. Imobil aflat în indiviziune. Evacuarea coindivizarului. Admisibilitate. Alternativa efectuării partajului

Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 114/1996, în cazurile în care unul dintreproprietari sau chiriaşi împiedică, cu bună ştiinţă şi sub orice formă, folosirea normalăla imobilului de locuit, creând prejudicii celorlalţi proprietari sau chiriaşi, după caz, la solicitarea proprietarilor clădirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanţa va hotărî măsurile pentru folosirea normală a imobilului, astfel, nu se poate susţine „inadmisibilitatea” evacuării unui coproprietar.

Instanţa are posibilitatea să ia orice măsură pentru restabilirea folosinţei normale a locuinţei, inclusiv evacuarea unuia dintre coproprietari, dacă se constată că, prin comportamentul său, acesta împiedică convieţuirea şi folosinţa liniştită a imobilului.

Pârâţilor le rămâne posibilitatea de a promova o acţiune de ieşire din indiviziune cu privire la imobilul în litigiu.

I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,

decizia nr. 5277 din 16 iunie 2005, în J.S.C. 2005, p. 39-40

La data de 13 iunie 2003, reclamantul C.V. i-a chemat în judecată pe pârâtii C.C.T. şi C.A., solicitând să se dispună evacuarea acestora dintr-un imobil situat în Reşita.

Prin sentinta civilă nr. 3978 din 15 septembrie 2003, Judecătoria ReşiĠa a admis actiunea şi a dispus evacuarea pârâtilor din imobil, retinând că, prin comportamentul lor, fac imposibilă convietuirea în imobil, împiedicându-l, totodată, pe reclamant să folosească locuinta

Împotriva acestei sentinĠe, au declarat apel pârâtii, considerând că, în mod greşit, s-au aplicat dispozitiile art. 480 C. civ., întrucât imobilul în litigiu este proprietatea reclamantului, dar şi a pârâtei C.C.T., în calitate de moştenitoare legală (fiică) a defunctei C.G., sotia reclamantului.

Prin decizia civilă nr. 550 din 1 aprilie 2004, Curtea de Apel Timişoara a respins apelul pârâtilor, retinând, în esentă, că instanta de fond a dispus evacuarea pârâtilor, nu doar pe baza lipsei titlului locativ al acestora, prin referire la art. 480 C. civ., ci, în principal,

pentru motive legate de comportamentul lor, care fac imposibilă convietuirea părtilor în imobil.

Au declarat recurs pârâtii, sustinând, în esentă, că, greşit, nu s-a tinut seama de calitatea de coproprietar a pârâtei C.C.T. asupra imobilului în litigiu.

Recursul este nefondat.

Raportat la obiectul acĠiunii introductive, se constată că aceasta este o cerere în evacuarea pârâtilor, instanta de fond admitând actiunea ca urmare a probatoriului administrat în cauză, din care rezultă că pârâtii fac imposibilă convietuirea şi îl împiedică pe reclamant să folosească imobilul.

1) Art. 36 din Legea nr. 114/1996, republicată (M. Of. nr. 393 din 31 decembrie 1997), a fost abrogat prin Legea nr. 230/2007 privind înfiinĠarea, organizarea şi funcĠionarea asociaĠiilor de proprietari (M. Of. nr. 490 din 23 iulie 2007), fiind înlocuit prin art. 18 din Legea nr. 230/2007, care are acelaşi continut.

Instanta de apel a confirmat solutia primei instante, tocmai pentru faptul că evacuarea s-a dispus pentru motive legate de comportamentul pârâtilor şi, nicidecum, în baza lipsei titlului locativ al acestora.

De altfel, în motivele de recurs, pârâtii nu au invocat faptul că nu s-ar face vinovati de săvârşirea faptelor ce au condus la imposibilitatea convietuirii în acelaşi imobil cu reclamantul, ci doar au sustinut că nu puteau fi evacuati, pârâta C.C.T. având calitatea de coindivizar.

Prin urmare, neavând obiectiuni cu privire la starea de fapt retinută pe baza administrării de probatorii la instanĠa de fond şi care a condus la evacuarea pârâĠilor din imobil, criticile recurenĠilor referitoare la nelegalitatea hotărârii pronunĠate în apel nu pot fi retinute.

Pentru a răspunde însă criticii recurentilor-pârâti referitoare la „inadmisibilitatea” evacuării unui coproprietar, trebuie spus că, potrivit dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 114/1996, în cazurile în care unul dintre proprietari sau chiriaşi împiedică cu bună ştiintă şi sub orice formă folosirea normală a imobilului de locuit, creând prejudicii celorlalti proprietari sau chiriaşi, după caz, la solicitarea proprietarilor clădirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanta va hotărî măsurile pentru folosirea normală a imobilului.

Aşadar, instanta are posibilitatea să ia orice măsură pentru restabilirea folosintei normale a locuintei, inclusiv evacuarea unuia dintre coproprietari, dacă se constată că, prin comportamentul său, acesta împiedică convietuirea şi folosinta liniştită a imobilului.

În spetă, pârâtilor le rămâne posibilitatea de a promova o actiune de ieşire din indiviziune cu privire la imobilul în litigiu.