Dezmembrare prin partajare.

Prin cererea de chemare în judecata formulata pe rolul Judecatoriei Sibiu, la data de 16.11.2009, sub nr. 14865/306/2009, reclamanta NA a solicitat instantei ca, în contradictoriu cu pârâtul OC, prin PRIMAR, prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna:

- partajarea imobilului teren arabil, în suprafata de 54535 mp situat în extravilanul localitatii C, înscris în CF nr. 2154 C, A+29, nr. top 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea pârâtului de sub B17, prin dezmembrare în doua noi corpuri funciare, cu dare de noi nr. top, conform expertizei tehnice topografice întocmita de expertul PM, cu reînscrierea acestora în CF mai sus indicata, cu situatia juridica neschimbata, pe numele pârâtului, astfel: nr. top nou 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1 – arabil în suprafata de 50955 mp si nr. top nou 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1/2 - arabil în suprafata de 3582 mp;

- partajarea imobilului teren arabil, în suprafata de 9427 mp situat în extravilanul localitatii C, înscris în CF nr. 100897 C (provenit din conversia CF nr. 3051 C), A+1, nr. top 4901, proprietatea pârâtului de sub B1, prin dezmembrare în doua noi corpuri funciare, cu dare de noi nr. top, conform expertizei tehnice topografice întocmita de expertul PM, cu reînscrierea acestora în CF mai sus indicata, cu situatia juridica neschimbata, pe numele pârâtului, astfel: nr. top nou 4901/1 – fânat în suprafata de 7288 mp si nr. top nou 4901/2 – fânat în suprafata de 2139 mp precum si

sa se constate ca antecesorul reclamantei, numitul TS, decedat la data de 22.08.1958 a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilelor rezultate din dezmembrarile de mai sus, cel cu nr. top nou 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1/2 - arabil în suprafata de 3582 mp si, respectiv, nr. top nou 4901/1 – arabil în suprafata de 7288 mp, prin titlul de proprietate nr. 684704 emis în baza Legii nr. 187/1945 pentru înfaptuirea reformei agrare, imobile ce sunt identice cu terenurile arabile cu nr. cadastrale 306 si, respectiv, 662 precum si cu cele din titlu de proprietate de mai sus;

- sa se dispuna intabularea în cartea funciara cu titlu de drept împroprietarire la reforma agrara a dreptului de proprietate asupra acestor imobile pe numele acestuia din urma;

- cu cheltuieli de judecata în caz de opozitie la admiterea actiunii din partea pârâtului.

În motivarea de fapt a cererii, legal timbrate, reclamanta a aratat în esenta faptul ca este mostenitoare dupa tatal acesteia care a fost împroprietarit la reforma agrara ca veteran de razboi, prin titlul de proprietate nr. 684704 emis în baza Decretului Lege nr. 187/1945 cu un lot de teren agricol, cu nr. 704, în suprafata de 1 jugar si 800 de stânjeni, situat pe raza administrativa a localitatii C, judetul S, lot care a fost posedat înca de la emiterea titlului de catre antecesorul sau iar dupa moartea acestuia de catre reclamanta.

A mai precizat reclamanta si împrejurarea ca lotul de teren mentionat cuprinde doua terenuri agricole, din care unul este situat în locul numit LS, în suprafata de 3582 mp si nr. cadastral 306 iar celalalt situat în locul numit S, în suprafata de 7288 mp si nr. cadastral 662, iar acestea doua, sunt la rândul lor incluse în alte doua imobile de o mai mare întindere, în speta, nr. cadastral 306 într-un imobil în suprafata de 54536 mp identificat tabular ca fiind înscris în CF nr. 2154 C, A+29, nr. top 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1 iar cel de al doilea cu nr. cadastral 662 într-un imobil în suprafata de 9427 mp, înscris în CF nr. 100897 C (provenit din conversia CF nr. 3051 C), A+1, nr. top 4901, ambele fiind în proprietatea Statului Român.

