Hotarare judecatoreasca care stinge dreptul de creanta. Radiere ipoteca

DREPT CIVIL. RADIEREA DREPTULUI DE IPOTECA DIN CARTEA FUNCIARA. LIPSA CONSIMTAMÂNTULUI TITULAREI DREPTULUI DE IPOTECA. SUPLINIREA CONSIMTAMÂNTULUI PRIN HOTARÂRE JUDECATOREASCA DEFINITIVA

Din perspectiva prevederilor art. 885 din Codul civil, drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciara, cu consimtamântul titularului, dat prin înscris autentic notarial, hotarârea judecatoreasca definitiva sau, în cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative înlocuind acordul de vointa sau, dupa caz, consimtamântul titularului.

În speta, lipseste consimtamântul societatii intimate cu privire la radierea dreptului de ipoteca întabulat în favoarea sa sub C 4, însa în cursul derularii litigiului a fost pronuntata în solutionarea unui proces separat o hotarâre judecatoreasca definitiva care este, în aplicarea dispozitiei legale enuntate, apta a înlocui consimtamântul titularei de ipoteca.

Câta vreme printr-o atare hotarâre s-a stabilit ca petentii din litigiul de fata au achitat întreaga datorie, se poate considera ca o astfel de hotarâre se înscrie în categoria celor care, în acceptiunea prevederilor art. 885 din Codul civil, înlocuieste consimtamântul titularului, considerentele acelei hotarâri, decisive în sustinerea solutiei acolo pronuntate, intrate fiind în puterea lucrului judecat, au valoare decisiva în rezolvarea prezentei spete, astfel, rezulta cu puterea evidentei ca nu se poate retine printr-o hotarâre subsecventa contrariul a ceea ce s-a stabilit deja printr-o hotarâre anterioara – ca datoria a fost stinsa în integralitatea ei -, prin urmare apararile intimatei se impun a fi înlaturate, deoarece daca datoria a fost achitata în întregime, ipoteca ramâne fara obiect iar înscrierea ei trebuie radiata.

Art. 885 din Codul civil.

DECIZIA CIVILA NR. 227/2015-R

din 18.06.2015 (dosar nr. 16505/271/2012*)

Prin Sentinta civila nr. 8285 din 23.09.2014, pronuntata de Judecatoria O a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara B si a fost respinsa ca nefondata plângerea formulata de petentii R M si R C în contradictoriu cu intimata SC S C SRL împotriva încheierii nr. 52931/17.08.2012.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut urmatoarele:

În speta este aplicabil vechiul cod de procedura civila din 1865, raportat la data introducerii plângerii, iar potrivit art. 297 din acest cod dezlegarea data problemelor de drept de catre instanta de apel este obligatorie pentru judecatorii fondului. Astfel, instanta se pronunta strict asupra legalitatii si temeiniciei încheierii atacate, respectând limitele investirii sale si tinând seama ca nu a intervenit nicio modificare a cererii în cel de-al doilea ciclu procesual.

Potrivit art. 32 din Legea 7/1996, „Solutionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciara, a actiunii în justificare tabulara, în rectificare, precum si prestatie tabulara se face fara citarea oficiului teritorial”. Asa fiind, instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestei institutii.

S-a retinut în cuprinsul încheierii BCPI O nr. 52931/17.08.2012 (fila 3 dosar initial) ca petenta R M a solicitat radierea unei ipoteci înscrise în CF 150115-C1 – U8 O. Registratorul de carte funciara a respins cererea deoarece a considerat ca nu sunt îndeplinite conditiile prev de art. 47 alin 1 legea 7/1996 si art. 885 Noul cod civil, respectiv drepturile reale se pot pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciara, cu consimtamântul titularului, dat prin înscris autentic notarial.

Instanta a constatat ca solutia data prin încheierea atacata este justificata.

Astfel, potrivit art. 885 Cod civil, „Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciara, cu consimtamântul titularului, dat prin înscris autentic notarial…. Hotarârea judecatoreasca definitiva sau, în cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative va înlocui acordul de vointa sau, dupa caz, consimtamântul titularului.”

