Exceptia inadmisibilitatii procedurii prevazute de art.1049 si urm. NCPC in uzucapiunea din vechiul cod

JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI

SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚA CIVILA NR. 7383

Ședința publica din data de 26.05.2015

Instanța constituita din:

P_________ - C______ D___ Z_____

Grefier - L_____ C_______

Pe rol se află soluționarea cererii formulata de reclamantii S_____ I__, O____ C_________, O____ M_____, având ca obiect uzucapiune.

Dezbaterile au avut loc în ședința din publica din data de 14.04.2015, fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, parte integrantă din prezenta, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanța a amânat pronunțarea la data de 28.04.2015 și ulterior la data de 12.05.2015 și la 26.05.2015, în aceeași compunere dispunând următoarele:

INSTANTA,

Prin cererea înregistrată pe rolul instanței în data de 19.05.2014, reclamantii S_____ I__, O____ C_________, O____ M_____ au solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunța instanța să constate că aceștia au dobândit personal și prin joncțiunea posesiilor, prin prescripția achizitivă, dreptul de proprietate asupra terenului de 410 mp, situat în București, ______________________, sector 3 și prin accesiune imobiliară artificială, dreptul de proprietate asupra construcției casa de locuit edificate pe acest teren, construită din caramidă și anexe.

În motivare se arată că autorii reclamanților N______ S_____ și O____ Raduta au dobândit prin înscris sub semnătură privată, de la numitul Teleptean V_____ terenul de 300 mp(din măsurătorile actuale 410 mp ) situat în București, ______________________, sector 3, teren pe care era o casa batranească. De la data dobândirii terenului și până în prezent autorii reclamanților și ulterior reclamanții, care au unit posesia lor cu cea a autorului, au exercitat o posesie continuă, netulburată, neîntreruptă, publică și sub nume de proprietar, achitând toata aceasta perioada taxele și impozitele aferente imobilului. D__ fiind că efectul uzucapiunii este retroactiv, reclamanții fiind considerați proprietarii terenului din momentul în care a început posesia asupra acestuia, reclamanții consideră că în conformitate cu art. 492 Cod civil au dobândit ca efect al accesiunii imobiliare artificiale și dreptul de proprietate asupra construcției casa de locuit edificata pe teren.

În drept au fost invocate dispozitiile art. 645, 1846, 1847, 1860, 1890, 488-492 vechiul Cod civil și art. 1049 NCPC.

Reclamanții au depus la dosar un set de înscrisuri.

La termenul de judecata din data de 14.04.2015 instanța a invocat din oficiu și a pus în discuție excepția inadmisibilității.

Asupra excepției inadmisibilității invocata din oficiu:

Potrivit disp. art. 248 alin.1 C.proc.civ „Instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.”

În primul rând, se va reține că din modul în care a fost redactată cererea de chemare în judecată rezultă că reclamanții au înțeles să-și valorifice pretențiile potrivit disp. 1050 și următoarele, uzând de procedura specială reglementată la Titlul XII din C.proc.civ, care poartă denumirea „Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii”.

În baza rolului activ, instanța a dispus amânarea cauzei în vederea discutării excepției inadmisibilității, având în vedere că reclamantii au utilizat un mijloc procesual oferit de noul Cod de procedură civilă pentru cauzele în care paratul este decedat, fara mostenitori, iar motivele de drept ale cererii țin de vechiul Cod de procedură civilă.

La termenul de judecata din data de 14.04.2015 reclamanții au depus la dosar precizări.

Se va reține că nici din cuprinsul cererii precizatoare nu se poate stabili existența unei voințe a reclamanților în sensul ca pretențiile formulate să se judece pe procedura dreptului comun.

Se constată că în lipsa unei mențiuni exprese în sensul de a fi urmată procedura de drept comun, de fapt și după formularea cererii modificatoare, reclamanții au înțeles să urmeze tot procedura specială prevăzută de art. 1050 și urm. C.proc.civ.

Procesul civil este guvernat de principiul disponibilității, iar instanța nu poate trece peste voința părților, voință ce a fost exprimată în cadrul cererii de chemare în judecată, în sensul că reclamanții au înțeles să se judece conform procedurii speciale de la Titlul XII din C.proc.civ.

Uzucapiunea reprezintă modul de dobândire a dreptului de proprietate și a altor drepturi reale principale prin exercitarea unei posesii neîntrerupte asupra unui bun, în termenul și în condițiile prevăzute de lege. Inserarea Titlului XII în Noul Cod de Procedură Civilă, intitulat “Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii”, reprezintă un element de noutate absolută, fiind de natură să acorde o importanță deosebită acestui mod de dobândire a drepturilor reale. Este vorba de o procedură simplificată, în scopul neechivoc al încurajării dobândirii drepturilor reale prin intermediul acestui instrument juridic.