A mai mentionat reclamanta ca potrivit expertizei tehnice extrajudiciare depuse la dosar doua din cele patru imobile rezultate în urma iesirii din indiviziune, si anume terenul în suprafata de 3582 mp, cu nr. cadastral 306 si nr. top 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1/2 din CF nr. 2154 C precum si terenul cu nr. cadastral 662, în suprafata de 7288 mp si nr. top 4901/1 din CF nr. 100897 C sunt identice cu terenurile ce compun lotul de teren din titlul de proprietate emis pe numele antecesorului reclamantei în urma legii pentru înfaptuirea reformei agrare.

În drept, art. 111 Cpc cu referire la Decretul Lege nr. 187/1945, art. 728 si urm. Cod civil, art. 673 Cpc, art. 19, 26, 45-46 din DL nr. 115/1938, art. 20, 22, 26 din Legea nr. 7/1996, art. 274 Cpc. În sustinerea cererii de chemare în judecata, reclamanta a depus la dosarul cauzei, în cadrul probei cu înscrisuri, urmatoarele acte, în fotocopie: extras de pe CF nr. 2154 C, extras de pe CF nr. 100897 C (provenita din conversia de pe hârtie CF nr. 3051 C), titlul de proprietate nr. 684704 emis în baza Decretului Lege nr. 187/1945, acte de stare civila, raport de expertiza tehnica topografica extrajudiciara întocmita de expertul PM.

Pârâtul OC, reprezentat de PRIMAR, a depus întâmpinare în cauza prin serviciul registratura din data de 08.12.2009 învederând instantei ca fata de înscrisurile de la dosar nu se opune, în principiu, admiterii actiunii.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Antecesorul reclamantei, defunctul TS, (conform actelor de stare civila depusa la dosar la filele 10, 11) a fost împroprietarit prin titlul de proprietate nr. 684704 emis în baza Decretului Lege nr. 187/1945 cu o suprafata de teren de 1 jugar si 800 de stânjeni situat pe raza administrativa a localitatii C, judetul S, identificata cu lotul nr. 704.

Terenul amintit a fost dobândit de catre defunctul TS, prin împroprietarire, în urma înfaptuirii reformei agrare în baza Legii nr. 187/1945, prin exproprierea terenurilor prevazute în art. 3 din Lege. Art. 26 din DL nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartea funciara, prin exceptia de la prevederile art. 17 din acelasi act normativ, potrivit carora drepturile reale asupra imobilelor se dobândesc numai prin înscrierea în CF, reglementeaza cazurile în care drepturile reale se dobândesc fara înscrierea în CF, între acestea fiind si exproprierea.

Prin urmare, cum antecesorul reclamantei a dobândit proprietatea ca urmare a actiunii de expropriere – împroprietarire în cadrul reformei agrare, dreptul sau a existat fara înscriere în CF, fiind dobândit prin simpla emitere a titlului de împroprietarire, fara conditionarea înscrierii în cartea funciara.

Pentru identificarea terenului agricol din titlul de proprietate amintit a fost depus la dosar raport de expertiza tehnica topografica extrajudiciara întocmita de expertul PM, necontestata de catre pârât, care s-a declarat de acord cu admiterea actiunii.

Însa, din analiza raportului mentionat si a titlul de proprietate nr. 684704, instanta retine ca, în ceea ce priveste întinderea obiectului dreptului de proprietate, actiunea reclamantei este întemeiata numai în parte, din moment ce antecesorul sau a dobândit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 1 jugar si 800 de stânjeni, ceea ce înseamna transformat în mp, 5755 mp (1 jugar cadastral fiind egal cu 5755 mp) si, respectiv, 2877 mp (1 stj2 vienez fiind egal cu 3, 5956 mp) un total de 8632 mp si nu 10870 mp cum se mentioneaza în expertiza depusa la dosar, care urmeaza a fi cenzurata de instanta sub acest aspect, deoarece pentru diferinta de teren 2238 mp reclamanta s-ar îmbogati fara justa cauza în detrimentul pârâtului.

