Anularea documentatiei cadastrale si revenirea la situatia de carte funciara anterioara

Pe rol soluţionarea cauzei civile formulată de către reclamanta SC L SRL în contradictoriu cu pârâţii H G şi H F, având ca obiect anulare act.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică părţile nu se prezintă.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din data de 08.11.2011, fiind consemnate în acea încheiere, care face parte integrantă din prezenta, când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru data de 15.11.2011, când în aceeaşi compunere şi pentru aceleaşi motive a hotărât următoarele:

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele :

Prin acţiunea înregistrată pe rolul instanţei sub nr. 24916/271/2010 la data de 17.12.2011, reclamanta S.C. L S.R.L. în contradictoriu cu pârâţii A M, H G şi HF, a solicitat instanţei anularea documentaţiei cadastrale cu nr. … întocmită pe seama pârâtei de rândul 1 şi a documentaţiei cadastrale cu nr. … întocmită pe seama pârâţilor de rândul 2, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanta a susţinut că în anul 2006 a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului cu nr. cad. … din CF …, în suprafaţă de 7116 mp. Conform susţinerilor reclamantei, pârâta de rândul 1 şi-a întabulat dreptul de proprietate asupra nr. cad. … cu toate că acesta nu respectă amplasamentul nr. topografic al cărui proprietar era pârâta. Reclamanta a arătat că ulterior a fost anulată documentaţia cadastrală pentru nr. cad. … revenindu-se la vechea situaţie de carte funciară reflectată de CF …. A mai învederat instanţei reclamanta, că nici documentaţia cadastrală întocmită pe seama pârâţilor de rândul 2 nu respectă amplasamentul nr. top. din care a fost formată.

În drept, petenta a invocat Ordinul 634/2006, Legea 7/1996.

În probaţiune, reclamanta a depus la dosar contracte de vânzare cumpărare (f. 8,16), sentinţa civilă nr. … a Judecătoriei … (f. 10-11), sentinţa civilă nr. … a Judecătoriei … pronunţată în dosar nr. … (f. 12), raport de expertiză (f. 13), copie coală CF …(f. 14-15), schiţe cadastrale (f. 17-18).

Deşi legal citată cu menţiunea depunerii întâmpinării pârâta A M nu a depus întâmpinare la dosar însă s-a prezentat la instanţă arătând că a dat o declaraţie autentică notarială conform căreia este de acord cu anularea documentaţiei cadastrale întocmite pe seama ei.

În probaţiune, pârâta a depus la dosar declaraţie notarială (f. 24), încheiere OCPI nr. … (f. 25) şi nr. … (f. 26).

Pârâţii H G şi H Fl au depus la dosar întâmpinare solicitând instanţei respingerea acţiunii, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, pârâţii au arătat că prin contractul de vânzare cumpărare nr. … au cumpărat imobilul cu nr. cad. … înscris în CF … în suprafaţă de 880 mp. Pârâţii au susţinut că terenul a fost măsurat şi delimitat iar vânzătorul le-a înmânat şi planul cadastral de amplasare şi delimitare a corpului de proprietate, vizat de OCPI. Pârâţii au învederat instanţei că prin conversie, nr. cad. … a devenit nr. cad. … înscris în CF …, fără a suferi vreo modificare, având aceeaşi întindere.

În drept, pârâţii au invocat prevederile art. 115 C.proc.civ.

În probaţiune, pârâţii au depus la dosar certificat de urbanism (f. 32-33), plan cadastral de amplasare şi delimitare (f. 34-35).

Reclamanta a depus la dosar un înscris intitulat cerere arătând că înţelege să renunţe la formularea acţiunii în contradictoriu cu pârâta A M şi la capătul de cerere privind anularea documentaţiei cadastrale întocmite pe seama acesteia.

Reclamanta a depus la dosar o precizare de acţiune (f. 102) arătând că înţelege să solicite anularea documentaţiei cadastrale privitoare la nr. cad. … convertit în nr. cad. … înscris în CF …, urmând a fi radiate menţiunile efectuate în CF în baza acestei documentaţii cadastrale şi sistată coala CF … cu revenirea la vechea situaţie de CF.

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar. Din oficiu, instanţa a dispus efectuarea unei adrese la OCPI pentru a comunica documentaţia cadastrală pentru nr. cad. …, aceasta fiind depusă la dosar (f. 46-65). De asemenea, instanţa a încuviinţat pentru reclamantă proba cu expertiză topografică, raportul de expertiză întocmit de domnul expert G M fiind depus la dosar (f. 70-80).