Problema aplicabilității procedurii prevăzute de art. 1050 și urm. din Noul Cod de Procedură Civilă nu numai prescripțiilor achizitive începute sub imperiul Noului Cod Civil ci și uzucapiunilor al căror termen a început să curgă sub imperiul vechiului Cod Civil reprezintă o chestiune controversată în practica judiciară.

Apreciem că implementarea acestei proceduri a fost determinată de modificările aduse de Noul Cod Civil în reglementarea instituției uzucapiunii și reprezintă o transpunere în plan procesual a acestui mod de dobândire a drepturilor reale, în sensul art. 557 alin. 1 din Noul Cod Civil, care prevede că “dreptul de proprietate se poate dobândi în condițiile legii prin….uzucapiune”. Prin urmare, procedura reglementată de Titlul XII din Noul Cod de Procedură Civilă vizează exclusiv uzucapiunea imobiliară extratabulară (art. 930 Noul Cod Civil) și nu se aplică uzucapiunilor începute sub incidența vechiului Cod Civil, acest aspect reieșind din întreaga reglementare a acestei proceduri.

Un prim argument este chiar denumirea Titlului XII, respectiv “Procedura privitoare la înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii”, titlu care se află în perfectă corelație cu prevederile art. 930 alin. 1 din Noul Cod Civil, conform cărora dreptul de proprietate asupra unui imobil și dezmembrămintele sale pot fi înscrise în cartea funciară în temeiul uzucapiunii în folosul celui care l-a posedat timp de 10 ani, dacă:proprietarul înscris în cartea funciară a decedat or, după caz, și-a încetat existența;a fost înscrisă în cartea funciară declarația de renunțare la proprietate;imobilul nu era înscris în nicio carte funciară.

Potrivit art. 82 din Legea nr. 71/2011, dispozițiile art. 930 – 934 din Noul Cod Civil referitoare la uzucapiunea imobiliară se aplică numai în cazurile în care posesia a început după _____________________ acestuia. Într-adevăr, această normă tranzitorie este una de drept material, care se deosebește de normele de drept procesual civil, iar conform art. 1050 din Noul Cod de Procedură Civilă, dispozițiile Titlului XII sunt aplicabile oricăror cereri de înscriere în cartea funciară a drepturilor reale imobiliare dobândite în temeiul uzucapiunii. În continuare, art. 3 alin 1 din Legea nr. 75/2012 prevede că dispozițiile NCPC se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după ____________________________.

Cu toate acestea, deși la o primă analiză am fi tentați să concluzionăm că Titlul XII NCPC se aplică tuturor cererilor introduse după data de 15 februarie 2013, indiferent de data începerii posesiei în vederea dobândirii drepturilor reale prin uzucapiune, nu trebuie făcută abstracție de modificările aduse de NCC în privința condițiilor și efectelor uzucapiunii, modificări ce se reflectă întru totul în legea procesual civilă.

Astfel, comparând condițiile uzucapiunii reglementate de art. 930 NCC cu cerințele prevăzute de art. 1051 referitoare la conținutul cererii de uzucapiune și înscrisurile ce trebuie anexate acesteia, putem observa cu ușurință faptul că prin această procedură specială se urmărește strict valorificarea posesiilor începute sub imperiul Noului Cod Civil.

Conform art. 930 alin. 1 NCC uzucapiunea extratabulară operează în trei situații, respectiv proprietarul înscris în cartea funciară a decedat or, după caz, și-a încetat existența, a fost înscrisă în cartea funciară declarația de renunțare la proprietate sau imobilul nu era înscris în nicio carte funciară.

Potrivit art. 1051 alin. 3 NCPC, la cererea de uzucapiune se anexează următoarele înscrisuri: dovada decesului sau încetării existenței proprietarului tabular, dovada dezbaterii sau nu a succesiunii acestuia cu indicarea moștenitorilor în caz afirmativ pentru ipoteza proprietarului tabular persoană fizică (în ipoteza în care sunt incidente dispozițiile art. 930 alin. 1 lit. a NCC); dovada faptului că imobilul nu face parte din domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale (art. 929 NCC prevede că nu pot fi uzucapate bunurile care înainte sau după ______________________ fost declarate prin lege inalienabile, iar în conformitate cu art. 861 alin. 1 NCC bunurile proprietate publică sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile); certificatul de rol fiscal în dovedirea persoanei care achită impozitele aferente imobilului (proba fiind relevantă din perspectiva utilității posesiei); înscrisul constatator al actului juridic pe care posesorul și-a întemeiat posesia, dacă acesta există; documentație tehnică cadastrală a imobilului efectuată, pe cheltuiala reclamantului, de o persoană fizică sau juridică autorizată; extras de carte funciară pentru informare cu arătarea titularului înscris în cartea funciară ori a înscrierii declarației de renunțare la proprietate, precum și a faptului dacă imobilul este sau nu grevat de sarcini, eliberat de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară în folosul altei persoane, un certificat emis de același birou care atestă acest fapt și lista cu numele, prenumele și domiciliul a cel puțin doi martori.