Se observa cu usurinta din examinarea dosarului încheierii atacate ca petenta nu a anexat la cererea sa de radiere un acord autentic al creditorului pentru radierea ipotecii ci doar un înscris din care rezulta disponibilitatea sa de a consimti la radiere daca se vor achita minim suma de 19.000 euro debit plus 1786 euro, plus 203,84 lei cheltuieli de executare, precum si un ordin de încasare pentru suma de 19.000 euro. Desi i s-a solicitat sa completeze dosarul cu o declaratie autentica a creditorului prin care sa fie de acord cu radierea ipotecii, aceasta nu a fost depusa de petenta.

Asa fiind, încheierea este legala raportat la actele pe care se întemeiaza si la textul de lege mai sus citat.

Art. 1788 din vechiul cod civil, invocat de petenti prin concluziile scrise, exprima aceeasi conditie a acordului creditoarei pentru radierea ipotecii, iar art. 47 alin 9 din Legea 7/1996 - forma în vigoare la data încheierii: Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neînscris în cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca înfatiseaza înscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a platii - nu este aplicabil în speta, deoarece se refera la un creditor cesionar neînscris în cartea funciara, or SC S C este un creditor înscris în cartea funciara

În fine, se mai impune observatia ca nu se poate obtine pe calea unei simple plângeri CF ceea ce s-ar putea solicita, eventual, pe calea unei actiuni în constatare, dublata de o actiune în rectificare.

Pentru aceste motive, în baza art. 31 din Legea 7/1996, instanta a respins ca nefondata plângerea.

Împotriva acestei hotarâri, la data de 29.10.014, în termen legal, au declarat apel petentii R M si R C, solicitând schimbarea în totalitate a sentintei apelate în sensul de a se dispune radierea ipotecii, cu cheltuieli de judecata.

Prin decizia civila nr. 47/A din 22 ianuarie 2015, Tribunalul B a respins ca nefondat apelul civil introdus de apelantii R M si R C ambii cu domiciliul în O, str. M nr.20 judetul B în contradictoriu cu intimata SC S C SRL cu sediul în B, str. B R E, nr. corp. , et. împotriva sentintei civile nr. 8285 din 23.09.2014, pronuntata de Judecatoria O care a pastrat-o în totalitate, fara cheltuieli de judecata.

Pentru a pronunta aceasta decizie, instanta de apel a retinut urmatoarele considerente:

Cadrul procesual al prezentei cauze este reprezentat de plângerea împotriva încheierii date de registratorul de Carte Funciara, formulata în baza art. 50 din Legea nr. 7/1996 – forma în vigoare la data pronuntarii încheierii atacate. În acest cadru procesual, obiectul analizei îl constituie împrejurarea daca înscrisurile anexate cererii de înscriere îndeplinesc cerintele art. 48 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, fara a se putea deslusi pe fond raporturile dintre parti, care se poate face doar pe calea unei actiuni pe drept comun adresata instantei de judecata.

Asa fiind, s-a opinat ca, în cazul unei cereri de radiere a unei ipoteci, solicitantul trebuie sa prezinte un acord al titularului dreptului de ipoteca, exprimat în conditiile art. 885 Cod civil. În speta, petentii nu detin un astfel de acord din partea creditorului în favoarea careia este înscrisa ipoteca de sub B 4. Înscrisul intitulat Accept de vânzare, depus de petenti nu este act autentic si nu constituie un astfel de acord, în acesta mentionându-se expres ca acordul se va da dupa achitarea debitului si a cheltuielilor de executare.

În aceste conditii, instanta de apel a apreciat ca Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a procedat în mod legal si temeinic în sensul respingerii cererii, deoarece actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciara nu întrunesc conditiile de forma cerute de lege pentru validitatea acestora, lipsind acordul titularului dreptului ce se solicita a fi radiat.

