pronunţată în dosar nr(...), privind şi pe pârâţii STATUL ROMÂN PRIN CONSILIUL LOCAL C-N, R N., B. L., N. M. şi N. O., având ca obiect rectificare carte funciară.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la prima strigare a cauzei, se prezintă reprezentantul reclamanţilor recurenţi, avocat P. M. din B a r o u l C l u j şi reprezentanta pârâţilor intimaţi R N., B. L., N. M. şi N. O., avocat D. I din B a r o u l C l u j în substituirea domnului avocat T. M. E. din B a r o u l C l u j, lipsă fiind reprezentantul Statul Român prin Consiliul Local C-N.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care, se constată că prin registratura instanţei, la data de 10 oct. 2008, pârâţii intimaţi R N., B. L., N. M. şi N. O. au depus întâmpinare şi împuternicire avocaţială pentru avocat T. M. E. din B a r o u l C l u j.

Reprezentanta pârâţilor intimaţi R N., B. L., N. M. şi N. O., avocat D. I din B a r o u l C l u j în substituirea domnului avocat T. M. E..

Reprezentantul reclamanţilor recurenţi depune la dosar chitanţa care atestă plata taxei judiciare de timbru în cuantum de 12 lei şi timbre judiciare în valoare de 0,45 lei, şi copia chitanţei care atestă plata onorariului avocaţial de 1000 lei.

Instanţa constată că recursul este legal timbrat.

Instanţa înmânează un exemplar din întâmpinare reprezentantei reclamanţilor recurenţi.

Întrebat fiind, reprezentantul reclamanţilor recurenţi arată că dosarul nr.3515 al J u d e c ă t o r i e i C l u j N, având ca obiect nulitatea absolută a contractelor de vânzare- cumpărare, a fost suspendat în temeiul disp. art. 244 pct. 1 C.pr.civ. până la soluţionarea prezentului dosar.

Reprezentantul reclamanţilor recurenţi şi reprezentanta pârâţilor intimaţi R N., B. L., N. M. şi N. O. arată că nu au de formulat alte cereri prealabile sau excepţii de invocat.

Nefiind de formulat alte cereri prealabile sau excepţii de invocat, curtea declară închisă faza probatorie şi acordă cuvântul asupra celor două recursuri.

Reprezentantul reclamanţilor recurenţi solicită admiterea recursului, modificarea în totalitate a deciziei nr.123/A/2008 în sensul respingerii apelurilor formulate de către Statul Român prin Consiliul Local C N, R N., B. L., N. M. şi N. O. şi menţinerea în totalitate a sentinţei civile nr.7606/2007 pronunţată cu prilejul judecării în fond a cauzei de către J u d e c ă t o r i a C l u j N, pentru motivele arătate pe larg în memoriul de recurs, şi obligarea intimaţilor pârâţi la plata cheltuielilor de judecată în fond, apel şi recurs.

Reprezentanta pârâţilor intimaţi R N., B. L., N. M. şi N. O., solicită respingerea recursului declarat de reclamanţi, ca nefondat, cu cheltuieli de judecată, pentru motivele arătate prin întâmpinarea depusă la dosar.

C U R T E A

Prin sentinţa civilă nr.7606 din 8 octombrie 2007 a J u d e c ă t o r i e i C l u j-N, s-a admis acţiunea extinsă şi precizată, intentată de reclamanţii N. (...), N. E., U. E., U. M., E. O., (...) B. (...), T. O., D. U. E., D. E., D. D. M., E. E. şi G. S., împotriva pârâţilor STATUL ROMÂN prin Consiliul locala l municipiului C-N, R N., B. L., N. M. şi N. O. şi în consecinţă, s-a constatat nulitatea absolută parţială a încheierii de carte funciară nr.19385 din data de 25.11.1997, dată de J u d e c ă t o r i a C l u j-N – Biroul de Carte Funciară, respectiv partea care priveşte apartamentul nr.11, în baza căreia s-a făcut înscrierea de sub B8 din CF colectivă nr.33602 C-N.