Prin urmare, din lecturarea celor două texte de drept material și procesual civil, rezultă în mod evident faptul că prin înscrisurile solicitate de reclamanți se urmărește tocmai dovedirea cerințelor prevăzute de art. 930 alin. 1 NCC.

Un alt motiv pentru care apreciem că Titlul XII NCPC se aplică numai uzucapiunilor începute după _____________________ NCC este și modificarea filozofiei efectelor uzucapiunii. Astfel, uzucapiunea extratabulară produce două efecte esențiale efectul achizitiv în favoarea posesorului care dobândește dreptul real principal imobiliar asupra bunului și efectul extinctiv în defavoarea proprietarului sau a titularului unui alt drept real principal înscris în cartea funciară, or care a renunțat la dreptul său prin declarație autentică notarială, sau al titularului unui drept real imobiliar neînscris în cartea funciară, or în detrimentul moștenitorilor/succesorilor în drepturi ai proprietarului decedat sau care și-a încetat existența.

Spre deosebire de sistemul vechiului Cod Civil, în care la momentul împlinirii termenului prescripției achizitive posesorul își consolida retroactiv dreptul de proprietate de la momentul intrării în posesie, în reglementarea NCC dobândirea dreptului real are loc numai din momentul înscrierii acestuia în cartea funciară, reper temporar când se produc concomitent atât efectul achizitiv cât și cel extinctiv al uzucapiunii extratabulare.

Această modificare a efectelor uzucapiunii a fost consacrată și prin art. 1053 NCPC, potrivit căruia reclamantul este considerat proprietar de la data înscrierii în cartea funciară a dreptului de proprietate dobândit în temeiul uzucapiunii. Astfel, acest text constituie un impediment în aplicarea noilor dispoziții procesuale cuprinse în Titlul XII NCPC și uzucapiunilor începute sub vechiul Cod Civil. Justificarea acestei concluzii este aceea că noul regim al dobândirii proprietății intră în contradictie cu dispozițiile art. 6 alin. 4 NCC, care prevăd că uzucapiunile începute sub imperiul vechiului Cod Civil sunt supuse în întregime dispozițiilor legale care le-au instituit.

Mergând pe interpretarea art. 6 alin. 4 NCC, posesiile începute sub incidența Codului Civil din 1864 care îndeplinesc condițiile privitoare la uzucapiunea din vechea reglementare vor trebui să conducă la dobândirea dreptului de proprietate (sau al altor drepturi reale) prin intermediul uzucapiunii, însă cu efect retroactiv de la data când reclamantul a început posesia imobilului, retroactivitatea fiind un important principiu al uzucapiunii în vechiul Cod Civil. Or, în situația în care procedura specială reglementată de NCPC s-ar aplica și uzucapiunilor începute sub vechiul cod, ar însemna ca acestora să li se aplice efectul constitutiv, cu încălcarea flagrantă a prevederilor art. 6 alin. 4 din NCC.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, în cazul posesiilor începute cât timp a fost în vigoare Codul Civil din 1864, se vor cerceta dispozițiile legale de drept material prevăzute de vechea reglementare în materie, iar cererea de chemare în judecată se va formula potrivit prevederilor NCPC, însă nu după procedura specială prev. la art. 1050 și următoarele, ci potrivit regulilor procesuale de drept comun.

Pentru toate argumentele de mai sus, instanța urmează să admită excepția inadmisibilității și să respingă acțiunea formulată de reclamanți ca inadmisibilă.

Pentru aceste motive

HOTĂRĂȘTE

Admite excepția inadmisibilității.

Respinge cererea formulata de reclamantii S_____ I__ CNP xxxxxxxxxxxxx cu domiciliul ales la SCA C______ & ASOCIATII în sector 3, București, A________ MORUZZI VOIEVOD, nr. 4A, ________________________ cu domiciliul în sector 3, București, RULMENTULUI, nr. 4, O____ M_____ cu domiciliul în sector 3, București, RULMENTULUI, nr. 4 ca inadmisibila.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunțată în ședință publică, astăzi, 26.05.2015.

Citeste mai mult: http://www.avocatura.com/speta/517072/uzucapiune-judecatoria-sectorul-3-bucuresti.html#ixzz4qekXyxSD