Ordinul de plata prin care s-a achitat debitul nu poate suplini acordul de vointa al creditorului în favoarea caruia este înscrisa ipoteca si, oricum, suma consemnata nu acopera si cheltuielile de executare mentionate în Acceptul de vânzare, pe lânga credit. 15.07.2015. Din pozitia procesuala exprimata în fata instantei de creditor rezulta ca acesta refuza sa îsi dea acordul pentru radierea ipotecii pentru ca nu s-au achitat si cheltuielile de executare mentionate în Accept.

S-a mai retinut ca, temeinicia motivului invocat de creditor pentru a refuza exprimarea consimtamântului pentru radierea ipotecii, respectiv daca se mai datoreaza sau nu sume catre acesta, nu sunt împrejurari susceptibile de a fi analizate în cadrul procesual al plângerii împotriva încheierii de CF, ci numai în cadrul unei actiuni care vizeaza fondul raporturilor dintre parti, în care se poate obtine o hotarâre judecatoreasca prin care sa fie suplinit acordul titularului ipotecii, în cazul în care refuzul acestuia este nejustificat.

Sentinta civila nr. 13362/2012 invocata de apelanti a fost pronuntata într-un prim ciclu procesual în prezenta cauza, însa a fost desfiintata în totalitate în apel, cauza fiind trimisa spre rejudecare.

Fata de cele retinute, tribunalul, în baza art. 295 Cod procedura civila, a respins ca nefondat apelul civil introdus de apelantii în contradictoriu cu intimata SC S C SRL, împotriva sentintei civile nr. 8285 din 23.09.2014 a Judecatoriei O, pe care a pastrat-o în totalitate, constatând ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata de catre intimata.

Împotriva acestei hotarâri, au declarat recurs reclamantii R M si R C, solicitând admiterea acestuia, modificarea deciziei atacate în sensul radierii ipotecii înscrise în CF nr. 150115-C1-U8 Oradea, nr. top. 5128/38/2010 în favoarea SC S C SRL.

Prin motivele de recurs au fost invocate urmatoarele:

- recurentii au achitat suma de 19.000 Euro catre creditoare, potrivit ordinului de încasare 2012041700031908/17.04.2012, astfel, desi a fost achitat în întregime creditul datorat de catre petenti, fosta creditoare refuza, în mod nejustificat, a-si îndeplini obligatiile contractuale;

- recurentii sunt creditori ai obligatiei asumate de S C, de eliberare a unui înscris în forma autentica, în vederea radierii ipotecii, atunci când s-a facut plata în întregime;

- în consecinta, se impune suplinirea de catre instanta a manifestarii de vointa a debitorului S C, în vederea asigurarii executarii în natura a contractului.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 885 si urm. Cod civil, art. 304 Cod procedura civila.

Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea recursului ca nefondat, cu motivarea ca acordul de radiere a ipotecii în favoarea ei a fost conditionat de achitarea unui minim de 19.000 Euro dintr-o datorie mai mare, precum si de achitarea cheltuielilor de executare, petentii achitând doar suma de 19.000 Euro, nu si cheltuielile de executare. Cum intimata nu si-a dat acordul pentru radierea ipotecii constituite în favoarea sa, ci numai a ipotecii instituite în favoarea BCR si cum petentii nu si-au îndeplinit integral obligatiile de plata, neachitând cheltuielile de executare, intimata arata ca nu putea fi tinuta în mod valabil sa consimta radierea ipotecii, intimata facând trimiterea totodata la prevederile art. 371 indice 1 alin. 2 din Codul de procedura civila.

Prin actul înregistrat la instanta la data de 11 mai 2015, intitulat „Note de sedinta”, recurentii au învederat ca, în data de 17.04.2012, în urma întelegerii cu SC S C SRL, au platit întreaga creanta de 19.000 Euro, data la care nu era pornita executarea silita. Creanta fiind stinsa, iar câta vreme cu privire la cheltuielile de executare, prin decizia nr. 1914/R/COM/2014 a Tribunalului B, s-a statuat irevocabil ca nu sunt datorate, recurentii apreciaza ca fiind întemeiata cererea lor de radiere a ipotecii. Alaturat actului sus-mentionat, au fost depuse: Sentinta Civila nr. 1331/2012 a Judecatoriei O si Decizia Civila nr. 1914/R/COM/2014 a Tribunalului B.