S-a dispus rectificarea CF nr.33602 colectivă C-N şi a CF individuală nr.(...) C-N, prin radierea înscrierii din CF nr.33602 colectivă C-N, nr.top 9024/S/XI, de sub E. şi a înscrierii din CF individuală nr.(...) C-N, a nr.top 9024/2/XI, de sub E.,2, înscrieri făcute în baza încheierii de CF nr.19385 din 25.11.1997.

S-a dispus înscrierea în CF colectivă nr.33502 C-N a podului ca parte indiviză comună, conform suplimentului nr.2 la raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat de expertul E. G., care face parte integrantă din sentinţă şi înscrierea în CF colectivă nr.33602 C-N şi a CF individuale, a cotelor-părţi indivize comune, recalculate, aferente apartamentelor 1-10 din imobilul situat în C-N,(...), identificat prin nr.top 9024/2/S, conform completării la raportul de expertiză tehnică judiciară efectuat de expertul E. G., ce face parte integrantă din sentinţă.

A fost obligat pârâtul Statul Român prin Consiliul local al municipiului C-N, să le plătească reclamanţilor cheltuieli de judecată în sumă de 2296 lei.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că potrivit situaţiei de carte funciară, reclamanţii sunt proprietari tabulari ai apartamentelor nr.2-10 din imobilul situat în C-N,(...), înscris în CF colectivă nr.33602 C-N, nr.top 9024/2/S, iar pârâtul Statul Român prin Consiliul local al municipiului C-N este proprietar asupra apartamentelor 1 şi 11.

Părţile indivize comune aferente apartamentelor 1-11 sunt înscrise în CF colectivă nr.33602 C-N, nr.top 9024/2/S şi constau în teren în suprafaţă de 435 mp fundaţia, planşele, faţada, acoperişul, casa scării, acces sub poartă şi coborâre, coridor, pivniţă, WC la subsol, conductele de apă principale de apă, gaz, canalizare, instalaţia electrică de alimentare a apartamentelor, corp funciar construit pe parcela din CF nr.33601 C-N, nr.top 9024/2.

Prin încheierea de carte funciară nr.19385 din 25.11.1997 dată de J u d e c ă t o r i a C l u j-N – Serviciul de Carte Funciară, pe baza documentaţiei efectuate de expertul U. N., s-a făcut menţiunea că apartamentele nr.1,2,3-7,6,8,10,11 se transcriu în CF individuale nou înfiinţate în favoarea Statului Român, iar apart.nr.11 cu nr.top 9024/2/S/XI se află la subsol şi este compus din 1 pivniţă cu suprafaţa utilă de 33,58 mp, cu părţile indivize comune înscrise în CF colectivă nr.33602 C-N.

Această pivniţă este identică cu .nr.2 înscris în CF individuală nr.33603 C-N, având suprafaţa utilă de 32 mp, cu cota din părţile indivize comune de 4,84/100 parte.

Prin Decretul nr.92/1950 s-au preluat 9 apartamente de către Statul Român, iar potrivit documentaţiei pentru împărţire pe apartamente din anul 1974, se evidenţiază 10 apartamente. Documentaţia din anul 1974 a fost greşită deoarece la descrierea părţilor indivize comune era trecută pivniţa care în fapt a fost împărţită şi atribuită unor apartamente, pivniţa comună fiind inexistentă scriptic. E. subsolului a fost prin construcţie, parte comună.

Documentaţia de redistribuire a spaţiilor locative şi împărţire pe apartamente întocmită în anul 1997 a fost greşită pentru că nu a ţinut cont de prevederile Legii nr.112/1995, cu privire la construirea apartamentelor şi a calculelor privind cotele – părţi indivize comune, raportat numai la suprafaţa utilă a apartamentelor 1-4, 6-11, fără a ţine seama de suprafaţa utilă a .nr.5, aflat la data respectivă în proprietate particulară.

