Dreptul de superficie nu se stinge prin neuz.

Prin decizia civila nr. 496/25.10.2004 a Curtii de Apel Iasi, s-a admis recursul formulat de S.C. „HOFFER IMPEX” SRL Iasi împotriva deciziei civile nr. 1406/06.10.2003 a Tribunalului Iasi care a fost recurata.

S.C. „INGERL ROMÂNIA TRADING” SRL Bucuresti împotriva sentintei civile nr. 24.261/11.12.2002 a Judecatoriei Iasi pe care a pastrat-o.

S-a retinut ca gresit s-a admis apelul împotriva sentintei Judecatoriei Iasi prin decizia civila nr. 1406/06.10.2003 a Tribunalului Iasi si s-a schimbat în parte sentinta Judecatoriei Iasi nr. 24.261/11.12.2002, pe care a schimbat-o în parte în sensul respingerii cererii reconventionale formulata de pârâta – reclamanta S.C. „HOFFER IMPEX” SRL în contradictoriu cu reclamanta – pârâta vizând constituirea unui drept de superficie privind constructiile proprietatea S.C. „HOFFER IMPEX” SRL edificate pe terenul proprietatea reclamantei, pe toata durata existentei lor.

Dreptul de superficie este un drept real principal, dezmembramânt a dreptului de proprietate asupra unui teren proprietate unei persoane (superficiar) privitor la constructia ce se afla edificata pe terenul proprietatea altuia, asupra caruia superficiarul are un drept de folosinta. Fiind un drept real, acesta nu se stinge prin neuz, este aparent si continuu, conferind titularului sau atributele de posesie, folosinta si dispozitie.

Posesia si folosinta terenului pe care se afla constructia se exercita în strânsa legatura si in limitele necesare exercitarii dreptului de proprietate care intra în alcatuirea dreptului de superficie.

Superficiarul are un drept de dispozitie material asupra terenului care se circumscrie cu privire la posibilitatea de a dispune de substanta terenului numai în vederea folosirii constructiei.

De asemenea, superficiarul mai are dreptul sa înstraineze constructia fara consimtamântul proprietarului terenului, ceea ce defineste acest drept (de superficie) ca fiind transmisibil prin acte juridice.

Asadar, fiind un drept perpetuu, evident ca acesta exista cât timp exista constructia. Dreptul de superficie nu se poate stinge prin schimbarea titularului dreptului de proprietate asupra terenului, se stinge numai atunci când este desfiintata constructia de catre superficiar sau când prin conventie, succesiune sau uzucapiune proprietarul terenului devine si proprietarul constructiei.

În speta, S.C. „INGERL ROMÂNIA TRADING” SRL, dupa pronuntarea sentintei Judecatoriei Iasi nr. 24.261/11.12.2002, la 20.01.2002 a vândut terenul în discutie pe care s-a constituit dreptul de superficie, dar acest fapt nu poate conduce la încetarea dreptului de superficie, avându-se în vedere toate aspectele relevate în cele ce preced.

Concluzionând, se constata ca în mod corect instanta de fond prin sentinta mentionata a retinut ca dreptul de superficie este o suprapunere a doua drepturi de proprietate apartinând la doi proprietari diferiti, proprietatea superficiarului asupra constructiei si proprietatea celuilalt titular asupra terenului. Dreptul de superficie este o exceptie de la regula potrivit careia proprietarul terenului cuprinde si proprietatea asupra a tot ceea ce se afla pe suprafata acestuia.

Acest drept se refera la folosinta terenului pe care se afla constructia, nestingându-se prin neuz, având aceeasi durata ca si existenta constructiei.

Decizia comerciala nr. 496/25.10.2004