Aceeasi intimata, prin raspunsul la notele de sedinta formulate de recurenti, a solicitat respingerea argumentelor invocate ca inadmisibile, cu motivarea ca plângerea recurentei petente trebuie analizata exclusiv din perspectiva prevederilor legale si a cadrului procesual fixat, neputând fi transformata în faza judecarii recursului într-o actiune de carte funciara. Intimata sustine ca anularea actelor de executare nu are nici un fel de efect asupra dreptului de ipoteca, acesta ramânând valabil conform art. 1 din contractul de ipoteca autentificat sub nr. 1018/11.06.2007, accesoriu al contractului de credit ce constituie titlul ei de creanta, pe de alta parte argumentul invocat în recurs referitor la anularea actelor de executare neputând fi luat în considerare raportat la prevederile art. 304 Cod procedura civila, având în vedere ca instantele anterioare nu au fost investite cu cercetarea unui astfel de aspect.

Examinând hotarârea recurata, prin prisma motivelor de recurs cât si din oficiu, instanta de recurs constata urmatoarele:

Prin încheierea de respingere nr. 52931 din 17.08.2012, a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara B - Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara O s-a dispus respingerea cererii cu privire la imobilul cu nr. cadastral 5128/3/38/10 înscris la cartea funciara 150115 – C1 – U8 (provenita din cartea funciara de pe hârtie cu numarul 81425) UAT O având proprietarii R C, R M în cota de 1/1 de sub B1. În motivarea încheierii s-a retinut ca actul supus notarii radierii dreptului de ipoteca nu îndeplineste conditiile art. 47 alin. 1 din Legea nr. 7/1996 republicata si nici ale art. 885 alin. 2 din Codul civil în sensul ca drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciara, cu consimtamântul titularului, dat prin înscris autentic notarial.

Cererea adresata OCPI B a fost însotita de ordinul de încasare din data de 17.04.2012 privind încasarea de la petenta R M a sumei de 19.000 Euro, reprezentând plata creditului catre S C SRL, fiind depus totodata actul nr. 8302 din 13 aprilie 2012 emis de SC S C SRL, prin care aceasta îsi exprima acordul cu privire la înstrainarea imobilului, cu precizarea ca ipoteca instituita asupra imobilului pentru garantarea obligatiilor contractuale ramânea în continuare valabila, urmând a-si produce efectele pâna la data achitarii sumei minime de 19.000 Euro si a cheltuielilor de executare în cuantum de 1.786 Euro diferenta onorariu + 203,84 lei cheltuieli de executare, în contul datoriei garantate cu dreptul de ipoteca. În partea finala a actului aflat în discutie s-a mentionat ca, dupa achitarea sumei de 19.000 Euro si achitarea cheltuielilor de executare, societatea urma a emite adresa de radiere a ipotecii si a interdictiilor aferente pentru imobilul mai sus indicat.

Dreptul de ipoteca a carui radiere s-a solicitat prin cererea adresata OCPI B, apare înscris sub C4 în cartea funciara nr. 1500115 – C1 – U8, dreptul fiind întabulat pentru o valoare de 23.500 Euro, cu dobânzi aferente, costuri, comisioane, în baza încheierii nr. 39544/11.06.2007 dupa ce în prealabil sub C 3 fusese notata cesiunea de creante nr. 1044/30.11.2010 încheiata între banca Comerciala Româna în calitate de cedent si SC S C SRL în calitate de cesionar.

Din perspectiva prevederilor art. 885 din Codul civil, drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din cartea funciara, cu consimtamântul titularului, dat prin înscris autentic notarial, hotarârea judecatoreasca definitiva sau, în cazurile prevazute de lege, actul autoritatii administrative, înlocuind acordul de vointa sau, dupa caz, consimtamântul titularului.