Cu toate că pivniţa a fost împărţită în boxe aferente apartamentelor înscrise în CF nr.-33603 C-N, sistată, pivniţa a fost cuprinsă şi la descrierea părţilor indivize comune înscrise în CF colectivă nr.33602 C-N, în baza documentaţiei din anul 1974. Ap.nr.1 şi 2 cu destinaţia de locuinţe, înscrise în CF nr.33603 C-N, sistată, au fost transformate ulterior în pivniţe.

Din suplimentul nr.2 la raportul de expertiză a rezultat că este necesar să se includă şi podul în părţile indivize comune. Prin completarea la raportul de expertiză, s-au recalculat cotele-părţi indivize comune pentru imobilul situat în C-N,(...) cu susprafaţa de 435 mp, ţinând seama că fiecărui apartament îi revine o cotă-parte din pivniţă, ca parte indiviză comună.

Prin decizia civilă nr.123/A din 4 martie 2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j, s-au admis apelurile declarate de pârâţii Statul Român prin Consiliul local al municipiului C-N şi R N., B. L., N. M. şi N. O. împotriva sentinţei civile nr.7606 din 8.10.2007 a J u d e c ă t o r i e i C l u j-N, pe care a schimbat-o în sensul că s-a respins acţiunea cvilă intentată de reclamanţii U. M., U. E., E. O., (...) B. (...), T. O., D. E., N. N., N. E., D. U. E., D. D. M., E. E. şi G. S. împotriva pârâţilor Statul Român prin Consiliul local al municipiului C-N, R N., B. L., N. M. şi N. O., pentru anularea parţială a încheierii de întabulare nr.19387/1997, rectificarea CF nr.33602 C şi a CF nr.(...) C, precum şi radiere de carte funciară.

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut că pivniţa apare înscrisă în CF colectivă nr.33602 C-N, făcând parte din părţile indivize comune. Prin dispoziţia Primarului municipiului C-N nr.112/2006, .nr.11 cu nr.top 9024/2/XI, le-a fost restituit în natură pârâţilor R N., B. L., N. M. şi N. O..

Tribunalul a considerat că nu se putea dispune rectificarea de carte funciară, deoarece potrivit art.21 alin.(5) din Legea nr.10/2001 republicată, sub sancţiunea nulităţii absolute, până la soluţionarea procedurilor administrative şi după caz judiciare, generate de această lege, este interzisă înstrăinarea, concesionarea, locaţia de gestiune, asocierea în participaţiune, ipotecarea, locaţiunea, precum şi orice închiriere sau subînchiriere în beneficiul unui nou chiriaş, schimbarea destinaţiei, grevarea sub orice formă a bunurilor imobile terenuri şi construcţii notificate. De asemenea, conform art.34 din Legea nr.7/1996, pentru a se putea dispune rectificarea de carte funciară, trebuie îndeplinite condiţiile prevăzute la pct.1-4, dar care nu sunt incidente în speţă, deoarece actele juridice în temeiul cărora s-a făcut înscrierea dreptului de proprietate al părţilor în cartea funciară, respectiv contractele de vânzare-cumpărare încheiate cu Statul Român, sunt valabile, nesolicitându-se constatarea nulităţii lor, acte ce au fost executate de părţi în forma în care au fost încheiate.

Odată cu încheierea contractelor de vânzare-cumpărare pentru apartamentele în litigiu, reclamanţii au cumpărat şi cota-parte din părţile indivize comune, astfel cum au fost ele stabilite de proprietarul iniţial, motiv pentru care tribunalul a considerat că apelul este întemeiat cu privire la apartamentul nr.11 înscris sub nr.top 9024/2/XI.