Fata de identificarile si propunerile de dezmembrare din raportul de expertiza tehnica depus la dosarul cauzei dar si fata de mentiunile de mai sus, instanta urmeaza sa admita în parte actiunea, sa dispuna partajarea imobilului teren arabil, în suprafata de 54535 mp situat în extravilanul localitatii C, înscris în CF nr. 2154 C, A+29, nr. top 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea pârâtului de sub B17, prin dezmembrare în doua noi corpuri funciare, dupa cum urmeaza: nr. top nou 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1 – arabil în suprafata de 51658 mp si nr. top nou 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1/2 - arabil în suprafata de 2877 mp precum si imobilului teren arabil, în suprafata de 9427 mp situat în extravilanul localitatii C, înscris în CF nr. 100897 C (provenit din conversia CF nr. 3051 C ), A+1, nr. top 4901, proprietatea pârâtului de sub B1, prin dezmembrare în doua noi corpuri funciare, dupa cum urmeaza: nr. top nou 4901/1 – fânat în suprafata de 5755 mp si nr. top nou 4901/2 – fânat în suprafata de 3672 mp. De asemenea, în baza Decretului Lege nr. 187/1945 si a art. 26 din DL nr. 115/1938 va constata ca antecesorul reclamantei, defunctul TS, decedat la data de 22.08.1958 a dobândit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 1 jugar si 800 de stânjeni, ce se identifica cu cele de sub nr. top nou 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1/2 - arabil în suprafata de 2877 mp din CF nr. 2154 C si, respectiv, nr. top nou 4901/1 – fânat în suprafata de 5755 mp din CF nr. 100897 C, prin titlul de proprietate nr. 684704 emis în baza Legii nr. 187/1945 pentru înfaptuirea reformei agrare.

În temeiul art. 45-46 din DL nr. 115/1938 si art. 20 din Legea nr. 7/1996 va dispune OCPI – BCPI S ca, la ramânerea definitiva si irevocabila a prezentei hotarâri, sa procedeze la intabularea în cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilelor mentionate mai sus, în favoarea lui TS, cu titlu împroprietarire în baza reformei agrare Legea nr. 187/1945.

Solutia se va pronunta fara cheltuieli de judecata conform solicitarilor reclamantei.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII HOTARASTE:

Admite actiunea în parte, formulata de reclamanta NA cu domiciliul în …. împotriva pârâtului OC, prin PRIMAR, cu sediul în … Dispune partajarea imobilului teren arabil, în suprafata de 54535 mp situat în extravilanul localitatii C, înscris în CF nr. 2154 C, A+29, nr. top 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea pârâtului de sub B17, prin dezmembrare în doua noi corpuri funciare, dupa cum urmeaza: nr. top nou 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1/1 – arabil în suprafata de 51658 mp si nr. top nou 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1/2 - arabil în suprafata de 2877 mp.

Dispune partajarea imobilului teren arabil, în suprafata de 9427 mp situat în extravilanul localitatii C, înscris în CF nr. 100897 C (provenit din conversia CF nr. 3051 C ), A+1, nr. top 4901, proprietatea pârâtului de sub B1, prin dezmembrare în doua noi corpuri funciare, dupa cum urmeaza: nr. top nou 4901/1 – fânat în suprafata de 5755 mp si nr. top nou 4901/2 – fânat în suprafata de 3672 mp. Constata ca antecesorul reclamantei, defunctul TS, decedat la data de 22.08.1958 a dobândit dreptul de proprietate asupra unei suprafete de teren de 1 jugar si 800 de stânjeni, ce se identifica cu cele de sub nr. top nou 4846/2/4/1/1/1/1/1/1/1/1/2 - arabil în suprafata de 2877 mp din CF nr. 2154 C si, respectiv, nr. top nou 4901/1 – fânat în suprafata de 5755 mp din CF nr. 100897 C, prin titlul de proprietate nr. 684704 emis în baza Legii nr. 187/1945 pentru înfaptuirea reformei agrare.

Dispune OCPI – BCPI S ca, la ramânerea definitiva si irevocabila a prezentei hotarâri, sa procedeze la intabularea în cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilelor mentionate mai sus, în favoarea lui TS, cu titlu împroprietarire în baza reformei agrare Legea nr. 187/1945. Fara cheltuieli de judecata. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronuntata în sedinta publica, azi, 09.12.2009.