În speta lipseste consimtamântul societatii intimate cu privire la radierea dreptului de ipoteca întabulat în favoarea sa sub C4, însa în cursul derularii prezentului litigiu a fost pronuntata în solutionarea unui proces separat o hotarâre judecatoreasca definitiva care este, în aplicarea dispozitiei legale mai sus enuntate, apta a înlocui consimtamântul titularei dreptului de ipoteca.

Spre o atare concluzie converge analizarea considerentelor Deciziei civile nr. 1914/R/COM/2014 din 03.11.2014 a Tribunalului B, prin care s-a mentinut în totalitate Sentinta Civila nr. 13311 din 01.11.2012 a Judecatoriei O, sentinta prin care se anulase executarea silita începuta împotriva contestatorilor R M si R C.

În considerentele deciziei s-a retinut ca, dupa achitarea de catre debitori a sumei de 19.000 Euro, executorul judecatoresc BEJ M I a emis somatia din data de 3 mai 2012 prin care i-a somat sa achite un debit catre intimata în cuantum de 23.534,37 Euro, fara a lua în calcul suma achitata deja, precizându-se totodata ca, în realitate, acestia au achitat întreaga datorie, conform întelegerii intervenite, iar somatia – ca prim act de executare – le-a fost comunicata mult dupa respectivul moment.

Câta vreme printr-o hotarâre irevocabila s-a stabilit ca petentii din litigiul de fata au achitat întreaga datorie, se poate considera ca o astfel de hotarâre se înscrie în categoria celor care, în acceptiunea prevederilor art. 885 din Codul civil, înlocuieste consimtamântul titularului, context în care este important a se sublinia ca sus-mentionatele considerente ale hotarârii pronuntate în litigiu anterior sunt decisive în sustinerea solutiei acolo pronuntate în sensul ca, data fiind achitarea întregii datorii, actele de executare savârsite de executorul judecatoresc dupa momentul stingerii datoriei prin plata sunt nule.

Însa, totodata respectivele considerente, intrate fiind în puterea lucrului judecat, au valoare decisiva în rezolvarea prezentei spete, astfel rezulta cu puterea evidentei ca nu se poate retine printr-o hotarâre subsecventa contrariul a ceea ce s-a stabilit deja printr-o hotarâre anterioara – ca datoria a fost stinsa în integralitatea ei -, prin urmare, apararile intimatei în sensul ca anularea actelor de executare nu are nici un efect asupra dreptului de ipoteca, se impun a fi înlaturate, deoarece daca datoria a fost achitata în întregime ipoteca ramâne fara obiect, iar înscrierea ei trebuie sa fie radiata, si aceasta chiar în absenta consimtamântului titularului, daca prin hotarâre irevocabila s-a statuat ca debitorii au achitat întreaga datorie.

Nu în ultimul rând, tot din perspectiva apararilor intimatei, este de adaugat ca, dând eficienta hotarârii judecatoresti despre care s-a facut vorbire mai sus, instanta de recurs a procedat la transarea definitiva a conflictului judiciar ivit între parti, preîntâmpinând astfel declansarea unor eventuale noi litigii, pe cale de consecinta, în lumina argumentelor astfel cum acestea au fost detaliate în alineatele anterioare, se poate conchide ca în speta nu este vorba despre o modificare a cadrului procesual, astfel cum fara temei sustine partea intimata.

Fata de considerentele ce preced, instanta, în baza dispozitiilor art. 312 alin. 3 din Codul de procedura civila, a admis recursul, a modificat în totalitate decizia recurata în sensul ca a admis ca fondat apelul împotriva sentintei primei instante pe care a schimbat-o în parte în sensul admiterii plângerii formulate împotriva încheierii de respingere atacate, încheiere ce a fost modificata, fiind admisa cererea petentilor si, în consecinta, s-a dispus radierea ipotecii înscrisa în cartea funciara nr. 150115 cu nr. cadastral 5128/3/38/10 de sub C4.

Celelalte dispozitii ale sentintei au fost pastrate.

În conformitate cu prevederile art. 274 din Codul de procedura civila, intimata a fost obligata la plata sumei de 5 lei cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentând valoarea taxei judiciare de timbru din recurs.