În privinţa podului, s-a reţinut că din documentaţia iniţială care a stat la baza întabulării în cartea funciară, nu rezultă existenţa acestuia ca parte indiviză comună şi nici în CF colectivă nr.33602 C-N nu apare înscris la părţile indivize comune; simpla înscriere a acestuia în suplimentul la raportul de expertiză fără însoţirea de un act justificativ al dreptului de proprietate, nu îndreptăţeşte înscrierea lui ca parte indiviză comună, mai ales în condiţiile în care întregul imobil a fost revendicat în temeiul Legii nr.10/2001.

Împotriva acestei decizii au declarat recurs reclamanţii U. M., U. E., E. O., (...) B. (...), T. O., D. E., N. N., N. E., D. U. E., D. M., E. E. şi G. S., solicitând modificarea ei în sensul respingerii apelurilor formulate de Statul Român prin Consiliul local al municipiului C-N, R N., B. L., N. M. şi N. O. şi menţinerii sentinţei, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea recursului, reclamanţii au susţinut că în faţa instanţei de apel au ridicat excepţia tardivităţii apelului declarat de N. M., N. O., B. L. şi R N., deoarece a fost exercitat în a 19-a zi de la comunicarea sentinţei, aşadar cu mult peste termenul prevăzut de art.284 alin.(1) C.pr.civ. şi nici nu s-a solicitat repunerea în termenul de apel.

Pe fondul cauzei, reclamanţii-recurenţi au susţinut că prima chestiune pusă în discuţie de instanţa de apel este schimbarea destinaţiei pretinsului .nr.11 situat în C-N, nr.17 jud.C. Printr-o documentaţie tehnică eronată, s-a apreciat că pivniţa se cuvine a deveni .nr.11, inexistent la data naţionalizării imobilului. Şi din cuprinsul CF nr.33602 C, rezultă că destinaţia spaţiului este de pivniţă.

Reţinerea tribunalului potrivit căreia prin sentinţa judecătoriei s-ar fi schimbat destinaţia spaţiului din apartament în aceea de pivniţă, este absolut O., fiind contrazisă de înscrierea din prezent a imobilului în favoarea lui N. M. în CF nr.(...) C-N, nr.top 9024/2/11, unde este înscris .nr.11 constând din 1 pivniţă. Situaţia rezultată este paradoxală şi sfidează orice fel de logică.

În momentul efectuării documentaţiei tehnice de întabulare a Statului Român, nu s-a luat în considerare faptul că nu a existat o ieşire din indiviziune care să le fie opozabilă recurenţilor, situaţie în care le-a fost încălcat dreptul de proprietate. E. spaţiului nu a fost niciodată schimbată, acesta fiind şi în prezent tot pivniţă, astfel confirmat de expertul E. G..

În contractele de vânzare-cumpărare nu s-a specificat expres faptul că exista şi o cotă indiviză asupra pivniţei care să facă obiectul contractului. Argumentul instanţei de judecată este contrazis de principiile care guvernează coproprietatea forţată ce are caracter accesoriu, bunurile care constituie obiectul ei fiind accesorii altor bunuri principale aflate în proprietate exclusivă.

Din art.3-4 al anexei nr.2 la Legea nr.114/1996, rezultă că dreptul de proprietate comună are ca obiect toate părţile clădirii care sunt de folosinţă comună: curtea, fundaţia, structura de rezistenţă, acoperişul, scările, holurile. Coproprietatea comună pe cote-părţi este şi indivizibilă.

În ipoteza de faţă au susţinut recurenţii, „prin mijloace specifice unei societăţi ce poate fi încadrată cu succes în opera literară a lui G. L., s-a ajuns ca recurenţii să fie expropriaţi, pivniţa să devină apartament, să o folosească în continuare fără să fie deranjaţi, dar aceasta să facă obiectul unei dispoziţii de restituire în temeiul Legii nr.10/2001. Se mai poate, oare, înţelege ceva din această stare de fapt?”, se întreabă retoric recurenţii.