Reclamanta a depus la dosar concluzii scrise, reiterând, în esenţă, susţinerile din precizarea de acţiune.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele :

Reclamanta este proprietara imobilului în suprafaţă de 7116 mp înscris în CF … sub nr. top. … şi … care se învecinează cu imobilul în suprafaţă de 880 mp aflat în proprietatea pârâţilor înscris în CF nr. … sub nr. cadastral … provenit din conversia de hârtie a nr. cadastral …. Acest din urmă nr. cadastral provine din nr. top. … şi … înscrise sub B4 şi B5 în Cf …, din nr. top. … înscris sub B 19 şi B 20 în CF … şi din cota de 200 mp din nr. top. …, astfel cum rezultă din raportul de expertiză întocmit de domnul expert G M fiind depus la dosar (f. 70-80). Din raportul de expertiză întocmit de domnul expert G M fiind depus la dosar (f. 70-80) reiese că la momentul întocmirii documentaţiei cadastrale pentru nr. cadastral … s-a greşit, încălcându-se prin constituirea acestui număr cadastral o suprafaţă de 16 mp din nr. top. … şi o suprafaţă de 111 mp din nr. top. … înscrise în CF ….

Conform art. 4 indice 1 din Ordinul nr. 634/2006 „prin documentaţie întocmită incorect se înţelege: a) integrarea incorectă a imobilului în sistemul reţelei geodezice de referinţă şi ridicarea punctelor de detaliu pe baza de măsurători greşite;

b) calcule efectuate greşit;

c) neconcordanţe între detaliile topografice conţinute în planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe teren;

e) neconcordanta între datele imobilului înscrise în actul de proprietate: vecinătăţi, identificare cadastrală, adresa poştală şi cele ale imobilului din planul de amplasament şi delimitare;”

Potrivit art. 27 alin. 2 din acelaşi act normativ, „în cazul în care suprapunerea este reală, aceasta se va soluţiona pe cale amiabilă prin documentaţii cadastrale sau de către instanţele de judecată”.

În lumina acestor texte de lege rezultă că la întocmirea oricărei documentaţii cadastrale trebuie să se ţină seama atât de suprafaţa imobilului pentru care se întocmeşte documentaţia cadastrală cât şi de suprafaţa imobilelor învecinate, astfel încât numărul cadastral nou constituit să nu se suprapună total sau parţial peste alt număr topografic.

În acest din urmă caz, documentaţia cadastrală este întocmită incorect, sancţiunea fiind nulitatea acesteia, nulitate care poate fi constatată de instanţă.

În speţă, instanţa constată că din probele de la dosar rezultă că la întocmirea documentaţiei cadastrale pentru nr. cadastral … în prezent convertit în nr. cadastral … înscris în CF nr. … ca urmare a unor greşeli a persoanei care a întocmit documentaţia cadastrală s-a încălcat prin constituirea acestui număr cadastral o suprafaţă de 16 mp din nr. top. … şi o suprafaţă de 111 mp din nr. top. … înscrise în CF ….

Dată fiind suprapunerea parţială dintre nr. cadastral … în prezent convertit în nr. cadastral … înscris în CF nr. … şi nr. top. … şi nr. top. … înscrise în CF …, instanţa constată că documentaţia cadastrală care a stat la baza constituirii nr. cadastral … în prezent convertit în nr. cadastral … înscris în CF nr… este lovită de nulitate.

Prin urmare, instanţa va admite acţiunea şi va anula documentaţia cadastrală care a stat la baza nr. cadastral … convertit în nr. cadastral … înscris în CF nr. …, dispunând totodată sistarea cărţii funciare … şi revenirea la situaţia de carte funciară anterioară constituirii nr. … cadastral ….

Conform art. 274 alin. 1 C.proc. civ. partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. În speţă, pârâţii sunt cei care au căzut în pretenţii existând şi cererea reclamantei de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată. Prin urmare, instanţa va admite cererea reclamantei de obligare a pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată şi îi va obliga pe pârâţi la plata către reclamantă a sumei de 2410,5 lei reprezentând taxă judiciară de timbru, timbru judiciar şi onorariu expert dovedit cu chitanţe.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată de reclamanta S.C. L S.R.L. cu sediul în procesul ales …, str. … nr. …, et. , ap. …, judeţ … în contradictoriu cu pârâţii H G şi H Fcu domiciliul în …, str. …, nr. …, judeţul …, astfel cum a fost precizată.

Anulează documentaţia cadastrală care a stat la baza nr. cadastral … convertit în nr. cadastral … înscris în CF nr. ….

Dispune sistarea cărţii funciare nr. … şi revenirea la situaţia de carte funciară anterioară constituirii nr. cadastral ….

Obligă pe pârâţi la plata către intimată a sumei de 2410,5 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ….

Detalii: http://legeaz.net/spete-civil/anulare-act-cadastru-intabulare-12373-2011