Acest prim argument al instanţei de apel favorabil admiterii celor două căi de atac, le O. recurenţilor dreptul lor de proprietate asupra părţilor indivize comune ale imobilului, precum şi interdependenţa dreptului de proprietate exclusivă asupra unui apartament cu cea a dreptului de proprietate forţată asupra părţilor indivize comune.

O altă problemă ridicată de recurenţi ca fiind pusă în discuţie de instanţa de apel, este cea legată de corecta aplicare a art.34 din Legea nr.7/1996. Instanţa a omis să se pronunţe asupra excepţiei inadmisibilităţii acţiunii reclamanţilor, invocată de către pârâţi.

După ce a enumerat cazurile de rectificare a cărţii funciare, tribunalul a apreciat că nu este prezent niciunul în speţă, întrucât nu s-a solicitat anularea contractelor de vânzare-cumpărare prin care reclamanţii au dobândit dreptul de proprietate asupra apartamentelor situate în(...). Instanţa de apel a considerat că reclamanţii ar avea un interes în anularea contractelor de vânzare-cumpărare prin care au dobândit dreptul de proprietate asupra acestor imobile, teorie lipsită de orice raţiune. Instanţei se pare că i-a scăpat din vedere faptul că pivniţa a fost înscrisă ca .nr.11 în temeiul documentaţiei întocmite de expertul U. N.. Recurenţii se întreabă cum vor putea solicita constatarea nulităţii acestei documentaţii care nu este un act juridic, iar sancţiunea nulităţii afectează doar actul juridic.

Prin acţiunea introductivă de instanţă, reclamanţii au solicitat constatarea nulităţii absolute parţiale a încheierii nr.19385/25.11.1997 a J u d e c ă t o r i e i C l u j-N, iar subsecvent au solicitat rectificarea cărţii funciare şi radierea înscrierii. Această acţiune este întemeiată, recurenţii făcând trimitere la autorul M.O., „Tratatul de publicitate imobiliară”, vol.II. Încheierea prin care s-a întabulat dreptul de proprietate asupra pivniţei transformate în .nr.11, nu a avut la bază un act care să stea la fundamentul acestei operaţiuni în favoarea Statului Român, de aceea este nelegală. În cazul de faţă acţiunea în rectificare este singurul remediu.

Podul imobilului în litigiu, face parte din părţile indivize comune. Instanţa de apel nu a ţinut seama de expertiza efectuată în cauză, care vorbeşte de existenţa podului şi nici de faptul că reclamanţii au dobândit un drept de proprietate asupra podului cu titlu de cumpărare, ca urmare a cumpărării apartamentelor. Instanţa a făcut vorbire de faptul că întregul imobil a fost revendicat în temeiul Legii nr.10/2001, dar i-a scăpat din vedere că prin dispoziţia nr.112/16.01.2006 li s-au restituit intimaţilor .nr.1 şi 11, precum şi terenul pe care este situat imobilul. În cuprinsul dispoziţiei de restituire, nu se face vorbire şi de restituirea podului, iar intimaţii nu au atacat dispoziţia. De aceea, referirea la procesul de restituire în care se află imobilul, este lipsită de legătură cu cauza.

La momentul emiterii dispoziţiei, Statul Român avea un drept de administrare asupra curţii în suprafaţă de 762 mp, a .nr.1 şi a pretinsului .nr.11, care în realitate este o pivniţă. Dispoziţia primarului este în totală contradicţie cu adresa nr.73035/481 din 2.12.2002 a Consiliului local al municipiului C-N, în care arată că nu are un drept de administrare asupra pivniţei, ci numai asupra .nr.1. Podul nu este menţionat în dispoziţia de restituire, deoarece le-a fost înstrăinat recurenţilor în momentul încheierii contractelor de vânzare-cumpărare, fiind inclus în părţile indivize comune.

Intimaţii R N., B. L., N. M. şi N. O. prin întâmpinare depusă la dosar f.28-29, au solicitat respingerea apelului ca nefondat şi obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, curtea reţine următoarele:

Excepţia tardivităţii apelului declarat de pârâţii persoane fizice împotriva sentinţei, a fost ridicată de reclamanţi în faţa instanţei de apel, care a respins-o cu motivarea că apelul a fost declarat în termen.

Sentinţa judecătoriei li s-a comunicat pârâţilor la adresa din C-N,(...), la data de 14.01.2008 f.347 dos.judecătorie, iar apelul a fost înregistrat la data de 31.01.2008.

Reclamanţii prin extinderea de acţiune din 6.03.2006 f.51, au indicat domiciliul ales al pârâţilor în C-N,(...), la fel şi pârâtul N. M. f.70.

Ulterior însă, prin întâmpinarea depusă la termenul din 8.05.2006 f.74-75, pârâţii şi-au ales domiciliul procesual în C-N,(...), .23. Acelaşi domiciliu a fost menţionat şi ulterior de pârâţi f.88. De asemenea, la efectuarea raportului de expertiză f.123, a completării la raportul de expertiză f.235, a suplimentului nr.1 f.276 şi a suplimentului nr.2 f.287, pârâţii au fost citaţi constant de la aceeaşi adresă: C-N,(...), .23, jud.C, dar cu toate acestea, sentinţa judecătoriei li s-a comunicat greşit pârâţilor în C-N,(...), f.347.

Este adevărat că potrivit art.284 alin.(1) C.pr.civ., termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotărârii dacă legea nu dispune altfel.

În cauză nu s-a făcut o comunicare legală a sentinţei cu pârâţii pe data de 14.01.2008 la adresa din(...), pentru ca să înceapă să curgă termenul de 15 zile pentru declararea apelului, astfel că în mod corect a fost respinsă excepţia tardivităţii apelului. Nefiind scurs termenul pentru declararea apelului, nu era necesară nici repunerea în termen. Apelul Consiliului local al municipiului C-N a fost declarat înăuntrul termenului de 15 zile de la comunicarea sentinţei.

Pe fondul cauzei, reclamanţii au solicitat să se constate nulitatea absolută parţială a încheierii nr.19385 din 25 noiembrie 1997, rectificarea CF nr.33602 C şi a CF nr.(...) C, precum şi radierea înscrierii din CF nr.33602 C nr.top 9024/2/S/XI, a înscrierii din CF nr.(...) nr.top 9024/2/XI şi a înscrierii din CF nr.33603 C.

Prin precizarea de acţiune depusă la termenul din 3.09.2007 f.330, reclamanţii au solicitat rectificarea CF colectivă nr.33602 C-N, în sensul înscrierii podului imobilului din C-N,(...), ca făcând parte din părţile indivize comune înscrise în cartea funciară. Această cerere nu se încadrează în prevederile art.132 alin. (2) C.pr.civ., fiind depusă la peste un an de zile de la prima zi de înfăţişare.

Aşadar, prin acţiunea precizată, reclamanţii urmăresc să schimbe destinaţia .nr.11, în pivniţă şi să o includă în părţile indivize comune, din care să facă parte şi podul imobilului.

Prin contractele de vânzare-cumpărare încheiate între (...) D.-B. (...) C-N şi reclamanţi în temeiul Legii nr.112/1995, aceştia din urmă au cumpărat apartamentele în proprietate exclusivă şi cote-părţi din „suprafaţa de folosinţă a imobilului”, dar nu şi cote-părţi din aşa-zisa proprietate indiviză în care s-ar afla .nr.11 şi nici din podul imobilului.

Rezultă că întinderea dreptului de proprietate al reclamanţilor este determinată cu exactitate în contractele de vânzare-cumpărare, situaţie în care în mod neîntemeiat încearcă pe calea acţiunii în rectificare de carte funciară să transforme .nr.11 dintr-o unitate locativă proprie, în spaţiu comun, asupra căruia să îşi extindă cotele indivize comune.

Consiliul local al municipiului C-N în calitate de proprietate la acea vreme, a întocmit documentaţia tehnică necesară în vederea înstrăinării apartamentelor în baza Legii nr.112/1995 şi a notat-o în luna septembrie 1996 în CF nr.(...), documentaţie prin care s-a constituit .nr.11 la subsol, alcătuit din porţiunea neînchiriată şi care nu făcea parte din cotele indivize comune. Era dreptul proprietarului să procedeze astfel.

Întrucât la data cumpărării apartamentelor de către reclamanţi, apartamentul 11 exista ca unitate locativă distinctă, el nu le-a fost vândut reclamanţilor prin includerea lui în părţile indivize comune. Reclamanţii nu au produs nicio probă din care să rezulte direct că au cumpărat ca părţi indivize comune şi .nr.11 precum şi podul.

Apartamentele nr.1 şi nr.11 le-au fost restituite pârâţilor R N., B. L., N. M. şi N. O., prin dispoziţia Primarului municipiului C-N nr.112/16.01.2006, împreună cu suprafaţa de 762 mp; pentru restul apartamentelor care erau vândute reclamanţilor, s-au acordat despăgubiri în favoarea pârâţilor, în calitate de moştenitori ai fostului proprietar tabular.

Având în vedere că încheierea nr.19385 din 25.11.1997 nu este lovită de nicio cauză de nulitate absolută parţială, nici acţiunea principală, nu era fondată, motiv pentru care în mod legal şi temeinic tribunalul a admis apelurile pârâţilor împotriva sentinţei, pe care a schimbat-o în sensul respingerii acţiunii reclamanţilor.

De altfel, recurenţii recunosc că urmăresc indirect desfiinţarea documentaţiei întocmite de expertul U. N., dar întrucât aceasta nu este un act juridic, se întreabă „cum ar putea solicita constatarea nulităţii acestei documentaţii”. P. să fie imparţială, curtea nu le poate oferi recurenţilor consultaţii juridice privind mijloacele juridice prin care să obţină soluţionarea favorabilă a pretenţiilor acestora.

Nefiind critic literar, judecătorul nu îşi poate permite – aşa cum precizează recurenţii -, să facă referiri la literatura beletristică scrisă de prozatorul austriac de origine cehă, G. L. şi prin urmare nici să răspundă unor asemenea „motive de recurs” străine de natura cauzei.

Referirile recurenţilor la autori precum L.E. „Dreptul de proprietate şi dezmembrămintele sale”, C.E. „Drept civil. Drepturile reale principale”, sau la M.O. „Tratat de publicitate imobiliară” vol.II, nu sunt în măsură să ducă la o altă soluţie decât cea pronunţată de instanţa de apel, fiindcă deşi ele sunt corecte în raţionamentele lor, nu sunt aplicabile la speţa concretă din prezentul litigiu.

Pentru aceste considerente, în temeiul art.304 pct.9 şi art.312 alin.(1) C.pr.civ., se va respinge recursul, ca nefondat.

Cu toate că recursul urmează să fie respins ca nefondat, iar intimaţii au solicitat obligarea recurenţilor la plata cheltuielilor de judecată, nu s-a făcut dovada ocazionării şi a cuantumului lor, astfel că nu vor fi acordate.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamanţii U. M., U. E., E. O., (...) B. (...), T. O., D. E., N. (...), N. E., D. U. E., D. D. M., E. E., G. S. împotriva deciziei civile nr.123/A din 4 martie 2008 a T r i b u n a l u l u i C l u j pronunţată în dosar nr(...), pe care o menţine.

Decizia este irevocabilă.

Dată şi pronunţată în şedinţa publică din 20 octombrie 2008.

PREŞEDINTE, JUDECĂTORI, GREFIER,

(...) (...) (...) (...) (...) (...) E. B. N.

Red.DT: 23.10.2008

Dact.CA: 27.10.2008 – 2 ex.

Jud.fond.J. M.

Jud.apel:T. S.; E. A.